Achtste Jaargaug. 1808. PI Uil li Jlteuras-- en ZATURDAG <ftÖoertentte--6foÖ. 18 JU LIJ. VASTSTELLING DER 267STE STAATS LOTERIJ. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. COURANT. De prijs der Advertentikn van 14 regels is 60 Centen voor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentiën intezeuden, Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. ®fficiëri gedeelte. Het GEMEENTE BËTUUR van den HELDER, brengt ter openbare kennis, dat bij resolutie van Z. Ex. den Heere Minister van Financiën van den 19 Junij 11., No. 49, krachtens de daartoe door den Koning verleende magtiging, is vastgesteld de 2ö7ste StaatS:Loterij, bestaande uit 20,000 loten, 10,000 prijzen en 2 premien, overeenkomstig het plan aan die resolutie gehecht. Beide stukken, geplaatst in de Staatscourant, zijn voor belangstellen den aan de Secretarie der gemeente nedergelegd. Het gemeentebestuur voornoemd Helder, STA KMA N BOSSE Burgemeester, .en 10 Julij 186S. L.VERHEY, Secretaris. 32lct-officiëel gedeelte. 1TI 3 TT W S T II3 11T Gfr 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz, 17 Julij 1868. Zr. Ms. nieuw gebouwd schroefstoomschip Marnix, kom- mandant kapt.-luit. ter zee P. Toutenhoofd, heeft Woensdag jl. een proeftogt gemaakt op de reede alhier. Woensdag jl. is Zr. Ms. stoomschip de Valk van hier vertrokken naar Glasgow (Schotland), overbrengende de equi- pagie, enz. voor het aldaar gebouwd wordende ramtorenschip de Buffel. Naar wij vernemen zal ook dit jaar een gedeelte van het korps mariniers te Milligen kamperen. Z. M. heeft bij de op te rigten dienstdoende schutterij alhier benoemd: tot 1" luit.-kwartiermeester J. H. de Meijer; tot officier van gezondheid 2e kl. dr. P. Bakker; tot kapi teins B. L. Vries en J. L. von Leschentot la luit3. N. A. A. Berghuys en C. Zur Muhlentot 2e luit8. H. J. Janzen, A. A. Bakker, L. A. Laurey en C. Swaving. Z. M. heeft, met 1 Aug. a. s.op hun verzoek, ter zake van langdurige dienst, op pensioen gesteld den vice- admiraal A. A. de Vries, den dirig. offie. v. gez. 2e kl. W. H. Vermeulen en den inspect. van administr. J. S. Span jaard, onder dankbetuiging aan den vice admiraal A. A. de Vries voor de vele goede en langdurige diensten, door hem aan den lande bewezenen voorts onder toekenning aan den eerste van een pensioen van f3000 'sjaars; aan den tweede van f1300 en aan den laatste van f 1500'sjaarsbevorderd, tot vice-adm. den sehout-bij-nacht G. C. C. Pels Rijcken, adj. des Iionings in buitengewone dienst; tot kapt.-luit. ter zee den luit. ter zee le kl. J. J. Boelentot luit. ter zee le kl. den luit. ter zee 2e kl. J. van Burg; tot luit. ter zee 2e kl. den adelb. le kl. W. G. van Nes; tot kapt.-admin. van kleedÏDg bij bet corps mariniers den ln Init.-admin. van kleeding W. H. de Lozanne; tot ln luit.-kwartierm. bijvoor- schreven korps den 2n luit.-kwartierm. J. Allot; tot dirige rend offie. van gez. 2e kl. den offic. van gez. le kl. A. H. Neyssel; tot inspect. van administr. de officieren van adm. le kl. C. J. M. Koopman en A. C. Ruighart (laalstgen. bij kenze); tot offic. van adm. le kl-, de offic. van adm. 2e kl. J. C. L. K. van Wely en J. A. Waldeck; tot offic. van ad- min. 2e kl. de offic. van admin. 3e kl. J. G. Bebelaar en G. D. van Werdt, en tot adj .-admin.de seheepskl. B. Janse en P. Gallas; en den voornoemden insp. van adm. C. J, M. Koopman, op zijn verzoek, ter zake van langdurige dienst, een pensioen verleend van f1100. Z. M. heeft met den ln Aug. a. s. tot offic. van gez. 3e kl. bij de zeemagt benoemd de kweekei. bij 's Rijks kweek school voor mil. geneesk. W. Schutte, F. M. Cowan, W. T. Clous, M. Steensma, A. Pieters, W. Schoondermark, J. Mes- semaker, J. A. G. Hulst en G. P. J. Theunissen. De luits. t/z. 2" kl. C. J. Damme, P. G. M. van der Wijck, W. M. E. Bervoets en H. G. Hildebrandt, allen laatst behoord hebbende tot 't eskader in O.-Indië en vau daar teruggekeerd, ziju op non-activiteit gebragt. De bij de 4e compagnie mariuiers te Hellevoetsluis geplaatste 2e luitenant H. J. Jolles, wordt naar men ver-' neemt vervangen door den ln luitenant P. A. van Braam Houckgeest, mede van genoemd korps, thans te Amsterdam. Het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden kapt. t/z. P. A. vau Rees, is in den namiddag van den 14den dezer te Greenock (Schotland) aangekomen en den volgen den dag weder van daar vertrokken. Aan boord was alles wel. Bij de directie der Marine is jl. Woensdag aanbesteed de levering van aardappelen ten behoeve van het Hospitaal der Marine alhier. Ingekomen 4 inschrijvingsbillettenals van de heeren J. Huysing f3.98, H. J. vau Kouingsbruggen f2.87, W. Drijver f2.39, P. van Twisk f 2.241. Alles per 50 Ned. pond. Aan de heeren T. J. J. Gori, offic. van gez. 2 kl. bij de zeemagt, J. L. Tulleners en J. G. van der Veen, beide sted. en plattelands heelm., is door de komm., belast met 't afnemen van de geneesk. examens, het diploma van arts uitgereikt. Door het Dijksbestuur van het eiland Wieringen werd gisteren in het openbaar aanbesteed: het maken van 1400 vierkante ellen steenglooijing van zuilenbazalt, welk werk is aangenomen door den heer B. Swets, te Petten, voor de som van f8668.— Zaturdag is te 's Hage aan mr. C. Pock, minister van Binnenlandsche Zaken, overhandigd het bekende, door 1600 ingezetenen der hoofdstad onderteekende, adres van hulde en dank hem toegebragt, wegens het door hem verrigte in zijne hoedanigheid als burgemeester van Amsterdam. Men meldt dat den 11" dezer zich ten paleize van Z. K. H. prins Hendrik te 's Graveuhage heeft geconstitu eerd de nieuwe vereeniging, den naam voerende van "Ne- derlandsche vereeniging voor zeewezen en scheepvaart," waartoe schier alle bestaande zeil- en roeivereenigiugen van Neder land zijn toegetreden. De vereeniging met een hoofdbestuur, gevestigd te 's Graveuhage, onder voorzitterschap van Z. K. H. prins Hendrik, kan heilrijke vruchten dragen voor ons va derland, door de welwillende eendragtige medewerking van allen, die belang stellen in den bloei en de ontwikkeling vau zeewezen en scheepvaart. In de bijeenkomst van den 11 Julij hebben verschillende afgevaardigden der toegetreden zeil- en roeivereenigingen een dagelijksch bestuur gekozen waarvan het mandaat voorloopig voor drie maanden is vast gesteld. Dit voorloopig bestuur bestaat uit de heeren Aug. Hendrieks, president der Amsterdamsche roei- en zeilveres- niging "de Hoop", die tevens gekozen is tot vice-president der vereeniging; jhr. H. J. Rutgers van Rozenburg, presi dent der Koninklijke Nederlandsch roei- en zeilvereeniging te Amsterdam; Hamerster Dijkstra, bestuurlid der zeil vereeniging "Sneek"; jhr. mr. F. P. J. van Eysingapresi dent der zeilvereeniging "Oostergoo" te Leeuwarden; Joost van Yollenhovenvice-president der Kon. Ned. Yachtclub te Rotterdam R. Adriani Jr. president der roeiclub "Cloan- thus te Amsterdam, en C. Teves, vice-president der Harlin- ger zeil- en roeivereeniging. Uit het verslag van de gezondheids-commissie te Am sterdam blijkt o. a. dat daar onder den naam van Eransch meel de verkoop is beproefd van een stof, die geheel uit gips bleek te bestaan. Van de 70 jongelingen, die tot dienstname bij het instructie-bataljon te Kampen waren opgeroepen, zijn er 'fff' opgekomen, van welke 3 om verschillende redenen afgekeerd, en alzoo 47 in dienst gesteld ziju. K".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1