ouveautés. Puike Z0UTE-VISCH, ]Juö!Me Bcrfuiojnng. Nationale Militie. B. STEFEENS, in Bedden en Matrassen, Voor zuivere Cacao en Suiker DE BAZAR f25,000 op No. 19859 1000 1985© 1000 19855 1000 7089. ADVERTENTIE N. G. KROËB. Ten kantore van A. L. LEUW Jr. S. KEIJSERPz. Makelaar te Texel, wordt gewaarborgd. H. JANZEN Ez. h.QOgc prijs van de iiaud gezet3 alleen echter de gezonde. Kip-Eijeren f2.60, Eend-Eijeren i"4 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 59 stapels Kaas, wegende 14223 Ned. ponden. De hoogste marlet was voor Kleine f 29.50, 1 stapel id. 30. Middelbare f31. Aangevoerd 603 ned. ponden Boter. SCHAGEN, 5 Maart. Vaarsen f80 a 90. 16 Nuchtere Kalveren f 3 a 4. 186 Magere Schapen f6 a 16. Magere Varkens f 10 a 20. Biggen f 4 a 6. Konijnen 15 a 60 ets, Kippen 50 a 1.20 ets. Eenden 60 a 100 ets. Duiven 10 a 30 ets. Boter 90 ct. per kop of fl.20 per Ned. pond Kaas 25 a 35 ets. per Ned. pond. Kip-Eijeren f2.25 per 100 stuks. 265ste STAATS-LOTERIJVijfde Klasse. Negende, Tiende en Elfde Trekking. No. 3349, 5727,8239 en 10601 ieder f400; no. 1107, 3406, 5461, 6018, 6491, 7157, 8249, 9205, 9889 en 19533 ieder f200; no. 1020, 2578, 7255, 11587, 11605, 119S9, 130S5, 13505, 14463 en 15108 ieder f 100. No. 8661 f 100,000; no. 4777, 7089 en 16616 ieder f3000; no. 11372 en 18469 ieder f400; no. 3282, 3484, 3973, 4910, 11250 en 14453 ieder f 100. No. 13532 f50,000; no. 19S39 f25,000; no. 13707 f1500; no. 9654, 155S3, 16178 en 18292 ieder f 1000; no. 2732, 9978 en 10213 ieder f400; no. 7278, 11849 en 12260 ieder f200; no. 4499, 5228, 6298,8340,8620, 16085, 17270 en 17777 ieder f100. Zondag 8 dezer vertrekt van liier de Oost- Indische landmail via Marseille. Getrouwd F. x. J. van OPDORP EN A. J. DAVERVELDT. Rosendaal Noord-Brabant 5 Maart 1868. Eenige en algemeene kennisgeving. Op nieuw ontvangen: a II Cent de 5 Ons. Heeftontvangen eene buitengewone groote partij beste MCI» JPERS.die hij tegen verminderde prijs van de hand wil zetten. Vroeger QO Cts. titans 53 Cts. de IOO Doosjes. (<5^. t.e Helder, gedelegeerde van de lekl. der STAATS- gypf LOTERIJ, zijn getrokken DE KAPITALE prijzen van Alwaar voor de 266ste LOTERIJ heele en gedeelten van loten zijn te bekomen. 'lIr q* presenteert op Vrijdag 13 Maart 1868, 's morgens 10 ure, bij de Hofstede BE AREND, in Waaien Burg aldaar, ten overstaan van den Deurwaarder P. KONING Cz., pu bliek te verkoopen m. 5 KALFKOEIJEN, 1 VARE KOE, ..ji»»— IEM 6 SCHETTEN, 3 KALVEREN, 3 PAARDEN, TILBURRIE, KAP- wMMB WAGEN, BOERENWAGEN, HITTEWAGEN, KAR REN, BOEREN-, BOUW- en MELKGEREEDSCHAP- PENenz. en Op Woensdag 18 Maart daaraan, des morgens 10 ure ter plaatse voormeld: xrr—270 stuks LAMSCHAPEN. 110 - ENTERL1NGEN. msmm 6 rammen. Zegt liet voort. De ondergeteekende brengt bij deze ter kennis van belang hebbenden, dat zij zicli even als in vorige jaren wederom belast met het stellen van PLAATSVERVAKSKKS en XOnmERVERWiSSELaiRS voor de nati onale militie. De gunst en het vertrouwen, zoowel haar als wijlen haren Echtgenoot, gedurende een aantal opvolgende jaren zoo ruimschoots te beurt gevallen, doen haar ook ditmaal zich minzaam aanbevelen. Wed. J. MAAS. Sint. Janstraat over het Gouvernementsgebouw HaarlemJan narij 1868. WINKELIER en voorts in alles wat tot een BEDDEN-WINKEL behoort. In het bezit zijnde van eene Machine tot het zuiveren van nieuwe, oude en ook besmette VEEREN alsmede liet wasschen en met was bestrijken der TIJKEN, hoopt hij ook hier de gunst en het vertrouwen te zullen genieten die zijn Vader hier een reeks van jaren is te beurt gevallen. N1EUWED1EP, Hoek Nieuwe Kerkplein L. No. Cl. Depots van de voortreffelijke stoom-Ciiocolade uit de fabriek van Franz Stollwerck te Keulen bevinden zich bij den Apotheker J. VAN BERK te Nieuvoediepen bij C. P. DE JONG te Enhhuizen. berigt de ontvangst der nieuwe stoffen voor KLEEDJESPEROALS en Doorgewerkte Pransche OMSLAGDOEKEN tot zeer qoedkoope prijzen. Eene keurige collectie van ruim 200 dessins Gekleurde en Zwarte Pransche Zijden voor RöBES. Voor Heeren de nouveautés in BUKSKINGS en PALLETOTSTOFFENBOORDEN en OVERHEMDEN, SLIPS, CRAVATTES, FOULARDS, etc. Tot het vervaardigen van HEEREN- en KINDEREN-KLEEDING8TUKKEN, volgens eene goede COlipe en tot zeer lage prijzen, wordt dit Magazijn bijzonder aanbevolen. Ontvangen eene schoone en zeer uitgebreide sortering van Gebreiden en Geweven GOEDEREN, als: Kinderen-, Tlames-, Mans-, Ongebleekte-, Witte- en Fantaisie-KOUSSEN, ZOKKEN, ONDERBROEKEN, BORSTROKKEN in alle grootten, circa 20°/o lager als vroeger jaren. Levert soliede BEDDEN, zoowel in Kapok als VeerenPaardelraar-, Springveeren- en Zeegvas-MATRASSEN, tegen zeer goedkoope prijzen. Tevens wordt het Publiek medegedeeld dat uit grond ik voor het najaar mijn magazijn inwendig moet vertimmeren ik genoodzaakt zal zijn het Tapijten vak te liquideren uit gebrek van plaats ruimte, daarom heb ik dit voor jaar ook geene nieuwe aanvoer van Koehaar en Sehotsche T a p ij t c n ontvangen en zal de nog overgeblevene ruim 4000 el beneden inkoopsprijs aanbieden, houdt mij dus bijzonder tot het leveren daarvan aanbevolen. LOOPERS, ZEILDOEK, WASDOEK, KARPETTEN, VLOER- en GANGKLEEDJES, Cocos-, Gutta-Percha MATTEN, TAFELKLEEDEN enz., in groote keuze en in nieuwe dessins ontvangen. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4