liet aantal passagiers dat hier Zondag morgen per spoortrein is aangekomen om den dag hier door te brengen en des namiddags weder is vertrokken, wordt begroot op ongeveer 400. Daaronder bevonden zich de leden der Me talen-Kruis-Vereeniging '/Ons Genoegen" van Alkmaar, met hunne vrouwen en andere familie-betrekkingen, In het lo kaal de Yereeniging bragten zij een kameraadschappelijk bezoek aan de leden der Afdeeling Helder, tot kennisma king met die jeugdige vereeniging die in zoo korten tijd zich zoo krachtig heeft ontwikkeld. Naar wij vernemen is wederkeerig menige toast uitgebragt op beider welzijn en voortdurende vriendschap. Ook is het plan geopperd dat de Afdeeling Helder een volgend jaar een contra-bezoek zal brengen aan de vereeniging te Alkmaar, op een tijdstip dat men dan tevens de sectien van Amsterdam aldaar verwacht. Zaturdag jl. ontstond hier brand in de broodbakkerij van de Marine, die echter spoedig met behulp eener brand spuit, door mariniers werd bedwongen. Op Donderdag 23 Augustus a. s. zal aan het Provin ciaal Pestuur te Haarlem worden herbesteed het verdiepen van eenige gedeelten van het Noordhollandsch kanaal. Zondag jl. was het voor Nederland en Indië een be langrijke, ja een gouden herinneringsdag; het verwondert ons, dat die dag hier te lande niet met meerder luister is gevierd geworden, daar de herinnering wat op dien dag voor 50 jaren is geschied, voor Nederland van het grootste be lang is; gewis zal ze bij onze Indische broederen niet zoo onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Wij stemmen hier met het Ilaagsche Dagblad in, dat zegt: Het geldt toch de gedachtenis-viering van den dag waarop vóór 50 jaren in onze onschatbare Oost-Indische bezittingen wederom het eerst de Nederlandsche vlag werd ontplooid, door de aan ons gehechte bevolking met blijdschap begroet en als eene profetie van vernieuwde welvaart en vrijheid gehuldigd. Den 19n Augustus 1816 zoo verhaalt ons de historie van die dagen kwamen de heeren mr. C. T. Elout, J. A. G. P. baron van de Capellen en A. A. Buyskes, als commissarissen generaal, de tweede tevens tot gouverneur-generaal van Indië benoemd, te Batavia aan wal en namen het bestuur der be zitting van de Engelsche autoriteiten over en de Neilerlandsehe driekleur woei straks daarop van gouvernementsgebouw en scheepsmast den Nederlanders weêr vrolijk tegen. Engelands tusschenbestuur was geëindigd en een deel van hetgeen ons in dagen van druk en beproeving was ontnomenwerd ons door het votum van Europa's groote mogendheden terugge schonken. Onze handel en nijverheid zouden op nieuw de voordeelen kunnen genieten, aan het bezit van koloniën voor een land verbonden, en het jeugdige koningrijk, onder het wijs bestuur van een schrander vorst uit het geliefde stamhuis van Oranje gesprotenzou weldra nieuwe levens krachten gaan outleenen aan dat prachtige rijk van Insulinde, dat gelijk het eenmaal schoon is uitgedrukt zich kron kelt om den evenaar als een gordel van smaragd. Door den minister van financiën zijn de postambtena ren aangeschreven, dat de tijdelijke maatregel tot verzending der brieven voor sommige Duitsche staten, over Erankrijk is opgeheven. De verzending naar Tndie over Triest blijft tot nader order geschorst. De sedert jaren aanhangige wet op de inkwartierin gen enz.welke do tegenwoordige regering van hare voor gangsters heeft overgenomenis na een betrekkelijk kort debat door de Tweede Karner der Staten-Gcneraal aangeno men met 39 tegen 5 stemmen. Door deze wet is weder eene der bij de grondwet voor geschreven organieke wetten tot stand gekomen. -- Men wil stellig weten, dat bij de infanterie de fou- draal-schako voor de officieren wederom zal worden ingevoerd. Dezer dagen werden door de politie te Amsterdam twee personen gearresteerdde een wegens het vervalschen van plaatskaartjes van den Nederlandschen Rijnspoorwegde andere wegens uitgifte dier vervalschte kaartjes. Reeds waren reizigers, die zich van plaatskaartjes bij vreemden hadden voorzien genoodzaakt op nieuw de vracht aan de Nederl. Rijn spoorweg-maats. te betalen als bij verifikatie door beambten dier maatschappij bleekdat die kaartjes, of waren vervalscht, of niet geldig voor den trein waarop de reizigers zich be vonden. Wenschelijk ware het, dat de politie het verkoopen van plaatskaarten door onbevoegden belette, ter voorkoming, dat reizigers door dit bedrog in ongelegenheid geraakten. Inmiddels zullen de reizigers wel doen zeiven zich daarvoor in acht te nemen door zich alleen ter daartoe officieel aan gewezen plaatsen van kaartjes te voorzien. Het feitwaarvoor bovenbedoelde personen zich in de gevangenis bevinden had betrekking op de kaartjes van 1 van Amsterdam naar Arnhem en terug, en het is dus hierbij dat de reizigers inzonderheid zich tegen bedrog hebben te wachten zoo te Amsterdam als vooral te Arnhem, waar de politie niet schijnt te kunnen of te willen beletten dat op- koopers van retourkaarten het publiek misleiden. In de Friesclie Courant leest men het volgende In ons land begint men eenigzins tot verademing te ko men ten aanzien van de cholera die gelukkiglijk krachtig aan het afnemen is en thans op óén dag in de voornaamste plaat sen te zamen veel minder personen aantast dan eenigen tijd geleden op slechts eene plaats het geval was. De ge drukte stemming onder het volk wijkt dan ook langzamer hand in sommige stedenwaar weken aaneen zeer verklaar bare angst en vrees de mensehen bezielden, wil men 't schier niet gelooven, dat de Aziatische sluipmoordenaar ver dwenen is. Frieschland had, enkele plaatsen uitgezonderd, tot nu toe weinig te lijden, even als Zeeland. "Het komt van de omgeving der zeewier frissche lucht gunstig op den algemeenen gezondheidstoestand werkt," roepen velen. Maar hoe is het daarmede dan te rijmendat juist in eenige aan zee gelegen plaatsen, zoo als Lemmer, Hindeloopen en Wor- kom, zooveel gevallen voorkwamen? Scheveningen ligt medo aan zee, en nu weet men hoe de ziekte ook daar niettemin woedde, Toch is daarom de goede invloed der zeelucht nog niet te ontkennen, maar 't is ligt mogelijk, dat in sommige plaatsen de zorg voor den openbaren gezondheidstoestand derwijze was verwaarloosd, dat er zooveel elementen aan wezig waren, om de verspreiding van elke ziekte te bevor deren datvooral waar het de cholera betrofde genoemde invloed niet krachtig genoeg was, om een en ander te neu traliseren. Het gaat ook hier weder gelijk met alle onge lukken of rampen; zij bevatten tegelijkertijd dure lessen, en menigeenaan wie het openbaar gezag is toevertrouwdmag ze behartigenom onverhoopt later niet bij herhaling in zelfbeschuldiging te vervallen. En verder sprekende over de heerendiensten in Indië De verpligte, onbetaalde heerendiensten en het dwangar- beiden "overeenkomstig onze volkszeden! "Ja, 't is om er van te blozen! nWant de regtvaardigheid verhoogd een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën." Owij zijn een braaf, een godvreezend volk; wij hooren met stichting: "dat het den mensch niets baat, al won hij de gelieele wereld indien hij schade lijdt naar den zielmaar wij gaan voort met uit Javanen rijksdaalders te schroevenrigten ge nootschappen op tot het verschaffen van broekjes aan Afri- kaansche heidenkinderendie in hunne lieidensche goddeloos heid daar heen loopen als Adam en Eva vóór den val maar gaan voort met zeer zedelijk en "overeenkomstig de volkszeden," de onderdanen van Z. M. Willem III in het rijk van Insulinde te laten dwangarbeiden. Slaven houden! FoeiDat gaat niet, -wij hebben immers bedestonden ge houden en lijsten geteekend, om de West-Indische slaven vrij te krijgen en toen ze vrij waren hebben wijwel niet met bijzonder warme hartenmaar toch zeer pligtmatig den Ileere gedankt, dat de zaak eindelijk zoover gekomen was, maar de Javaan"Welnu, hij is immers vrij? Wel zekerhij heeft volle vrijheid om te arbeiden voor de vulling van onze schatkist en voor den aanleg van wegen, enz., zon der dat hij daarvoor belooning erlangt. Odie volkszeden Laat ons nog eens een biddag uitschrij ven en laten wij bidden: «Heer, doe ons niet naar onze zonden en vergeld ons niet naar onze ongeregtigheden De vrij hooge toren van het dorp Nijland, gemeente Wyinbritseradeeldie onrustbarend scheef stond en met korten tijd dreigde om te vallen, is, als door een wonder, weer regt opgezet. De gedachte van dit werk, in het brein van ecvi timmermansknecht opgekomen, later door zijn baas overgeno» menen uitgewerkt en door den heer Troost, architect, goed gekeurd, mogt eindelijk ook de ondersteuning der kerkvoogden erlangen en zoo tot een goed einde komen. Door langzame onderboring en wegruiming van aarde van onder de hooge zijde der fondamenten, is men er in geslaagd den toren weder in zijn eveuwigt te krijgen. In de gemeente Mcijsse werd een landbouwer, terwijl hij in het veld arbeidde, door de cholera aangetastuit vrees voor besmetting durfde niemand den patiënt naar zijn huis vervoeren. Dit vernam de baron Leon d'Hoogvorst, burge meester van genoemde gemeente; hij begaf zich onmiddelijk naar den lijder en bewees dezen zelf de liefdedienst, welke de anderen hem weigerden. Maar ook voor den nacht was geen ziekenoppasser te vinden, niettegenstaande de geneesheer daarvoor tot 15 fr. geboden had. Ook deze taak,nam daarop de burgemeester baron d' Hoogvorst persoonlijk -waar. De edele man ondervond geene nadeeligc gevolgen van zijne mensehlieveude daad en de aangetaste lijder is hersteld. Berigten van de Kaap de Goede Hoop, vaii 12 Julij, melden dat de wolhandel aldaar zeer gedrukt is; de prijzen zijn aanmerkelijk gedaald. Men heeft bevonden, dat de Erythoxylon coca, eene Peruaansehe plant, de eigenschap heeft, het gevoel van honger en dorst verscheiden dagen lang weg te nemen. De heer de Rossi vermeldt dit feitop grond van op hem zeiven genomen proeven. Het afkooksel van een honderdtal korrels bragt die uitwerking te weeg voor een tijd van 48 uren terwijl de spierkracht bewaard bleef. De plant schijnt de zenuwen of de maag te narcotiseren en de verrigtingen te doen stilstaan, zonder eenig voedsel te geven; zij kan een nuttig geneesmiddel worden. Door de spencercompagnie zijn tot het begin van dit jaar ruim honderd duizend spencergeweren aan het gouver nement der Yereenigde Staten van Noord-Amerika geleverd. Dit wapen heeft in den Amerikaanschen burger-oorlog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 2