Jlteuras-- en <flÖoertenUe-6faÖ. JV 539 Zesde Jaargang. ZATURDAG 28 J U L IJ. CHOLER A-COMMISSIE. 1800. ELDERSGHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post l.EO Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der A dvertentiicn van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Diugsdags en Vrijdags iniddag 12 uur gelieve mende Adverteutiën intezeuden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. „Aangezien er in deze gemeente een paar gevallen van cholera zich hadden «voorgedaan, achtte de Raad het wenschelijk eeue Commissie te benoemen «tot het beramen van middelen, om de verspreiding dier ziekte zooveel mo egelijk tegen te gaan." In een drietal vergaderingen tot hiertoe werkzaam, maakt de Commissie bij dezen, in het belang der ingezetenen, het behandelde openbaar. Voorlqopig zijn 5 mannelijke cn 5 vrouwelijke oppassers aangesteld voor do goede verpleging der lijders (in vier wijken is de gemeente verdeeld, in ieder waarvan een lid der Commissie A. KORF op de Laan, G. MOORMAN bij de Postbrug, F. SNEL bij de Nieuwe Kerk en L. GROEN in de Zuid straat de uoodige toelichting betreffende die personen geeft); ten anderen zal er zooveel mogelijk zorg gedragen w orden niet alleen voor zuivere ligging, dekking en kleeding, en goede voeding; maar ook voor het desinfecteren van het goed en de woning met chloorkalk; zoo de geneeskundige het noodig acht, wordt do lijder in het ziekenhuis opgenomen; eindelijk moet, in geval van overlijden, het lijk zoo spoedig mogelijk worden afgelegd en overge bracht naar het baarhuisjen bij het kerkhof; eerst in den loop van den volgenden dag zal het begraven worden. Bovendien zijn er, in den geest van het „rapport der algemeeue eholera- commissie te 's Gravenhage", maatregelen genomen, die ten doel hebben om een gunstigen invloed te oefenen op den gezondheidstoestand van de burgerij in het algemeen, en van de mingegoede in het bijzonder. Met behulp van het Armbestuur is er onderzoek gedaan in de woningen der bedeelden, cn, waar behoefte werd gevonden aan ligging en dekking, hulp verleend, dank zij de ombekrompen geldelijke ondersteuning van den Raad; bij het vervoer vau foecale stoffen wordt zorg gedragen voor het reukcloos maken er van door middel van chloorkalk, opgelost in water; verder wordt in de open bare scholen toegezien op de reinheid der privaten; evenzoo op do mestvaalten, die, ingeval ze niet kunnen weggeruimd worden, een bedekking met aarde en graszoden moeten hebben; en eindelijk op het verwijderen van vuilnis in achterbuurten, in hoekeu, tusschen do huizen enz. Vooral met het oog op het laatstgenoemdeen op het vervoer van foecale stoffen meent de Commissie een beroep te mogen en te moeten doen op de hulp der ingezetenen zeiven, door aan de bij dag en tegen den nacht rond rijdende. werklieden, alle vuil mede te geven, en het niet achter de huizen jn sloöttti, beneden den dijk enz. neer te werpen. Na eeu bescheiden noodi- ging zal door de politie daarop streng worden gelet. Eindelijk waarschuwt de Commissib tegen liet onmatig gebruik van rijpe, en het gebruik van o li rijpe vruchten. 'Helder 23 Julij 186C. Namens de Commissie, als Voorzitter STAKMAN BOSSEBurgemeester, als Schrijver en Penningmeester JOHs. DYSERINCK. POLITIEK OVEItZIGT. De wapenschorsching van vijf dagen is tusschen Pruisen en Oostenrijk, met het oog op de waarschijnlijkheid der slui ting van een wapenstilstadmet vijf dagen verlengd. Tusschen Italië en Oostenrijk is, volgens het officieel or gaan van Frankrijk, eene schorsing der vijandelijkheden over eengekomen. _De wapenschorsching schijnt voor Oostenrijk te regter tijd te 'zijn gekomen, om den voortgang der Pruisen in Hongarije te voorkomen. Men berigt, dat de Oostenrijkers Zondag in Hongarije wer den geslagen en Presburg door de Pruisen zou bezet zijnindien de tijding van de wapenschorsing dit niet had voorkomen. In Beijeren hebben de Pruisen de belangrijke stelling van Hof bezet. De Zuid-Duitschers zouden zich bij Wurzburg vereenigen, de koning van Wurtemberg zou naar't leger ver- trekkeudat bij Amorbach zich concentreert en de reserves zonden opgeroepen worden. Spoedig moge ook op die pun ten het krijgsgewoel eindigen. Te Weenen duren de aanwervingen voort eu dagelijks melden zich honderden aan. Den 23" verlieten de eerste bataillons vrijwilligers de stad. Zij waren vol moed en het volk had hen met eikenloof gekroond en geleidde hen tot buiten de muren. De onttroonde duitsche vorsten denken een congres tot verzekering hunner regten en belangen tot stand te brengen. De zegepraal der Oosteurijksche vloot bij Lissa, heeft tc Weenen groote vreugde teweeg gebragt. Dat was eenige balsem op de wonde, die het leger heeft getroffen. Er blijkt uit nadere mededeelingen, dat er voor de Ttaliaansche vloot allerslechtst was gezorgd. Een streng onderzoek zal naar de zaak plaats hebben. Te land en ter zee geslagenzal Victor Emmauuel zijn vorderingen betreffende Triest en Trente wel opgeven. Men verzekert ten stelligste, dat Engeland zich niet men - gen zal in de hervorming van Duitsohland, en zich zal ver klaren ten gunste van de zamenstelling van een Noord-Duitsch- land, onder Pruisen. Engeland zal evenmin voor Hannover optreden: trouwens het is bekend, dat die staat Engeland genoeg in verlegenheid heeft gebragt, zonder ooit eenig voor deel te hebben opgeleverd. Frankfort gevoelt meer dan eenige stad den druk der oorlogstijden. De Pruisen houden er erg huis. De bezet ting heeft veel meer leed gebragt dan men duchtte. Den eersten dag is de betaling van eene oorlogsschatting van 6 mill. gulden van de stad gevorderd, en is deze som in klinkende munt opgebragt en naar Berlijn gevoerd. Den 20 dezer is echter weder eene schatting van 23 mill. gevorderd, die over drie dagen moest betaald worden. Maar de senaat de burgervertegenwoordiging en het wetgevend ligchaam zijn in hunne werkzaamheden geschorst; er is dus geen gezag om eene leeniug te kunnen waarborgen. Men heeft zich wel is waar tot de Kamer van Koophandel gewend maar deze heeft alle medewerking tot deze zaak van de hand ge wezen. Ook de bankiershuizen hebben gelijk besluit geno men. Men verhaalt, dat de wijze waarop de stad door de Pruisen wordt mishandeld een wraakoefening is van v. Bismarck voor de hevige aanvallen, waaraan hij en zijne politiek steeds van de zijde der vrije Frankforter organen hebben blootgestaan. Er is eeu oogenblik sprake van geweest, dat de bank liare betalingen zou schorsen. Dit schijnt echter niet het geval te zullen worden. Zaken worden er niet gedaanen al is de beurs niet gesloten, het is alsof dit het geval ware, zoo stil is het. Itothschild heeft aan den Pruisischen kommandant te ken nen gegevendat als deze de stad mogt laten beschieten en plunderenhij en de voornaamste bankiers en al hun cor respondenten te Londen en te Parijs, zich failliet zullen verklaren. Men zegt, dat de leden van het gevestigd diploma tiek corps, die in de stad waren gebleven, bij den Pruisischen generaal hebben geprotesteerd tegen de harde oorlogsschatting, haar door hem opgelegd, voor zooveel namelijk deze schatting hunne landgenooten zou treffen. Men verhaalt, dat de stad aan keizer Napoleon en het Engelsche kabinet verzocht heeft ten haren gunste tusschen beide te treden. Napoleon heeft dit verzoek met zijne ge wone welwillendheid ontvangen. De welwillendheid en zachtheid, waarmede de Pruisen in de bezette landen te werk gaanis ook in Praag gebleken. De burgerij moet voor het onderhoud der troepen zorgen en daar de stad alleen daartoe buiten magte is, worden uit den omtrek dagelijks groote hoeveelheden van allerlei eetwaren enz aangevoerd. De Pruisen hebben evenwel ook paarden noodfg, en zij nemen eenvoudig die der voerlieden in beslag, nu weigeren den voorraad van levensmiddelen naar def te brengen. Daardoor is Praag in de grootste ongeleden-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1