lilillGEHLUKË STAM) DER GEMEENTE TEXEL. het midden, overal.... Mijnheer de regter! waar ligt, schop pen-vrouw? Komaan, wie zet vijf dollars op schoppen vrouw?" Aangenomenantwoordt de regter. «Aan genomenvoegt het hoofd van de jury er bij. «Nog vijf dollars daarenboven," roept een der gezworenen. «Het spel is gereed," hervat de advokaat. «Schoppen-vrouw in het midden roepen de drie wedders tegelijk.«Verloren:" herneemt de advokaat met een kreet van triomf: «zij ligt regts, mijne heeren, gij zijtalie drie misleid geworden niet door eene schelmerij, maar door de behendigheid van den speler. Gij zijt mij twintig dollars schuldig, en bovendien zult gij na deze proef niet aarzelen om mijn kliënt vrij te spreken Schoppen-vrouw lag inderdaad ter regterzijde, en dit han delend pleidooi was voor geene bestrijding vatbaar. De aan geklaagde werd terstond op vrije voeten gesteld, en de welspre kende advokaat heeft de 20 dollars der regtbank bij zijn welverdiend loon gevoegd. G K 11 E U 3> E B5 E 15 S G T E U. Een der Japansche kunstenaressen heeft het eerst te Londen aan een Japanneesje het eerste levenslicht doen zien.De keizer van Frankrijk en het Haagsche Dagblad zijn beiden lijdende, de eerste aan langdurende- de laatste aan altoosdurende flaauwtens. Verwacht eerstdaags de eerste nieuwe ha ring bij G. Kroeb ir. de Spoorstraat alhier. Niette genstaande de groote zomerhitte blijft de verstandhouding tusschen Parijs en Florence uitermate koel. In het park te Belgrado wandelende, is vorst Micliael gefusiieerd en een viertal zijner omgeving zijn bij die gelegenheid verwond, van welke prinses Anna nu ook al dood is. De Katharinekerk, de onderwijzers kweek- en de garnizoens-school te Osnabruck zijn verbrand. De gemeenteraad te Rijssel en de broeder schap der christelijke leer harrewarren over het examen der geestelijke onderwijzers, tengevolge daarvan heeft pater Phi- lippe zijn wapenbord ingehaald en de stad verlaten. Te Liverpool hebben de schoenmakersknechts het werk gestaakt en verlangen meer loon. De kanongieterij van Krupp te Pissen beslaat eene oppervlakte van 220 morgen; drie duit- sche mijlen spoorweg zijn voor het verkeer in de fabriek aan gelegd waarop zes locomotieven en lóO waggons dienst doen; 10,000 arbeiders zijn in de fabriek werkzaam.In het kris tallen paleis te Londen zal eene tentoonstelling gehouden worden van voorwerpen de luchtvaart betreffende. De Amerikaan Barnum zal een museum openen van hoeden en handschoenen door beroemde mannen en vrouwen gedragen. Ook deukt de grappenmaker er aan een paleis te stichten tot het tentoonstellen van crinolines en chignonsgedra gen door beruchte vrouwen, in spijt van beroemde mannen. (Van onzen 2n correspondent): Arïs Kam en Skere zijn in onderhandeling, de vijandelijkheden zijn inmiddels geschorst. De heer Koorders heeft het ministerie geïnterpelleerd maar bot gevangen. De advocaat-generaal bij het hof van Metz heeft geconcludeerd tot nietigverklaring van den koop van het landgoed 1' Ermitage, in der tijd voor 300,000 fr. gekocht door onzen beminden kroonprins; het landgoed had slechts eene waarde van 80,000 fr. Dezer dagen entstand er een begin van brand op den zol der van een koopman in voorwerpen van gutta percha. Een der bedienden ontdekt het, bindt dadelijk een gutta percha buis aan de kraan van de waterleiding, ijlt naar boven met die geïmproviseerde brandspuit en bluscht den brand in wei nige minuten. Zestig voet buis kost p. m. fl().ze kan tevens dienst doen om den tuin te begieten te schrobben enz. Het gemeentebestuur van het dorp Parr (in Noorwegen) heeft o. a. bepaald, dat het niemand is geoorloofd paling en tongen te villen of visch van de schubben te ontdoen, dan na ze te hebben gedood, en zulks op straffe van 24 uren arrest. Als dat in het ruwe noorden geschiedt, hoe moest men dan wel in Nederland handelen ter bescherming van dieren? WELGEMEENDE HUWELIJKS-AANVRAGE. «Een weduwnaar in de kracht van zijn leven, die in de gelegenheid is geweest eene rijke ondervinding op te doen, wensclite zich weder in den echt te begeven, zoo het hem slechts gelukken mogt eene levensgezellin aan te treffen, die met de volgende eigenschappen bedeeld is Een aangenaam uiterlijk zonder het te weten; de kunst om zich goed te kleeden zonder zich veel op hare kleeding te laten voorstaan; aangename manieren zonder die aan de klok te hangen; de bekwaamheid om een gesprek te onderhouden, zonder volstrekt daaraan te willen deelnemen; en voor haar aan staanden echtgenoot een tedergevoelig hart, zonder daarmede te koop te loopen: een gemoed dat er na streeft den uitver korene te behagen, zonder jaloersch te te worden. Mogt de de eene of andere reflecterende, geene der bovengenoemde eigenschappen meenen te bezitten, dan zal de weduwenaar zich met het notarieel bewijs van een vermogen van f12,000 rente tevreden stellen." DE GEFAILLEERDE. De koopman B., gefailleerd zijnde, riep op eene vergadering zijner crediteuren hunne barmhartigheid in, door te zeggen «Waar zal ik ongelukkige voortaan met vrouw en kinderen van leven?" De president voerde hem te gemoet, «dat hij in 't belang der crediteuren dit verzoek niet in overweging durfde brengen, maar hen wel kennis moest geven, dat bij B. eenige dagen geleden een groot dejeuner was gegeven, waarbij de champagne had gestroomd." «Heb ik daarvan iets betaald?" antwoordde B, gebelgd! Eeu Turk van hoogeu rang ontving onlangs te Parijs, waar hij zich tijdelijk ophoudteene uitnoodiging om de wedrennen bij te wonenmaar de Turk weigerdezeg gende: «wat heb ik er aan? Een van de paarden moet na tuurlijk het eerst aankomen, en welk paard dat zijn zal is mij natuurlijk onverschillig." Ziedaar een Turk, die in staat ware, zelfs het eerelidmaatschap van de K.N.Y. C. van de hand te wijzen Correspondentie. Het schrijven uit Schagen over liet vlaggen en niet vlaggen en het weder inhalen der vlaggen van openbare gebouwen, moeten wij ter zijde leggen om dat de schrijver te onbepaald is in zijne uitdrukkingen, en zijne uiededee- lingen alleen berusten op men zegt Een ingezonden stuk betreffende verouderde toestanden en gewenschte veranderingen bij het korps mariniers is voor dit nornmer te laat ontvan gen en wordt bij de redactie in overweging genomen. Van 11 18 Juuij 1868. ONDERTROUWD Meiert Vlas en Jannetje de Wijn. Hendrik Wuis en Aagje Vlaming. GEHUWD: Klaas Kuiper en Dieuwertje Tuinder. Klaas Vlaming en Elisabeth Dalmeijer. Cornelis Timmer en Autje Boon. GEBOREN; Cornelis, zoon van Jan Hillenius en Antje Luitse. Leenlje, dochter van Johanncs Reuvers en Dieuwertje Langeveld. Jacob, zoon van Dirk Snip en Elisabeth Krijnen. Immetje, dochter van Cornelis Timmer en Cornelisje Kuiper. OVERLEDEN Nicolaas Philip Willem Slijboom, 2 maanden, zoon van Jan Slijboom en Frouwtj Slijboom. Hendrik de Groen, 10 maanden, zoon van Karei Baltus de Groen en Heudrina Petronella van Boxmeer. Ariaautje Mulder, 33 jaren, gehuwd met Jan Schoenmaker. Autje de Lange, 2 jaren, dochter van Albertin de Lange en Autje Dijt. Klaas Vlaming, 38 jaren, zoon van Pieler Vlaming, overleden, en Trijutjc List. u t; K T u i: i; i E N. AMSTERDAM. "17 Junij. Tarwe iets hooger. Rogge Junij I 213.50. Julij 1'211.50. Raapolie vliegend 34^, voorjaar, najaar 34£ Lijnolie vliegend 35-|, voorjaar nnj. 35^. SCHAGEN, 18 Junij. 2 Stieren f100 a 120. 5 Vette Gelde Koeijen f160 a 220. 9 Kalf- Koeijea 1*120 a 160. 10 Nuchtere Kalveren f7 a 11.50. 266 Magere Schapen f6 a 18, 100 Vette Schapen 1" 20 a 24.50,. 800 Lammeren 14 a 9. 6 Bokken en Geiten 1" 1. a 6. 12 Magere Varkens 1'10 a 15. 60 Biggen I'5 a 7 Konijnen 10 a 60 ct. Kippen 30 a 60 ets. Eenden 30 a 55. Duiven 10 a 35 ets. Boter f0.75 per kop of 1per Ned. pd. Kaas 1*0.20 a 0.25 per pd. Kipeiieren 1" 2 70, Eendijeren f3.25 per 100 stuks. PURMERENDE, 16 Junij. Aangevoerd 300 stapels Kleine Kaas, 8 Middelbare. Boter van f 1. tot f 1.10 per N. P. Gemiddeld f 1.05 per N. P. Aangevoerd 126 Runderen. Dc handel was over het geheel lustcloozer. 42 Paarden. 145 Vette Kalveren prijs van 60 tot 80 ct.per N. P. Handel levendig. 61 Nuchtere Kalveren, prijs van 1*4 tot f 10 per stuk. Handel stug. 78 Vette Varkens. De prijs was van 44 tot 51 eents per N. P. Handel vlug. 10 Ma-ere Varkens, van 1*14 tot f20, en 263 Biggen van 1*5 tot f7» Handel matig vlug. 788 Schapen en Lammeren. Vette Schapen golden ongeveer f 2 per stuk minder te Londen waren 40,000 stuks ter markt, hetgeen hier van grooten invloed was. In Overhouders begint de handel te verloopen. Lammeren worden lager vau de hand gezet. Kip-eijeren f 2.80, Eend-Eijeren 3.40 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogeu 245 stapels Kaas, wegende 63580 N. P. De hoogste markt was voor Kleine Hooikaas f 24.50, Gras kaas f27.-, Middelbare Graskaas 1*26 50 Aangevoerd 2216 N. P. Boter. GRONINGEN, 16 Junij. De prijs der Boter was lieden als volgt: le soort ton f40. 1/8 ton f194- 2e soort 1/4 ton f37, 1/8 ton 1* 18; het Ned. pond van 85 ct. tot f 1. Hoendereijereu van 45 tot 55 ct Eendeijeren van 55 tot 65 ct. Van Runderen was de aanvoer tamelijk groot. De handel echter zeer llaauw. Melkkoeijen golden van f90 lot 1130. Kalikoeijen van f 100 tot 1* 150, en kele hooger. 't Vette vlccsch van 25-30 ct. per Ned. pond. Van Schapen was de aanvoer heden wederom zeer aanzienlijk. Met tamelijke» handel gold de beste snort van f 14 lot f 17 a 1*24 Mindere van f6 tot f 9 a 12. Lammeren van f2 tot f5. Met grooten aanvoer van varkeus was de handel heden willig; voornamelijk in biggen. Oude Varkeus golden vau f 23 tot f 35 a 48. Biggen van f 5 tot f 14 a f 22. SNEEK, 16 Junij. Prijs der Boter f 44. ANTWERPEN, 17 Junij. Wol. Verkocht 26 halen vet-wol van la Plata. Gister zijn publiek ver kocht 500 balen beschadigde vet-wol van la Plata tegen fr. 0.40 a 1.50 en 2 balen vetwol van Chili legen fr. 1.20, alles per kilo, naar qualiteit en staat van beschadiging. DELFAST, 15 Junij. Vlas. De invoer bedroeg op de verschillende markten 57 ton, waarvan 47 machinaal en 10 uit de hand gezwingeld; tegen 138 gepasseerde jaar. Voor de eerste soort werd betaald 5 a 9/9 en voor de tweede soort 6 a 8/. Kooplust en aanvoer waren niet groot, de prijzen onveranderd. 266ste STAATS-LOTERIJ. Vijfde Klasse. Tweede. Derde en Vierde Trekking. No. 50G0 f2000: no. 802. 1513 en 6440 ieder f1000; no. 13006 f400; no. 842 en 8224 ieder f200; no. 4747, 5082, 12327, 13852 en 19394 ieder f100. No. 16350 f 100,000; no 444, 5790, 6208, 13677, 14125, 18859 en 19345 ieder f1000; no. 3340 en 18942 ieder f 400 no. 15985 f200; no. 124, 3636, 3866, 4178, 12480, 12549, 13258, 13510. 13847, 14217, 14773 en 18224 ieder flüO. No. 1400 flOOO; no. 14042 f400; no. 2831 en 19618 ieder f200; no. 1353, 2710, 4153, 8457 en 8839 ieder f100. CARGA-LIJST, Van 12 tot en met 19 Junij zijn te Helder tot lossing ingeklaard Naam vau het Schip. Gezagvoerder. Plaats vau herkomst. Lading. Voor wien bestemd. Olive Alpha Ilero Elisabeth Rob.Woodhead John Tompson Th. Barliuson E. Ward M iddlesbro Sundcrland Steenlc.en ijzer Steeukolen n Hagedoorn& Z. Wurfbain&Co. Hagedoorn& Z. "Wurfbain &Co.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3