Galanter iën, W. J. BLITZ, De Officiers-Tafel een flink Winkelhuis, Uit de hand TE KOOP: JJuüfii'fu' llerfiooj), CARGA-LIJST. ADVERTENTIES. Plaatsgenooten een a twee nieuw gebouwde FRAME, EXGELSCHE M DDITSCRE He Fabriek van Stoom-Chocolade Honbons en Suikergoed M A K K T B E II I G T E N. PURMERENDE, 14 April 1S68. Aangevoerd 75 stapels Kleine Kaas, Boter van f 1.15 tot f 1.25 per ned. pond. Gemiddeld 11.20 per ned. pond. Aangevoerd 144 Runderen. In Vette Kocijen was iets meer handel; in de goede kwaliteit was de prijs stijgende. Melklcoeijen gingen uithoofde vau het koude weder niet zoo vlug- van de hand; de handel was evenwel nog al geanimeerd. 16 Paarden. 62 Vette Kalveren. Prijs vati 80 tot 100 et. per ned. pond. Handel vlug. 79 Nuchtere Kalveren. Prijs van f 4 tot 8 per stuk. Handel vlug. 23 Vette Varkens. De prijs was vau 48 tot 56 ets. per ned. pond. Handel vlug. 19 Magere Varkens, vau f 13 tot 19 en 278 Biggen van f4.50 tot 6.50. Handel stug. 650 Schapen en Lamineren. Vette Schapen waren goed te plaatsen. Iu Overhouders komt langzamerhand meer levendigheid. Kip- Eijcreu f 2.50, Eend-Eijeren f2.70 per 100 stuks. Kievits-Eijereu8 et. per st. SCHAGEN, 16 April. 34 Magere Gelde Koeijen f 80 a, 160. 66 Kalfkoeijen f120 a 175. 25 Vaarsen f70 a 120. 14 Gras Kalveren f 40 a 70. 26 Nuchtere Kalveren f2.50 a 4. 380 Magere Schapen f12 a 22. 48 Vette Schapen f 20 a 26. 12 Bokkeu en Geiten" fl a 5. 18 Magere Varkens f 12 a 17. 50 Biggen f 6 a 8. Konijnen 10 a 60 ets. Kippen 60 a 120 ets. Eenden 40 a 90. Duiven 10 a 30 ets. Boter 82£ ct. per kop of f l .10 per Ned. pond. Kaas f 20 a 22% ets. per Ned. pond. Kip-Eijeren f2.30, Eend-Eijeren f2.60 per 100 st. ENK HUIZEN, 15 April. Kaas aangevoerd 13 stapels, wegende 3452 Nedl. ponden. Hoogste prijs f 27.— laagste prijs f 24.Mosterd per mud f 21.Maanzaad per 50 kilo f 19.Graauwe Erwten per mud f 16.a 18.Capucijnders f 16. Bruine Boonen f16."Witte Erwten f 13."Wijker Valeu f 13. LONDEN, 16 April. Ter veemarkt waren aangevoerd 570 Ruuderen; 7960 Schapen en Lammeren; 108 Kalveren; 100 Zwijnen. Beste Runderen 5/Schapen en Lammeren 4/10; Kalveren 5/8; Zwijnen 4/6. Van 10 tot en met 17 April zijn te Helder tot lossing ingeklaard Gezagvoerder. Lading. Schip. komst. Dawson G. Hucklebridge. Bunderland Steenkolen Carbon, stooms. G. Rcstou. Newcastle n Elisabethe E. Ward. Bunderland ii Sterling J. Hutchinsou. V jp Iaimleystooms. E. Edward. II ii Ondertrouwd M. W1TSENBURG Jr. ek A. J. E. de KONNIGH. Algem eene kennisgeving. Helder16 April 1868. Bevallen van eeue DOCHTERE. BOUWEN KNOL. Amsterdam13 April 1868. Op den 10dcn April overleed alhier JOIIANNES VINKEN. Circa vijf jaren diende hij ons eerlijk en getrouw als Waterklerk. Nieuwediep BLIKMAN en C°. 14 April 1868. De ondergeteekende betuigt haren innigen dank aan de Heeren BLIKMAN Co en verdere Vrienden en Bekenden, voor de vele blijken van deelneming, gedurende de ziekte en bij het overlijden van haren Echtgenoot ondervonden. NieuwediepWed. J. VINKEN 17 April 1868.A. Dijker. Chirurgyn-Dentiste is te spreken en te ontbieden wegens alle gebreken betreffende de mond als mede het plaatsen van KUNST TANDEN. Adres J. REIS, OesterputMolenplein. En Maandag a. s. in het Loge- ment DE LINDENBOOMbij G. W. SLIJBOOM, aan den Burg te Texel. Opgewekt door de in de beide Couranten dezer gemeente geplaatste uitnoodiging tot het afzonderen van geldelijke bijdragen, ten behoeve van de weduwe Gerssen te Oude Sehilcl op Texelwagen het de ondergeleekenden hunne Plaatsgenooten op de behoefte aan hulp voor die zwaar be proefde Weduwe te wijzen. Zij belasten zich met de ont vangst van de liefdegiftendie hier ter plaatse voor gemeld doel zullen gegeven worden om die aan de Commissie te Texel overtemaken en zullen dezer dagen eene Inteekeulijst bij de Ingezetenen doen rondgaan. Helder, 16 April 1868. D. DEKKER. W. J. Hl DDE BOK. B. R. DE BREUK. P. UURBANUS. T. MOOJJ. van het 4e Bataillon 7e Regiment Infanterie te Helder, genaamd DE -VIJFHOEK, ten gevolge der a. s. garuizoens-verandering hare ontbinding te gemoet tredende-, zoo worden door liet Bestuur, alle hem bekende en onbe kende Schuldeischersook in bun belang Uitgenoodigd hunne vorderingen nog vóór of uiterst op den 28 dezer te willen inzenden ten huize van den Heer MENSINGA HelderLangestraat. HET BESTUUR. Door buitengewone omstandigheden is op de beste stand te SCHAGENom met 86P 1° Mei e. k.te aanvaarden, en met alle gemakken voorzien, TE HUUR OF TE KOOP. Te bevragen met Pranco Brieven of in Persoon bij S. KEET Dz. te SCHAGEN. digt bij den Spoorweg- gelegen Nadere informatiën bij deu Boekhandelaar L. A. LAUREY. op Diugsdag den 31 April 11868. des avonds ten 6 ure, en volgende dagen, in het Bier huis DE BROUWER te Nieuwediep, van eene aanzienlijke partij bestaande in PETROLEUM-LAMPEN, THEESERV1ESEN, KOP en SCHOTELS, GLASWERK, THEEBLADEN. Engel- sche TAFEL- en DESSERTMESSEN, LEPELS, VORKEN, WANDELSTOKKEN, Meerschuimen TABAKS- en SIGARENPIJPEN, ZEEP, 1IAAROL1E, PORTE- MONNAIES en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden. Afkomstig uit een geliquideerd Magazijn. Voor een ieder te zien iu opgemeld Bierhuis op Diugsdag den 21 April 1868, van 's morgens 10 tot 4 uur. ZEGT HET VOORT. SH IVIHÏDeurwaarder. van Pranz Stollwerck te Keulenheeft de eer hare op de laatste Parijsche Wereld-Tentoonstelling op nieuw met de Prijs-Medaille bekroonde Fabrikaten minzaam aan te be velen. Alles wordt uit de beste grondstoffen zonder eenice bijvoeging vau surrogaten bereid, waarvoor de fabriek tegen over iederen verbruiker en eiken chemist waarborgt. Alle tafel-chocoladen hebben het volle gewigt en zijn ver zegeld, en met prijsopgave en bovenstaand fabriekmerk voorzien, waarop de koopers gelieven te letten. Men vindt de meest courante soorten in Depót bij VAU BEKK, Apoth. te Niemcediep. C. S* DE JOHIGt, te Enkhuizen. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4