M 724. Achtste Jaargang. 1868. Jïieuiös-- en WOENSDAG [*1 Ll 11 li <EÖoertentte--6faÖ. gedeelte. BEKENDMAKING. AANBESTEDING. J^irt-ojficicd gedeelte. ELDERSG Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. COURANT. De prijs der Advertentien van 14 regels is 60 Centen; voor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. 6 MEI. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER" verwit tigen bij deze de daarbij belanghebbenden, dat de KERMIS of JAARMARKT in deze gemeente dit jaar zal aanvangen op MAANDAG den ZESDEN JULIJ aanstaande, en dat de loting van de Kramers des Zaturdags avonds te voren aan het Raadhuis gehouden zal worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Helder, STAKMAN BOSSE, Burgemeester, den 5 Mei 1868. L. VERIIEY, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen in herinnering, dat de vorderingen ten laste der gemeente over 1867, welke niet vóór of uiterlijk op den laatsten Juuij dezes jaars ingeleverd zijn, over eenkomstig de wet, worden gehouden voor verjaard of vernietigd. Helder, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 5 Mei 1868. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERIIEY Secretaris Op VRIJDAG DEN 15 MEI 1868, des avonds ten half zeven ure, zal aan het Raadhuis der gemeente Helderj in het openbaar, bij enkele inschrijvingworden aanbesteed. Het maken van eenige GEMETSELDE RIOLENhet BESTRATEN van de Vla mingstraat en van een gedeelte van de Achterbinnenhaven Het bestek ligt ter lezing aan de Secretarie der gemeente. Gedrukte exemplaren zijn aldaar verkrijgbaar tegen beta ling van 50 cents. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente bouwmeester, den heer G. SCHOLTEN, door wien op WOENSDAG DEN 13 MEI e. k., des voormiddags ten elf ure aanwijzing in loco zal worden gedaan. Helderden 5 Mei 1868. Burgemeester en Wethouders dier gemeente STAKMAN BOSSE, L VERHEY, Secretaris POLITIEK OVERZIGT VAN DEN DAG. Brevitas memoriae amica. cato. Als een bewijs dat de redactie der Heldersche Crt. in haar nommer van Zaturdag 2 Mei niet faalde in de waardering der rede van den heer Fransen van de Putte (toezegging van ondersteuning aan iederen minister van Koloniën, die de be kwaamheid en den lust bezat, om de liberale hervormingen in Indie in te voeren, zij het ooktendeele, en door een minis terie Thorbecke) moge gelden, dat de N. Rotterd. Ct. in haar nommer van Zondag 3 Mei erN dezelfde bet eekenis aan hecht, in deze woorden »De verklaring, door den heer van de Putte afgelegd was duidelijk genoeg, om een ieder de overtuiging te geven, dat in den boezem der liberale partij geenerlei verdeeldheid meer heerscht." Volgens den heer Bosch Kemper is het eene beleediging, om ministeriëel te heeten, tegenover het ministerie van Zuijlen- Heemskerk. Althans hij verzocht het woord voor een per soonlijk feit, toen hem een liberaal lid aldus had genoemd. De voorzitter der Tweede Kamer die door en door ministriëel is en zoodoende meer en meer, van zijne achting verliest, ontkende dat dit een persoonlijk feit zou daarstellen. Dit slechts als een klein staaltje le. van de waardij dezer ministers 2e. van de eenstemmïngheid onder conservatieven, in de beoordeeling dezer heeren, »als het op hen zelf aankomt De beer Kuijk zeide in de Tweede Kamer »dat het Ne- derlandsche volk nog zoo weinig politieken zin had." De heer Storm antwoordde daarop: dat de heer Kuijk, burgemeester en afgevaardigde voor Delft, mogelijk Zuidhol land goed kende; maar dat Zuidholland geheel Nederland niet was. (G-oddank, met verlof der Hagenaars. Red. en 3e. dat de landprovinciën wel degelijk zeer veel poli tieken zin bezaten. Wij voegen er bij: Ontbindt voor de 3e maal, en gij zult eens zien of Friesland en Groningen politieken zin hebben mogelijk wel zinom De Indépendance Beige van 29 April bevat eene correspon dentie uit Nederland, waarin besproken wordt, het dezer dagen van conservatieve zijde in het fransch uitgegeven pamphletLa crise actuelle en Hollande. Volgens den schrijver van dat werkje, is het concordaat van 1827 volgenderwijze vernietigd. »De jezuiten zouden in 1849 van de staatkundige gesteld heid hebben gebruik gemaakt, om den Paus over te halen, tot de wederinvoering der bisschoppelijke hiërarchie, zonder zich te bekommeren omtrent de bepalingen van het concor daat. Gij weet, dat werkelijk de Paus in 1853, buiten het Nederlandsche gouvernement oin, dien maatregel nam, en alzoo het concordaat werd vernietigd zonder voorafgegane onderhandelingen. Tot zoover de woordelijke vertaling uit de Indépendence Beige. Wij voegen er bij, het geheele verhaal te laten voor rekeniDg van den conservatieve pamphlet schrijver. Er is evenwel iets anders waarop wij u willen wijzen, roomsck- catholieken, die bij de verkiezingen door de conservatieven zoo werdt gevleid. Het is de onjuiste voorstelling der feiten, geheel in uw nadeel. Men heeft u niet meer noodig gij kunt gaan. Der Molir hat seinc schuldigkeit gethan, der Mohr kan gehen. Er schijnt waarlijk te 's Hage groote spraak te zijn, van reconstructie, dat is van wederopbouw van het onmogelijke ministerie Heemskerk. Mr. E. du Marchie van Yoorthuijsen is den 2 Mei per telegraaf opontboden naar 's Hage, wordende hij gedood verfd als bestemd om den financier Schimmelpennick op te volgen. Aangenamer is bet te vermelden dat Mr. L. Ed. Lenting, constitutioneel lid der 2e Kamerwiens ziekte groote be zorgdheid inboezemde, in beterschap toeneemt. De N. 22. Cour. bespreekt de zaraenroeping der Eerste Kamer en meent dat liet de geschikte tijd is voor dat ligchaam, niet om den Koning raad te geven, maar om naar waarheid Z. M. in te lichten omtrent het oordeel over de handelingen van 't ministerie in 't land geveld. Het Tielsch WeeJcb. gelooft, dat, hoe men over de ministers oordeele er een eind moet komen aan den strijd, die te latig menig bclaug doet ver— waarloozen het blad vvenscht, dat eeu kabinet optrede, 't welk door aan sluiting van een of meer fraktiën eene voldoende meerderheid in do Kamer zal erlangen, die thaus voor geeue eijkclc partij aanwezig is. In de Arnh. Ct. leest men: Dit ministerie had het bijzonder talent alles te misverstaan en te mis vatten, zoowel de woorden als de bedoelingen, zoodat een lid der Kamer met legt kon zeggen, dat hij zich zeiven dikwijls had afgevraagd spreken het ministerie en wij nog eene zelfde taal Het vereerde zich zelf als een abstract wezen, als eene incarnatie van de eenige en alleenzaligmakende re geerwijsheid. Die het kritiseerde, die er tegen opponeerde en het veroor- declde was een vijand van den Koning en van het land, want alleen dit ministerie kon volgens zijn idéé fixe den Koning en het land/in opregtheid en naar belmoren dieneu. Het had eene innerlijke roeping zending en het moest en zou haar vervullen. De beroemde Cotiu was niëfc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1