MARINE. Extractum Carnis Liebig- ïLEEscnl™Êï¥siii[ras, WEGENSCHOUW. J. B. LEIDING, KUIVST-IIN ËRAAL-WATER. l&tznr* ADVERTENTIE K. olTIEBIGS HEBSCMXTIIACT. BESTE ENGELSCHE PEPERMUNT, ONDERZOEKT ALLES, MAAR BEHOEDT HET GOEDE! EN UITVERKOOP VAN DIVERSE WEGEKS a. s. V ER TIM MER I KG AAK WIKKEL EK MAGAZIJK. Breeder bij Strooibilletten omschreven). Te beginnen MAAKDAG a. s.tot ZATERDAG voor Kermis. JAN ZEN Ez. CARGA-LIJST. Van 28 Mei tot en met 4 Junij zijn te Helder tot lossing ingeklaard Naam van het c, - Gezagvoerder. Schip. j Plaats van herkomst. Lading. Voor wi en bestemd. Branstows J. Goldsmith Hartlepool Steenkolen Hagedoorn Z. Perseverance R. Walkers Newcastle en ge bakkeu steen Idem Elisaheth E. Ward Steenkolen Wurfbain &Co. Mary Jane J. Neright ii Idem Captain J. Jenwich Sunderland Idem Kongsverre P. V. Valloe Söderham Hout Blikman Co. Vrouw Grietje B. J. Schoon Helvoet Buskruid oubekend. Thomas Mary J. Shotton Sunderland Steenkolen Wurfbain &Co. Wardt J. Bedlina;ton Hartlepool n Hagedoorn& Z. Elisab.Catliarina H. Heeaaard Söderham Hout Blikman Co. Brilliaut J. Sanderson Sunderland Steenkolen. Wurfbain &Co. Sar ah R. Gibbes Newcastle onbekend. Eiudon G. Raleson Sunderland n Wnrfbain&Co. Maandag 8 dezer vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Marseille. Ondemkouwd 2S Mei 1868. P. S A L Mvan Amsterdam met J. II. P A P I N E A U. OPENBARE AANBESTEDING bij .de Directie der Marine te Willemsoord, op Woensdag den 17 Junij 1868, des voormiddags ten elf ure, van: Het successivelijk weghalen van 's Rijks Marine Werf, van de hoeveelheden MOT en KRULLENdie den aannemer zullen worden aangewezen van 1 Julij 1868 tot en met 30 Junij 1869. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De voorwaarden van aanbesteding, als ook het model in schrijvingsbiljet, liggen van heden tot aan den dag der aan besteding (de Zondagen uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure ter lezing en inzage bij de Directie voornoemd. Wii.i.EïisooKD De Schout-bij-nacht, Directeur den 5 Junij 186S. en Kommandant der Marine, O. A. EJHL,EiïIlECï4. in 1/4 Potten van f 3,75 en 1/8 Potten f €5.05. een zeer versterkend en smakelijk voedsel voor zieke en zwakke kinderen; in Blikken van af f |,20 en f3.35. in Pakjes ad 7j- cent. bij W. C. M. van Bruggen, Hoofdgracht. EKS* Slijters genieten behoorlijk rabat. Het BESTUUR van den Polder HELDER en HUISDUINEN maakt bekend, dat de JVlItLIJK> SCME U'EGIK&üCIIUIIW in den Polder gehouden zal worden op Donderdag den 18 Junij aanstaande. Eigenaars of gebruikers van Landen worden herinnerd, dat de aan hunne Landerijen gelegen Polderwegen vóór den dag der schouwing gehoorlijk moeten zijn ingeslecht. De nalatigen verbeuren eene boete van zestig' cents, onverminderd hunne verpligting om de wegen in behoorlij ken staat te brengen. Helder, den 4 Junij 1868. Het Polderbestuur voornoemd, A. METZELAAR, President. L. VERHEY, Secretaris. ondergeteekende berigt zijne geachte tf Begunstigers en Plaatsgenooten, dat hij zijne Affaire VERPLAATST heeft naar de Kruisweg No. 174, en hoopt dat hij ook daar UEds. gunst en recommandatie bij voortduring mag genieten. Verder zij gemeld dat hij ruim gesorteerd is in IIAAROLTËN, POMAOES, ZEEPEN, EAU DE COLOGNE, ODEURS, HAARBORSTELS, TAND- BORSTELS, TANDPOEDER, POEDER DE RIS en KAMMENtot de minst mogelijke prijzen. UEd. Dv. Dienaar G. BURKUNK. C. SS B F Bj Havenplein tegenover het Paleis, heeft de eer te berigten dat bij hem zijn te bekomen 6 differente WIJNEN, te zamen 12 fiesschen tegen f 12.waarvoor men bekomt als volgt: 6 fiesschen Bordeaux Medoc1 flesch Bourgogne Volnay. 1 flesch Pommiers Agassac, 1 flesch Villeneuve Chat. de Cantemerle, 1 flesch Dunanteau Chat. de 3 Moulins en 2 flesschen Madera. Bovenstaande en meer andere soorten zijn ook te bekomen bij het anker; de onderdeden tegen zeer billijke prijzen ook bij de flesch tot proef, Medoc h 60; 70 en S0 Ct. de flesch. BIERENNed.-Beijersch bij 25 flesschen f 4.IIoll. Ale 25 flesschen f4.—, Maastrichtsch f3.25, Princesse of Tafel-Bier 25 flesschen f2.50, Edimburg Pale of Bitter Ale 25 flesschen f8.London Slout doublé 25 flesschen f 8. BlfHElIIlVEIII, FABRICEERT Op Syphons of hevelflesschen a 12 Ct. de flesch; bij abonnement van 25 Kaartjes ii 10 Ct. de flesch. Op aan vrage worden de flesschen aan huis bezorgd en afgehaald. Tevens is bij hem te bekomen LIMONADE 'SIROOP, CITROEN per flesch ƒ0 80 ERAMBOISES //0 80 GAZEUSE AUX CITROEN -/ e 0.40 per halve flesch 0 25 u u ERAMBOISES p. fl. 0.40 per halve flesch 0.25 000000 000000000 MANUFACTUREN, Boek-Courant- en Steendrukkerij van S. QTLTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4