Koffeman, Lubbert R. de Vries, H. Pasterkamp, J. Kramer, Jacob Kramer en Jacob M. Timmerman, de knechts Klaas Baarsen, W. Brands, J. Korf, A. P. Kramer, J. Brands, G. v. d. Berg, Jaeob Koffeman, Albert Koffeman, Albert Koffe man, Hendrik van Sloten, A. van Sloten, Hendrik Koffeman, L. Pasterkamp, Antouie Kamper, Klaas Kamper, Maarten A. Post, Jan Kramer en Luit Kamper, waarvan 13 gehuwd zijn. Ben der Enkhuizer schuiten was bemand door schipper Edelenbossh, zijn twee zonen en de knecht Schouten, nala tende 2 vrouwen en 9 kinderen. Edele meuschen vriendenhoe veel er ook in den laat- sten tijd van u gevraagd is geworden, wordt toch het ge ven nimmer moede. Wij vertrouwen dat zich spoedig weder commissien zullen formeren die willen trachten om in den tijdelijken nood van zoo vele behoeftige onge- lukkigen, eenigzins te voorzien, wij bidden u zend hen niet ongetroost met ledige handen van u, maar bedenk dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Donderdag avond 11. hield de zangvereeniging Nut en Genoegen eene buitengewone vergadering, wij verheugen ons zeer over den goeden indruk die tijdens de nette uit voering van het programma op alle aanwezigen zigtbaar was. Nul en Genoegen heeft weder haren roem ferm ge handhaafd en gaf de duidelijkste proeven van vooruitgang op muziekaal gebied. Zou het niet onedel zijn, wanneer wij ons gingen bepalen bij eene streng critische beschouwing van alles wat tot de vereischten eener volmaakte zanguit voering behoort? Bij den kunstzanger, wiens geheele dis positie der stemorganen leidt tot de zuiverste toonvorming en toonverbinding, en wiens geoefende en daardoor beschaaf de uitspraak hem de noodige toonbezieling gemakkelijk maakt, moge ons die vrijheid geoorloofd wezenthans gevoelen wij ons hiertoe niet geregtigd. Met meer vrijmoedigheid komen wij voor onze overtuiging uit, dat vooral het begrip der verschillende sterkte graden, de kennis van het doen af- en toenemen, het accentueren der toonen, met één woord de dynamiek van den zang veel heeft bijgedragen tot den waarlijk eervollen afloop der uit voering. Mogten wij alzoo, dank zij den volhardenden ijver van den bekwamen directeur, den heer P. Uurbauus, edel kunstgenot smaken, ook tijdens de vergadering werd hier met daden getoond, dat de bekende woorden: '/zangkunst vere delt" geen holle klanken zijndaar na een woord van op wekking door een der bestuursleden, den heer T. Mooy, eene collecte werd gehouden door vier dames-leden voor een der bekende weduwen Ran, welke collecte heeft opgebragt ruim f27.Bij het houden der collecte werden eenige coupletten gezongen van de bekende liederen van W. Oudshoff, die echter niet op het programma zijn vermeld zij luiden als volgt "Weldadigheid, wie ooit uw loon genoot Stort blij zijn schat, den armen in den schoot Bij 't ruimst genot, dat hem bij 't feestmaal beidt, Zucht hij om 't lot, den schaamlen vaak bereid. Volzalig klopt, het waar meuschlievend hart, Zich zelf bewust, stilt het der droeven smart, 't Is schoon als 't leed, den armen broeder kwelt, Dat elk gereed, ter zijner hulpe snelt. Treft broeders, treft op aarde u ramp of leed, Wij allen zijn steeds tot uw hulp gereed, God die het ziet, schrijft elke dankbre traan, Die gij vergiet, in 't groot gedenkboek aan. Na een betrekkelijk kort debatdat evenwel nog warm werd, tusschen de heeren de Willebois en van der Linden, en na verdediging van de begrooting Hoofdstuk III door den Minister van Buiten]. Zakenis Dingsdag dat hoofd stuk in de Tweede Kamer verworpen met 37 tegen 35 st. Een paar leden hadden verklaard, dat zij hunne stem tegen de begrooting niet beschouwd wilden hebbeu als tegen 't bui- tenlandsch beleid in 't bijzonder, maar tegen 't algemeen be leid der regering gerigt te zijn. In de zitting van Woensdag rigtte de Voorzitter de volgende woorden tot de Kamer "Mijue Hecreti De Minister van Binuenl. Zaken heeft mij gister namiddag berigtmet verzoek om dit aan de Ka mer mede te deelen, dat, na het votum, gister door de Tweede Kamer uitgebragt, de Ministers hebben gemeend hun ont slag aan Z. M. den Koning te moeten aanbieden en dat Z. M. dat verzoek in beraad heeft genomen. In die omstandigheid zal het noodig zijn dat wij onze vverkzamheden gedurende eenigen tijd schorsen. Het is dan ook mijn plan om straks aan de Kamer voor te stellen tot nadere bijeenroeping uiteen te gaan, nadat eenige kleine werkzaamheden zullen zijn afgedaan." Ten gevolge van een daartoe strekkend verzoekmet op gave der redenen, van vijf leden der Eerste Kamer van de Staten-Generaalzijn de leden dier Kamer ter vergadering opgeroepen op Dingsdag, den 5n Mei 1868, des voormiddags ten elf ure. Men zegt dat die 5 leden tot de constitutionele partij behooren. Men schrijft uit Purmerende 27 April. Onze inge zetenen zijn weer in de treurige noodzakelijkheid gekomen om zorgvuldig na te zien of de sloten en grendels van hun deuren, luiken en ramen in goeden staat ziju en maatregelen te nemen tegen het uitsnijden van ruit^B jaren geleden tot veler schade in prakti^^ Nadat in een der voorgaande nachten vaneen^B gezinneu bewoond huis lood van het dak was ges^B er in den laten avond van jongstleden Zaturdag inhn^B giug tot diefstal op de meest brutale wijze en zelfs po^B tot moord plaats gehad in een onzer drukst bezochtste str^B ten, in het huis van den heer D. Dekema,flfe^lbakkerjfl de Peperstraat. Te elf ure een tijdstip waarop de goê gemSM wooniijk zich ter rust begeeft, maar nog menig wandeulH hoofdstraten passeert zijn twee booswichten, onkenmSH door hun zwart gemaakt gelaat en valsche baarden, door^ een achterraam ingebroken, toen het gezin zich pas naar bed had begeven. Zij slopen in de binnenkamer't scheen hun bekend te zijn, dat zich daar, in de chiffonnière, een belangrijke waarde aan goud, zilver enz. bevond. De lamp werd aangestoken, en om niet ontijdig gestoord te worden, overtuigden zij zich dat de zonen des huizes in de aangren zende alcoof in rust waren. Een hunner liet zich ontvallen dat hij de jongens //porren" zouzoo ze hen in den weg waren. De jongste zoon sliep gerust, maar de oudere hield zich slapende en verkeerde derhalve niet in een benijdens- waardigen toestand. Nu begonnen de schurken hun edel handwerk. Een hunner, die vóór de kamerdeur post vatte, beloofde van zijn mes te zullen gebruik maken als de huis heer mogt te voorschijn komen, 't Scheen hun ook bekend in welke laden de kostbaarheden geborgen waren, want alleen die werden opengehaald, en al wat van hun gading was, werd bijeenvergaard op de tafel, terwijl de 17jarige Gerardus Dekema in stilte zijne legerstede had verlaten en verscholen achter de deur der alcoof, op middelen peinsde om het drei gend onheil af te wenden. Onder de kleinodiën bevond zich een horologie met gouden ketting. //Zou dat goud wezen," vroeg eeu der dieven zijn makker. Ze staken de hoofden bij elkaar, en terwijl zij hierover beraadslaagden natn Gerardus zijn slag waar, al was hij ongekleed en al had hij geen ander wapen in zijn bereik dan een elle-stok, maar met dat houten wapen bragt hij onverwachts een der ongenoode essayeurs een slag op den rug toe, die hem van pijn ineenkrimpen en het hazenpad deed kiezen, 't Horologie nam hij mee, maar men vond 't later op het erf der buren. Den anderen schelm greep hij bij den strot, want de elle-stok was in stukken gevlogen, en hij zou den fielt gewurgd, althans niet losgelaten hebben, maar deze deed een poging om zijn aanvaller met een mes te verwonden, dat gelukkig in den wand teregtkwam. Nu koos ook deze de vlugt, met achterlating van de gansche prooi, die op de tafel lag uitgespreid. Met genoegen maken wij melding van het manmoedig ge drag van onzen jeugdigen stadgenoot, die de voldoening mag smaken dat hij door zijne krasse houding zijn ouders heeft behoed voor een aanzienlijk geldeiijk verlies, ja misschien, daar zij eerst na de vlugt der dieven het ouraad bemerkten en kwamen toeschieten, beveiligd voor den dood door de hand van een booswicht. Alleen betreurt hij 't dat zijn elle-stok niet van ijzer is geweest. De policie doet onderzoek, maar zoover ons bekend is, zijn de daders nog niet gevonden. Purm. Ct. Naar wij vernemen, werden sedert eenigen tijd te Schiedam groote partijen gerst gekocht, onder geheimhouding waarvoor zij bestemd warentotdat men dezer dagen met zekerheid vernamdat zij voor rekening zijn van het groot- vorstendom Einland. Vrijdag is aldaar de eerste Engelsche stoomboot uit Hamburg gearriveerd, om 500 lasten van daar naar Finland te vervoeren, en zal die weldra door anderen gevolgd worden, met bestemming naar Binsche havens. Voor het eerst geschiedt de verzending van gerst van daar naar Finland 't geen als een bijzonderheid kan vermeld worden daar van Rusland wel steeds groote hoeveelheden gerst worden aangevoerd, maar uitvoer van hier naar dat rijk nimmer heeft plaats gehad. LI. Zaturdag vonden een paar militairen te Maastricht in een der kazematten van de vesting een gepensioneerd in- disch militair, bijna stervende van honger en buiten staat eeu woord te spreken. De ongelukkige is naar het hospi taal overgebragt. Uit 's Hertogenbosch 27 April schrijft men het volgende: Gister middag bragt zijne excell. de heer luit.-generaal W. Knoop onze algemeen hooggeachte bevelhebber der troe pen in deze groote militaire afdeeling, vergezeld van den majoor Westenberg, chef van den staf, en eenige officieren van het garnizoeneen bezoek aan de vereeniging van het Zilveren Kruis 18131815 (oud-strijders van Waterloo), welke op hunne maandelijksche vergadering nog ten getale van ruim dertig tegenwoordig waren. Met al deze oude krijgers, de laatste overblijfselen van Neerlands roem op de slagvelden Quatre-Bras en Waterloo, onderhield de generaal zich zeer minzaamdoch in het bij zonder met den 86-jarigen J. N. de Pie, welke in 1801 reeds als huzaar bij het groote leger diende, daarmede twaalf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2