M 709. Achtsle Jaargang. 1808. Jïieuiös- ZATURDAG <&ffidërf gcöedte. BEKENDMAKE BEKEiypiwAKiriiia Zitting van den Gemeenteraad HELDERSCHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltj.es. rtfcs w fs? -r? - 4 p; 17 \- i w i_ \j> ::i \jj g De prijs der Advsrixktien van 14 regels is 6G Centen voor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 n;: .-lieve mende Advertenties intezenden. Ingezonden - stukken minstens één dag vroeger. A «V S> ia Ui O BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat van de geldleening groot f 80,000, ten laste dezer gemeente aangegaan, op den 6 dezer zijn uitgeloot, de aan deden No. 8 en No. 74. Tegen overgifle dier aandeelen en daarbij behoorende coupons, zal de af lossing en rentebetaling van den 1 Julij a. s. plaats hebben ten kantore van de Associatie Cassa te Amsterdam. Helder, STAKMAN BOSSE, Burgemeester den 7 Maart 1868. L. VERHEY, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter openbare kennis, dat op gisteren door den Raad dezer gemeente vastge steld en gedurende de eerstvolgende acht werkdagen, op de gewone kantoor uren, ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zijn nedergelegd: a. Het SUPPLETOIR KOHIER der BELASTING OP DE HONDEN, over het dienstjaar 18(57. b. Het VOLJAARSKOH1ER dierzelfde belasting, over het dienstjaar 1S68. c. Het VOLJAARSKOHIER van den HOOFDELIJKEN OMSLAG, voor het dienstjaar 18G8. Helder, STAICMAN BOSSE, Burgemeester. den II Maart 1868. L. VEllHEY, Secretaris. JSiet-offtciëd gcüedte. op Dingsdag den 10 Maart 1868. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakmah Bosse. Fung. Secretaris de heer C. Boon. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heeren Boomsma en Janzen. Eene vacature. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed - gekeurd. Onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid. Aan eene commissie, bestaande uit de heeren de Breuk, Braaksma en Jelgersma wordt die taak opgedragen, waarna de hoer Braaksma rappor teert dat de stukken in orde zijn bevonden. De Voorzitter stelt voor/d/ heer Petrus Arnoldus Couradus Hugenholtz als lid ter vergadering toctelaten. Daartoe wordt met algemeene stemmen besloten. 2). Voordragt van een hulponderwijzer. Op de voordragt van B. en W. in overleg met den schoolopziener en hoofdonderwijzer, zijn geplaatst P. Backum Pastoor F. Zand en G. Ha remaker. Eerstgenoemde wordt gekozen met 13 stemmen, eene wordt op Haremaker uitgebragt. 3). Vastelling van het kohier van den Hoofdelijken Omslag De Voorzitter deelt mede, dat tijdens het kohier ter visie heeft gelegen, er zes reclames zijn ingekomen, en stelt voor die te behandelen in eene ver gadering met gesloten deuren, daartoe wordt overgegaan. Nadat de geheime vergadering weder is opgeheven, wordt het kohier vastge steld op een bedrag van f 9999. 4.) Vaststelling van het kohier der Hondenbelasting. Daartoe wordt besloten tot een bedrag van f 855.— en tevens vastgesteld een supletoir kohier over het vorige jaar tot een bedrag van f 64. 5). Verzoek tot benoeming als Makelaar. Zoodanig verzoek is ingekomen van den heer Thomas Constant Zur Muhlen, ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer van Herwerden. De heer de Breuk wenscht wel eens te weten of er een wet of bepaling bestaat, waarbij die benoeming aan den Raad is opgedragen. Spr. zegt dato men in Amsterdam en Rotterdam er ernstig over denkt, om dat vak geheel op te heffen. De Voorzitter zegt, dat de Raad tot de benoeming verpligt is, ingevolge art. 62 van het wetboek van koophandel. Dat wel de kamer van koophandel te Amsterdam in der tijd geadviseerd heeft, om dat artikel te doen vervallen, doch zoo lang dat niet heeft plaats gehad, behoort men er zich naar te gedragen. Do heer Berghuijs vraagt of er eeue bepaling is aangaande het aantal ma kelaren in deze gemeente. Nadat hierop door den Voorzitter is geantwoord, wordt het verzoek met algemeene stemmen toegestaan. 6). Verzoek om hooger subsidie voor het Weeshuis Dit verzoek ter sommc van f1500.is gebaseerd op de meerdere on vermijdelijke uitgaven voor huisraad, voeding cn kleeding, ontstaan door de cd uur te der levensmiddelen en de toenemende bevolking van het weeshuis. De heer de Breuk zal voor het toestaan van de subsidie stemmen doch meent hier wel te mogen releveren, dat het weeshuis een zware post is voor de gemeente, hij verzoekt daarom het Dagel. Bestuur, de directie van het weeshuis uittcnoodigen vooral de meest mogelijke zuinigheid in acht te nemen en gecne andere kinderen toe te laten dau die er het volle regt op hebben. De heer dc Lange gelooft niet dat de heer de Breuk reden heel't om bij herhaling op een zuinig beheer aan te dringen. Daar spreker overtuigd is dat de meest mogelijke zuinigheid in acht wordt genomen, verzoekt hij den. Voorzitter, om den heer dc Breuk uifctenoodigen, zijue woorden nader te willen toelichten. De Voorzitter herinnert den heer de Lange, dat ook bij eene vroegere be handeling van de zaken het weeshuis betreffende, do heer dc Breuk reeds in dien geest gesproken heeft, maar volstrekt niet met de bedoeling om eenige aanmerking te makên op het gehouden beheer. De heer de Breuk zegt, dat de heer de Lange het regt ontkent, dat hein en ieder lid is gegeven om zijne opinie te uiten bij ecu onderwerp dat in be handeling is en waarbij subsidie wordt gevraagd. Spreker geeft dc verzeke ring, dat bij iedere gelegenheid, als het weeshuis weder om subsidie komt vragen, men van hem dezelfde woorden hooren zal. De Voorzitter zegt, dat de heer de Lange nu weet waar hij op rekenen kan en dat dan die woorden vooraf wel in de notulen kunuen worden op genomen. Bij stemming wordt de gevraagde subsidie met algemeene stemmen aan genomen. 7.) Mededeeling van ingekomen stukken. a. Dat het in de vorige vergadering genomen besluit tot indiening vau een adres aan .Gedeputeerde Stater;, van goede uitwerking is geweest, het antwoord op dat adres is, dat gedurende 1868 de belasting nog op den ouden voet zullen mogen worden geheven, doch voor het volgende jaar de belasting op de turf zat moeten worden afgeschaft, in i vervangen door heffin gen van schoolgelden en des noods verhoog!ug van den hoofdelijken omslag. Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. Dat bet verslag van het bestuur van de plaatselijke teekcaschool is ingekomen, waaruit blijkt, dat het aantal leerlingen 39 bedraagt (6 meer dan in het vorige jaar), dat de lessen getrouw worden waargenomen, dat de plaatselijke teekeumeester steeds den dank en de aehting van bestuurderen verdient en do inrigting zelve als degelijk zich blijft handhaven. Wordt voor kennisgeving aangenomen. c. Dat is ingekomen eeue verantwoording van den gemeente apotheker en een verslag van de schoolcommissie, betreffende het onderwijs in de ge meente en hetgeen daarmede in betrekking staat. Wordt voor kennisgeving aangenomen en goedgevonden beide stukken bij de leden rond te zenden. d. Dat het contingent voor deze gemeente bij de nationale militie voor dit jaar is bepaald op 45 man. e. Dat door den Commissaris des Konings is voorgesteld om de militiens voor de land- en zeemagt die aangewezen zijn om te dezer plaatse garni zoen te houden, direct alhier in te deelen, dat dit op den 5 Mei a. s. zou moeten plaats hebben, dat daartoe zou beuoodigd zijn een geschikt lokaal, waar de indeeling kan plaats hebben en de gelegenheid tot inkwartiering, voor een nacht, van p. m. 20 man. De Voorzitter deelt verder mededaarop te hebben geantwoord met den eigenaar van het lokaal Tivoli te hebben gesproken, die genegen was het lokaal voor dien dag daartoe intcrigtcn voor de som van f 40. Waarop door den Commissaris des Konings is geantwoord, dat te Amsterdam en Haarlem altijd kosteloos over de benoodigde lokalen kan worden beschikt en er ook geene fondsen voor aangewezen zijn wanneer dus de ge meente Helder zich die kosteu niet kan getroosten dat de indeeling dan weder zal moeten plaats hebben als vorige jaren. De Voorzitter maakt hier de opmerking, dat wanneer de gemeente door deze bepaling een soort vau hoofdplaats zal worden, waardoor ze in aanzieu rijst, het alweder op de kas der gemeente zal aankomen. De heer Graat gelooft dat het maar eene verplaatsing is van onkosten, daar de reis der loteliugen naar Amsterdam of Haarlem de gemeente ook geld kost en welligt nog tot hooger bedrag; daar het tevens in het belang der lotelingen en familiebetrekkingen wenschelijk ware dat de indeeling hier plaats hebbc. Op de aanmerking dat de som vau f40.wat hoog is, stelt de Voorzit ter voor om eens te onderzoeken of het ook iets minder kan en wat de inkwartiering der p. m. 20 man betreft zoo mogelijk eene overeenkomst te treffen met den logementhouder van Wijngaarden. Wordt goedgevonden. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. H X m "3 W g 9 lï O 2 XT 3- 2 Xf. Helder, NieuwediepWillemsoord, enz. 13 Maart 18GS. Met genoegen voldoen wij aan het verzoek tot plaatsing vau het navolgende Door den brandraad in deze gemeente werd jl. Dingsdag avond eene vergadering gehoudengewijd aan de belangen van liet brandwezen. Met eene gepaste rede werd deze ver gadering, door den opperbrandmeestcrde heer K. J. Krul

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1