DIENSTMEID, BURGERLIJKE STAM DER GEMEENTE TEXEL. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TERSCflELÏÏNG, BURGERLIJKE STAND DER GEEENTE VLIELAND. BURGERLIJKE STAND DÊTGEMEENTE ZIJPE. TE LE GRAM. Sedert eenige dagen wordt in deze gemeente gratis ver spreid, een tal van exemplaren van het Dagblad van Zuid- holland en 'i Gravenhagehoofdzakelijk geschiedt de ver spreiding onder die klasse van kiezersdie geacht kan worden niet juist op de hoogte te zijn van de reden der ontbinding van de Tweede Kaïner der Staten-Generaalwaardoor zij zich ligtclijk zouden laten medeslepen door de geweldmakende artikelen van evengemeld dagblad. Ten einde zoodanige kiezers in de gelegenheid te stellen uil eigen oogen te zien en te hoeden voor verkeerden invloed zal het genoeg zijn te doen opmerkendat het Dagblad van 's Gravenhage uitsluitend behoort en wordt betaald door eenige leden van de conservative partijoud-gasten en suiker lords onder het bestuur van den heer I. J. Lion als hoofd redacteur,welke redacteur algemeen bekend is als iemand die zijne pen steeds verhuurd heeft aan alle partijen on verschillig van welke kleur, zoodat op zijne woorden even veel staat is te maken als op die van eeu dief wanneer hij ver- zekert een eerlijk man te zijn. De Kamer is ontbonden omdat zijmet alle regtde houding van het miuistcrie heeft afgekeurdde Koning is ten eenenmai.e diiiten het geschii, en de natie zal weldra hebben te beslissen of de 39 leden der Staten-Generaal (inderdaad een belangrijk cijfer) al dan niet in den geest van het volk hebben gehandeldtoen zij naar hunne over tuiging afkeurden wat zij niet kouden goedkeuren. Kanton Helder» Opgaven der Boeten, voldaan op magtiging van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt te Heldernaar aanleiding van Artikel 254 Wetboek Strafvordering, gedurende het 8e kwar taal van .1866. C. J. A. v. B.; H. L„ C. S.; P. K.; T. K.; \V. F. B.; W.F. B.; J. F. de M.; C. de K.; J. M. E.; P. v. \V.; C. de K.; te Helder, wegens het niet sluiten ecuur tapperij 's nachts ten 12 ure tc Hel der, boete ieder ƒ3.to zamen ƒ80. L. M. v. G.; C. K.; A. H. A.j F. R.; C. R.; G. L.; J. F.; te Helder, wegens het onbeheerd laten staan van een wagen op de straat to Helder, gedurende den nacht, boeten ƒ1.to zaïnen 7.— P. B.; te Helder, wegen het laten loopen van vee op eena anders in den oogst staanden grond tc Helder, boete v 5. M. B.; J. N.; B. de J.; S. S.; te Helder, wegens het werpen van vuilnis op de openbare straat te Helder, boete ƒ1 te zamen g 4.— J. M.; N. M.; te "Wieringen, wegens hei laten loopen van vee op eens anders in den oogst staanden grond te Wieringen, boete ƒ5.te zamen a 10.— W. C. T.; W. C. T.; tc Helder, het onbeheerd laten loopen van vee op de openbare staat tc Heldor, boete ƒ1.— te zamon 2.— B. B.; to Helder, wegens het niet behoorlijk houden van een register als logementhouder, boete 0 5.— P. R.; K. R.; tc Helder, wegens het rijden door de straten dor gemeente Helder, harder dan in gematigden draf, boete 5.tc zomen #10.— L. F.; tc Helder, het voldoon aan zijne natuurlijke behoeften op de straat te Helder, op verboden plaatsboete 0 1.— J. R.; G. D.; beiden to Texel, wegens het onbeheerd laten loo pen van vee op den weg te Texel, boete ƒ1.te zamen 2. J. Pzn. W.; te Texel, wegens het laten loopon van vee op eens anders grond te Texel, boete 5. G. L.; te Texel, wegens het uiten van scheldwoorden tegen Iemand zonder daartoe uitgetergd te zijn, boete 2.50 Totaal ƒ80.60 Kanton Helder. Staat van Vonnissen en Strafzaken gewezen door den Heer Kantonregter te Heldergedurende het 3e kwar taal van 1866. J. W. to Helder, wegons het niet verschijnen als gedagvaarde getuige ter teregzitting, boeto ƒ5.en in de kosten, subsidairo gevangenisstraf van twee dagen. It. K.; to Helder, wegens enkele diefstal van veldvruchten, govangouia- straf van zes dagen en in de kosten bij lijfsdwang invorderbaar. C. S.; E. P.; wegens als vorens, ieder gevangenisstraf van een dag en In do kosten, bij lijfsdwang invorderbaar. W. K.; te Helder, wegens het jagen in gesloten jagttijd, zonder buiten gewone magtiging cn zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar van den grond, twee geldboeten elk van 1.of twee gevangenisstraffen elk van een dag, verbeurdverklaring van het geweer; de kosten invorderbaar bij lijfs dwang. A. H.; J. P.; J. E. J.; te Helder, wegens het aanleggen van een mest vaalt van verboden stoffen zoudcr vergunning, ieder in eene boete van 2.50, subsidairo gevangenisstraf van ecu dag, de kosten invorderbaar bij lijfsdwang. J. K. te Texel, wegens het onbeheerd laten loopen van vee op den weg, boete ƒ1.subsidaïre gevangenisstraf van een dag, de kosten invordorbaar bij lijfsdwang. G. P.; tc Helder, wegens het laten staan van een vlet op de straat ge durende den nacht, boete ƒ1. subsidaire gevangenisstraf vaneen dag, de kos ten invorderbaar bij lijfsdwang. A. v. d. O.; te Helder, wegens het uiten van scheldwoorden tegen iemand zonder daartoe uitgetergd te zijn, boete ƒ2.50, subsidaire gevangenisstraf van een dag, de kosten invorderbaar bij lijfsdwang. G. W. G.; tc Helder, wegens het toelaten van onluchtige zameukomstcn in hare woning zonder vergunning te hebbeu vorkregen tot liet houden van een bordeel; boeto ƒ25.cn gevangenissstaf van 3 dagen, bij niet vol doening van de boete 8 dagen gevangenisstraf, de kosten iuvorderbaar bij lijfsdwang. JD.; P. C.; te Helder, wegens het laten loopen van vee op eens anders :n den oogst staanden grond, ieder boete van ƒ3, subsidaire gevangenisstraf vau een dag, de kosten invorderbaar bij lijfsdwang. C. Z. Jzu., to Texel, wegens 1. het ophalen en 2. het nedcrlcggcn van wier op verboden plaatscu te Texel, twee geldboeten van ƒ3, subsidaire ge vangenisstraf van een dag, de kosten invorderbaar bij lijfsdwang. P.. v. d. H.; G. B.; to Texel, het visschcu met verboden vischtuig, boete ƒ5, vernieling van liet vischtuig, subsidaire gevangenisstraf van twee dagen, de kosten invorderbaar bij lijfsdwang. 20 30 September 1866. Joan Claas Schlachter, loodskweekcling, 28 j. Van 27 September 4 October 1866. ONDERTROUWD Gceue. GEHUWD Jacob Drijver en Maartje van Gronw. GEBOREN Tijs, z. van Dirk Jausz. Witte cn Antje Tijs Zijm. Eli- sabcth Maria, d. van Cornelis Vcrbcrno cn Joanna Maria Weetniet. Antje, d. van Simon Abbenes en Janna Cornclia Stol. OVERLEDEN Dirk Wuis 28 j., z. van Picter Wuis en Nicsjc Koogcr Dirkje Frederica 6 d.. d. van Dirk Jausz. Bakker en Grietje Eclmau. Van ONDERTROUWD Jantje Meijer, 25 j. GEIIUWD Ariên Bos en Jeme Groendijk. GEBOREN Teeke, z. vau Jan Tcckes Bloem cn Trijntje Pronker.Maniko d. van Frcdrïk Reedekcr en Maria de Jong. Foppe, z. van Jan Foppes Fries en Trijntje Jonucbocr Schaap. Bankje, d. vau Nccko do Vries. OVERLEDEN Doetje Klijn 20 ra. Van 1 September 2 October 1866. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: B. Kikkert en A. C. W. Lipjes. GEBOREN: Sabiua, Agncta, d. vau A. Musqucticr cn M. C. Pcter3. Antje. d. van C. J. Zeijlmakcr cn van Pietje Visser. OVERLEDEN: Cocnraad van Haften, 21 jvau Ilarlingen. Van 15 30 September 1S66. ONDERTROUWD Jan Del ver, oud 25 j. onlangs tc Bassingcrhoru en Maria Henriettc Oijevaar, 22 j., onlangs to Schageu. GEHUWD: J. Groot, tc Nieuwe Nicdorp, cn A. Kossen. W. Pott cu A. van der Goot. GEBOREN Cornelis, z. van P. ltoos cn van P. Dalonbcrg. Maria Gceitruij, d. vau L. J. de Leeuw cu van J. A. van der Goes. Maartje, d. van J. Slot en van Guurtjc Buis. Jnnuetjo, d. vauW. Schcrmcrhorn en van Necltje Sloten.Louwreus, z. van K.IJvcn cu vau Willempje Blom. llendrik, z. van J. Smit en vau R. Vader. Cornelis, z. van C. Besteman eu van G. Dekker. Picter, z. van P. Hooglanden van Antje Nottelman. Jan, zoon van P. Krabmau cn van A. van der Ham. Maartje, d. van P. Appel en A. van Til. Pieter, z. van G. Kater eu vau D. Biersteker. OVERLEDEN: Grietje Keizer, 71 j., vrouw vau P. Vriesman. War ner Veenhuizen, 70 j., weduwnaar van M. Limmen. Pieter Cornelis Kiel, 54 j., echtgenoot van J. Muller. Gcrrit, Zander, 61 j., echtgenoot van B. Wit. Sijtje, 2 ra., kind van A. Brak en J. van Twuijvcr. Dic- wertje Slot, 69 j., vrouw van P. dc Wit. MAUKTBEUIGTEN. SCIIAGEN 4 Octoher. 5 Paardcu f 40 60. 8 Magere Gelde Koeijen f70 90. 27 Vetto Gelde Koeijen f160 2L 225. 16 Vaarsen f80 it 110. 8 Nuchtere Kal- vcrou f5 h 12. 145 Magere Schapen f8 a 16. 2S5 Vette Schapen f 18 u 26. 5 Bokken Geiten fl ïi 2.50 18 Magere Varkens f 15 a 25. 80 Biggen f 6 9. Konijnen 10 a 60 ct. Kippen 40 ii 100 ct. Ecuden 80 75 ct. Duiven 10 a 20 ct. Boter 90 ct. per kop of f 1.20 per Ned. fg. Kaas 25 a 45 ct. per Ncd. f§. Kip-Eijeren f2.70 2.75 per 100 stuks. Eend-Eijeren weinig ter markt. PURMÉltENDE 2 October. Kleine Graskaas tot half 2 ure f31.Middelbare fGeen groote voorraad slepende en duur verkocht. Aangevoerd 150 6tapels Kleine Kaas, 21 Middelbare. Boter van f 1.10 tot 1.25 per Ncd. fg. Gemiddeld f 1.20 per Ned. Aangevoerd 184 Runderen. Vette Koeiieu minder. Melk- en Kalfvee was mede niet zoo vlug te plaatsen, alleen Tijdkalf koeijen werden tot ferme prijzen van de hand gezet. 25 Paarden. 5 Veulens. 61 Vette Kalveren. De handel vlugdc prijs was van 70 tot 90 ct. per Ned. fg. 17 Nuchtere Kalveren. Prijsvan f 8 tot 21 per stuk. Handel vlug. 64 Vetto Varkens- De prijs was van 48 tot 53 ct. per Ned. Haudcl matig vlug. 23 Magere Varkens van f 15 tot 23, en 232 Biggen f6 tot 9. Handel stug. 2066 Schapen en Lammeren. Vette Schapen over het ge heel weinig handel en de prijs gedrukt. Magere Schapen waren naar even redigheid iets beter te verkoopen. Ovcrhoudcrs door ruimen aanvoer op dc vlugge markt der vorige week ook zeer gedrukt. Kip-Eijeren f3. Eend-Eijercu f2.80 per 100 stuks. 6G8 mud Appelen vau f2 tot 2.50 per mud 30 mud Pereu van f 3 tot C per mud. Verleden Dingsdag ziju ter waag gewogen 192 stapels Kaas wegende 52066 Ncd. {g. De hoogste markt was voor Kleine Gras f31. Middelbare Gras f 32.Aangevoerd 10G5 Ned. {g. Boter. Heden Vrijdag 5 October 1866. EFFECTEN Reurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 45 J J ®/0 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 18S2 72J 1 J 3°/0 Mexico (oude) 15 Illinois Certificaten83J- it Zaturdag 6 October vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triest en Maandag 8 October via Marseille. ADVERTENTIES. Men vraagt tegen den ln NOVEMBER e.k.cene Z1NDEXIJKE, VLUGGE cn BEHWjlME PS welke een burgerpot kan kokende natte en droogo WASCII kan behandelen. Loon naar bekwaamheid. Adres bij den uitgever dezer Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 3