DIENSTBODE, TWEE KLIDÏÏKÏMM. Behangselpapier. JTuölMe Der&ooptng. MUZIEK INTIVOLL Chocolade. De Directeur van het Postkantoor ADVERTENTIES. Men verlangt eene C. DE VRIES te OPRUIMING TEGEN INKOOPSPRIJZEN bij C. B. PASTOOR. publiek te verkoopen Eene aanzienlijke part ij Ei ken en Greenen DEKBALKEN, PLAN KEN, waaronder van 50 voet lengte, KROMMERS, LEGGERS enz. op Maandag 2en Paaschdag. te Helder berïgt dat in het vervolg des Zondags het Kantoor zal geopend zijn, onverminderd de bestaande urendes middags in plaats van 11 tot I van 12 tot 2 ure. Helder, De Directeur voornoemd, April 1868. J. MISPELB5-OM BEIJER. Dingsdag 14 dezer vertrekt van hier de West- Indische mail en Woensdag 15 dezer de Oost- Indische landmail via Marseille. Op den 8sten April jl.des morgeus ten 8 ure, trof ons het droevig afsterven van onzeu Zoon PHILIPPUS SJOUGE, in den ouderdom vau 14 jaren. Helder, 1868. K. ROODT, M. KOOPT, geb. DAM. Heden overleed subiet, tot onze innige droefheid, JOHANNA JACOBA GROOEE, Echtgenoote van wijle NICOLAAS SENNEKES, in den ouderdom van 68 jaren. Helder8 April 1868. A. MOORMAN. A. MOORMANgeb. ZIJM. Stretchende deze lot algemeene kennisgeving Den 8 April 1S68, overleed te Leeuwarden in den ouderdom van ruim 70 jaren, tot diepe droefheid van hare Kinderen, Behuwd-Kinderen en verdere be trekkingen, Mejufvrouw CATHARINA SWALUE, Weduwe den Heer W. A. ASMAN. Sedert de vorige opgave bij de commissie l§|Q^ voor de noodlijdenden te Genemuiden ont- vangen van N. N. fl.van de Vereening ter verbreid, der Waai-i heid f9.ll.j-; van B. f 0.20van K. f 035, van P. fl.50; van eene Naaischool f0.60; van de school van mej. van der Burg f7.25; van eene verloting te Huisduinen f10. Onder dankbetuiging voor het ontvangene beveelt de commissie de noodlijdenden bij voortduring in de liefdadig heid harer Plaatsgenooten aan. 0 Namens de Commissie Jb. VAN DER HAAR. bekwaam voor haar werk als HEID alleen, loon naar bekwaamheid. Zij die geene goede getuigenissen kunnen overleggen komen niet in aanmerking. Adres bij den Uitgever dezer Courant BRIEFEN FRANCO. Middenstraat 243. De Notaris COXIKCK. WESTEXBERG, te Texel, is voornemens, om op Woensdag den 15 April a. S.'s morgens lOj- ure, aan het dorp DE KOOG aldaar, Zijnde meerendeels zeer geschikt voor timmerhout. Dit onwaardeerbaar O o g e n w a t e r is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld, hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd (ouderdom), of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking, afmatting, prikkeling, bitsigheid, bloedroode en druipende oogen welke des nachts toeklevenzware, jeukende, drukkende en stekende oogen door lang inge - spannen zien of lezenverstoppingen in de oogspieren of aderen, ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke hij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien; al deze en meer andere ooggebreken, worden door dit Oogen water herstelden waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken, en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven. Hetzelve is voorloopig verkrijgbaar gesteld h, <it> Cents per flacon bij Gebrs. MEIJER te Helder. Gebrs. RECKERSte lFeesp. A. SCHRAVENDIJK te Hilversum. S. M. en J. WEE- VERINGH te Haarlem. M. R. C. L1PP1TZ te Hoorn en meer depots in andere plaatsen. Aanvang 7 ure. Entree en Dans vrij. Vau en met deu 1 tot eu met den 31 Maart 186S, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande schepen met meer dan 50 Palmen diepgang. SOORT VAN SCHEPEN. N _A A M van het Schip. van"den Gezagvoerder. Nederl. fregat. bark. freg Zvveedsch Nedl. stoomb. Noords, bark. ii ii Eng. brik. Nederl. bark. Noords, brik. Java Packet. Nijverheid. Ridderkerk. Helena. Bestevaer. AnnaMariaWilhelmina. Huidecoper. California. |Svea. Jason. IChristiati Sophie. Wingolf. Blackness. Actif. Foreeniging. D. Crap Hellingman. C. Schaap. G. J. Bunk. H. .T. Dill. P. C. Rosier. J. de Haan. D. F. Brouing. ML. de Wijn. L. G. Brodin. H. Haack. P. Bruin. E. Voogd. C. Warnett. H. U lleb erg. C. Ghristensen. Q "I =D g 1 a '3 EC Passeerde de buitendrempel. Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Helderom streeks den tijd dat het Schip den drempel passeerde. 2 M 6 ii 9 ii 10,, 18 19 19 24* 25* 28 28 29 29* 31 31* Uur. vm. nm. vm. nm. vm. WEERS GESTELDHEID. Helder, goedweer. Losbc\v,en beld,buijigw. Losbew., goedweer. Digtbetv., en beneveld. Digtbevv., winder. Helder, ligtbew. goedw. ii ii ii Los eu zw. bew.buij.reg. Bew. en beld.wind,regb, Digtbew., ben., wind. ii u ii Held.enkele wolkjes gw. ii n ii Ligtbew.en ben.,mooiw en betr. goedw WATERSTAND Toestand betrekkelijk i van de volzee. I zee. 0.21 el onder volz, 0.09 boven 0.09 0.22 onder 0.03 0.91 0 21 0.45 boven 0.05 0.03 ouder 0.03 - '0.39 j0.29 '1.04 '1.16 Gewoon. Hol in zee. Gewoon. Vlak stil. Hol in zee. Vlak. Gewoon. Holwater. Idem. Golvend. Idem. Vlak. Idem. Idem. Idem. Rigting van den wind. Regtw. wtN. WNW. WZW. Z. zzw. zzw zwtz. KW. Ntw. NtO. Nto. NOtN. NOtN. wtz. w. Windd. op de vieik.el Kilo's. 7.0 10.0 4.8 0.4 9.0 3.2 6.5 16.0 15.0 10.0 10.0 0.9 0.6 0.7 0.5 Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. G1LTJES. Op de IVepeldfen- toonstelling te P a r ij s waar de voortbrengselen van alle landen met elkander wed ijverden, werd aan den Fabrikant Franz Stollwerck te Keulen, wegens de uitstekende kwaliteit en goedkoopheid zijner STOÖM-CHOCORADE, door de Keizerlijke Jury de medaille toegekend. Van de meest gezochtste soorten dezer voortreffelijke Chocolade houden de ondergeteekenden Depot tot fabrieksprijzen. J. VAX KERK, Apo th. te Nieuwediep. C. P. I>E JOXG, te Enkhuizen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4