BUBfiERLUU STAM DEK GEMEENTE 11ELDEK. BURGERLIJKE STAM DER GEMEENTE WERINGEN. BüRGERLIJKEl STA AD DER GEMEENTE TERSCHELLING, DERGELIJKE STAND DER GEMEENTE VLIELAND, ADVERTENTIEN. gij tevens mijn ongelukkig geworden man en die vijf zonen zien zult, die door uwe hulp en uwen invloed een dronkaards graf hebben moeten vinden De oude vrouw zette zich neder. Eene doodelijke stilte heerschte, tot dat de voorzitter opstond en de vraag stelde Zullen wij de drankpatenten voor deze gemeente aanvragen voor het volgende jaar?" waarop een 'volmondig »neen" zich van alle zijden liet hooren en den uitslag meldde van het verhaal door de oude vrouw gedaan. Wij laten hier volgen het slot van een artikel handelende over de Iersche kwestie gevolgd door eene toepassing op onze koloniale kwestie, voorkomende in de Alhm. Cour. van 5 April en onderteekend met de welbekende initialen. Wij bevelen er de leziDg van dringend aan. In 1801 mislukte de poging van den minister Pitt om de vrijverklaring, de emancipatie der Katholieken tot stand te brengen, en van dat oogeublik had dit vraagstuk steeds een grooten invloed op het bestaan van elk ministerie. Voortdu rend bleef het aan de orde, tal van motiën en voorstellen werden ten behoeve der Katholieken gedaan maar steeds verworpen. Meermalen bragt het het geheele land in span ning en alle gemoederen in beroering. Volksoploopen, op roer en een regen van verzoekschriften hadden er hun ontstaan aan te dankenen eerst in 1829 kwam de emancipatiewet tot stand, nadat lord Eldon openlijk de hoop had uitgespro ken dat het volk in opstand zou komen, nadat het land nog eens had weergalmd van den kreet »de kerk in gevaar!" en de verdeeldheid des lauds zich zelfs tot onder de leden van het Koninklijk geslacht had voortgeplant. Toch was Ierland in 1829 niet bevredigd, nog altijd bleven zeer regtmatige grieven over die voldoening eischen, en eerst in 1868 wordt het voorstel gedaan om in de eerste plaats de mild vloeijende bron van zooveel onrust en spanning te dempen, de Protes- tantsche Staatskerk in Ierland, op te heffen Leerrijk is het voorbeeld uezer groote kwestie, die bijna honderd jaren oud is en nog niet is opgelost. En men ver langt in Nederland, dat onze koloniale kwestie, het groote vraagstuk waarbij de belangen van zoovele millioenen Java nen en het lot van ons eigen vaderland, waarbij de welvaart, de eer en de goede naam van ons volk zijn betrokken, in een paar jaren zal worden opgelost! Men bejammert het, dat deze zaak over het lot van een paar ministeriën beslist. Alsof zij daarvoor niet belangrijk wasIs dan de geschie denis voor niet geschreven, dat men niet inziet dat dergelij ke veelomvattende vraagstukken eerst na jaren langen strijd worden beslist. Aan de Iersche kwestie heeft menig staats man een deel van zijn leven gewijd. Is onze koloniale kwes tie minder belangrijk? Maar waarom klaagt men dan over tijdverspilling, als deze zaak in de Kamers wordt behandeld? Wat klaagt men over tijdverlies en verwaarloozing van 's lands belangen, als een zoo belangrijke strijd omtrent de eischen van het vertegenwoordigend regeeringsstelsel wordt gevoerd, als thans onze Tweede Kamer bezig houdt Of welk een denkbeeld maakt men zich van een Parlement, van een vergadering der Staten-Generaal, van een volksvertegenwoor diging? Men ga bij den heer Groen van Prinsterer in de leer om het te weten. De kamers zijn niet alleen bestemd om ons te overstroomen met een vloed van wetten. De groote volksbelangen moeten er openlijk ten aanhooren der natie worden besproken. Onze vertegenwoordigers zijn daar te zamen om over alles te spreken en van gedachten te wis selen wat de belangen van onzen staat en van ons volk be treft. Zij zijn niet geroepen om aanstonds een beslissing te geven en de zaak uit te maken. Zoodra een vraagstuk van staatsbestuurvan koloniaal beheervan landsverdediging, van volkswelvaart en volksontwikkeling zich voordoet, be hoort het ook door de vertegenwoordiging besproken te wor den. Langzamerhand zal er meer licht ontstaan, zal zich een overtuiging vestigen, en eindelijk, als de tijd rijp is, zal de beslissing komen. Het leven des volks moet zich afspiegelen in zijn vertegenwoordiging. Wat de aandacht des volks be zig houdt moet zij onderzoeken, bespreken, nog eens onder zoeken, om te beproeven of zij de oplossing kan vinden die het meest in het algemeen belang is. En dan hoort men klagen dat de leden der Kamers hun tijd verpraten en de zaken niet afmaken. De zaken! Als waren het fabriek-ar- beiders die hij het stuk worden betaaldEn bij fabriek arbeiders zelfs zou men vragen niet alleen hoeveel, maar wat zij leverden en hoe het er uitzag. W. v. D. K. 3|ngc5onbcn. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Mijnheer 1 Waarom ik uw krant blijf lezen, om de eerste kolommen van uw poli tiek overzigt, daar komt gij helder en cordaat mee voor den dag en wat mij het meest bevalt is dat men het eerder bij u dan in de groote bladen leest wat mij minder bij u bevalt is; dat gij, wat de plaats mijner inwoning be treft, niets meer meedeelt, wat toch wel der moeite waard was bv. een nieuwe school te bouwen op een terrein dat veel te klein is van de laatste uitvoering of voord ragt van de kamer „de Roos" en dat gij toch wel weten kunt, omdat er verscheidene werkende leden van de kamer „Olympia" van Helder en Nieuwediep tegenwoordig waren men gaf onder anderen „de Gemeenteraad van Wielewaal", en meu zegt dat de auteur, de heer Dekker, die ook tegenwoordig was, er van beseeuw de, en niet wist dat men het zoo terug geven kon de voorzitter verzekerde ook aan genoemden heer, dat de sprekers door zijue tegenwoordigheid geïnspireerd waren enkele kwasten meenen niets van dio inspiratie ontdekt te hebben. Verders gaf men „Oom en Neef," een kluchtige verwarring, er waren ook weer van die kwasteloruras die meenden dat Oom en Neef een te droevig figuur maakten, 't kwam zeker ook door de inspiratie. De zaal was goed bezet, het tooueel te donker en de schermen oud en af. Er werd ook staande de vergadering eene lijst ter in- teekening gelegd om te krijgen nieuwe coulissen. Uit dien hoofde niet kwaad dat het de laatste voorstelling van dit saizoeu is. Voorts verwachten wij tot sluiting van 't tooneel door het gezelschap „Geen Roos zonder Doornen" op Paasch-Maandag zijn laatste voorstelling, wij verwachten dat dit gezel schap ook behoorlijk geïnspireerd zal wezeu, indien gij een plaatsje over hebt, zal ik er misschien berigt vau doen. Uw dienaar, Schagen 5 April. DE DWARSKIJKER. Vau 27 Maart 3 April 1868. ONDERTROUWD G. van Osch, 'ijzergieter, 23 jaren en G. R. de Roos, 20 jaren. Jdc Moei, landman, 34 jaren, weduwnaar van J. Senuekes, en E. Nieuwbuurt, 41 jaren, wed. van G. van Vliet. A. Kamp, maga zijnwerker, 26 jaren en E. J. Zuidewind, 20 jaren. J. Duijvette'r, tim merman, 25 jaren en C. Rems, 29 jaren, wonende alhier, onlangs te Wie- ringerwaard. A. van der llam, zonder beroep, 43 jaren, weduwnaar van E. Scbmitz en E. Darphorn, 24 jaren. J. Smit, zeeman, 27 jaren en M. E. Bonifacius, 22 jaren. GEHUWD C. van der Boom en J. Vosseveld. H. J. van Tartwijk en T. ter Burg. L. Stark en M. Klein. K. Broekbuizen en J. G. van H aarschot. BEVALLEN A. Kater geb. Tiel, D. S. Mol geb. Blom, Z. W. R. van Aalst geb. Satiren T. Biersteker geb. Meijer D. C. Ken pi nek, geb. van Hert, Z. J. E. Ebbiukhoff geb. Eibers, D. M. E. Vonk geb. Teruede Z. C. II. Oosterman geb. Orbens D. C. Jansen Z. S. van der Wal geb. Abbo Z. M. van Steenbergen geb. Smit, 1 D. en 1 Z. J. M.Bisehoö' geb. Poppe, Z. OVERLEDEN J. Steeman, 6 maanden. G. Leeu, 4 jaren en 9 maanden. L. ltubbens, 11 maanden. J. Dito, 2 jaren. L. C. Audenaerde, 3 jaren. S. M. Baasdorp, 14 maanden. K. Geus, bijna 3 jaren. J. van Moutfrans, geb. Hopman, 29 jaren. Levenloos aangegeven 2. Gedurende de maand Maart 1868. ONDERTROUWD Klaas Sprenkeling en Maaltje Koster. Jan Gorter en Hilgonda Bont. GETROUWD: Klaas Sprenkeling en Maartje Koster. GEBOREN Reijer, zoon van S. Asjes en Antje Dekker. Pieter, zoon van Cs. Halfweeg en Aaltje Mckkeu. Maarten, zoon van J. Kaptein en Hendriktje Wigbout. Antjc, dochter van Jan Poel en Aaltje de Haan. Nan, zoon van P. Baijs en Geertje Scheltus. Jan, zoon vau Cs. de Wit en Elisabeth Wigbout. Cornelis, zoon vau J. Kooiman en Antje Mulder. Simon, zoon van J. Rotgans en Dieuwertje Baijs. Pietertje, dochter van W. Dijkshoorn en Maartje Bakker. Albert, zoon van J. Klein en Reinuwtje Gorter. Trijntje, dochter van J. Mulder en Maartje Vet. OVERLEDEN Cornelis Koster, oud 1 jaar, zoon van Jan Koster en Geertje Zomerdijk. Cornelis Maars, oud 66 jaren, weduwnaar van Dieu wertje de Jong. Pietje Heijblok, oud 79 jaren, wed. van A. Heijblok. Vau 1 31 Maart 1868. ONDERTROUWD: Dirk van Rees, zeeman, 24 jaren en Elizabelh Pie, 22 jaren. Siebe Roos, landbouwer, 24 jaren en Barber Droeviger, 23 jaren. Hendrik Droog, zeeman, 26 jaren en Anna van Rees, weduwe Jan Gerrits Bakker, 34 jaren. GEHUWD Jacob Schaap en Neeke Spanjer. GEBOREN Tcunis, zoon van Pietje Kupido. Maria, dochter van Willem Hendriks Kuijper en Neeltje Joukes Klijn. Elisabeth, dochter van Pieter Gerrits Bos en Jeremia Dirks Bos. Cornelis Jan, zoon van Lo- dewijk Paulus Schrnidt eu IJtia Cornelia do Boer. Aaltje, dochter vau Tjebbe Jans Wulp eu Neeltje Cornelis Wortel. Wijbraud, zoon van Jan Cornelis Svvart en Gettje Wijbrauds Dekker. Arien, zoon van Klaas de Groot en Anne Wortel. Jantje, dochter van Klaas Hilbrands van der Meij en Martje Oenes Zorgdrager. Trijntje, dochter van Cornelis Tjebbes Ree en Jantje Smit. Jetske, dochter van Teeke Rijuders Buren en Alarij Stada. Aaltje, dochter van Rijnder Cornelis Smit en Attje Jans Cupido. OVERLEDEN Susanna Maria van Keulen, 6 dagen. Heintje Egberts Wouwenaar, gehuwd met Pieter Stevens Krul, 38 jaren. Alaamke Jans Doeksen, weduwe van Wijbrauds Pieters Rotgans, 81 jaren. Ambtshalve ingeschreven 2. Yan 16 Maart 6 April 1868. ONDERTROUWD M. Godvliet, oud 33 jaren, van Hoorn en C. D. Lipjes, 22 jaren. GEHUWD Geene. GEBOREN Grietje, dochter van A. Kz. Yisser en Aaltje Alolenaar. Grietje, dochter van K. Rz. Visser en Neeltje Visser. OVERLEDEN Geene. Levenloos aangegeven 1. JlARKTBEItlGTE N. ALKMAAR 4 April. Aangevoerd 2 Paarden f20 a 30. 24 Koeijen f50 a 140. 116 Nuchtere Kalveren f2.10 a 8. 287 Schapen f5 a 18. 80 Magere Varkens f 10 a 20 240 Biggen f 4 a 10. 10 Geiten f 0.40 a 3.80. Boter perkop f 72-§a 82^ ets. HOORN, 2 April. Kleine Kaas f 29.aangevoerd 17 stapels, wegende 3993 NP. Woensdag 8 April vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. Bevallen van eene DOCHTER, A. CAARLS geb. STEEMAN. Helder, 5 April 1868. Heden overleed tot onze diepe smart de jongste onzer lievelingen, GEORGE CHRISTIAAN HEN- R1C1Iin den ouderdom van een jaar en elf dagen. C. E. KELPIN. M. KELPTN—KOCH. Nieuwediep, 5 April 18G8.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3