Gras- EN Rietland, Een Aannemers-Keet, T i v o 1 i. H. P, MULLENS, Meubelen, Huisraad,enz,, MARINE. ADVERTENTIES VOLKS LEESBIBLIOTHEEK. flpenöare Retfuioninn Dpenöare ïïer&oopiug. TELEGRAM, Heden Dingsdag 30 October 1866. EFFECTEN Afloop publieke veiling Onroerende Goederen, C. V. MORRA. 5 NOVEMBER e. k., RTip Op Zaturdag 3 November THtATRE DE PHYSIQUE te WIERINGE1X 12 PAARDENwaaronder nog jonge 10 BOERENWAGENS, EVENAARS SPOORSTOKKEN, HAVERKIST, WA TERBALIES, TUIGEN cn hetgeen verder zal worden gepresenteerd. onderscheidene soorten van HOEDEN LINTEN, BLOEMEN, VEÊREN, KAP SELS, WOLLENGOEDEREN, enz. De Makelaar S. Th. BEETS B. WEBBIT CL UIT SMIT, Bijna 53 Bunders VERSCH RUNDVLEESCH, WITBROOD GROENTEN, BIER en MELK; alsmede het WASSCHEN en APPRÊTEREN van Linnen-, Wollen- en Katoenen-Goederen Buiten lager. Beurs van AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 43} h 43100 6% Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 72} 8»/0 Mexico (oude)14} Handelmaatschappij135 h Debentures Ohio60} h 59} Illinois Certificaten81} 2°/0 Binnenl. Spanje 31} op Maandag 29 October 1866ten overstaan van den Notaris IV. J. HIDDE BOK, te Nieuwediepgemeente Helder. De perceelen toebeboorende aan Mej. de Wed. D. GREEUW. I. Een Woon- en Winkelhuis achter het Hoofd te Rieuwediep, verkocht aan den heer P. Troost voor f860. 2 Een Huis en Erf aldaar annex het vorige perceel, ver kocht aan den heer P. Troost voor f410.— 3. Een Huis en Erf aldaar annex het vorige perceel, ver kocht aan den heer P. Troost voor f408. 4. Een Huis en Erf aldaar annex het vorige perceelver kocht aan den heer P. Troost voor f411. De perceelen toebehoorende aan den heer C. v. D. SCHANS. 5. Een Huis en Erf aan de Stationsweg te Nieuwediepop gehouden voor f861. 6. Een Dito daarnaast, opgehouden voor f750. 7. Een Dito daarnaast, opgehouden voor f760. 8. Een Dito daarnaast, opgehouden voor f900. 9. Een Huis en Erf in de Liststraatopgehouden voor f760. De vijf laatstgenoemde perceelen zijn thans UIT DE HAND TE KOOP. 10. De zes Huizen en Erven in de Vroonstraat te Nieuwe diep en toebehoorende aan den heer P. POTT te Barsingcrhorn zijn opgehouden voor <4501. II. Het Huis en Erf te Huisduinen toebehoorende aan HERM. SMITverkocht aan den heer H. Troost voor f30. Bevallen van eene DOCHTERMARGARETHA SNOOIJ, geliefde Echtgenoote van Anna Paulowna Polier 26 October 1866.M. E. WALLIN. Zij die iets te vorderen hebben van, of wik* verschuldigd zijn aan de nalatenschap van wijle DIEUWERTJE SLOT, vroeger weduwe van H. VERHOEVE, overleden aan het Zand in de Zijpe gelieven daarvan aldaar OPGAVE of BETALING te doen, vóór 14 November a. s., bij den ondergeteekende MAATSCHAPPIJ TOT MIJT TAM 'T ALGEMEEM. DEPARTEMENT HEL DER. Directeuren der Volks-Leesbibliotheek geven kennis, dat de uitreiking van BOEKEN, gedurende den Winter, zal plaats hebben telken Maandag des avonds ten 7 ure, aanvangende den in het gebouw voor Godsdienstige en Zedelijke ontwikkeling. Helder30 October 1866. De Directie. -jQk ingerigt tot WOONHUIS, met KANTOOR en BERG PLAATS staande bij het Nieuwe Drooge Dok te Nieuwe diep en aldaar te bevragen. 4 ONDER DIRECTIE VAN PRESTroiGITATEUK ^OFESSOE IN EE raYSISCHE EN BIOIO- GlbOHL HT IN DEJNATUÜRLIJKE MAGIE. De Voorstelling zaï e;n(jjgen goor Wilskracht Biologiewaardoor i, alles Iaat dansen wat zich in het lokaal bevindt, zonde. hand of vinger aan rakeu ENTREE Ea^ Rang f 099 wee- Rang 0.50 l,óO de Zak zijn verkrijgbaar bij schipper BLOM, liggendb bij de MOLENBRUG te Nieuwediep. op WOENSDAG den 7 NOVEMBER 1866, des voor- middags ten Elf ure, op de Hofstede WESTHOEVE in den polder Waard-Niemoland te Wieringen, van Alles gebruikt zijnde voor de aanvoer van materialen voor de Grindweg aldaar. Inlichtingen zijn te bekomen bij Jn. SCHREUDER aldaar. DONDERDAG den 1 NOVEMBER a. s.zal ten huize van Mejufvrouw DRIESSEN, Dijkstraat alhier, door Mr. 1). P. II. ABEltSÓM, Griffier bij het Kantongeregt te Heder, des voormiddags ten 10 uur worden verkocht: De goederen zijn Woensdag 31 October van 12 tot 4 ure te bezigtigen. is voornemensom op Zaturdag 3 November 1866 des voormiddags ten 10 ure, in het Logement VEE RB UR Gin den Anna Paulowna Polder, ten overstaan van den Notaris voor één jaar, ingaande Kersmis 1866, publiek te verburen: gelegen in gezegden Polder bij de Kerkbuurthet Kruis- zwin en aan den middenvliet. Alles breeder omschreven in de van deze verhuring te maken biljetten. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal, op Maandag den 12 November 186 6, des voormiddags ten 11 ure, bij inschrijving worden aanbesteedde levering van A ARTI APPTTT.Tr"W 1 over het tijdvak van 1 December 1866 AAJAUürrüiijmN, jtot Juuij ea eveütuccl Julij 1867> ten behoeve van het HOSPITAAL der Marine te Willemsoord, gedurende het jaar 1867. De biljetten van inschrijving op gezegeld papier, voor elk bestek afzonderlijk zullen véér of op op den dag der aanbesteding vóór het bepaalde uur bij de Directie der Marine te Willemsoord, vrachtvrij moeten worden bezorgd. De voorwaarden van aanbesteding, als ook de modellen inschrijviugsbiljetten voor de GROENTEN en de WASCHj, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding (de Zondagen uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ureter lezing en inzage bij de Directie voornoemden voor zoo veel de Wasch betreftook ter Secretarie van het gemeente bestuur te Alkmaar. Willemsoord den 26 October 1866. De Schout-bij-Nacht, Directeur en Kommandant der Marine, O. A. VIILEMBECk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 3