W.J. BLITS, publieke Ucrfioojuiii] TELEGRAM. Tandmeester De Deurwaarder J. W. VAN DER WAL Cz. GLADHOUTEN- en andere MEUBELA1RE-G0EDEREN. HUISRAAD en INBOEDEL, B. B. BORGART, 3|n0C5anbEn. Wordt van liefde ooit Iets te veel ge vergd 9 als de vraag bescheiden is De Kerkeraad der Lutliersche Gemeente alhier wil het pu bliek in de gelegenheid stellen die vraag in haar voordeel te beantwoorden. Wie zal dit afkeuren? De laatste algemeene eollecte heeft ƒ94.60 opgebragt. Een aardig sommetje niet waar en toch blijft er nog tusschen de ƒ150 en 200 schuld over. Ook die moet afgelost worden, 't Spreekt van zelve. Maar hoe Wat dén te zwaar valtwordt ligt, als zijn buurman en nog een een ander den schouder biedt. Spreek een goed woord tot onze plaatsgenooten zeide mijn Kerkeraad. Dit wil ik wel doen, en heb het van mijn leven al zoo dikwijls gedaan nu voor het eendan voor het ander, en altijd met gunstig gevolg. En nu maak ik bekend, dat de Kerkeraadsleden in de volgende week eene vriendelijke hand zullen uitstrekken; vul ze met die liefde, welke niet cijfert maar zich weldadig en gul uitstort. Zijn wij dankbaar aan den God onzes levensdat wij nog gespaard zijn om te kunnen geven en te ontvangen. Laat de voldoening van beide zijden gelijk staan. Helder 25 Julij 1866. Namens den Kerkeraad voornoemd J. H. SONSTRAL, Pres. BijMiiuiKt; mi W IsmTraïT Yan 19 26 Julij 1866. ONDERTROUWD cn GEHUWD Gcene. GEBORENAafje d. vaa Pietcr Duinker en Cornelisje Brouwer. Grietje, d. van Douwe Visser en Hisko Visser. Geert, z. van Paulus Jacobus Gerardus Stuiver en Cornelia de Rooij. Simon z. van Albert Jonker en Cornelia Puiman. OVERLEDEN Jan van der Wal 14 jaren z. van Willem van der Wal en Antje Huisman. Bouwe Cornelia Bakker 14 maanden z. van Gerrit Dz. Bakker en Meis Bakker. M ARRT 15 EI11GTE N. FURMERENDE 24 Julij. Kleine Graskaas f29.Middelbare fGoede voorraad, vlug en duur verkocht. Aangevoerd 248 stapels Kleine Kaas, 12 Middelbare. Bo ter van f 1.tot 1.10 per Ned. Gemiddeld f 1.05 per Ned. fg. Aangevoerd 136 Runderen. Vette Koeijen duur met veel vraag. Kalf- en Melkkoeijen mede zeer gezocht. Gelde Koeijen zeer levendig. 11 Paar den. 155 Vette Kalveren. De handel levendig de prijs was van 40 tot 65 ct. per Ned. fg. 26 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f4 tot 10 per stuk. Handel vlug. 47 Vette Varkens De prijs was van 44 tot 51 ct. per Ned. f§. Handel vlug. 4 Magere Varkens van f 14 tot 22 en 77 Biggen van f5.50 tot 8.50. Handel matig vlug. 612 Schapen en Lam meren. Vette Schapen redelijk vlug. Magere Scliapen vlug een partijtje Texelaars onder anderen werd tot een in deze omstandigheid zeer hooge prijs verkocht. Kip-Eijcren f 2.50 Eend-Eijeren f 2.50 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 212 stapels Kaas wegende 57984 Ned. De hoogste markt was voor Kleine Gras f28.75 Middelbare Gras f 27.Aangevoerd 492 Ned. f§. Boter. SCHAGEN 26 Julij. 26 Stieren f50 a 140. 53 Magere Gelde Koeijen f 90 a 130. 38 Vette Gelde Koeijen f160 a 240. 25 Melkkoeijen f 100 a 140. 16 Kalf koeijen f160 a 190. 12 Vaarsen f70 a 90. 12 Nuchtere Kalveren f2.50 k 6. 88 Magere Schapen f6 a 12. 95 Vette Schapen f 16 a 22 8 Bok ken en Geiten f 1 a 5. 14 Magere Varkens f 12 a 18. 45 Biggen f 7 a 9. Konijnen 10 a 60 ct. Kippen f30 ii 60 ct. Eenden f 35 a 60. Duiven 10 a 30 ct. Boter 77-| per kop of f 1.03 ct. per Ned. f§. Kaas 25 a 40 ct. per Ned. fg. Kip-Eijeren f 2.30 Eend-Eijeren f 2.40 per 100. Heden Vrijdag 27 Julij 1866. EFFECTEN Beurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 45J °/0 5°/0 Vereeuigde Staten vau Noord-Atnerika 6S J 6°/0 Vereeuigde Staten v. Noord-Amerika 1882 73J 3°/0 Mexico (oude) 17^ 3 u/0 Mexico (nieuwe)13 J. 3°l„ Binnenl Spanje31 h 307 5°/0 Turken 24-| 5°/0 Brazilanen69^. Illinois81 Zondag 29 Julij vertrekt van hier de West- Indische mail en Dingsdag 31 Julij vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Sout- hampton. 360ste SÏAATS.LOTEHIJ. 5de Klasse. DERTIENDE TREKKING. No. 5331 en 7341 ieder f1000; no. 96 en 6344 ieder f400; no. 2381, 5S25 15790 en 16328 ieder f200; no. 4711, 7791, 10739, 11653, 11740, 16432 en 18090 ieder f 100. VEERTIENDE TREKKING. No. 14831 f25000; no. 3466, 10276, 16117 en 18554 ieder f400; no. 10566, 17187, 17357 en 19060 ieder f200; no. 3967, 7417, 7536, 8823, 11800, 13890, 14649, I51S2 en 15541 ieder f100. VIJFTIENDE TREKKING. No. 182, 1414, 10041, 13383 en 15611ieder f1000 no. 6054, 6809 en 18369, ieder f400; no. 6714, 8194 en 1S163ieder f200; no. 4286, 5400, 7173, 9909, 11521, 13880, 14307,15818,19469 en 19762, ieder f 100. ADVERTENTIES. Getrouwd P. JONKER en N. KINDT. Helder den 25 Julij 1866. A Igemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON A. van D IJ K II O R S Tgeliefde echtgenoote van P. van twisk. Nieuwediep25 Julij 1866. alhier weder gearriveerd zijnde, zal van heden af tot en met Maandag 36 Julij a. S. bij H. J. van LEEKaan het Hoofdte consulteren zijn over alle operatïën den mond betreffende, het inzetten van KUilST* TANDEN en GEBITTEN, onder guarantiv van gebruik en duurzaamheid, Dingsdag en Woensdag 31 Julij en 1 Augustus a. S. tevens te consulteren in het Logement DE LINDEBOOM, bij G. W. SLIJBOOM, aan den Burg op Texel. Gaat steeds voort met het aannemen van abonnementen. zal, op DONDERDAG den 2den Augustus aanstaande, des voormiddags ten 10 ure, aan het Lokaal voor Publieke Verkoopingen «DE ZON", aan de WeststraatL, N°. 33, en verder: benevens Manskleederen, complete Bedden, een vierjarig goed aan de weg loopend Ezel met TuigDames- en Kinderen Strooijen en Castoren Hoeden, Bloemen en Ijinten, naar de laatste smaak, welke tot alle prijzen zullen worden verkocht; een Kruidenierswinkel opstel, een kist met Timmermansgereed schappen en hetgeen op Woensdag vóór de verkooping zal zijn te zien. Ondernemer van Publieke Verkoopingen. Goederen voor deze verkooping worden tot Dingsdag 31 Julij aan genoemd lokaal aangenomen. Op Maandag 20 Augustus 1866, 'savonds 7 ure, zal in het lokaal TIVOLI te Helder, ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE DOK, ter standplaats Nieuwediepgemeente Helder, publiek worden verkocht: 1. Een WOON- en WINKELHUIS en ERF, aan den Kanaalweg te Helder, verhuurd aan de Wed. Spigt, voor 4.50 per week, wijk I, No. 162. 2. Een WOON- en WINKELHUIS en ERF, fanoex het vorige perceel, (thans onbewoond) laatstelijk ver huurd geweest aan den Heer Bramt.age voor ƒ265. per jaar, wijk I, No. 163. Eerst elk afzonderlijk en later in eene combinatie. 3. Een WOONHUIS en ERF, aan de Hoofdgracht aldaar, verhuurd aan den Heer Corbeujn, voor/350. per jaar, wijk K, No. 85. 4. Een WOON- en WINKELHUIS." en ERF, annex het vorige perceelverhuurd aan den Heer Boekhan delaar Lauueij voor 350.— per jaar, wijk KNo. S4. 5. Twee TIMMERMANS-WERKPLAATSEN met ERVEN, staande op den achtergrond vau de evenge- noemde perceelen. Eerst afzonderlijk en daarna in combinatie. Eigendom van J. D. GRASHORN. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. Ter Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4