bemanning aan den Moerdijk moet worden ontscheept, om van daar per spoor de reis naar Toulon te vervolgen. De ongunstige berigten, betreffende de Schorpioen hier te lande in de laatste dagen verspreid en ook door sommige bladen vermeld, kunnen dus minst genomen als zeer over dreven beschouwd worden. De Valk wordt onmiddelijk weder hier terug verwacht. De luit. t/z. 2e kl. E. K. Engelbrecht, op Zr. Ms. fregat met stoomvermogen //Adolf Hertog van Nassau", wordt op non-activiteit gebragt en vervangen door den luit. t/z. 2e kl. D. M. G. de Swart. De luit. t/z. der 2e kl. P. Metman, van Zr. Ms. wachtschip alhier, is op non-activiteit gebragt. Naar wij vernemen zal het Zanggezelschap Folyhymnia op Maandag 18 Mei e. k.een concert geven.. Zij die zich den genoegelijken avond van het voorgaande concert herin neren kunnen zich een genotvollen avond voorspellen. Men verneemt, dat de heer van Reenen het mandaat tot zameustelling van een nieuw kabinet heeft nedergelegd, en dat Z. M. de Koning thans daarmede den heer Tets v. Goudriaan heeft belast, die deze opdragt heeft aangenomen. Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. AmsterdamRotterdamHelder. Aantal reizigers gedu rende de maand April: 126,535. Opbrengst aan reizigers f117,998.93 u n goederen 26,959.29 Totaal f 144,958.22 Sedert 1 Januarij jl.aantal reizigers 417,418. Opbrengst van reizigers en goederen f 510,428.83). Door de Nederlandsehe Handelmaatschappij zijn be vracht de navolgende 14 schepen, als: Voor Amsterdam: Alcyonekapt. J. Kruisinga, lasten 249, vracht f89.98; Slie- drecht, R. H. Borchers, ls. 360, vr. f90; C'ornelia Adoljina J. G. de Roever, ls. 398, vr. f90.24; JavaM. C. Tak, ls. 683, vr. f90.86; BestevaerP. C. Rosier, ls. 393, vr.f91; Sophia Koninyin der NederlandenL. Kleinls. 392, vr. f91: Aduiraal de Ruyter, WWitting, ls. 305, vr. f91.30; Java PaclcetD. Crap Hellingman, ls. 394, vr. f91.44. Voor Rot terdam: Hollands TrouwK. J. Brauer, ls. 399, vr. f89.98; Cuurtje 4 hlariaW. Flens Johz.. Is. 376, vr. f90; Land bouwA. Sissingh ls. 383 vr. f90; Maria Elisabetli, K.F. Bonjer, ls. 718, vr. f90.38.Voor Dordrecht: Ridderkerk C. J. Bunk, ls. 399, vr. f90. Voor Middelburg: S. van Heel, F. W. A. von Munchen, ls. 392, vr. f89.89. De lieer Caland, oud-hoofding. Ie kl., en de heer Huet strijden beide tegen het kanaal door Holland op zijn smalst en willen een ruimer werk, 't geen de heer Huet noemt de Noordzee voor Amsterdam; hij verlangt een breedte van 1000 ucd. el en 10 el diepte. De heer Caland heeft zich tegen dit denkbeeld gekant en nu nogmaals in een brochure betoogd, dat een kanaal van 100 el breed en 7 el diep, met een veilige reede achter een zeebreker, 't ver- kieslijkste is. De strijd wordt tusschen beide heeren met eenige warmte gevoerd, 't geen te opmerkelijker is, dewijl er geen kans bijna bestaat, dat een der beide plannen eenig effect zal hebben. Het zilveren zangfeest van den met roem bekenden Wilhelmus Smits, werd met den meesten luister Zaturdag jl. in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam gevierd. Z. M. de Koning had den waardigen jubilaris met het officierskruis der orde van de Eikenkroon vereerd, welk eerekruis hem door een der bij het feest tegenwoordig zijnde dames op de borst werd gespeld. Onder de talrijke geschenken, hem aan geboden, behoort in de eerste plaats vermeld te worden een prachtige hoorn van overvloed, gevuld met gouden dukaten, terwijl hem tevens een album werd overhandigd, bevattende 25,000 namen, briefjes en versjes van Nederlandsehe school kinderen. Over de ballottage tot lid der '/Witte Sociëteit" te 'sHage, van Daniël Koorders, is de geheele residentie in agitatie. De minister Heemskerk, die als eerelid niet stemgeregtigd was en toch stemde, moest volgens het reglement gestraft worden met eene boete van 50 gulden, die echter gesteld is op f 10. De heer Koorders is aangenomen met eene meerderheid van 7 stemmen. Zaturdag nacht is in het station te Tilburg ingebroken en heeft de dader zich meester gemaakt van de kas van den Belgischen centraal-spoorweg, waarin gelukkig nu slechts p.m. f70 voorhanden was, terwijl gepasseerden week een beambte van genoemde maatschappij zich met f 500 uit de voeten heeft gemaakt. Ook te Boxtel en te Zevenbergen heeft men deze week in de stations inbraak met geweld, gepaard met diefstal van geld, etc. gepleegd. Te oordeelen naar de wijze van inbraak schijnt het dat de dader of daders zeer goed met de localiteit der stations bekend zijn en is het dus te hopen, dat zij spoedig in handen der justitie mogen vallen. Men meldt van Nieuwveen het volgende: Naar wij vernemen, heeft er dezer dagen in het naburige Zevenhoven een brutale diefstal plaats gehad, die des te schandelijker is, daar het misdrijf gepleegd is door het tij delijk bij den heer U. inwonenden neef, zijnde een van omstreeks 14 jaren. Bij het plaats hebbend onderzoek is gebleken, dat er ten huize vau zijn oom ^^st waren: eenige honderden guldens, een gouden en een z"ïïvfcren ho- rologie, een zilveren tabaksdoos, enz. Een en ander werd na schuldbekentenis en aanwijzing teruggevonden in eene holte onder den grond, terwijl deze jeugdige deugniet reeds vroeger bij herhaling een bankbillet van f 60.moet ontvreemd hebben. Natuurlijk is dit voor het boeveuhuis vrelbelovend kind spoedig naar Leiden getransporteerd, waar hij verder in stilte over zijne bedrijven zal kunnen nadeuken. In minder dan acht dagen is door de bevolking van Antwerpen voor meer dan 100,000 frs. vrijwillig ingeschre ven ter bestrijding der oprigtingskosten van een standbeeld voor wijlen koning Lodewijk 1waarvan de onthulling zal plaats hebben in tegenwoordigheid van de leden der konink lijke familie. De gemeenten Gent, Luik en Mons hadden vrijwillig vele duizenden francs als bijdragen gezonden, maar de Antwerpsche kamer van koophandel heeft dat geld teruggezondenomdat de manifestatie een zuiver plaatselijk karakter behoorde te dragen. Op bevel van den mikado van Japan moeten de te Parijs wonende Japauners, door den vorigeu taikoen daar heen gezonden, alsmede de broeder vau dezen, Abeiu-Bout-Jon, naar Japan terugkeeren. Zij schepen zich reeds in. De Eransche Marine-officier Lambert is onvermoeid bezig, zich de middelen te verschaffen tot het uitrusten eener expeditie naar de Noorpool. Na zich op een voorbereiden den togt, aan boord van een Eransche walvischvaarder on dernomen, van het bestaan de; (gedurende een gedeelte des jaars) ijsvrije Poolzee overtuigd te hebben, wenscht bij thans zijn nasporingen met een eigen, behoorlijk uitgerust vaar tuig voort te zetten en door de Behringstraat tot de Pool door te dringen; een weg, die oogenschijnlijk veel langer is dan die door Straat-Davis en langs Spitsbergen, maar, naar ziju overtuiging, de minste bezwaren oplevert om in de Po- lj'nia-zee te geraken. Zijn plan vindt bij de mannen der wetenschap en bij keizer Napoleon krachtdadige ondersteu ning. Wat meer is, zijn mededinger, de vermaarde Duit- sche aardrijkskundige August Petermann, die insgelijks een expeditie naar de Noordpool (maar langs den oogenschijn lijk veel korteren weg over Spitsbergen) voorbereidt, heeft aan dat plan niet slechts zijn bijval geschonken, maar den heer Lambert ook een geldelijke bijdrage toegezonden. Te Tamboff' heeft een knaap, Gorski, die nog op het gymnasium ging, een geheel huisgezin, uit zeven personen bestaande, vermoord. Hij was bij de familie Shemariu, zoo heette zij, in de kost. Op een morgen ontving het hoofd van 't gezin 3000 roebels: hij liet die som door de kinderen natellen en verzocht Gorski toe te zien dat zij goed telden. Hij kweet zich van die taak, maar vatte denzelfden dag het besluit op om zich van de som meester te maken. Hij schafte zich een revolver aan en gewende nu de huisgenooteu aan zijne schietoefeningen. Hij liet hen gedurig schrikken en het schijnt dat de familie Shemarin er zelf genoegen in vond, want allen lachten als Gorski onverwacht aan het oor vau dezen of genen zijn pistool afschoot. Den 13deu Maart echter laadde hij zijn revolver met kogels en schoot achter elkander den oudsten zoon, de grootmoeder, den knecht, de keukenmeid, en de vrouw des huizes neder, die allen de scho ten, welke zij hoorden, voor scherts van Gorski hielden. Voor den regter heeft hij alles bekend. Als een voorbeeld van N.-Amerik. zeden verhaalt de te Nieuw-York gevestigde korrespondent vau een voornaam duitsch dagblad het volgende: «Eenige dagen geleden, om streeks 't midden van December, geraakten in het fraaiste en digtstbevolkte gedeelte der stad, bij het uitgaan van eenen schouwburg, waarin een middag-voorstelling gegeven was, twee akteurs en hunne wederzijdsche vrienden met elkander in twist. Uit de woordenwisseling groeide weldra eene vecht partij, en het duurde niet lang, of een der twistenden haalde een revolver voor den dag, dien hij twee malen aftrok; met dat gevolg, dat het tweede schot zijne tegenpartij in het hart trof. De broeder van den vermoorde trok toen ook zijnerzijds een pistool en joeg den moordenaar een kogel door het hoofd. Dit alles viel voor op klaarlichten dag, te midden van een oploop van honderden menscheii. Weinige dagen daarna werd des namiddags ten één ure, in Walstreet, (de straat te Nieuw-York, waar de meeste handels- en ban kiershuizen gevestigd zijn), de kassiersknecht van eene bank,, die van het eene kantoor naar het andere eene blikken trommel bragt, waarin zich 3j- miilioen dollars aan geld waardig papier bevond, door een onbekend persoon ter aarde geworpen. De trommel werd hem uit de handen gerukt, en eer hij tijd gehad had om tot bezinning te komen was de roover reeds naar eene gereedstaande slede gesneld en daarmede voortgereden, zonder dat het der policie gelukken mogt, hem op het spoor te komen. Dienselfden dag vernam men, dat eene behoeftige vrouw zich en hare vier kinderen, uit broodgebrek, door vergif om het leven had gebragt."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2