BURGERLIJKE STAND DER GEMEKTE TEXEL, Door het kieskollegie der herv. gem. te Deventer, is ■uit het vroeger genomineerde twaalftal, het navolgende zestal geformeerd: Acquoy te Zalt-Bommel, Schim v. d. Loeff te Bergen op Zoom, Jungius te Zierikzee, Snellen te Nieuwveen, Lamping te Helder en Geerts te Rijp; en hier uit het drietal: Jungius te Zierikzee, Snellen te Nieuwveen en Acquoy te Zalt-Bommel. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Schagen den heer F. O. van Dörnberg Heiden. Z. M. heeft den offic van gez. Ie kl. P. J. Idenburg, den offic. van administratie le kl. W. J. R. van Es en den offic. van administratie 2e kl. J. Walstra, met 16 dezer een pensioen verleend van f 1000 aan de beide eersten, en van f700 aan den laatstgenoemde. Z. M. heeft bepaald, dat in dit jaar de bij art. 20 van het reglement voor het Kon. Instituut voor de Marine alhier bedoelde commissie tot het afnemen van het eindexa men der adelborsten van de 2de klasse bij het Instituut zal bestaan uit: den heer J. M. Obreen, pres. der eomm. tot het examineren der zeeofficieren, enz., de kapt.-luits. t/z. N. M- J. Kroef, non-actief; IC. F. R. Andrau, le offic. op het wachtschip alhier, en J. II. IC. Croes, non-actief, en de luit. t/z. le kl. J. H. P. E. Kniphorst, lid der comm. tot het examineren van zee-officieren enz.als leden. Z. M. heeft benoemd: tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, den majoor A. G. Visóe, van den staf van het wapen der artillerie, inspecteur der draagbare wapenen, alsmede de kapt. G. Kuyper HZoon, van het corps ingenieurs, mineurs en sapeurs, toegevoegd aau den inspec teur-generaal van fortificatiën. Men schrijft ons van Enkhuizen 7 Mei: Heden werd alhier opgevischt, naar alle waarschijnlijkheid, de laatste van de bemanning van het hier voor deze stad ge zonken tjalkschip. Meu schrijft ons van Terschelling 2 Mei het volgende: In den loop dezer week zijn van hier over Harlingen door bemiddeling van het emigratie kantoor Prins Zwa nenburg, naar Noord-Amerika vertrokken 12 huisgezinnen, uitmakende te zamen 54 personen en in het begin der vol gende week vertrekken weder 4 huisgezinnen te zamen 15 personen, alzoo is de bevolking hier met 69 personen ver minderd, zijnde allen meerendeels landbouwers die op beko men goede berigten van zich bereids in Amerika bevindende plaatsgenooten, ook hun fortuin aldaar wenscheu te beproe ven. Geve God dat zij ook allen wel mogen slagen. In 1865 en 1867 zijn van hier 80 personen naar Noord- Amerika vertrokken. De Staals-Cl. van gisteren avond bevat een rapport aan den IConing van den Minister van Binnenl. Zaken, dd. 2 Mei, omtrent de uitkomsten, wat de active sterkte der schut terijen in 't algemeen en 't aantal dienstdoende schutterijen betreft, van de bij besluit van 19 September jl. vastgestelde bepalingen, in de eerste plaatst tot gelijkstelling van het Hertogdom Limburg, wat de oprigting van schutterijen betreft, met de overige provinciën van het Rijk, en voorts omtrent het aannemen van de uitkomsten der laatste tienjarige volkstel ling als maatstaf voor de sterkte der schutterijen in het al gemeen en het bestendigen of nieuw oprigten van dienst doende schutterijen in alle gemeenten, welker bevolking binnen den besloten kring of omtrek der gebouwen 2500 zielen en daarboven bedraagt. De Minister heeft van die uitkomsten een vergelijkenden staat doen opmaken, die bij het rapport is gevoegd. Daaruit blijkt, dat het getal dienstdoende schutterijen van 60 tot 89 en de sterkte van het actieve gedeelte dezer schut terijen van 16,392 tot 25,294 man toegenomen, alzoo met 8902 man vermeerderd is. Het active gedeelte der rustende schutterijen, tot dusverre op 30,068 man bepaald, zal blijkens den staat voortaan 39,944 man bedragen en wordt dus met 9,876 man ver meerderd. De sterkte van het active gedeelte der dienstdoende en rustende schutterijen te zamen ondergaat derhalve eene ver meerdering van 18,778 man. Onder de opgegeven active sterkte zijn niet begrepen de manschappen, die krachtens de wet van 1827 tot de reserve hooren. Hun aantal, geen vast cijfer bedragende en aan ge stadige mutatie onderworpen, is vooraf niet met juistheid op te geven. Het Leidsch Dagblad verhaalt dat enkele kamerleden na de aanneming van de motie Blussé, bij den heer Heems kerk hadden aangedrongen, om dadelijk af te tredenhij had dit toen stellig geweigerd, en men dacht dat nu de aanvraag tot ontslag dus wel eens op nieuw niet ernstig kon gemeend zijn. Bij vorming van een gematigd kabinet zouden optreden nevens de ministers van den Bosch, Pels Rijcken, Wintgens, van Lijnden en Luyben, de heeren W. van Goltstein voor buitenl., van Voorthuijsen voor finantien, 'sJacob voor ko loniën Tets van Goudriaan of misschien ook Heemskerk voor binnenland. Werd den heer Thorbecke de vorming van een min isterie opgedragen, dan zouden welligt de heeren Mirandollo met koloniën, Geestsema met finantien, de Roo met oorlog belast worden. Er wordt echter uit 's Ilage gemeld dat Z. M. den president der Tweede Kamer, mr. G. C. J. van Reenen, had uitgenoo- digd, een conservatief kabinet zameu te stellen, en deze den last had aanvaard. Men ziet, er heerscht nog totale onzekerheid omtrent den uitslag der crisis. Het Dagblad van 's Hage noemt de me- dedeelingeu van 't «Leidsehe professoren-blaadje" alleen ge schikt om zijn eigen vrienden tot de risée te maken van een verstandig publiek, iets dat men van //de Jocrisse der Ne- derlandsche journalistiek" ook kan verwachten. De Middelb. Ct. schrijft het volgende De veel bosproken verklaring van prof. Vreede, de ver klaring waarvan in de conservatieve bladen zooveel ophef is gemaakt, is dan nu met al de namen, die van Hulst tot Delftzijl en van Wieringen tot Sittard toegestroomd zijn, in druk verkrijgbaar, althans wij ontvingen er heden morgen een exemplaar van. Voor de verklaring, die men volgens prof. Vreede geen petitie mag noemen, al weet meu ook volstrekt niet aan te wijzen, waardoor zij zich van eene pe titie onderscheidt, heeft men door het gansche land nog geen 1200 onderteekenaren gevonden. Merr dan een tiende daar van zijn mannen die bij hun naam vermelden, dat zij iets vouds" zijn, iets geweest zijn. Men treft onder hen aan twee oud-ministers, Forstner van Dambenoy en List; 2 oud leden der Eerste Kamer, Paspoort van Grijpskerke en van Andriuga de Kempenaar; 2 oud-leden der Tweede Kamer de Kempenaar en Wichers 2 oud-professoren, 7 emeritus predi kanten; 8 oud-leden der regterlijke magt; 17 oud Oost- enWest- Indisehe ambtenaren; 44 gepensioneerde militairen; 3 ex- suiker-fabrikanten en verder oud-burgemeesters, oud-contro leurs, oud-centrale ontvangers, oud-indexmakers, enz. - De arrondissements-regtbank te Amsterdam (kamer van burgerlijke zaken) heeft Dingsdag vonnis gewezen in het bekende onteigeningsproces tusschen de gemeente Am sterdam en den heer P. C. G. Ilajenius, winkelier in tabak en sigaren, in de Warmoesstraat over den Vijgendam aldaar. Bij dat vonnis is onvoldoende verklaard het aanbod van Amsterdam van f25 500, als vertegenwoordigende de werke lijk geschatte waarde van het perceel, en daarbij den heer Hajenius nog f 10,000 toegekend als schadevergoeding we gens kosten voor stagnatie in en verplaatsing van de affaire. De regtbank heeft echter gemelden heer Hajenius zijn meer deren eisch ontzegd, hij vorderde tot een bedrag van f 125.000. Op Vrijdag 1 Mei is de trein van Groningen naar Harlingen te Veenwouden blijven staan. De locomotief had het kreunende en zuchtende tot daar gebragt, maar moest het toen opgevende trein was te zwaar. Doordien er maar drie treinen loopen, hoopt zich alles op de twee eerste treinen opeen en zoodoende wordt de trek te zwaar. Zóó bedriegt de zuinigheid de wijsheid, zóó wordt van de locomotieven te veel werk geëischt en worden ze geprepareerd voor ont ploffingen. -- Zalurdag 11. werd te Smilde eeu zeldzaam huwelijk voltrokken een doofstom man, trouwde met een doofstom meisje; zij was jonge dochter, hij weduwnaar en zij was zijn derde vrouw. Eene bende Zigeuners, die dezer dagen, uit Nederland komende, Brussel doortrok, ten einde zich naar Frankrijk te begeven en op de grenzen van dat land werd afgewezen, is sedert Maandag weer in de omstreken van Belgie's hoofdstad gelegerd. Dit zonderlinge schouwspel lokt een aantal nieuws gierigen. Mag men gelooven wat door een hunner is ge zegd, dan is die bende voornemens zich van daar weder naar Nederland te begeven. De Spectator betoogt, dat het hoogst noodzakelijk is, dat de galg wordt afgeschaft en men geen misdadigers meer ophangt. Onder de aangevoerde argumenten vindt men ook dat de straf pijn doet. Het blad gaat nu na wat het beste middel is om een misdadiger van het leven te berooveu. De guillotine keurt het af; het worgen is wel niet wreedaardig, maar 't schijnt zoo; evenmin acht het blad -het aanbeve lenswaardig om den misdadiger dadelijk na het uitspreken van het vonnis het hart te doorboren. Ten slotte komt het tot de conclusie, dat niets beter is dan de veroordeelde den kogel te geven. Van 30 Apvil 7 Mei 1868. ONDERTROUWD .- Pieter Maas en Willeraina Borgman. Jan Mantje en Aunaatje Wuis. Hendrik Timmer en Jannetje Boon. Fnlps Krijnen, weduwnaar van Martje Bruin en Trijntje van Grouw. Jan Leen en Cor- nelia Lagerveld. Dirk Ilenkes en Aafje Duijninaijer. GETROUWD: Dirk Eelmau en Jannetje List. Cornelis Witte en Grietje V erberne. GEBOREN: Cornelis Siraou, zoon van Arien Kooiman en Willemina Jonker. Pietertjc, dochter-van Gerrit Brouwer .en Antje Brouwer. Aaltje, dochter van Jan Sandifort en Belia Touw. OVERLEDEN Jacob Zoetelief, oud 29 jaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2