M 746. Achtste Jaargang. 1868. Jïteuros- en WOENSDAG <flÖoertentie--6foö. 22 J U L IJ. ®jfidëri gcöetfte. jOiet-nfficiëd geöceïte. ftM Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. COURANT. De prijs der Advertentien van 14 regels is 60 Centenvoor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd een BLOEDKORALEN KETTINGJE. Helder, 21 Julij 1868. De Commissaris van Politie, A. C. BOONZAJER. ITI E TT TT S T IJ D 11T 3 B II. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 21 Julij 1868. Door de benoeming van den heer C. A. Bekker, plaatse lijk muziekmeester alhier, in dezelfde betrekking te Kampen, zal de muziekale wereld te dezer plaatse een zeer gevoelig verlies lijden, dat door zijn opvolger onmogelijk ten volle vergoed kan worden. De heer Bekker is een door en door kundig musicus en bezit een tact van onderwijzen zonder voorbeeld. Doch het zijn niet zijne leerlingen alléén, die zijn vertrek zullen gevoelen, maar vooral de verschillende alhier bestaande muziek en zangvereenigingen als Apollo, Cecilia, Polihym- nia en Concordia, waarvan hij de betrekking van directeur vervult met een bewonderenswaardigen ijver en hoofdzakelijk uit liefde tot de kunst; daar de finantiele vergoeding op verre na niet geëvenredigd is aan de vele moeite en werkzaamhe- die hij zich ten dien opzigte getroost. Deze vereenigingen zijn het waarvan wij vreezen dat eenige, met het vertrek van den heer Bekker, hunnen val nabij zullen zijn. Het verwondert ons, daar het toch hier genoeg bekend is dat men te Kampen zeer veel prijs op de bekwaamheid van den heer Bekker steltdat men in den laatsten tijd geene pogingen heeft aangewend, om hem voor deze gemeente te behouden, hetzij door finantiele of andere middelen ter ver betering en veraangenaming zijner maatschappelijke positie. Wij vreezen dat dergelijke pogingen thans reeds te laat zullen zijn. Wij geven hier een kort verslag van de vergadering der werkende leden van het artillerie-vrijkorps alhier, ge houden den 18 Julij jl. De president brengt ter kennis van de leden dat bij het bestuur een missive is ingekomen, onderteekend door 25 leden van het korps dat hij (hoewel niet alléén daarom) de werkende leden tot deze vergadering heeft opgeroepen ten einde den inhoud dier missive te behandelen. De president vraagt of er ook leden zijn die over den inhoud dier missive het woord verlangen. Onderscheidene sprekers hehben het woord gevoerd, waarvan sommigen over enkele punten der missive van gevoelen ver schilden met anderen. Door den majoor-kommand, werd medegedeeld dat voortaan het schijfschieten voor de werkende leden zal plaats hebben bij het fort Oostoever, dat op de vroeger reeds bepaalde dagen, des avonds ten 6.J-ure zal worden aangetreden bij het loodskantoor. Verder deelde ZEd. mede, dat die leden welke verleden jaar de oefeningen op de batterij getrouw hebben bijgewoond, een ouderscheidingsteeken (bestaande in een zilveren granaat, te dragen op den arm, tusschen de schouder en de elleboog) zullen bekomen dat de oefeningen op de batterij voor die leden welke verleden jaar bij die oefeningen niet zijn tegenwoordig ge weest, verpligtend zijn en zij (wettige verhindering uitgezonderd) op den bepaalden tijd steeds present behooren te zijn. Ook is medegedeeld dat op nader te bepalen tijd een concours zal worden gehouden in het schieten op de schijf, waarbij aan de overwinnaars prijzen zullen worden uitgereikt; doch alleen die leden zullen hieraan deel mogen nemen die eenigzins getronw van de oefeningen gebruik hebben gemaakt. De president voert nogmaals het woord, waarna de ver gadering wordt gesloten. Z. M. transportschip met stoomvermogen Java, kom- mandant kapt. luit. t/z. C. J. Damme is hier gisteren van Batavia gearriveerd. Dit schip is den 6 November jl. van hier vertrokken, heeft dus de reis gemaakt in 8J- maand. De thuis reis is volbragt in 86 dagen. Z. M. stoomschip de Valk is den 19 dezer te Gree- nock (Schotland) gearriveerd. Z. M. heeft aan de adj.-commiezen A. Vroom en J. C. Schuyt, werkzaam bij de directie der marine te Amsterdam en te Willemsoord, op hun verzoek een eervol ontslag ver leend met aanspraak op pensioen. Eerstgemelde met den laatsten September aanstaande en laatstgemelde met den laatsten dezer maand. - De luit, t/z. H. J. v. Broekhuijzen dienende op Z. M. wachtschip te Amsterdam wordt met den laatsten dezer op non-activiteit gebragt en op dat wachtschip vervangen door den luit. 2° kl. H. L. Cadet. Ter vervanging van den officier van gezondheid J. K. Stakman Bosse, die geplaatst is bij het le regiment hussaren te Zutphen in garnizoen, is bij het 3° bataillon 7e regiment, alhier, geplaatst de officier van gezondheid 3e klasse H. H. van der Vegt, komende van het 3e bataillon 8e regiment. Den 17 Julij is benoemd tot United States Consu- lair-Agent voor Helder en omstreken de heer K. C. van Vliet, Scheeps-Agent alhier. Door Z. M. is benoemd tot Heemraad van de Anna Pauwlowna-polder de heer A. Kaan Jzn. Vrijdag avond jl. is te Texel, tengevolge van het inslaan van den bliksem, een schapenboet geheel afgebrand, die juist gereed was gemaakt tot berging van hooi. Ook zijn aldaar een paar schapen en een rund getroffen. De opening der jagt op waterwild in Noordholland zal plaats hebben op Zaturdag 1 Aug. a. s.de kooieenden moeten opgesloten of gehokt zijn van 1 Aug. tot 1 Sept. De N. Rolt. Ct. verneemt dat het voornemen bestaat om in het vervolg ook de marinewerf te Hellevoetsluis op te ruimen of ten minste zooveel mogelijk tot onvermijdelij ke doeleinden te bekrimpen. Een lievige boschbrand woede den 15 dezer des avonds in de bosschen van den beer van Brienen, woonachtig te Brussel, welke zijn gelegen aan de spoorbaan van Utrecht naar Arnhem, in de nabijheid van het station Maasbergen. Bij den uitgedroogdeu toestand van alles nam de brand eeu onrustbarenden omvang, en dikke rookkolommen bedekte de vlakte; de vlammen lekten de balken op de spoorbaan, toen, tot groote geruststelling der omliggende bewoners, den vol genden morgen onverwachts een detachement artilleristen onder geleide van den ln luitenant Westhoff en den 2n luitenant van Hasselt, uit de legerplaats te Zeijst het bosch inrukte. Voorzien van schoppen, begon men onmiddelijk met- alle inspanning uit te dooven en af te graven, zoodap zij-- in een half uur over ecne groote uitgestrektheid int VtWr meester waren, en toen daarop nog eene afdeeling minauts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1