woorden aanhaalt van den heer v. Foreest, waar zij nog zoo teregt bijvoegt «Waarlijkals dit ministerie valt, zal het er niet op kun- »nen bogen, dat het met roem gevallen en met waardigheid «afgetreden is." niEIJwsiypHTSiIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 3 April 186S. De rederijkers kamer Olympia hield Woensdag avond jl. in het lokaal Tivoli hare laatste openbare vergadering in dit saizoeu. Het bleek thans weder, wat reeds meermalen is gezegd, dat blijspelen en niet al te ernstige voordragten, hier meer in de smaak van het publiek vallen dan sentimentele tooneel- stukken en tragische voordragten De nommers I, II en III, hoewel door met roem bekende sprekers voorgedragen, mogten niet dat succes behalen als de nommers IV en V, hoewel de meeste daarin voorkomende sprekers tot het jongere personeel der kamer behooren. Door zich bij dit genre te bepalen, blijft men meer binnen de bevatting van het groote publiek, en wordt menige nutte les beter begrepen dan wanneer ze door een vloed van woor den worden voorgedragen, die, als het ware elkander over- strooinen en ten slotte allen met elkander verloren raken. 'tls: peerlen geworpen voor die soort van menschendie er de waarde niet van kennen. Dezer dagen werd aan de industrie-school alhier, de laatste les gegeven voor dit saizoen, bij welke gelegenheid aan vier leerlingen, B. Mooij, P. Boon, C. Vis en J. Kramer, die zich het onderwijs het meest ten nutte hebben gemaakt, prijzen werden uitgereikt. Deputaiien van de gemeenteraad, en van het bestuur der teekenschoolbenevens het bestuur der in dustrie-school, woonde deze les bij en deden van huune be langstelling blijken. Z. M. heeft de luit. ter zee 2e kl. P. M. Cochius op zijn verzoek, met den 31 Maart jl., eervol uit de zee dienst ontslagen. Z. M. heeft met ingang van den lsten dezer bij de ■zeemagt bevorderd: tot offic. van gez. Ie kl. de offic. van gez. 2e kl. P. J. van Wageninge; en tot officieren van gez. 2e kl. de officieren van gez. 3e kl. C. Enthoven en B. Léon met bepaling dat de offic. van gez. 2e kl. C. Enthoven zal rang nemen tusschen de officieren van gez. 2e kl. G. F. Rochat en dr. H. de Brieder. Op verzoek van J. W. Hoogendijk te Schagen, is zijne benoeming tot le luitenant bij het scherpschutters korps te •Schagen, door Z. M. ingetrokken. Men schrijft ons van Terschelling: De in mijn vorig schrijven aangekondigde publieke voorstel ling van de jonge dames-vereeniging Nicoletteheeft gepas seerd^ Maandag avond alhier plaats gehad en heeft even als de eerste voorstelling zeer goed voldaan. De aan dat gezelschap te geven contra-partij is bepaald op Vrijdag 8 dezer. Men schrijft ons van Wieringen, 2 April: Door het reciteergezelschap "hoor den tijd wordt de spruit een hoorri\ gevestigd te Oosterland, werd Dingsdag avond jl. eene publieke voordragt gegeven op de bovenzaal van mej. de Wed. S. ICossen, te Hypolitushoef. bestaande in de op voering van vier tooneelstukjes, aisDe gevolgen eener Preek" //De Voorzorg", //De twee Broeders" en //Kous de Scharen slijper in 't verhoor", afgewisseld door zangstukjes en losse bijdragen in luim en ernst. De uitvoering van een en ander wasnaar de meening van het vrij talrijk aanwezige publiek, voor eerstbeginnenden vrij goed. Bijzondere vermelding verdienen Jaeob Horstman en zijn zoon Krelis, die hunne rol Hink hebben voorgedragen. Wij wenschen aan dit gezelschap beoefenaars der uiterlijke welsprekendheid een loenemenden bloei en ontwikkeling, om ons nog menige» leerzame» en genoegelijken avond te verschaffen. De afloop was droogjes, tot veler teleurstelling kon er niet worden gedanst, omreden het Edel Achtb. Bestuur der ge meente niet wilde topstaan om muziek te maken. De lief hebbers van dansen, die niet de Alkmaarsehe- of Haagsche kermis bezoeken, zullen denkelijk wel tot de zooveelste van de Julijmaand hunne liefhebberij moeten uitstellen, aangezien er in deze gemeente zoowat een a anderhalfmaal per jaar ge legenheid bestaat. Men schrijft ons van Enkhuizen Jongstleden Zondag had te Grootebroek een droevig onge luk plaats. De vronw van zekeren B, aldaar, terwijl haar man ter kerke wasbezig zijnde met het uitspoelen van doeken, viel voorover in de sloot en verdronk. De Staats Courant bevat een door den minister van binnenlandsche zaken geteekende dankbetuiging namens zijne Majesteit den Koning aan allen die hebben medegewerkt de maatregelen tot bestrijding van den veetyphus te doen gelukken. De dankbetuiging bevat de titels van hen, die in dit opzigl hunne diensten bewezen hebbende commissarissen des ko- aings; de districts-commissarissen, de provinciale en gemeen telijke ambtenaren, de vee-inspecteurs, de rijks-veldwachters en de gemeente-veldwachters. Te Zaandam is bij den veehouder Brouwer de long ziekte uitgebroken; er werd weldra een zestal aangetast. Daar er niet onteigend wordt, heeft de man van die aangetasten aan een slagter verkocht; het vleeschetend publiek word': dus gewaarschuwd. Aan HIT. reeders en scheepsgezagvoerders is eene cir culaire gezonden, waarin met nadruk de invoering wordt aanbevolen van het Algemeen Seinboek voor alle natiën, en wel door De kamers van koophandel en fabrieken van Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Schiedam, Groningen en Harlingen. HH. experts te Amsterdam en Rotterdam. HH. assuradeurs te Amsterdam en Rotterdam. Men meldt van Ilarlingen 31 Maart. Heden morgen had hier een verschrikkelijk ongeluk plaats dat evenwel nog oneindig grooter had kunnen zijn. De 7 uurs spoortrein stond op het punt van hier te yertrekken toen de locomatief sprong die de dienst moest verrigten. Onbegrijpelijk is de uitwerking daarvan geweest. De ketel sloeg op eenige ellen afstand op de rails, sprong nog een3 eenige ellen verder met het zelfde gevolg, op de rails en viel op eenigen afstand neder. Het onderstel werd midden door geslagen terwijl de beide voorwielen nog verder dan de ketel boven door het raam van de nnbijstaaude loods vlogen en daar eenige schade veroorzaakten. De stooker is aan de gevolgen van verschillende wonden spoedig daarna overleden, maar de machinist is met eenige ligte verwondingen er af gekomen. Geen der spoorbeambten of passagiers heeft, behalve den schrikeenig letsel bekomen. Woensdag jl. is te Arnhem het eerste gebindte gesteld voor het tentoonstellingsgebouw. Het hoofdlokaal zal 112 el lang en 20 el breed zijn, de annexe 72 el lang en 15 breed. In het Utrechlsche hagblad leest men Met genoegen vernemen wij, dat de leden van onze Weer baarheid, die zich op het behandelen van het geschut wen schen toe te leggen, reeds behoorlijk geïnstrueerd worden. Op het fort aan de Bilstraat zijn zij eenmaal in de week bezig, onder leiding van eenige sergeanten der artillerie, en onder kommando van den luit. der vesting-artillerie Wierix, met de behandeling van het geschut. Wij kunnen dezen ijver niet genoeg prijzen, en het ware te wenschen, dat dit loffelijk pogen door velen werd gevolgd. Betere opwekking als die van den kapt. Hojel daartoe kunnen wij niet geven daarom raden wij nogmaals aan, dat een ieder dat belang rijk geschrift toch doorleze. Een studenten gezelschap te Utrecht hield 11. Zondag eene openbare vergadering voor zijne leden en voor vele ge- genoodigden. De heer Douwes Dekker, schrijver van Max Havelaar, zou op die vergadering een voordragt houden, en wel bestaande in het voorlezen van de drie eerste bedrijven van een drama, getiteldVorstenschool. Bij zijn optreden gaf de begaafde spreker al spoedig te kennen, dat de tele graaf de schuld droeg van dezen korten titel, dien hij kort heidshalve en om des spoeds wille had gekozen. Het was volstrekt niet zijne bedoeling om de vorsten de les te lezen, noeh om eenige bepaalde persoon aan te wijzen, maar alleen, om in navolging van een Fransch dichter een stuk te leve ren, dat het publiek kon bezig houden en eenigermate de aandacht waardig was. En wij moeten gul uit bekennen dat de drie eerste bedrijven, (de twee laatsten bestaan nog niet) met de grootste belangstelling werden aangehoord. Het ge heel vloeide over van vernuft, van snedige gezegden, en bijna in elke phrase erkende men den rijk begaafden man, wiens geest onuitputtelijk is in denkbeelden. Of ons echter de geheele conceptie beviel, daarover moeten wij ditmaal heenstappen. Overigens brengen wij gaarne met allen, die den heer Dekker hoorden, eene regtmatige hulde, niet alleen aan zijn scherpziend oog, maar inzonderheid ook aan zijne wijze van voordragen, die zich kenmerkte door krachtige uitdrukking en natuurlijkheid. Onlangs zijn weder onderscheidene personen naar 't nieuwe werelddeel gestevend, terwijl p. m. 500 a 600 (waar onder vele handswerklieden) uit de provinciën Groningen Friesland, Drenthe en Overijssel zich gereed maken, om in de eerste helft der maand April den vaderlandschen bodem te verlaten en hun geluk in verwijderde oorden te gaan be proeven. Opmerkelijk is 't aanzienlijk aantal vrouwelijk per soneel, dat thans mede den togt zal aam aardenmen fluistert dat velen hunner met het heimelijk doel vertrekken, om ili het voorgesteld Eldorado te vinden, wat hier hoe langer hoe bezwaarlijker wordt, een welgesteld echtgenoot. Als 't waar is, dan mag zulks ongetwijfeld met regt een treurig teeken des tijds genoemd wordenwel waardig, dat mannen van ervaring en wetenschap te dien aanzien een onderzoek instellen en middelen opsporen, waardoor de oorzaak van dit droevig feit, zoo 't mogelijk is, worde weggenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2