BURGERLIJKE STAM) DER GEHEKSTE HELDKli. TELEGIiAM Heden Dingsdag 21 Augustus 1866. EFFECTEN zooveel opgang gemaaktdat het in Australië, Japan, China en andere lauden zeer gezocht is en het bestuur van Canada heeft, met het oog op de woelingen der Feniaus, een ge deelte der troepen er mede gewapend. Deze geweren zijn gedurende zeven jarenin een zwaren strijd beproefd en er hebben zich geene gebreken opgedaan noch bij het wapen zelf, noch bij de ammunitie. Met dit vuurwapen worden zonder de minste moeite zeven schoten gedaan in twaalf seconden. De Montreal Gazelle van 24 April 1866 zegt: Als elk welgezind burger zijn //spencer" heeft en het gebruik er van kent, dan zullen Fenians en dergelijk schuim geene vrees inboezemen en een oorlog met onze naburen onwaarschijn lijker zijn dan ooit. Uit Breslau wordt de volgende schoone karaktertrek gemeldIn een restauratie aldaar stond een oud gebogen man met ontbloot hoofd en vau alle aanwezeuden omringd. De waard hield den hoed en den stok van den man in de hand, terwijl een kelner aan de deur had post gevat. De verlegenheid van den grijsaard was grenzeloos. Hij scheen zich voor het eerst in zijn leven in zulk een toestand te bevinden; hij sprak geen woordkeek naar den grond en kon slechts met moeite zijne tranen weerhouden, terwijl allen hem belachten en bespotten. Daar trad een armoedige gekleede jood met een langen witten baard door de opene deur en vroeg naar de reden van dit tooneel,op een toon dieniets minder dan vrouwelijke nieuwsgierigheid verried. Men vertelde hem, dat deze rneusch gegeten en gedronken haden nu het op betalen aankwam, geen penning in den zak had. Ik zie dien ouden man heden voor het eerst zei de jood, maar daar durf ik voor in te staan, dat hij niet hier is gekomen, om te bedriegen. Ts het ook niet aan menigeen van u wel eens gebeurd, dat hij zijn geld had vergeten? En gesteld eens, mijnheer kastelein, zeide hij, zich tot dezen keerende gesteld eens, hij had zijne beurs niet vergeten, durft gij dan geen enkel maal eenen hongerige om niet spijzigen W at bedraagd zijne schuld? De jood legde het bedrag, acht zilvergrossen op de tafel, nam den hoed en den stok uit de handen van den waard, geleidde den oude door den hem omringenden hoop naar de deur. l)e gasten schenen echter eenigzins gebelgd over deze tusschenkomst, en een snuggere kiant onder hen riep den jood spottend toe: Wel joodje, wat hebt ge gedaanhet is van daag sabbath en gij hebt geld aangeraakt! //Gij hebt gelijk antwoordde de jood. Ik had in dit oogenblik vergeten, dat ik jood ben, gelijk gij hebt vergetendat gij christen zijt. Maar bekommer u niet over mijIk versta mijne wetGedenk den sabbathdag dat gij dien heiligt. Laat u dit door een schoolmeester ver klaren en wanneer hij een verstandig man iszal hij met mij daarin overeenstemmen Goede werken hebben geen sabbath. Met deze woorden verliet de wakkere man de kamer. Te Nikolsburg liet zich een Israëliet hoogst beleedigend uit over de Pruisen. Eenige militairen die dit hoorden vielen hem te lijf, het volk trok partij er dreigde eene vechtpartij te ontstaantoen von Bismarck in de uniform van majoor «Ier landweer voorbijkwam. Hij vroeg wat er gaande was en de soldaten antwoorddendat de mandien zij gegrepen hadden, zich beleedigend over het Pruisische leger had uit gelaten. //Niet waar! riep de Israëliet, ik heb alleen op von Bismarck gescholdenEen algemeen gelach volgde op de bekentenis, waarop von Bismarck bedaard zeide: Laat den kerel loopen, dat hebben anderen ook al gedaan. Op den Pont de la Concorde te Parijs heeft bij ge legenheid van het Napoleonsfeest een groot ongeluk plaats gehad, waarvan de politie zelve schuld had. Zij had name lijk de brug aan den regteroever laten afzetten. De soldaten die daar hadden post gevatlieten niemand dooren toen de volksmenigte, nadat het vuurwerk was afgestoken, zich van den linkeroever der Seine naar de brug bewoog om de illuminatie op de Place de la Concorde te gaan bezigtigen werd het gedrang op de brug zoo groot dat niemand meer door kwam. De duizeude personenwelke daar vereenigd waren aan deir «enen kant door de soldaten teruggedrongen, aan den anderen meer en meer in het naauw gebragt door de menigte die nog steeds toenam, waren ten einde raad toen plotseling een hoop gepeupel midden door het volk heen drong. Nu steeg de verwarring ten top. Eerst hoorde men het gillen eener vrouw, toen een vreeselijk hulpgeschreeuw op eene akelige wijze afgewisseld door het gekerm der ster venden en gewonden. Ieder zocht zijn leven te verdedigen. Er volgde een wanhopige strijdwaarbij niemand meer aan zijue bloedverwanten dacht. Teder was slechts op zijne eigene veiligheid bedacht. Die ncdervielen werden onbarmhartig vertrapt. Dit verschrikkelijk tooneel duurde ongeveer 10 minuten. De soldaten hielden zich aan het gegeven bevel en alle personendie zich op de brug bevondeu zouden omgekomen zijnwanneer het volkden geduchten tegenstand dien het op de brug ontmoette, moede, niet achteruit ge weken was. Hartverscheurend was het schouwspel dat de brug daarna aanbood. Tusschen de 30 en 50 mannen, vrouwen, meisjes en kinderen (bet getal is nog niet met juistheid bekend) lagen dood op den gronden men telde meer dan honderd min of meer zwaar gewonden. Het aantal hunner, die bovendien ligt gewond werden, moet ongeveer 800 bedragen. Velen hadden echter nog de kracht zich voort te slepen. Treffend was het te zien hoe hier een man zijne vrouw, daar eene moeder haar kind, een jongeling zijne geliefde zocht. Ge neeskundige hulp werd spoedig verleend. De autoriteiten, die de oorzaak van het ongeluk waren wendden alles aan om de verwonden te verplegen en hun lot te verzachten. In den faubourg Saint Germainwaarheen de dooden en gewonden overgebragt werden, heerschte ousteltenis. De Place de la Concorde en de Camps Elysces bleven echter in feestgewaad. Men vernam daar niets van hetgeen op honderd schreden afstand was voorgevallen. Dc politie had namelijk terstond de stratendie op de brug uitloopen laten afzetten. Berigten betreffende de cholera. Dca 17 Aug. zijn Den 18 Aug. zijn aanget. overleden. aanget. overleden. Amsterdam 10 6 4 7 's Gravenhage 4 7 8 5 Botterdam 3 4 10 7 Dordrecht 0 0 2 1 Utrecht 3 2 3 2 Amersfoort 5 4 1 1 Arnhem 1 1 3 1 's Hertogenbosch 4 1 7 4 Kampen 0 0 Zwolle 1 1 Groningen 2 1 Van de aangetasten te 's Gravenhageop 17 Aug., woon den 1 te Scheveningen, van de overledenen 3. Van de aangetasten op 18 dezer, woonde 3 te Scheveningenvan de overledenen 2. Van 10 17 Augustus 1866. ONDERTROUWD M. de Groot, werkman, 80 j. en M. Snel, weduwe van J. de Groot, 29 j. II. Seliuiveling, winkelier, 32 j. en II. dc Boei1 28 j. "NV. Scliaefergockel, schoenmaker, 58 j. weduwnaar van M. C. Kocx en C. M. Driesen, 43 j. GEHUWDF. Luijckx en C. Zijm. F. Morssink eu A. Kerstens. M. Hcercs en J. W. Smit. BEVALLENA. C. L. von Lcschen gcb. Diltlof Tjassens Z. M. II. Bergman gcb. Drijvers D. A. Visser geb. Mauck Z. AI. Bijl gcb. Alcstje Z. N. van Wetteren geb. Alulïcr Z. II. C. Vermeulen geb. Lehman Z. A. J. Groen geb. Swcrvcr Z. J. Lastdrager geb. Kraft D. M. E. Ileijman geb. Dicrncl D. A. Metzelaar geb. Grocucveld D. C. J. Veen geb. Hcijdenrijk D. J. F. Baak geb. van Engelen Z. W. Duinker geb. Duinker Z. B. Vos geb. Engclchor Z. G. Korft' gcb. Boon D. OVERLEDEN J. Daalder 0 w. A. Tholcn geb. Geus 54 j. E. D. Kolhorn geb. Steenstra 58 j. 1'. Acnmcij 28 j, J. Planjc 50 j. Ambtshalve ingeschreven 2. Levenloos aangegeven 2. Afloop (lei* Publieke Vcrkooping* gehouden den 20 Augustus 1866, ten overstaan van den Notaris W. J. IIIDDE BOKte Nieuwediep gem. Helder. Twee Woon- en Winkelhuizen en Erven aan den Kanaalwcg. Kooper de Heer C. Bakker Bz. voor f3*450. Een Woon- en Winkelhuis en Erf aan de Hoofdgrachtmet Loots op den Achtergrond. Kooper de Heer F. Groen voor f2851. Een Woonhuis en Erf aan de Hoofdgrachtmet Timmer mans werkplaats op den Achtergrond. Kooper de Heer G. Korf voor f2965. Een Huis en Erf in de Nieuwstad. Opgehouden voor f790. Een Winkelhuis met Erf aan de Achtergracht. Kooper de Hceren W. J. Drijver voor f1500. Beurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 45J- °/0 6°/0 Vcreeuigde Staten v. Noord-Amerika 1882 72J 5°/0 Vereenigde Staten vau Noord-Amerika 68J 30/0 Mexico (oude)15 J 3"/,, Mexico (nieuwe)11 5Turken25 J- 5°/0 Bussische Spoorweg-Aandeelen 177jj- M A ItKTItElllGTE N. ALKMAAR 18 Augustus. Aangevoerd 7 Paarden f30 a 60, 8 Kocijcn f120 a 200, 12 Nucbt. Kalveren f7 a 12, 545 Schapen f 10 a 24, 51 Lammeren f6 5 11 90 Magere Varkens -f 20 5 25, 108 Biggen 1"7 5 12, Boter per kop 67£ o 75 ets. HOORN 18 Augustus. Aangevoerd 8 mud Rogge f6.75, 49 mud Gerst f6.50, 106 mud Ilavcr f 5.50 135 mud Erwten, graauwe f20, vale f 11, groene f 12 witte groote f 11, Mosterdzaad f21, Karwcizaad f 18. 22 Paarden f 45 n 190 4 Koeijen f 125 n 180, 16 Kalveren f6 5 13.50, 450 Schapen f 13 i 22 80 Varkens fit n 23.50, 3 Zengen f31 n 45, 215 Biggen f6 a 12.50, 6 Bukken f 1.20 a 5.50, 2 Geiten f3.50 a 6, 9500 Kip-Eijcrcn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 3