Winkel ól Go. Gras- EN Rietland, jjuüficlic ITcrfiooping. V E R W E R IJ. T. J. Leeweos KAGCIIELS, HAARDEN EN IKK*, KOLEN- EN TWBAKKEN HAARDSTELLENENZ. De Makelaar 8. Th. BEETS in liet openhaar 1c verknopen: De Makelaar S. Tu. BEETS Bijna 55 Bunders Dc Notaris Jon. Lud. KIKKERT tc Texel Zijden,- Wollen- en Katoenen CHEMISCHE ZIJDEN EN WOLLEN STOFFEN VERWERS, Mej. li. C. HOEKSTRA gcb. DUIJKERS DE OORLOG. Verkoophuis DE BÖÖDE KOUS. is voornemens op 2aturdag 20 Octobor 1866lies voormiddags ten 12 ure, in de Herberg nlIET STA TION S-K O FEIJIIU in den Anna Paulowna Polderten overstaan van den Notaris 3. WEH31TDIa IJ 1T SMIT 1". De hier voorgenoemde kortelings nieuw ge bouwde HERBERG, genaamd: HET STA- TIONS-KOFFLIIIU IS", met STALLING beuevens hel rcr/t van erfpacht tot den 31 De cember 1894, op een perceel GROND, groot 18 Roeden, alles zeer gunstig staande en ge legen nabij het Station van den Staatsspoorweg. 2". Twee WONINGEN onder één dakbenevens het rept van erfpacht tot den 31 December 1894, op een perceel GROND, groot 2G Roeden, alles staande en gelegen als voren mede nabij het voornoemde Stationsgebouw. 3°. Een HUIS bevattende verschillende Wonin gen en Erf, staande en gelegen aan de Oude Sluis, gemeente Zijpekadaster sectie Anum mero's 695 en 696, te zanten groot 6 Roeden 70 Ellen. Nadere informatica zijn te bekomen ten kantore van No taris en Makelaar voornoemdte Helder aau de dijkstraat No. 384. is voornemens, om op Zaturdag 3 November 1866, des voormiddags ten 10 ure, iu liet Logement VEE BB Uilin den Anna Paulowna Polder ten overstaan van den Notaris B. WBB.B1T DLXJ1T SMIT, voor één jaar, ingaande Kersmis 1866 publiek te verburen: gelegen in gezegden Polder bij de Kerkbuurtliet Kruis- zwin en aan den middenvliet. Alles broeder omschreven in de van deze verhuring te maken biljetten. presenteert op Maandag den 15 October 1866, des avonds ten 7 ure, in het Logement De LINDEBOOM aan den Burg op Texel, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen den lieer J. T. 1IESSELBERGwelke daartoe iloor de Arrondissement Itegtband te Botterdam behoorlijk zijn gemagtigd, PUBLIEK XE VERIiOOPEI; Een WOONHUIS, SCHOOLGEBOUW jfePIÉSen ERF, staande en gelegen op een der beste standen in het dorp den Burg op Texelkadastraal bekend in Sectie K, No. 1031 groot 5 roeden 28 ellen. Nadere informatici! ziju te bekomen ten kantore van voormelden Notaris J. L. KIKKERT aan den Burg op Texel. De ondergeteekende bcrigt bij dezedat hij geassocieerd is met oen der voornaamste Verwcrsen thans in de ge legenheid is gesteld de goederen spoediger te kunnen bezorgeu. Dat hij van dit oogenblik af geene goederen meer aanneemt voor dc Heeren WINKEL Comp. llij beveelt zich voortdurend in dc gunst zijner geëerde Plaatsgenooten. P. A. HELLEGERS. Firma: HELLEGERS COMP. Kantoor: Brouwersgracht IIoek Keizersgracht 536 zssv. va,.»: -et" as: 3EB. s=> A.."an berigten hunne respective begunstigers te HelderNieuwcdiep TexelTerschellingWieringen en omliggende plaatsendat de HeerP. A. HELLEGERS, opgehouden heeft voor hun werkzaam te zijn, en zij "van af heden, hebben aangesteld die zich belast met het aannemen der goederen en bij wie alle informatica te bekomen zijn. De nog aanwezige gereedde goederen, zijnde No. 46,49,50, 51, 52, 53, 54 55 en 56, zijn reeds bij Mej. HOEKSTRA gedeponeerd, kunnen worden afgehaald of zullen bezorgd worden. Gemelde 9 nummers alleen, zijn sedert 1 Julij ons door den Heer HELLEGERS gezonden, hiervan verzoeken wij be langhebbenden wel nota te nomen. Wij bevelen onze sedert jaren gunstig bekende inrigting bij voortduring aan; en wij zoowel als Mej- HOEKSTRA zullen niets onbeproefd laten om door eene soliede bediening, gepaard met de ci- vielste prijsberekening, het vertrouwen en de protectie steeds meer en inecr te verwerven heeft ontvangen: Eene nette sortering zijn dc beste van al de bestaande, daar dezelve nimmer weigeren te branden, de groote doos kost 5 Cent. CAREL A. J. VAN ROSENDAEL. Mede verkrijgbaar bij de Heeren C. J. A. van BRUGGEN, Binnenhaven; W. C. M. van B BUG GEN Hoofdgracht; en bij Mejufvrouw de Wed. C. METZELAAR, Kanaalweg. De negentiende eeuw keumerkt zich voortdurcud door de vele vijandelijkheden welke elkander opvolgenen hoewel ons vaderland hiervan geruimen tijd is verschoond gebleven, en tot op heden toe zich in een gelukkigen vrede mag ver heugen, zoo loopen wij toch ook onder den drop van de re genbui die elders nederstroomt. Doch vele onzer landge- nooten zien zich van tijd tot tijd nog door een vijand van anderen aard bestreden, die hoewel geen doodelijke offers eischende, toch iii volle woede zijn prooi aangrimt, om zich zooveel mogelijk van hem meester te maken en langzamer hand alle rust tc ontnemen. Nu komt zeker de vraag: Waarin bestaat dan die vijand waarop ik bereid ben die vraag onmiddelijk op te lossen en hem aan te wijzen in de zoozeer gevreesde Ithumatiek. Er is echter op deze pijnlijke aandoening een middel ge vonden, hetwelk onfeilbaar in zijne werking is eu bestaat iu dc Absbaubbiiis of Anti-Bliumatische Watten cn wanneer deze tijdig worden aangewend kan men zich te gen den eersten aanval vrijwaren, of mogt men reeds Rhu- matisch zijn aangetast wordt men door een vlijtig gebruik spoedig genezen cn in die stemming gebragt waarin een ge zond mensch slechts zijn kan. Ook kan de prijs niemand terug houden er de proef van te nemendaar deze Watten voor 30 cents het pakje te bekomen zijn bij A. BREETVELT Az. te Delft, en verder tot denzelfden prijs in de onder- staande Depóts. J H. D. Sclil liter, Nieuwediep; W. li. Wiebols, F urinerende; A. Scliravcn- 1 dijk, Hilversum; J. li. TJpman, Bassing er homS. Koet, Behagen; G. J. Tcu- jM uissc, Haarlem; D. Boots, AlkmaarM. Vriend, Zaandam.; Geb. Frcse, huizenGeb. Reekers, JVeesp; G. A. Köhne, Edani; H. W. Böttgcr, Zuid- scharwonde; Wed. R. Jongerling, E'jerland; B. I). van Woele, de Rijp; W. C. Vel tb ui ze ii, Laren; Wed. W. Mars, Wieringer waard; J. Rh. de liaan Terschelling en meer Depots in andere plaatsen. JleUlcri Kanaalweg. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4