LANDVERHUIZERS. JJuölMe ïïcrftoopitu] MIMEN, WEI- en BOUWLAND, YLASTEELT. Het ROGGEGEWAS DE EIGENDOMMEN van t,te Breezand-Vereeniging zijnde circa 360 Bunders met Gebouwen en Aanhoorigheden; De Makelaar S. Th. BEETS De Makelaar S. Th. BEETS De Makelaar S. Th. BEETS De ondergeteekenden gaan steeds voort smet het expediëren van Land- verhuizers naar Noord-Amerikazoo wel per Stoomboot als per Zeilschip, tot meest billijke prijzen. Vertrek van Rotterdam of van Harlingen eiken Zaturdag W AHIISEKSIE ZOO». Cargadoors Rotterdam. Tot het bekomen van inlichtingen kan men zich mede vervoegen te Harlingen bij 11 van HETTINGA Dzn. te Texel bij P. KONING, te 1Vieringen bij J. J. de VRIES. De volgens het voorschrift van den Koninklijken Geheim Hofraad en universiteits professor Dr. HARLESS in Bonn bereide zijn a 30 Cts. verkrijgbaar te Helder bij de Apothekers L. JELGERSMA Gz. en J. van BERK, te Burg op Texel bij A. PETERSEN en J. SIPKES. in het Bierhuis der Eryen MöLLER te Nieuwediej.teu overstaan van den Notaris op Diii^Mdag' 23 Juni; IS6S, 's namiddags half twee ure, (op 3 Maanden Crediet, mits borgstellende. Bij contante betaling 2 percent korting). Tan eene aanzienlijke partij afkomstig uit een gelikwideerd Magazijn te Arnhem bestaande in: Fijne Stoffen, zuiver wol, als: Laken, Engelsche en Fransche Bukskin, Satin de Laine, Tricots, af gepaste Pantalons, Fantasiestof, Mantelstof, Bismarck in alle kleuren, Japonstof, Zwarte Zijden Cardouable, Beddebont, eenige stukken Baai, Bever, Meubel- chitsen, Neteldoek, Tafelkleedjes, Servetgoed, Ma- dapolam, fijne Sliirting, Zwarte Thibet. Paramat, Merrinos; voortsStukken Linnen, Geele, Witte en gekleurde Katoenen, Amersfoort, Keper, Boeseroe- nengoed en Pilots, enz. De goederen zijn van goede kwaliteit; Stalen kunnen er van worden aangevraagd op de kijkuren. Te zien op den verkoopdag van 9 tot 11 ure. Men is van meening, op Woensdag' I Julij ISOS, des voormiddags half elf ure, in het Logement VEERBURG, in den Anna Paulowna-Polder, in het openbaar verkoopen alles staande en gelegen in het westelijk gedeelte van den Anna Paulowna-Poldergemeente Zijpe, in de onmidde- lijke nabijheid van den Noordhollandschen Staatsspoorweg, doorsneden van groote Wegen en Vaarten, die door de van Ewijkssluis en de sluis Westeinde in ver binding zijn met de Zuiderzee en het Groot Noordhollandsch Kanaal. De percelen zijn allen uitmuntend geschikt voor le Nadere informatiën te bekomen bij den Heer Th. J. WALLER, Directeur vau de Breezand-Vereeniging in den Anna Paulowna-Polderten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN te Schoorldarnen van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT en den Makelaar BEETS aan den Helder, waar de »oti(iën en Kaarten op franco aan vragen, tegen betaling van 25 Cts., te verkrijgen zijn. zal, op Woensdag 8 Julij 1868, des voormiddags ten 11 ure, in het Koffijhuis nDE VLAS-EN KOREN BEURS? in den Anna Paulowna Polder, bij het Station van den Staatsspoorweg, ten overstaan van den Notaris B. W B B. E 1T D Is 2 J XT SMIT, in het openbaar verkoopen: van 5 Bunders, zeer voordeelig te velde staande bij het Koffijhuis nDe Vlas- en Korenbeurs? hier hooger gemeld, van den Heer B. BERENDSEN. zal, op Donderdag 16 Julij 1868, des avonds ten 7 ure, in het Bierhuis nDE BROUWER? te Nieuwediep. ten overstaan van den Notaris B. WBBSlTDIsIJlT SMIT, in het openbaar verkoopen: 1°. Een WINKELHUIS en ERB, staande en gelegen aan de Weststraat, te Nieuwediep, gemeente Helder, kadaster Sectie A, No. 3025, groot 80 El. Eigenaar S. Sioukes. 2°. Een HUIS, zijnde Broodbakkerij, ACHTER HUIS en ERF, staande en gelegen te Nieuwediep, aan de Binnenhaven. Eigenaar C. Kikkert. 3°. Twee HUIZEN, met het regt van altoos durende erfpacht op een perceel GROND, alles staande en gelegen in den Helderschen Polder, gein. Helder, Eigenaar A. van den Enden. 4°. Zes WONINGEN met ERVEN, staande en ge legen aan het Groot Noordhollandsch Kanaal, op het Stort, nabij de Kooi, gemeente Helder. Eigenaar de Heer A. W. Schodten. 5°. Vier HUIZEN onder één dak met ERVEN, staande en gelegen aan den Kanaalvveg, ten westen vau de Israëlitische Kerk te Helder, Wijk 1, Nos. 65 tot en met 68. 6°. Zes HUIZEN met ERVEN, allen staande en gelegen in de Nieuwstad, gemeente Helder, in de Jonkerstraat, O, Nos. 431, 432, 433, 434, 461 en 462. 7°. Drie HUIZEN en ERVEN, alles staande en gelegen in de Nieuwstad voormeld, in de Jonker straat (landzijde), O, Nos. 466, 467 en 469. 8°. Twee perceelen GROND, gelegen in den Hel derschen Polder, nabij liet Station van den Spoor weg, kadaster Sectie A. Nos. 4412 en 4413, te za- men groot 2 Roeden 6 Ellen. 9°. Eenige perceelen GROND, gelegen in de Nieuw stad voormeld, op de Ribbetjes, te zarnen groot 7 Roeden 33 Ellen, gedeelten vau Sectie C. No. 3246. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van Notaris en Makelaar voornoemd, Dijkstraat H, No. 384, in de gemeente Helder. zal, op Vrijdag 17 Julij 1868, des voormiddags ten 11 ure, in het Koffijhuis van B. BERENDSEN, aan het Station van den Staatsspoorweg, in den Anna Paulow na-Polder, ten overstaan van den Notaris B. WEBBHELIJN SMIT, in het openbaar verkoopen 1°. Zeven HUTZEN, eene BERGPLAATS en eene WERKPLAATS, de laatste tot twee Woningen ingerigt, met ERVEN en BOUWLAND, alles staande en gelegen in het Westelijk gedeelte van den Anna Pauloiona-Poldergemeente Zijpe, ka dastrale Sectie L, Nos. 40 en 41, te zamen groot 56 Roeden 30 Ellen. 2°. Een HUIS, benevens het regt van Erfpacht op een perceel GROND, tot den 30 Jiinij 1882, alles in het Westelijk deel van den Anna Pvulowna-Polder, aan het dorp, kad. Sectie L, Nos. 71 1, 714, en 715, te zamen groot 14 Roeden 98 Ellen. 3°. Een HUIS en ERF, staande en gelegen ten Noor den van het Zandgemeentc Zijpe, aan de Oostzijde van het Groot Noordhollandsch Kanaal, kad. Sectie A, N° 772, groot 5 Roeden 70 Ellen. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van Notaris en Makelaar voornoemd, Dijkstraat H, N°. 384, in de gemeente Helder. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4