EEN WOOIID VAN ERNST EN VREDE, Souverein Elixer, L' EXTINGTEUB, Draagbare Bran dspuit BAZAR. J- BRONGERS Gz. TELEGRAM. ADVERTENTIES A. S. ENTINGH, D«. L. V. LEDE BOER, BELANGRIJK BERIGT. L. JELGEBSMA Gz. Apotheker te Nieuwe diep waarmede men in een oogenblik, zonder den minsten omslagde zwaarste branden kan blusschen, zijn in diverse grootte te bezigtigen en te verkrijgen bij MARKTKEU IGTEN. PURMERENDE 17 Julij. Kleine Graskaas f 28,50 Middelbare f Redelijke voorraad duur verkocht. Aangevoerd 210 stapels Kleine Kaas9 Middelbare. Bo ter van f 1.tot 1.15 per Ned. Gemiddeld fl.10 per Ned. Aangevoerd 108 Runderen. Vette Koeijen redelijk vlug. Kalf- en Mclk- koeijen duur. Gelde Koeijen met veel handel. 14- Paarden. 94 Vette Kalveren. De handel vlug; de prijs was van 40 tot 70 et. per Ned. f§. 28 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f4 tot 10 per stuk. Handel stag. 49 Vette Varkens De prijs was van 43 tot 49 et. per Ned. fg. Handel vlug. Magere Varkens van f tot en 63 Biggen van f 6 tot 10. Handel stug. 193 Schapen en Lammeren. Vette Schapen iets llaauwer. Lammeren niet te plaatsen. Kip-Eijeren f2.50, Eend-Eijeren f2.50 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 199 stapels Kaas wegende 53358 Ned. De hoogste markt was voor Kleine Gras f 28.25 Middelbare Gras f26.75. Aangevoerd 1214 Ned. f§. Boter. SCHAGEN 19 Julij. 16 Magere Gelde Koeijen f 80 a f120. 8 Vette Gelde Koeijen f180 èt 220. 3 Vaarsen f75 a 80. 10 Nuchtere Kalveren f2.50 6. 30 Magere Schapen f7 12. 18 Vette Schapen f 18 22. 4 Bokken eu Geiten f 1 3. 14 Magere Varkens f 12 a 18. 48 Biggen f 6 a 8. Ko nijnen 10 a 60 ct. Kippen f30 a 50 ct. Eenden f40 a 60. Duiven 10 a 35 ct. Boter 77£ per kop of f 1.03 ct. per Ned. f§. Kaas 30 a 40 ct. per Ned. Kip-Eijeren f 2.30Eend-Eijeren f 2.25 per 100. Heden Vrijdag 20 Julij 1866. EFFECTEN Beurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 44| °[Q 5°/o Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 72 j- 3°/o Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl Spanje32 Handelmaatschappij135 200ste STAATSLOTERIJ. 5de Klasse. NEGENDE TREKKING. No. 9853 f 1000; no. 2226, 9981, 13075 en 17964, ieder f400; no. 6634 en 10010, ieder f200; no. 119, 2252,2660, 6244, 6998, 7012, 8855, 12418, 14412, 15416, 15616 en 16543, ieder f100. TIENDE TREKKTNG. No. 12105, 14872 en 19514, ieder f1000; no. 2196 en 7429, ieder f400;no. 10481 en 15567, ieder f200: no. 1881, 5295 6180, 8732,11447, 11489, 12980 en 18987, ieder f 100. ELEDE TREKKING. No. 11600 f10,000; no. 1324, 1916, 9675, 9701, 17774 en 18396, ieder f1000, no. 14912 f400no. 3565 6135, 7992, 8992 en 10502, ieder f200; no. 2347, 2945, 6395, 13720, 17560, 18297 19564, ieder f100. Dingsdag 24 Julij vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Marseille. Getrouwd P. A. SCKELTUS, le Luitenant der Artillerie en H. J. van LIMBORCH van der MEERSCH. Helder20 Julij 1866. Eenige en algemeene kennisgeving. wordt gevraagd. Adres bij den uitgever dezer. Bij S. GILTJES te Helderkomt van de pers aan den Wei.Eerw. Heer Predikant lij de Christelijk Agcscheidene Gemeente te Helder naar aanleiding van zijn //Open Brief' aan Predikant lij de Nederduilsch Hervormde Gemeente alhier. door een iVODEKlE TEEK. Prijs 12ï Cent. Uitgegeven voor Rekening van den Schrijver. uitgevonden door den beroemden Zweedschen geneesheer YERNETdie, op eigen ondervinding gegrond, beweertdat men door het gebruik van dit Elixer lang en gezond kan leven. Dit middel is zeer versterkend en heeft daarenboven onbe grijpelijk veel invloed om het ligchaam van alle ziektestof fen te zuiverendoor zijne laxerende kracht de Gal en Slijm af te voeren, werkt tevens op de huid en versterkt de maag en ingewandenen wekt de levensgeesten opneemt beving der zenuwen weg, benevens alle onreine en slijmachtige stoffen uit de maag, welke uit slechte spijsvertering ont staan zuuroprispingenscheele hoofdpijndoet de misse lijkheid bedaren doodt wormen en maaijenverligt de wa terzucht, en bevordert de maandelijksche zuivering der vrouwengeneest de witte vloeden geeft de gezonde ge laatskleur, eu bij vermagering het verloren vleesch weder purgeert onmerkbaar en wel zonder snijding in 't lijf; en heeft het vermogen de tusschenpoozende koortsen te genezen zoo als dit door de ondergeteekende vermeld wordt. De prijs per Elacou is 50 en 30 Cents met gebruiksaanwijzing. Van het met roem bekende TAiDPOEDE K. genaamd: HET PULVIS UENTIERICÏUM NIGRUM, bij velen bekend, sedert 1830, dat voor SCORBUTKies- en Tandpijn en vele gebreken van den mond bij oudervin ding gebleken is een specifiek, zuiverend en genezend middel te zijn, dat niet alleen het schoone wit der Tanden bevordertmaar dat zelfsdoor het duurzaam gebruik daar van, tot in eeue hooge ouderdom bewaart, het is ook het eenigste en bijna onfeilbaarste middel, om van de ondra gelijkste Kies- en Tandpijn verschoond te blijven. Dit Poeder wordt alleen door den Ondergeteekende bereiden is te zamengesteld zonder ZUURZOUTEN, die men in zoo vele Tandmiddelen aantreft en zoo schadelijk zijn voor het GLAZUUR der TANDEN, want als dit belcedigd is, dan heeft dat ook het bederf van de Tanden ten gevolge. Het verhindert de KALKAANGROEIJING en doet_~<k losse tanden stevig vastzittendoor dat het 't tandvleesch conserveert. De prijs der verzegelde Doos met berigt is 50 en 30 Cents. Verkrijgbaar bij: en verder: Alkmaar, J. H. Diederiks, in Drooge- rijenEurg op Texel, G. G. Kikkert; HoornE. Knaven, Apoth.PurmerendeC VisserPeperstraatSchagen, L. Munter; Haarlem, K. de Breuk, Kruisstraat; Amsterdam-, UlotthApotliZeedijkD. Butti en Zoon Vijgendam Zaandam, A. Dorpema, O. Z. 668; en iu de bekende Depot's in Nederland. Aanvraag Depot franco. J. P. <i. GEL.AIJFF, Geneesheer. Alkmaar. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4