546. Zesde Jaargang. 1866. Jïteisras-- en WOENSDAG <ftDoertenUe--öf(iÖ. 22 AUGUSTUS. (Officieel jjcöedte. BERE NDM AR I N G. JSict-officiM ïjcöedte. HELDERSGHE Verschijnt WOENSDAG en ZATUJRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.80 Franco per post v 1.20 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Adverteuticu intezeuden. Ingezonden stukken miustens éca dag vroeger. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter openbare kennis, dat de PASSAGE over de WIPBRUG der Koopvaarders-Binnenhaven, op Woensdag den 22 dezer weer op de gewone wijze GESCHIEDEN kan. Helderden 21 Augustus 1860. Be Burgemeester STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVEKZIGT. Do vrede tusschen Oostenrijk en Pruisen is nog niet ge sloten maar alle berigten stemmen overeen om die sluiting als zeer aanstaande voor te stellen. Ook met Italië schijnt Oostenrijk nu op beteren voet te onderhandelen. De afstand van Venetic zal te Parijs tusschen die mogendheden, in overleg met Frankrijk, worden heslist, terwijl de ondergeschikte punten later tusschen de partijen zeiven zullen uitgemaakt worden. Met Beijeren is eveneens de vrede ophandeneven als met de andere middenstaten. Bij de Pruisische kamer is ingekomen een koninklijke boodschap, geleidende het voorstel van wet tot inlijving van HanoverKeurhessen, Nassau en Frankfort. Daarin wordt gezegd, dat Pruisen het doel niet had landen te veroveren, docli dat de vijandelijken positie van genoemde staten het noodzakelijk maaktedat hunne zelfstandigheid zou ophouden te bestaan. Voorts wordt de hoop te kennen gegeven, dat de bevolking dezer staten, met den tijd, zich zal verzoenen met do inlijving. Bij de overlegging van het ontwerp van wet merkte de heer von Bismarck opdat het de pligt van de kamer Ï3 om do verzoenende hand, die de koning reikt, aan te nemen. Over het lot van Slees wij k-Holstein zullen, eerst nadat de vrede zal gesloten zijnnadere mededeelingen worden gedaan. Van de grensverbetering-kwestie verneemt men niets meer. Die zaak slaapt en het is niet onwaarschijnlijk, dat, als de gelegenheid beter en het Fransclie leger met de nieuwe ge weren toegerust is, in plaatst van "openingen" eischen gedaan zullen worden. Of men moest zich inmiddels met Pruisen verstaan, en dan zullen anderen welligt het gelag moeten betalen. Ook Belgie looptvolgens een schrijven des keizersgeen gevaar. Het Journal de Liège bevat dienaangaande de volgende ge- wigtige mededeeling: »Een onzer vrienden, die volkomen op de hoogte kan zijn, schrijft ons uit Parijs dat de keizer, om verdere verspreiding van plannonhem door de nieuwstijdingenfabriekanten toege dicht, tegen te gaan, geheel uit zich zelf op officiële wijze aan het Engelsche gouvernement heeft doen wetendat hij nooit het voornemen heeft gehad maai*; een duim gronds van van het Belgische grondgebied te nemen." De Echo du Parlement zegt op zijne beurt: i "Nooit is het bij Frankrijk opgekomen maar een duim Belgisch grondgebied te vorderenonze betrekkingen met Parijs zijn nooit vriendschappelijker geweest, en de beste overeen stemming heeft niet opgehouden tusschen Frankrijk en Enge land te bestaan ten opzigte van de handhaving van den Staat, tot wiens grondvesting na 1830 ze zoo krachtig hebben medegewerkt." Keizerin Charlotte schijnt niet te slagen in hare zending hij het Fransclie hof. Men begint het meer en meer zeker te achten, dat het gedaan is met het Mexicaansche keizer rijk. De keizerin zal ook een bezoek brengen aan de hoven van Brussel eu Weeuen en te Home. De republikeinsche partij in Mexico behaalt aanzienlijke voordeelen op de keizerlijken. Napoleon zal waarschijnlijk geen besluit behoeven te nemen of hij al of niet keizer Maxi- miliaan zal bijstaan. De Mexicanen zeiven zullen de kwestie beslissen Volgens berigten uit Japan van 13 Julij, heeft de prins van Nagatodie, gelijk men weet, langen tijd in onmin was met de regering te Jeddozich aan de voorwaarden onder worpen, die de taikoen hem had voorgeschreven. Er heeft voorts in Japan eene vergadering van daimios of vorstelijke leenheeren der verschillende staten, waaruit het rijk is za- mengesteld, plaats gehad, om over de binnen- en buiten- landsche aangelegenheden des lands te raadplegen en tot eene gemeenschappelijke overeenstemming te geraken. 1T I 23 U *W S T IJ D I XT 3- 2 1T. llclder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 21 Augustus 1S66. Van 17 tot 21 dezer, des namiddags 4 uur, hebben hier geen gevallen van cholera plaats gehad. Zondag 19 dezer was voor de R. C. gemeente van de Bisschoppelijke Clerezij alhier eene ware feestdag. Een 13tal nieuwe leden, die, door allegging van belijdenis, tot de kerkelijke vereeniging waren toegetreden, ontvingen bij die gelegenheid uit handen van den HoogEervv. Heer de Jongh, Bisschop van Haarlem, de II. Communie, cn aan een 6Otal werd het Sacrament des vormsels toegediend. Indrukwekkend was deze godsdienstoefening, die door welluidende muziek eu zang zeer werd opgeluisterd. De Bisschop door wien de dienst werd verrigt, werd daarin bij gestaan door de beide WelEerw. Heeren Diependaal, Pas toors alhier en te Zaandamdewijl ook de President van het Seminarium te Amersfoorteen tweetal Seminaristen en Koorknapen daarbij hebben geadsisteerd. Na het eindigen der II. dienst, hield Z.H.Eerw. naar aanleiding der woorden //vermits degenen die in U is, groo- ter is dan die in wereld is", (1 Joh. 4: 41') eene voor het feest zeer toepasselijke en stichtelijke reden, die met een roerend gebed, door Z.H.Eeerw. werd besloten. Van harten wensehen wijdat de bede van Z.H.Eerw. voor de gemeente en haren herder, voor do nieuwe leden en vormelingen uitgestort, verhooring moge erlangen. Gisteren avond is ten half negen ure alhier eene po ging tot diefstal ontdekt. Naar wij vernemen was een matroos van dcAdolf van Nassau achter in de woning van S. Heiblok geslopen en had zich reeds in het bezit gesteld van f 28 aan contanten daarna bezig zijnde zicli eeiiige gouden eu zilveren sieraden toe te eigenen werd hij door de vrouw des huizes ontdekt cn gegrepenop haar geroep om hulp schoten eenige lieden toe die hem aan de politie hebben overgeleverd. -Door een vischschokker is op de kust ter gewone visscherij gevangen en hier gisteren aangebragt een buiten gewoon groote steur; de wigt werd door kenners geschat op ongeveer 200 ned. ponden. In veiling gebragt heeft hij nog geen f 12 kunnen opbrengen. Het onlangs van Amsterdam alhier aangekomen schroef- stoomschip Kijkduin vertrekt heden tegen den avond naar llellevoetsluisom aldaar vooreerst in conservatie te blijven. Soortgelijke bestemming zal het alhier liggende schroef- stoomschip Schouwen later volgen. Het stoomschip Willem is heden op nieuw in liet oude drooge dok opgenomen. Z. M. heeft den officier van gezondheid 3° kl, bij de zeemagt J. O. Harthoorn met den 16 dezer maand bevor derd tot officier van gezondheid 2E kl.met bepaling d hij den rang zal nemen tusschen de officieren van gezon beid 2° kl, C. II. Schröder en W. II. Visscher van Aal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1