Naar men berigt uit Iiellevoetsluis, wordt eerstdaags Z. M. stalen kanonneerboot No. 3 in dienst gesteld. Z. M. heeft den offic. van gezondh. der marine 2e kl. dr. H. de Brieder een pensioen van f 600 verleend. Z. M. heeft met 1 Mei bevorderd tot offic. van ad ministratie le kl. den offi. van administratie 2e kl. F. C. Schaalje tot offic. van administratie 2de kl. de officieren van administratie 3de kl. W. P. J. L. Stort en P. T. Courier dit Dubekart; en tot adj.-administr.de scheepsklerken D. J. van Oosterzee, E. Fabius, H. C. D. van de Yen en M. C. Hazenberg; en benoemd; tot offic. van administr. 3 kl., den adj.-administr. P. K. S. MetmanP. D. G. Soetbrood Piccardt en N. W. Lasonder. De minister van marine heeft ter kennis van belang- hebbennen gebragt dat er tien machinisten 3e klasse voor 's rijks stoomvaartdienst benoodigd zijn en dat de zoodanigen, die op particuliere stoombooten als machinisten gevaren, en den ouderdom van 30 jaren niet overschreden hebben, en vermeenen mogten de vereisehte geschikt- en bekwaamheid te bezitten om in voorschreven betrekking op 's rijks stoom- oorlogbodems te kunnen dienen, zich daartoe onder over legging van voldoende bewijzen nopens goed gedrag en be kwaamheid aan het departement van marine vóór den 10" Mei c. k. zullen moeten adresseren, alvorens tot vergelijkend ■examen te worden opgeroepen. Ten aanzien van de aan die qualiteit verbonden bezoldi ging en nopens de gevorderde bekwaamheden bij het examen, zullen de belanghebbenden de vereisehte inlichtingen kunnen bekomen, zoowel bij de directeuren en kommaudanten der marine te Amsterdam, te Willemsoord, te Hellevoetsluis en te Ylissingen, als bij de commanderende officiereu der zich binnen 's lands bevindende rijks-oorlogstoomschepen. Op Z. M. brik 1'ernate is Zondag jl. aan den ma troos le kl. A. Mone, de gouden medaille voor 36jarige trouwe dienst uitgereikt. Aan den sergeant bij het korps mariniers J. C J. van der Brugge is voor vijftigjarige dienst de groote gouden medaille toegekend. Uit het dezer dagen bij ons ontvangen verslag van het Zeemanshuis te Amsterdam, over het jaar 1867, biijkt, dat deze inrigtir.g meer en meer in den smaak valt der zeeva renden; gedurende dat jaar maakten 856 zeelieden er gebruik van dat is 26 °/0 meer dan in de beide voorgaande jaren gemiddeld logeerden er 31 personen per dag. Het is opengesteld voor alle zeeliedentegen een te be talen kostgeld van: ïeh week. pee dag. le, 2e en 3e Stuurlieden en Scheepsdocters f 8.50 f 1.25 Boots-, Timmerlieden en Matrozen »6.50 //0.95 Ligt-Matrozen en Jongens *5.50 *0.80 Hiervoor geniet men kost en inwoning, eene afzonderlijke kamer, waarin bed met kussens, dekens en lakens, een tafel, een stoel, waschgereedschap en gaslicht. Viermaal daags worden er spijzenenz. toegediend. Het wetsontwerp tot wijziging der wet op het lager onderwijs, dat de regering voornemens is bij de zamenkomst der Tweede Kamer intedienen, komt hierop neder, dat de gemeentebesturen zullen verpligt zijn schoolgeld te heffen en dat de inkomsten der kosterijen en vacariegoederen aan het epenbaar onderwijs zullen worden onttrokken. Uit Friesland schrijft men: De uitvoer van vee naar Holland is weer druk aan den gang. Dagelijks ziet men hier de boeren uit de environs, met hun vee aankomen, om hetzelve af te leveren. Terstond daarna wordt het in schepen geladen en zoo naar de Hol- landsche markten vervoerd. Naar men verneemt worden er zeer hooge prijzen voor besteed, zoodat het vele deskundigen een raadsel blijft, hoe dat zulk een handel bestaanbaar is voor de kooplieden. Behalve, dat bijna alle israëlietische gemeenten hier te lande, waaronder ook Venlo, zich tot de Tweede Kamer hebben gewend, om de op Zaturdag bepaalde markten te doen verzetten, heeft de isr. gem. te Venlo zich thans ook regtstreeks tot Z. M. den Koning gewend met eerbiedig verzoekom de besluiten der gemeente-radenwaarbij het houden der markten op Zaturdag is ingesteld, te vernietigen. De per overland-mail ontvangen berigten van Batavia loopen tot 11 Maart. Blijkens een van Bandjermasin te Batavia ontvan gen telegram, dd. 27 Februarij jl.bleef in de residentie Zuider-en Ooster afdeeling van Borneo overal een geweuschte rust heerschen. Op den 22 te voren kwam de Onrust van een togt naar de Katingan terug; de geest onder hoofden en bevolking aldaar was goed. Uit Solo wordt geschreven: Nu het algemeen bekend is dat de roover-hoofdmannen Soerokerto en Kertojoedo van Djangelot door de regtbank (Pradhotto dalem) te Soerakarta veroordeeld zijn, om gekrist te worden, tot de dood er op volgt, terwijl men daarna hun hoofden op staken zal zetten, schijnt de lust voor rooverijen aanmerkelijk bekoeld. Wèl weet men, dat de genoemde personen om gratie hebben ver zocht, maar ook houdt men het er algemeen voor, dat hun verzoek in het belang van rust en veiligheid zal worden gewezen van de hand. Het is hoog noodig, datfl tot tijd een voorbeeld worde gesteld, even als i^B\ de moordenaars van den landhuurder Joses te Klatten plaats had, wier bestraffing zulk een^B spreidde, dat twintig jaren achtereen geen roifl' werden gepleegd, althans niet bij Europeanen.^^^B Gepasseerde week is te Londen eene schandelijke po-""' ging gedaan om een der pleziertreinen, waarmede van de vrijwilligers-revue een duizendtal vrijwilligers en andere pas sagiers huiswaarts keerden, te doen derailleren. Een gewezen spoorwachter, genaamd Jenkius, had op drie plaatsen spoor staven en steenen over de rails gelegd en was toen in eene nabijgelegen herberg gaan wachten, om te -zien wat er ge- beureu zou als de trein voorbijkwam. Gelukkig had hij zijne daad niet onbemerkt kunnen verrigten; eenige werklieden hadden hem bespeurd en aan het nabijgelegen station kennis gegeven van den toestand van den weg. Daardoor heeft men den trein kunnen ophouden tot dat de weg weer vrijgemaakt was, waarna de politie den misdadiger vatte, die zich eenige oogenblikken te vergeefs met een scheermes trachtte te weer te stellen. Men zegt, dat de dader reeds sinds eenigen tijd teekenen gaf van ongewonen gemoedstoestand. Te Manchester is dezer dagen een vergadering gehouden ter zake van het stemregt der vrouwen. De burgemeester van Salford, voorzitter, verklaarde zich zeer voor de invoe ring van dat regt. Zijn rede werd gevolgd door een van zekere jufvrouw Becker, die het woord voerde in plaats van de oudste dochter van John Bright, door verkoudheid be let de vergadering bij te wonen. Die jonge dame motiveerde de eerste resolutie dat de vrouwen evenzeer aanspraak hebben op het stemregt als de mannen. Haar voorstel werd on dersteund door den aartsdeken Sandford. Door de echtgenoot van den voorzitter werd een tweede resolutie voorgesteld. Ook voerden onderscheiden parlementsleden het woordals Potter en James Bright, voor de regten van het schoon geslacht in deze. John Stewart Mill is, naar men weet, de eerste kampioen voor dc-ze hervorming, en de vergadering heeft dan ook ten slotte een votum van dankbetuiging aan hem uitgebragt. -Sedert den 15 hebben de bakkers te Bologna hun werk gestaakt. De winkels zijn gesloten. Slechts enkelen zijn geopend. Er hebben eenige arrestatien plaats gehad. Met betrekking tot den hongersnood in Algerie, schrijft menonder dagteekening van den 28 Maart, aan de Avenir Algénen De moorden duren voort, en de schuldigen worden niet - altijd gevat. Drie dagen geleden, hebben drie Arabieren de beide kinderen van Naudy, die brood bij eenen bakker gin gen halen, opgeligt: gelukkig heeft zekere Guitard, bij wien de kinderen gelogeerd waren, dit bespeurd en hen met zijn grooten bulhond ingehaald. Een der misdadigers werd vree- selijk door den hond gehavend, en Guitard heeft hem, deerlijk verminkt, medegevoerd. De politie heeft de beide andere gearresteerd. Het is niet de eerste maal, dat men melding maakt van pogingen, die door de Arabieren zijn aangewend, om kinderen van Europeanen weg te voeren Te Relizanne en te Mostaganem zijn er enkele vermist. Het is eene nieuwe reden tot ongerustheid, die ongetwijfeld door de tegenwoordigheid van onze krijgsmagt zal worden weggenomen. Bij den senaat te New-York is een wetsontwerp in gediend tot bepaling, dat niemand tweemaal president der Unie mag zijn. Een maatregel, die zeker belangrijk zou bijdragen tot zuivering van den politieken atmosfeer in het gemeenebest. De Tuil Mali Gazelte waarschuwt zijne lezers en voornamelijk hen die openbare bals bezoeken voor de nieuw uitgevonden petroleum-champagnedie thans voor den prijs 18 sh. f 10.80) per dozijn flesschen in den handel is gebragt. De stoomboot Magnolia is op 12 mijlen afstands van Cincinnatie, des namiddags half twee ure, in de lucht gesprongen. De Magnolia had honderd twintig passagiers, behalve veertig man equipagie aan boord. Onmiddelijk na het springen van een stoomketel ontstond brand, die na een gedeelte van het bovendek te hebben ver nield, eindelijk een vat buskruid bereikte, waardoor de geheele romp van het vaartuig werd verbrijzeld en de overblijfsels heinde en verre weg werden gesmeten. Vele passagiers waren over boord gesprongen en verdron ken, anderen zijn verbrand, en onder hen, de kapitein. Het vaartuig had 30,000 dollars waardeterwijl 20,000 dollars daarop waren verzekerd. Het schouwspel op het oogenblik der ontploffing van het buskruid moet verschrikkelijk zijn geweest. Verscheidene personen werden in de lucht opgeheven, anderen werden ver in de rivier gesmeten, waar men ze met een onvermij- delijken dood zag worstelen. Velen werden hier en daar op de overblijfsels van het vaartuig geslingerd, in een allerschrikkelijksten toestand, meest zwaar gewond, verbrand en bijna half dood. Dc kapitein Pralher. zijn stuurman, de onder-machinist,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2