jJufififftc Ber&ooping VERKOOPHUIS DE ROODE KOES. V oortgang vanOpruiming' SÏÏZ IE E. PHOTOGRAPHISCH De 3 stuks fijn afgewerkte portretten EEN GULDEN. B© iisar. J. B. LEIDING, KUNST-MINERAALWATER. MUZIEK IV TI V O LI. VLIELAND. TOT BUITEW6EWOOS MCE PilIJHÏ. aan het HA VENPLEINHoek PALEISSTEEGK, 21 PAUL VAN ROSENDAEL. Groote opruiming en uitverkoop van diverse MANUFACTUREN wegens aanstaande verlimmering aan Winkel en Magazijn. ONDERZOEKT ALLES, MAAR BEHOUDT HET GOEDE! op De BURGEMEESTER van Vlieland, belast met het beheer der Strandvonderij, presenteert op Oinsjstlaig; dfii E6 Junij a. g.voormiddags 11 urein het dorp Vlieland, publiek te verkoopen 120 stuks ELLENS, van diverse lengte 15 Oostzeesche DEELEN eenige RONDHOUTEN, ROER en MAST. Nadere informatien zijn, op franco aanvrage, te bekomen ten kantore van den Burgemeester voornoemd. Een klein partijtje Gouden DAMES- en HEEREN- HOROLOGTEN, BORST-, HALS- en VEST KETTINGEN en PARURES, zullen tot EXTR EXTRA lage prijzen worden uitverKoelit. CAREL A. J. van ROSENDAEL. Bij gunstig weder op Zondag H4 «Jnnij ie Het nieuw verbouwd en bij uitnemendheid wegens licht- en luchtscheppingen allergunstigst gelegen waarinonverschillig met welk wederde openingen kunnen plaats hebben is DAGELIJKS geopend van des morgens 9 tot des avonds 5 uurvoor Zeelieden en Militairen tot des avonds7 uur- daarenboven worden alle billijke aanmerkingen aangenomen en kosteloos verbeterd. In mijn Atelier is aanwezig de wereldberoemde snelwerkende DALLMEIJER'S MACHINE, uitsluitend bestemd ter oogenblikkelijke opneming van Kinderen. Volgens de gepasseerde week rondgezonden strooibilletten wordt voortgegaaan met het uitverkoopen en opruimen van diverse goederen. Er zal in de volgende week aangeboden worden eene partij Wollen Kleedjestoffen van 20 cents, voor 10 cents, van 30 cents, voor 12{- cent, van 40 cents, voor 15 cents, tct de beste soorten, alles voor de halve waarde. 5/4 breed wit Shirting en Madapollam van 12^- cents, voor 5 cents, van 15 cents, voor 7j- van 20 cents, voor 12'- cents, van 30 cents, voor 20 cents, enz. 5/4 Graslinnen van 15 cents, voor 9 cents, van 20 cents, voor 12J- cents, enz. 9/8 Amersfoort per stuk van 19 5 20 El a f3.00, 5/4 voor f 4.00. Gestreepte Bazïns van 35 cents, voor 25 cents. Linnen servetgoed Damast patronen van 40 cents, voor 25 cents. Luijer en Servetgoed, tevens diverse andere soorten van Witte goederen als Diemet, Keper, Svaudorvus tot spotprijzen; een partij Linnens 7^ a 15 cent9 per El minder als gewoonlijk. 5/4 Paarsch gedrukte Katoenen van 15 cents, voor 11 cents, van 20 voor 12 j van 25 cents, voor 15, en diverse Fransehe Percals voor de helft der gewone prijzen. Eene groote partij Omslagdoeken tot spotprijzen. Rooden en Blaauwe Baaijen en Witte Flanel 10 tot 30 cents per el minder als dezelve aangenoteerd staan. Groote Wollen Dekens van af 2.50; Eene aanzienlijke partij Grijze Yoerings, Pilows en Engelsch Leer beneden inkoopsprijs. 5/4 Geheel Wol Merinos van 35 cents voor 20 cents; 2 Els Halfwol Merinos voor 47| cent; 10/4 Zwart Pijn Lus ter van fl.00 voor 50 cent.; Eene aanzienlijke partij Bukskings, Halfwollen Broek- en Jasstofl'en, Lakens enz. 25°/0 be neden de gewone prijzen. Witte Katoenen Zakdoeken van 9 cents, Gekleurde voor 13 cents en vele andere Artikelen tot ongekende p r ij z e n. Deze opruiming en uitverkoop geschiedt alleen uit grond dat door de groote voorraad die op liet Magazijn en Winkel is de Goederen door den kalk en stof te veel schade zoude lijden en ik alsdan later nog meer aan dezelve zoude moeten verliezen. De markt is momenteel veel hooger als in Februarij, een ieder profitere dus van deze gelegenheid om goed koop zijne inkoopen te maken. H. «I A A E Ez. C. KIEL. Havenplein tegenover het Paleis, heeft de eer te berigtendat bij hem zijn te bekomen 6 differente WIJNEN, te zamen 12 flesschen tegen f 12.waarvoor men bekomt als volgt6 flesschen Bordeaux Medoc 1 flesch Bourgogne Yolnay, 1 flesch Pommiers Agassac, 1 flesch Villeneuve Chat. de Cantemerle, 1 flesch Dunanteau Chat. de 3 Moulins en 2 flesschen Madera. Bovenstaande en meer andere soorten zijn ook te bekomen bij het ankerde onderdeden tegen zeer billijke prijzen ook bij de flesch tot proef, Medoc a 60; 70 en 80 Ct. de flesch. BIEREN: Ned.-Beijersch bij 25 flesschen f4.Holl. Ale 25 flesschen f4.Maastrichtsch f3.25, Princesse of Tafel-Bier 25 flesschen f2.50, Edimburg Pale of Bitter Ale 25 flesschen f8.London Stout doublé 25 flesschen f 8 BIM1EHII AV E H FABRICEERT Op Syplions of hevelflesscheti a 12 Ct. de flesch; bij abonnement van 25 Kaartjes a 10 Ct. de flesch. Op aan vrage worden de flesschen aan huis bezorgd en afgehaald. Tevens is bij hem te bekomen LIMONADE SIROOP, CITROEN per flesch ƒ080 FRAMBOISES n 0.80 n GAZEUSE AUX CITROEN 0.40 per halve flesch 0.25 FRAMBOISES p. fl. 0.40 per halve flesch 0.25 op Zondag 14 JuaciJ. Entree en Dans vrij. Aanvang 7 uur. Boek-, Courant- en Steendrukkerij vim S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4