~~^lër~zwa wstijdiitobit. EENIGE VRAGEN. mnmjKG STHII DÜH OM HUR. MLIJKG STWII DER CUIEENTE TEXEL ItllllU,lil,Mkl! STUII 111,11 (iEltME VLIELAND. Bewijs wat gij schrijft! Toon de waarheid er van aan. Doet gij het nietdan toont gy waardig te zijn het epitheton waarmede minister Loudon in het openbaar uw blad brand merkte als eene helsche machine van bezoldigden laster. Onwillekeurig worden wij bitter. Er is ook reden voor. Maar wanneer het waar is dat onze courant buiten elke fatsoenlijke woning gesloten wordtwanneer ze alzoo slechts gelezen wordt door het plebswaarom stelt dan het Dagblad er zooveel belang in ingelicht te worden omtrent hare redactie De «onfatsoenlijke lui" die onze courant dan lezenbehooren dan zeker niet tot de kiezers alzoo zal ze op den uitslag der verkiezingen niet den minsten invloed hebben uitgeoefend. Waarom vreest het Dagblad juist in deze dagen onze courant Zou het integendeel liet bewustzijn kunnen zijn dat een blad, dat steeds consequent blijft aan zijne beginselendat zich noch door personen, noch om bijoogmerken de wet behoeft te laten voorschrijvenin één woord dat onafhankelijk is, dat zoodanig blad wel degelijk van eenigen invloed kan zijn op den uitslag der stemming? Ieder ander dan de hoofdredacteur van het Dagblad zou zulks kunnen bevroedendoch hijhij kan noch wil zulks begrijpen. De politieke renegaat die beurtelings zijn pen ver huurde aan alle partijen, die steeds ten dienste stond van een ieder die hem betaalde hoe zou hij eenig begrip hebben van eerlijkheid en goede trouw? Al zijne handelingen bewijzen het tegendeel. Misschien vinden onze lezers ons artikel wat scherpdoch ieder eerlijk man zal de verontwaardiging begrijpen waaronder wij onwillekeurig schrijven. De hoofdredacteur van het Dagblad vindt het goed in zijne ko lommen op te nemen den naam van een ingezeten dezer ge meente als redacteur onzer courant. Die bewering is onwaar en gelogenook neemt hij verder die gelegenheid te baat om hemdus onverdiend door het slijk te halen enzoo mogelijk, verachtelijk te maken. Mogen wij dit toelaten? Mogen wij het stilzwijgen bewaren als een rustig ingezeten onzer plaats wordt belasterd onder voorwendseldat hij redacteur zou zijn van ons blad. Immers neen. Nooit is de daar genoemde heer redacteur 'geweest van ons blad, nooit heeft hij daarmede in eenige betrekking ge staan; waarom dan hem er bijgehaaldEn, alware het zoo, al droeg hijniet wijde schuld van don toorn van den hoofdredacteur van het Dagbladwij houden er ons van over tuigd men zou het hem hier volstrekt niet euvel duiden. Meer kwalijk zou men het hem nemen indien hij zich had willen leenen tot medewerking aan het Dagblad in den geest van den hoofdredacteur van dat blad. Voor het oogenblik zullen wij hiermede besluitenhet ant woord van het Dagblad afwachtende. Wij zien met belang stelling het betoog te gemoet, »dat wij van schandalen leven" en hopen tevens dat het de over ons ontvangen inlichtingen zal publiceren. Blijft het daarmeê in gebreke dan zal ieder kunnen oor- deelen tusschen het Dagblad en ons; dan zal het een nieuw bewijs zijn dat het leeft van logen en lasterzooals trouwens reeds algemeen erkend wordt. Wee de party die in dergelijk orgaan haren steun zoekt Jammer dat de naam van Oranje in de laatste dagen in het Dagblad zoo ongestraft is misbruikt kunnen worden. De drukpers is vrij, anders zou onze edele Vorst stellig gezegd hebben: Non tali auxilio! (Weg met zoo'n bondgenoot.) Helder, Nieuwediep, Willemsoordenz. 30 Oetober 1866. Het aantal kiezers in het onder kiesdistrict Helder be draagt 400. Bij de verkiezing van twee leden voor de Tweede Kamer zijn heden opgekomen 282 kiezers. Zaturdag jl. heeft bij de directie der marine alhier de aanbesteding plaats gehad van de uitvoering der werken voor het onderhoud van de dok-, sluis- en andere waterwerken van het maritime etablissement te Willemsoord, gedurende het jaar 1867. Ingekomen 5 inschrijvingsbilletten, van de heeren P. Dekker, ad f5743; P. Spruit, f5360; Gebrs. Korff, f4550; Gebrs. Jauzen, f4545; R. Vos, f4149. Zondag voormiddag werd bij de Evangelie-Luthersche gemeente alhier de onlangs beroepen leeraar, de heer W. J. Maussen, ingeleid door zijnen vader, predikant te Groningen, naar aanleiding van I Cor. IV, vs. 4. Des avonds hield de nieuwe leeraar zijne intreê-rede, en had tot tekst gekozen Jes. XL, vs. 6 tot 8. Na voldoend afgelegd examen te Amsterdamzijn als machinist-leerlingen bij de marine geplaatst de jongelingen uit deze gemeente J. Dalmeijer en C. van Wijngaarden. Z. M. heeft benoemd tot ontvangers der directe belas tingen in- en uitgaande regten en accijnsen: te Workum den heer J. Kleynhens, thans ontvanger te Texel en te Mid- woud c. a. den heer J. W. D. van Hemert, thans te Woudsend. Op Maandag den 12 November, des namiddags ten half twee ure, zal door de directie der Hollandeche Spoor wegmaatschappij aan het stationsgebouw buiten de Willems poort te Amsterdam worden aanbesteed: Het vergrooten van het stationsgebouw te Schagen. HA AG SC H CORRESPONDENTIE" 's Hage, 25 Oetober. Gij zoudt moeijclijk kuiineii gelooven hoe rustig ca ordelijk het ia onze 'Vorstelijke residentie blijft toegaan, niettegenstaande ons orgaan dagelijks verkondigt dat zoowel Nederland als Orauje gevaar loopt. Men zou wezen lijk niet zeggen in een tijd van crisis Ie verkeeren ja zelfs de natuur lijke bondgenooten van het Dagblad de turfdragers, sjouwerlui et tutti quanti zijn nog steeds aan het werk als of er niets gebeurd ware. Ze werken nu, even als ze deden onder het ministerie Thorbecke, zoo als ze deden ouder het ministerie van de Putte. En toch voorspel ik u dat ze eerstdaags hunne «neutrale houding" zullen verlaten; dat ze sympathie zullen te kennen geven voor het Dagbladzijn commissarissen, zijn hoofdredacteur, en du9 natuurlijk voor Oranje en Nederland. Er is wat op til, doch dat zal eerst blijken bij de terugkomst des Konings in de residentie. De Dagblad-mannen laten zich niet sterk uit. Nu te schrijven over de kuiperijen die van alle kanten in ons Vaderland werden aangewend, om de regering de zegepraal te bezorgen, zal wel over bodig zijn. Als ik alleen op uw district het oog vestig, weet ik genoeg. De artikelen van het Dagblad zijn in staat iedereen de oogen te openen. Het is voor uw blad eene eer door dat blad te zijn uitgescholden tegelijk met een man als Groen met den burgemeester van Rotterdammet 13 hoogleeraren en zooveel anderen wier namen ik niet weet, doch wier aantal wel legio zal zijn doch (ik kom er rond voor uit) ik heb geen geduld meer het Dagblad in zijn geheel te lezen. De Nieuwsbode meldt een feit, voor welks waarheid ik u insta, nl. dat men een Israëlitisch Weekblad geld heeft aangeboden voor de opname van artikelen tegen den heer Godefroi en dat van eene zeer hoog geplaatste zijde een hoog geplaatst Israëlitisch ambtenaar is aangezocht de candidatuur tegen dien heer te aanvaarden, die echter daarvoor heeft bedankt. (Een Israëliet, candidaat gesteld als lid der Tweede Kamer voor het kies district Amsterdam, de heer mr. II. A. Hartogh officier van justitie bij de arrondissements-regtbank aldaar, heeft voor die candidatuur bedankt.) Het Dagblad zegt ook dat sommige leden der Tweede Kamer amende ho- norable hebben gedaan, omdat ze gestemd hebben vóór de motie-Keuchenius dat ze die bekentenis zelfs zouden gedaan hebben bij ministers. Dat zegt het Dagbladdus is het gelogen dat de namen dier leden bekend zijn. Is het waarheidmen zal die leden behandelen zoo als ze verdienen. DERDE HOOFDSTUK. 1. Wat zegt ge van de regtsgeleerdheid van Iz. J. Lion, dio 13 profes soren en nog een eens een lesje geeft 2 Moet zoo'n man niet oogenblikkelijk honoris eausa mr. in de regten worden 3. Wat hebben die professoren nu aan hun Franschik wil zeggen aan hun titel 4. Zou Lion ze werkelijk bluffen, of zelf veel bluf slaan 5. Zijt gij, kiezers! door hem overtuigd dat die professoren, en vooral professor Buijs, eigculijk kwa-jongens zijn 6Wist ge het al dat de aannemers van de motie-Keuchenius schennis gepleegd hebben kau de grondwet en dat de Koning dat oordeel ook heeft uitgesproken, door de ontbinding der Kamer? 7. Wist gij het al, voor Lion het u zeide, dat de liberalen de bloeijende fmantien des lands in de war gestunrd en Neêrlands Indie aan den rand des afgronds hebben gebragt 8. Zijn de liberalen inderdaad de sloopers van Land en Kroon? 9. Hebt gij in de proclamatie des Konings kunnen lezen dat Z. M. om hulp en uitredding oproept (zie Lion). 10. Grenst zulk beweren niet aan Majesteit-schennis VRAAG-AL. CORRESPONDENTIE. Onder de vole ingezonden stukken Yoor ons vorig noramer, bevonden zich o. a. twee artikeltjes van dezelfde hand, het eene aanvangende met de woor den: «Men verkondigt in boekjes en briefjes" en het andere met: «De re actionaire beweging in deze gemeente." Het schrift is ons onbekendwij ver onderstellen dat ze afkomstig zijn van iemand die nog niet lang genoeg in deze gemeente woonachtig is om te weten, dat wij geen artikelen plaatsen van inzenders die ons hunne namen niet bekend maken. Het is om dit ter kennisse van den inzeuder te brengen, dat wij daarop terug komen en ook omdat stijl en voordragt in die beide artikels gelegd, zoo uitmuntend geschikt zijn voor eene courant, dat wij niet kunnen nalaten ons blad bij voorkomende gelegenheid aan te bevelen voor de medewerking van den nog wel onbekenden maar toch zeer geachten inzender; car le style c'est 1'homme. Door plaats gebrek worden wij heden weder verhinderd om aan ons voor nemen gevolg te geven nl. de nommers te vermelden waarop bij de verlo- loting van voorwerpen afkomstig van de in het Paleis van Volksvlijtt gehouden tentoonstellingprijzen zijn gevallen. Wij hopen in eer. volgend nommcr daaraan te kunnen voldoen. Inmid dels ligt de offleieële lijst der getrokken prijzen bij den Uitgever van dit blad ter inzage. Het ingezonden artikel van N. N. te Schagen is voor dit nommer te laat ontvangen en zal in het volgende worden opgenomen. Van 19 26 Oetober 1866. ONDERTROUWD: A. de Wit, koetsier, 31 j. en A. Rippens 30 j. R. C. J. F. Stelwagen, sergeant der Infanterie, 32 j. en C. Gerber, 83 j. J. Lequien, stoker, 26 j. en S. M. Herlaar, 23 j. J. Mens, visch- kooper, 42 j. weduwnaar van J. van der Woldt en K. Sluiter, 28 j. N. S. Pekel, koopman, 27 j. en V. Corper, 21 j. J. F. Rostang, 27 j. en E. Spigt, 18 j. P. D. J. Gijzen, sergeant der Mariniers, 40 j. en J. E. Henrich, 33 j. GEHUWD J. Smittenaar en J. G. Keijser. G. Tiets en S. J. Vader. BEVALLEN W. M. Verhoeve Bruinvis geb. Morée. Z. A. M. Buis man geb. Willcmse D. E. C. van Haven geb. Swart Z. M.Slortgeb. Thepen Z. W. Rieuwers geb. Mens D. H. Schuiveling geb. de Boer D. A. M. Brockx geb. Haremaker D. J. Bruin geb. IJsinga D. D. M. Smids geb. Ligthart D. G. Kraak geb. Priem Z. M. Kuiper geb. Rieuwers Z. OVERLEDEN J. Krijnen 58 j. G. Daalder weduwe van C. de Jong 82 j. R. Rieuwers 2 j. K. Krol 24 j. J. C. Meijerziek 16 d. J. Swerver 65 j. H. Konijn 2 m. C. H. Eibers 3 m. H. Pander Maat 36 j. Van 19 25 Oetober 1866. ONDERTROUWD en GEHUWDGeene. GEBOREN Willem, z. van Jan Molenaar en Trijntje Sm't- Cornelia, d. van Jan Bosland en Ilendrina Wessel. Johan Philipp'^ z. vatf Phi- lippus Bakker en Geertje Koning. Pieter, z. van Doraelis Pz. Dekker en Martje Dijksen. OVERLEDEN: Pieter van der Vis, oud 64 jtacn, gehuwd met Tetje Vlaming. Van 2 29 Octo^r 1866. ONDERTROUWD: R. Koudanburg eDA- de Boer- GEHUWD: Gcenc. GEBORENAdriaans Pieter, z. -a J- KooJ' en L. A. Haringh. Willem, z. van W. Noordberg (overucn) en Bnb. Klaas Jan, z. van P. Kroon en A. Ree. Pieter, van B- dc Boer K- Molenaar. OVERLEDEN Jan Volkers ,S5Cr 86 L Sehu«d met S. Groenhuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 2