Jlieutüs* en HÖücrtentie-UfaÖ. Zesde Jaargang. ZATUKDAG 6 OGTOBER. DE ONTKNÖOPIlVG. JTo 559. 1800. ELDERSCHE COURANT. Verschijut WOENSDAG en ZATUKDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.80 Franco per post li'Ö Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Gii.tjks. De prijs der Advkjii'KNTIkn van 11 rebels is 40 Centen voor eiken roticl meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdag? middag 12 uur gelieve men de Advertcnticn inteznnden. Ingezonden stukken minstens één dat: vroeirer. Ilct gewigtige pleit is beslist. Het heeft Z. INI., op voor- dragt van den Raad van Ministers, behaagd de Tweede Ka mer der Staten-Generaal te ontbinden en alzoo de beslissing over het gerezen geschil te onderwerpen aan het oordeel der natie. Na de uitvoerige uiteenzetting der quacstie, in het hoofd artikel van ons vorig noinmer, en na al hetgeen daarover voorkomt in onze Haagsche correspondentie, achten wij het ten eenenmale overbodig daarop thans nogmaals terug te ko men. Wij veronderstellen dat onze lezers daaromtrent vol doende zijn ingelicht. Wij willen hier alleen herinneren, dat het Kabinet, bij zijn optreden in de Eerste Kamer, op Maandag 4 Junij, bepaaldelijk te kennen gaf: »dat 't het bepaald verlangen des Konings was den heer Mijer aan het hoofd van het departement van Koloniën te zien, omdat hij do aangewezen persoon was om de koloniale quaestie ten einde te brengen." Dit scheen inderdaad zoo te wezen. Immers na de aan neming van het amendement Poortman en de intrekking der cultuurwet, zou het moeijelijk geweest zijn een ander met de portefeuille van Koloniën te belastende heer Mijer zeide dan ook in die zitting nliet ontwerp tot regeling der cultures is een ontwerp waartoe ik mij verpligt acht" doch die re geling, voegde hij er bij, zou eenigen tijd moeten wachten daar de Indische begrooting moest voorafgaan. De koloniale quaestie is echter niet ten einde gebragt, maar de heer Mijer heeft toch reeds de portefeuille van koloniën neergelegd en is op voordragt van den Ministerraad benoemd tot gouverneur-generaal van Neêrlandsch Indie. Alzoo is de heer Mijer afgetreden als minister van Kolo niën, zonder voldaan te hebben aan den bepaalden wil des Konings, zonder voldaan te hebben aan de beloften door hem plegtig ten aanhoorc der Volksvertegenwoordiging afgelegd. Niet minder dan negen en dertig leden der Tweede Kamer bragten hun afkeurend votum over zoodanige handelwijze uit, als in strijd met de goede trouw en de achting aan de volks ver tegen woording verschuldigd. Niets was natuurlijker. De geëerbiedigde naam des Konings had met deze onwaar dige handelwijze der Regering niets te maken. Art. 53 der Grondwet zegt duidelijk: »De Koning is onschendbaar, do Ministers zijn verantwoordelijk." Het afkeurend votum der Kamer betrof dus eeniglijk de ver antwoordelijke ministers. De ministers hebben nu gemeend dit afkeurend votum door de natie te moeten laten bekrachtigen in plaats van hunne portefeuilles neer te leggen, adviseerden zij den Koning tot ontbinding der Kamer, in de hoop dat het Nederlandsche volk aan do misleiding zijner vertegenwoordigers zijn zegel zal hechten. Inderdaad een onverklaarbaar adviesdat geheel en al voor rekening en verantwoording komt van hen die het hebben uit gebragt. Een staatsman, die de ministers zeker niet zullen wraken, h- kundige hoofd der anti-revolutionaire partij, hun vroegere Ytief toen zij nog leden der Kamer warende heer Groen v. Prinsterer, zegt daaromtrent in No. XXXVII zyner Parle mentaire Studiën en Schetsen het volgende »Naauwelijks is er in den constitutionelen staat een onver- nantwoordelijker bedrijf dan het ligtvaardig gebruik maken »van dit praerogatief der Kroon (namelijk de ontbinding der »Kamers). »Is die ontbinding noodzakelijk voor de handhaving van »het Koninklijk gezag? Dat komt mij minstens twijfelachtig nvoor." (Deze regelen waren geschreven na de aanneming der motie Kcuchenius, doch vóór de ontbinding der Kamer). Wuar een man als de heer Groen dergelijk oordeel uit brengt, is van onzen kant elke bijvoeging overbodig. Het ligt er nu toe. De natfti zal nu oordcelca tusscheu de Kroon en hare vertegenwoordiging. Het is onze stellige overtuiging, dat de ministers dit hadden bohooren te vermijden, dat or geen reden bestond den Koning in dit geschil te betrekken. Immers, indien de natie hare goedkouring hechte aan het votum der Kamers, indien zij hare vertegenwoordigers her kiest (en dat zal ongetwijfelt gebeuren) wat dan? Dan heeft den Koning het echec getroffen, dat bestemd was voor zijne verantwoordelijke ministers, want deze hebben zich verscholen achter de kroon. In plaats van de verantwoording hunner daden op zich tc nemen hebben zij die op den Koning overgedragen. Wat de ministers van de kiezers verwachten is ons on- I begrijpelijk. Zij zullen toch wei niet meenen dat de 39 leden die voorde motie ICeuchenius gestemd hebben, zullen geweerd worden en vervangen door conservatieven. Het tegendeel 13 eerder te verwachten. Het is eerder tc denken dat bij den heeten strijd die thans voor de deur staat tusschen de conservatieven en liberalen velen der eerst- genoemden zullen bezwijkenwant ook zij dio tegen de motie gestemd hebben zijn thans aan cene herstemming onderworpen. De uitkomst zal het loeren.Wij voor ons hebben te veel vertrouwen op bet gezond verstand der natio en der kiezers, om een oogenblik aan den uitslag te twijfelen. Dio ministers hebben den dobbelsteen geworpen. Haat ons zien wie dit gewigtige spel zal winnen. Hoewel do dag der verkiezing nog ver af is, meenen wij thans reeds het woord te moeten rigten tot onze lezers, 0111 hen oplettend te maken op een feit waarop wij reeds her haaldelijk gewezen hebben en dat thans onmogelijk langer kan voortduren. Wij bedoelen de verschillende politieke rigtingen door de beide vertegenwoordigers van het district voorgestaan. Ilct is ondenkbaar, het is strijdig met het gezund verstand der kiezers, eón oogenblik te denkeu dat de lieeren van h o- recst en Olivier tegelijkertijd zullen herkozen worden. Groo- ter tegenstrijdigheid is onmogelijk. Voor heden vergenoegen wij ons daarop de aandacht onzer lezer te vestigen, later zal er gelegenheid zijn de autccedenten onzer beide vertegenwoordigers in bijzonderheden na te gaan. Dan kunnen de kiezers zelveu oordeelen welke rigting zij in de Kamer wenschcn gerepresenteerd te zien. Ilct is voor de liberalen een tijd van waakzaamheid en op lettend toezien. De appel der verdeeldheid is geworpen. Het is een hoog spel dat hier gespeeld wordtwant van den dag van 30 October hangt de toekomst van ons dierbaar Vader land af. Niet meer of minder dan het lot van Nederland is de inzet dien de ministers op do kaart hebbeu gezet, om hunne portefeuilles niet tc verliezen. Inderdaad die inzet is al te hoog. En hiermede wenschcn wij voor het oogenblik tc besluiten. IXI B 'J W 3 IJ D 11T 3- 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. October 18GG. Door de provinciale commissie van onderwijs te Haarlem zijn Woensdag 11. ter verkrijging van de akte van hoofdon derwijzer geëxamineerd 11 candidatcnwaarvan 5 werden toegelaten en G afgewezen. Houderdag zette do commissie hare werkzaamheden voort met 13 candidateu, waarvan 5 werden toegelaten en 8 af gewezen. Onder deze vijf die zoo gelukkig waren te slagen bevonden zich drie uit deze gemeente, zijnde de lieeren P. J. van den BoogaardA. Daarnhouwcr en K Kloosterhuis. Den volgenden dag (Vrijdag) moeten zich nog 8 candida teu uit deze gemeente aan gemeld examen onderwerpen de lieeren liraunius, van Juchcm en Wcsfholl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 1