REINBACH BRIQUETTES ALKMAAR-PA CKET. MARINE. MUZIEK IN TIVOLI ALKMAAR-AMSTERDAM, IMOORD-HOLLANDSCHEN STAATS-SPOORWEC VERSCH RUNDYLEESCH en SOEPGROENTEN aan DEN HELDER AGENT M DEPóTBOLDER VOOR NOORD-HOLLAND SCHROEFSTOOMBOOTDIENST langs de ZAANin verbinding met den lijn Alkmaar—Heldermet de Stoombooten Nieuwe Dienstregeling van af 1 November 1866D JLGc JELI/ li S: Van AlkmaarIna aankomst van den trein 's morgens 7 ure van Helder. rt d ff n n ff ff Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine ral, op Dingsdag den 13 November 1866 des middags ten 12 we, bij inschrijving worden aanbesteed de levering van ten behoeve der Equipagicn van Z. M. Schepen en vaartuigen van Oorlog, gedurende het jaar 1867 aanwezig ter Reede Texel en in het Nicuwediep. De inschrijvingen op gezegelde biljetten (voor elk bestek afzonderlijk,) bevattende de aannemingsprijs in cijfers en letterschrift, en de namen van Aannemer en Borgen zonder doorhalingen en bijcondiën, door den Inschrijver onderteekend, zullen vóór of op den dag der aanbesteding vóór het be paalde uur bij de Directie der Marine te Willemsoord vrachtvrij moeten worden bezorgd. De voorwaarden van aanbestedingals ook het model in- schrijvings-biljet voor de Soepgroenten, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding, van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ureter lezing en inzage bij de Directie voornoemd. Willemsoord den 29 October 1866. Re Schout-lij-NachtRirecteur en Kommandant der Marine, Bij afwezen, Re Kapitein ter Zee, F. A. A. RRGGORIJ. Op nieuw ontvangenEene partij eerste kwaliteit V1LTPANTOEFELS. Tevens ruim gesorteerd in alle soorten Heeren ,-Dames-enKinder LAARSJESDa mes en Heeren WINTER-ÏIANDSCHOE- NEN, ellen en gestreepte SAIJETTEN, krimpvrije en Leidsche WOL en eene ruime sortering GARNEERSELS en MANTEL- KNOOPEN. v V' SEWDERMAIV. Hieuwediep. Kanaalweg112. der Kolenmijn en Fabriek van BRIQUETTES (Peuskolen) C VEREINIG TE WIESCHE" te Mulheim ajd. Ruhr, heeft de eer te berigtendat bij hem tegen zeer billijken prijs contant zijn te bekomen: (PERSKOLGM) eerste kwaliteit, bestaande uit STEENKOLEN die tot langwerpig vieriraole stukken ziju gevormd en geperst, van p.m. 10 Neder- landsche Ponden zwaarte. Deze Briquettes zijn goedkooper dan. andere Kolen, zeer geschikt in HaardenFournuizenKamer- en Keuken- Kagchels en veroorzaken weinig Of geen roet. Ze zijn gemakkelijk te vervoeren, op te stapelen en te controleren, terwijl ze weinig plaats innemen en met de minste moeite op de gewensc'nte grooten kunnen worden gebroken. Dezelve ziju alsmede verkrijgbaar bij de Heeren M. J. MANHEIM, aan den Helder, T. METZ, te Texel, en bij Mejufvrouwen de Wed. DE ROOIJ, te Schagen, de Wed. BAERT, te Schagen. Op gelijke wijze als gedurende de beide vorige jarenzal er van 1 November tot 1 April aanstaande, aan het pak huis Kanaalweg I, No. 23 te Helder, gelegenheid zijn tot bekoming van allerlei RRAIIDSTOFFEÜI tegen inkoopsprijzen, doch uitsluitend voor beho et'tigeb. 1000 Nederl. Ponden staan gelijk aan 13 Nederl. Mudden. 11 Briquettes wegen dooreen 106 NederL Ponden, zoodat 104 stukken 1000 Nederl. Ponden uitmaken. 4 NOVEMBER ISfiO. Aanvang 's namiddags 4 ure. OP ZONDAG den Entree en Rans vrij. ^'s morgens 6 nre; corresponderende op het Rijnspoor uit Amsterdam 9 ure 30 minuten. s morgens 8 30 min.; j corresponderende op den IIoll. IJz. Spoorw. 11 u. 35 m. uit Amsterdam wt I's morgens 11 ure 45 minuten; op den trein 'snamiddags 3 nre 15 minuten van Alkmaar. TTIS erC am J ,s 4. ure, corresponderende op den trein 9 nre 20 minuten van Alkmaar. LIGPLAATS DER BOOTEN: te Alkmaar aan de Voormeer. Amsterdam aan de Texelsche Kade einde Damrak. Van en met den 15 Sept. tot en met den 15 Oct. 1866, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang NAAM .=3 e Door welk zeegat Het Schippasscerde den Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Éelderom SOORT a J: buitendrempel. streeks den tijd dat het schip den drempel passeeerdo. VAN SCHEPEN. van het Schip. van den Gezagvoerder. Diepgang Schip in binnen gekomen. Datum. uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzee. Toestand van de Zee. Rigting van den wind. Rcgtw. Windd- op de vierk. (KDo's Noord. Fregat. Gellert. C. Knudscn. 52 Schulpcng. 18 Scpt. 5 nm. Losbew. en hel.goedw. 1.05 el ond. volz. Slech water zw. 1.6 Nederl. Java Packct. D.CrapIIcllingm. J. 't Hoen. 60 20 j* 10 vm. n pp 0.50 pp p Golvend. z w. 9.0 Bark. Alblasserdam. 52 Westgat. 22 9 vm. Digtbctr. regen. 0.96 pp p Hol in zee z. 9.0 n Kinderdijk. J. Verdoes. 58 Schulpeng. 24 0 6 vm. n regenbuijig 0.27 p bov. Kalm. 5 1.2 Pregat. Jupitcr. P. H. Kiewit 59 0 24 0 6.30 nm. Digtbew. goedweer. 0.03 ond. Gewoon. 'ztw. 1.4 Engels. Brik. Kosc Berry. F. Boultllowcr. 52 n 28 n 6 nm. Helder mooiweer. 0.04 ff Vlak. ONO. 1.0 Noords. Fregat. Meaplc Leaf. M. C. Knudsen. 56 2 n 11 vm. Ligtbew. held. mooiw. 0.15 ff ff Kalm. zo. 0.8 Nederl. Bark. H ontvaart. J. Visser Ez. 53 n 1 Oct. 7 vm. Helder schoonweer. 0.41 Vlal NO. 0.4 Noords Dagnij. E. A. Lammers. 53 p 1 II 11 vm. n n 0.17 ff 1 NO. 0.9 u Minerva. L. Rafen. 59 2 u 8 nm. n mooiweer. 0.83 ff ff '/folvond. OtN. 6.5 Paul ine. J. J. Holst. 52 n 3 n 1 nm. schoonweer. 0.41 v Sewoon. 0tN. 2.0 Nederl.Stoomb. Cycloop. S.vtd.W. Micdema. 51 n 7 2 nm. p p 0.42 ff valm. Vlak. ïolvend. NOto. 0.4 Noords. Brik. Immanuel. O. Hansen. 54 ft 13 ii 9 nm. Bcw. betr. goedweer. 0.01 ff bov. 0 w. 0.8 Nederl. Bark. Vertrouwen. A. Dekker. 59 n 14 10 vm. Digtbew. regenb. w. 0.11 ff OD-' 0 N. Nto. 3.0 Engels. Brik. Blak ness. R. Huijhes. 51 ti 14 12 m. Bcw. wind. buijig. 0.66 6.4 Noords. Alert. A. Andersen. 52 n 14 0 4 nm. n p 1.00 0.03' bov- 0 1.p ond. V N. 6.0 n Bark. Mcrcuur. C. Zernicbou. 52 ti 14 n 8 nm. Zwaarbew. w. regeb. 0 N. 6.5 Noord. Fregat. Sesostris. P. Ericksen. 56 n 15 ii 2 nm. ff en losbew. goedw. WtN. 7.0 Ter Boek- Courant- en teendrukkerij van S. GILT JES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1866 | | pagina 4