SCHAGE R N I E U W S. BDRGELIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL, GARGA-LIJST, Hgten maakte en, na het Kremliu veroverd terugtogt over de Beresina volbragt, de te- mk van Dantzig in 1814 bijwoonde ,in 1815 als rijdende ^Brist bij Waterloo tegenwoordig was .terwijl hij in 18-30 ^Het park te Brussel met gemeld korps deeluam aan den ptrijd tegeu den opstand. Men begrijpt, hoe regt gelukkig deze lieden door dit bezoek waren, temeer, daar zijne excell. met milde hand nog een hartelijk aandenken achterliet. In Noord-Amerika is eene geheel nieuwe waschmacnine uitgevonden. Zij is een soort van kruiwagen; en nu kan eene huisvrouw haar waschgoed in de machine leggen, en dan hare boodschappen daarmede gaan doen, en hoe meer en verder zij die te doen heeft, hoe beter haar goed gewasschen wordt. Te Berlijn zijn twee meisjes, die als zendeling naar de Kaap willen gaan, met de handschoen gehuwd met twee zendelingen, die zich daar reeds bevinden, maar aan de bruiden volkomen onbekend zijn, eyen als deze aan hen. Eene mis- sionarus moet echter in het belang harer taak gehuwd zijn, en door tusschenkomst van het bestuur van het zendelings genootschap zijn deze voorloopige echtverbindtenissen gesloten. Een grondeigenaar in Polen heeft een middel uitgedacht om zich te vrijwaren tegen het wegloopen zijner bedienden, onder voorwendsel dat zij niet genoeg te eten krijgen. Hij laat hen, wanneer zij in dienst treden, wegen. Loopen zij weg, dan moet de waag beslissen, of hun motief al dan niet gegrond is. De Opin. Nat. stelt in het belang van den vrede voor, dat de pers in alle landen voortdurend presse op de regeringen uitoefene om ze te doen begrijpen, dat de tijd van groote oorlogen voorbij en Europa geen kamp, maar een arbeids veld, een werkplaats isdat niet dat volk het eerste zal zijn, dat de meeste geweren aan zijne grenzen kan scharen, maar dat hetwelk in industrie, landbouw, wetenschappelijke ontwikkeling en alle takken van onderwijs het meest zal vooruitgaan. Het blijkt, dat de moordaanslag op den hertog van Edin- burg in Engeland was beraamd. De toestand van den prins blijft voldoende. GEME1GDE BERIGTEI» Magdala is stormerband ingenomen en zijne Abyssinische Majesteit is aangeschoten, zoo dat de dood er op gevolgd is de Engelscben keeren in triomf naar Albion terug. In de bedelaarskolonien wil men het feest van het 50jarïg bestaan vieren, maar eerst weer de daartoe noodige florij nen.Ook Helders ingezetenen vieren heden in alle mogelijke stilte het eerste jaarfeest hunner ledige week- en dagmarktwij twijfelen niet, dat men zich opgewekt zal gevoelen tot ge paste naargeestigheid en diepen weemoed. - De gemeenteraad van Turyn heeft prinses Margaretha een mooi koffertje en eenige dames een mooije waaijer in haar huishouden gegeven. Terwijl vader Saayraan zegt volstrekt niet te willen dat men de begrootingen zal afstemmen, van Bosse en deminis- ter Haspelman zitten te haspelen over draaijerijen, gelukt het joukheer van Foreest, als een echte komiek, de Edelmogende levers te doen schudden van lagchen. De landdag van Saksen zal den 18 Mei worden gesloten. Te New-York heeft een schatrijk Italiaan zijn vermogen aan de hoofdstad van Italië vermaakt. Nu kibbelen Florence, Turyn en Rome wie dat nestje zal uithalen. Een sergeant-majoor der In validen te Bronbeek heeft per spoor een uitstapje naar Utrecht gemaakt; de lastige politie en de nog lastiger telegraafdraden zijn echter oorzaak geweest dat hij naar Arnhem is terugge- bragt, alwaar men zal trachten zijn reisplan hem uit't hoofd te praten. Het aantal voortreffelijke scholen in deze ge meente, waar het kind geleerd wordt: »heb God lief boven alles en de naasten, onverschillig wie, als uw zeiven,zal wel- ligt met een twee- of drietal vermeerderd worden, waar men misschien de kinderen ook wel zal leeren: »heb God lief bo ven alles," maar er bij zal voegen: "en de geloofsgenoot en als uw zeiven." Het zijn echter, volgens de circulaire geene secte-scholen, doch daar het onderwijs Nationaal, d. i. Ne- derl.-Christèlijk genoemd wordt, zijn de Israëlitische kinderen van zelf er van uitgesloten. Zijn zulke scholen dan geen secte-scholen Een gerucht is in omloop gebragt dat aan de Pruth een korps van 40,000 kavaleristen is geconcentreerd en dat reeds aan de andere zijde een Turksck leger was op gerukt. Men berigt verder dat de duisternis van den nacht is gekomen die de gemoederen tot rust heeft gebragt en bij het licht der morgenstond bleek bet dat het slechts een leu genachtig uitvindsel was van lieden die de gevoeligheid van het publiek exploiteerden. De gezagvoerder E. Yonck van de driemaster Susanna heeft een vliegenden hond op spiritus aan de Rotterdamsche Diergaarde ten geschenke gegeven. Zaturdag jl. werd op plestige wijze de eerste steen gelegd, voor het nieuwe schoolgebouw alhier. Vroeg in deu morgen reeds was het terrein smaakvol versierd met vlaggen, en wapperde de, in deze dagen ter eere vau bruiden en bruidegoms, bijoa misbruikte driekleur, mede aan de gevels der huizen van vele in dc plegtigheid belangstellenden „Loetenaren." Ten on geveer elf ure verschenen op het terrein, alwaar bereids tal van genoodigde notabiliteiten bijeen waren, de raad en de waarnemende burgemeester der gemeente. Aan dezen laatsten, door den aannemer, den te leggen steen aangebodcu zijnde, nam Z. E. A. het woord, en bragt, met deu hem eigen tact, op welsprekende en geestige wijze in herinnering, hoe, terwijl de onderwijs kwestie sedert jaren de natie in spanning hield, deze schoolkwestie na slechts acht of negen maanden reeds was beëindigd, en er dus ruimer stofTo was tot dankbaarheid voor den buitengewoncu spoed en de voortvarendheid waarmede in dezen was gehandeld. Verder uitte spreker den wensch, dat het nieuwe gebouw een sieraad der gemeente, het daarin te geven ouderwijs een zegen voor het opkomend geslacht zal mogen zijn, en gaf hij ten slotte de hoop te kennen, dat, daar in het nieuwe lokaal genoegzame ruimte voor Schageu's geheele a. b. c. dorstige jeugd zal zijn, alle ingezeteneu hunDe kinderen voortaan hier en niet, gelijk thans veel geschiedt, elders ter schole zullen zenden, daar dit laatste ligtclijk zou kunnen leiden tot het ongegrond vermoeden, dat het onderwijs, in de hoofdplaats van het kanton, minder de gelijk ware, dan in omliggende gemeenten vau minderen rang. Na deze rede, (herhaaldelijk door luide toejuichingen afgebrokeu) werd de steen gelegd en de aannemer in staat gesteld, de met den bouw bezige werklieden te kuunen onthalen. Moge de wensch bij deze gelegenheid uitgesproken, worden vervuld Moge de school der gemeente ten sieraad maar moge bovenal bet onder wijs, liet opkomend geslacht ten zegen zijn, en er krachtig toe medewerken dat uit Schagen's jeugd eenmaal mannen voortkomen, wars van alle ver achtelijke zelfzucht en kleingeestigheid mannen uitmuntende door degelijk heid, kennis, beschaving en humaniteitmannen niet aanbiddende den mammon of eigen ik, maar die tot openbare betrekkingen geroepen, het algemeen zullen stellen boven eigenbelang. Dan zal het Schagen der toekomst, zich kunnen overtuigen in die ontwikkeling en vooruitgang, waarna door het Schagen van heden zoo dringend doch helaas vergeefs wordt vcrlaugd. VEH1TAS. (De Courant reeds ter perse liggende ontvingen wij een telegram van den volgenden inhoud „Met schrik verneem ik zoo even, dat ik dupe hen eener vreeselijke „mystificatie; dat er geen vlag is te zien geweest, dat er geen woord ge sproken, dat er zelfs geen „eerste steen" gelegd, maar alleen wat drink geld aan het werkvolk geschonken is; in één woord, dat mijn berigtgever ik zelf was Zaturdag afwezig een kolossale „eend" heeft laten vlie gen. Verpligt mij bid ik n, zoo mogelijk, door de niet plaatsing van mijn verslag. V." Door tijdsgebrek was het ons onmogelijk aan dat verzoek te voldoen alleen hebben wij, ter rectificatie, het briefje kuunen opnemen. Ernstig verzoeken wij Veritas echter, zich gedachtig aan zijn naam, voortaan te hoeden voor dergelijke „onjuistheden." Red.) 3fn0C5imbcn. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Aan de hoog verlichte onnavolgbare Heeren Dr.^ Lamping en Bemoeial. Hier ken ik ugeleerde heerenaan Wat gij niet tast, staat ver van u van daan. Wat gij niet vat, is mis en twijfelbaar. Wat gij niet achtdat dunkt u is niet waar. Wat gij niet weegt, dat meent gij is te ligt. Wat gij niet munt, dat denkt gij is niet echt. X. Van 23 30 April 1868. ONDERTROUWD: Cornelis Witte, veehouder en Grietje Verberne. Dirk Eelman Az. en Jatiuetje List. GETROUWD; Dirk Stark, zeeman en Aaltje Touw. GEBOREN Klaas, zoon van Klaas Bakkeren Neeltje Bakker. Heintje, dochter van Cornelis Bakker en Kaatje Buis. Jannetje, dochter van Her- manus Martinus Bruin en Jacoba de Graaf. Cornelis Jacob, zoon van Jan Roeper en Aal'je Boon. Adriana Cornclia, dochter van Jacobus Rijk en Grietje Hammer. Eredrilc, zoon van JanBoslauden Hendrina "Wessel. OVERLEDENEen Levenloos aangegeven. M X K K T B E RIGTE i\. SCHAGEN, 29 April. 6 Paarden f 35 a 60. 5 Stieren f 60 a 100. 86 Magere Gelde Koeijen f80 a 160. 24 Vette Gelde Koeijen f160 a 200. 160 Kalfkoeijen f 120 fa 160. 64 Vaarsen f 100 a 120. 28 Gras Kalveren f 40 a 60. 32 Nuch tere Kalveren f2.50 a 5. 359 Magere Schapen f 16 a 23. 2 Lam Schapen f 10 a 16. 8 Bokken eu Geiten f75 a 5. 12 Magere Varkens f 16 a 22. 40 Biggen f G a 8. Konijnen 10 a 60 ets. Kippen 50 a 90 ets. Eenden 50 a 80.Duiven 10 a 30 ets. Boter 75 et. per kop of fl.per Ncd. pond. Kaas f 25 a 35 ets. per Ned. pond. Kip-Eijereu f 2.30, Eend-Eijeren f 2.65 per 100 st. PURMERENDE, 28 April 186S. Kleine Kaas, hoogste prijs f 30.Goede voorraad, vlug en aan den prijs verkocht. Middelbare f30. Aangevoerd 146 stapels Kleine Kaas, 1 Middelbare. Boter van f 1.05 tot fl.12^ per ned. pond. Gemiddeld f 1.10 per ned. pond. Aangevoerd 256 Rundereu. In Vette Koeijeu blijft de handel vrij ferm In Melkkoeijen ging ondanks het koude weder de goede kwaliteit tot hooge prijzen. 5 Paarden. 96 Vette Kalveren. Prijs van 80 tot 100 ct. per ned. pond. Handel levendiger. 60 Nuchtere Kalveren. Prijs van 1'4 tot 10 per stuk. Handel vlug. 51 Vette Varkens. De prijs was vau 46 tot 54 ets. per ned. pond. Handel vlug. 36 Magere Varkens, van f 13 tot 19 en 290 Biggen vau f4.50 tot 6.50. Handel redelijk vlug. 1021 Schapen en Lammeren. Dc prijs der Vette Schapen is stijgende. In O verhouders blijft de prijs laag, de handel wordt Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 117 stapels Kaas, wegende 27560 Ned. ponden. Dc hoogste markt was voor kleine Kaas f 29.1 stapel dito f29,50. Middelbare f 30.50. Aangevoerd 2870 Ned. ponden Boter, levendiger. Kip-Eijereu f 2.50. Eend-Eijeren f 2.75 per 100 stuks. Kievits- Eijeren 6 ct. per stuk. ENKHUIZEN, 29 April. Kaas aangevoerd 23 stapels, wegende 5973 N. p. Hoogste prijs f 29. laagste prijs f 23.Mosterd per mud f 20 a 21.Karweij per 50 kilo f 23. Maanzaad per 50 kilo f 19. Graauwe Erwten per mud f16.a 18. Capucijnders f 14.a 16.—Bruine Boonen f 14.a 15.Witte Erwten f 13.—.Wijkcr Valen f 13. Van 24 tot en met 30 April zijn te Helder tot lossing ingeklaard Naam van het Schip. Gezagvoerder. Plaats van her komst. Lading. Jjefendre Es Hall Bunderland Steenkolen St. Matthew John Watson Seaham ii Flinn P. Aruolds ii u Croxdale R. Wood. Newcastle Blacknefs C. Warnolt Bunderland n Fort Wallace W. H. Saijers ii ii Emma E. Paddon n II

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3