m\TDEK GEHEE.ÏÏE TEXEL. CARG A-LI oor van te vinden. Zijne eeni- 'énsCTJone, Pene ,-ud( moest er natuurlijk meer van ften, en dat wist zij ook, want de boer had haar dikwijls len coupon ter wisseling gegeven; meerdere inlichting kon zijniet geven. Eindelijk vertelden zij ook, dat de overledene verzocht had, onuitgekleed in een laken gewikkeld in zijn laatste verblijf, de houten woning, te worden gelegd. En dit was opzijn verlangen ook krek zoo geschied. Toen ging er een licht op. Men vroeg autorisatie, om het lijk op te graven en verkreeg ze. Onze zonderling had zijne effecten en die maakte een aardig kapitaal altijd op zijne borst bewaard en wilde deu dierbaren schat in het graf bij zich behouden. De heer K. Weltli, vroeger spoorweg-ingenier te Bern, thans te Riesbach bij Zurich heeft een nieuw locomotief stelsel uitgevonden voor bergspuorwegen, hetwelk in techni sche kringen groot opzien verwekt. Deskundigen van het polytechnicum te Zurich, die op last van den Bondsraad de nieuwe uitvinding hebben onderzocht, hebben in hun herigt verklaard, dat zij, met het oog op het groote tot dusver onopgeloste problema der Alpenspoorwegen verdient het ei van Columbns genoemd te worden. De Times zegt, dat het gerucht waarheid bevat, dat men in de transvaalsche republiek goud gevonden heeft. De goudlaag schijnt buitengewoon uitgebreid en rijk te zijn. Men vindt het goud op ongeveer 500 mijlen afstands van Potchefsto wn, de meest zuidelijk gelegen stad inde republiek. .De weg daarheen gaat door een gezond klimaat en in de omstreken vindt men overvloed van wild. Volgens eene overlevering zouden de Portugezen in de 16de eeuw eene expeditie hebben uitgezonden, om deze goud mijnen te exploiteren, doch de manschappen moesten terug- keeren, nadat zij de Zambesi tot Sena waren opgegaan, omdat velen hunner waren omgekomen door koorts en door den steek van eene vergiftige vlieg, welke dr. Divingstone onlangs beschreven heeft als doodelijk voor paarden en vee. Verde re bijzonderheden van het nieuwe goudland worden spoedig verwacht. GCNEIGDE B R R I G T E V. Catherine Schuwacher, de beruchte weduwe van Markies d*Orvault, wordt kloosterzuster en Mll. Rosa de schoone en intieme vriendin van den seine-prefect Haussman wordt zangeres aan de groote opera. Tegen den hertog van Siza is een aanklagt wegens opligting ingediend. Honderd jaar geleden, moesten de onderwijzers bij het afleggen van examen ook blijken geven van bekwaamheid in het baard scheren. De hoogleeraar Vrede heeft het lidmaatschap van het provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en wetenschap pen onherroepelijk nedergelegd; die man had ook te veel hooi op zijn vork en zal zich nu verder alleen maar bezighouden met het vereeuwigen van specialiteiten in het koeijen dooden en het redden van de Etiropesche vrede; zijn boezemvriend, wiens keizerrijk de vrede is, ligt eerstdaags aan de beurt. G. Knoppers op Wulpenhout, telt nu al 30 spruiten, als: 20 uit het eerste en 10 uit zijn tweede huwelijk. Het huwe lijk van de kroonprins van Denemarken met prinses Louise van Zweden is nu geklonken; om Denemarken wenschen wij het vorstelijk echtpaar niet zoo veel spruiten als waarover Knoppers zich verheugd Met ultimo dezer zal de in- teekening op het hulde betoon aan de oud-minister Heemskerk van Zuylen finaal worden gesloten. Men zal zich dus dienen te haasten.De miliciens van de ligtingen 1864: en 1865 zoo wel gehuwde als ongehuwde zullen tegen 15 Augustus a. s. in werkelijke dienst worden opgeroepen voor de oefeningen in het kamp te Millingen. De schapen die uit Sleeswijk in Engeland worden ingevoerd, moeten 10 dagen quarantaine houden. De dierentemmer van het Amerikaansche cirque, dat zich op dit oogenblik te Brussel bevindt, is door zijne leeuwen verslonden. Te Portsmouth heeft bij 't nemen van proeven met verschillende soorten van buskruid en dergelijke stoffen, een ontploffing plaats gehad waarbij de dirigerende officier gedood en een zijner assistenten zwaar gewond is. Te Antwerpen zijn Zaturdag een 20tal balen katoen, die aan de haven lagen om op eene stoomboot te worden geladen, ontvlamd. De oorzaak was zelfontbranding. Te Sainte- Anne aan het Viaamsche hoofd is in eene tent. waar men zich met vogelschieten vermaakte, een vaatje kruid gespron gen, op het oogenblik dat eene talrijke menigte zich in die tent bevond. Dertig personen werden meer of minder zwaar gekwetst. In Pruisen heeft de overheid eene circulaire uitgevaardigd waarin bepaald wordt, dat men in de dorpen maar vier maal in het jaar bal mag houden. Daar is nu ook al de dans officieel geregeldGod weet wat men in Pruisen verder al aan officieele regels zal onderwerpen. 3Jngc5cmtini. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Schagen 30 Julij 1868. Mijnheer de Redacteur! Verpligt mij, s. v. p. door het plaatsen der volgende regelen in uw ook ten onzent veel gelezen weekblad. Toen de Schager Cozirant in haar voorlaatste No. weder voor het eerst, na verloop van eenige jaren, de te houden openbare vergadering van onzen raad aankondigde, vleiden velen zich inet de hoop dat voortaan ook weder, als vroeger, de verslagen vau die vergadéribgéri in ons Weekblad' zouden worden opgenomen. Die hoop is gebleken ijdel te zijn, de Schager heeft het verslag der raadszitting niet opgenomen, ofschoon de overeenkomst, in der tijd door den uitgever met het gemeentebestuur deswege aangegaan, nog altijd bestaat. Het is niet mijne bedoeling, deze even onbegrijpelijke als afkeurenswaar dige nalatigheid van onze Courant, tegenover de inwoners der plaats, wiens naam zij draagt, door een verslag in uw blad goed te makenalleen de overweging, te veel van uwe welwillendheid te vergen zou mij daarvan reeds terughouden. Toch kan ik niet nalaten te vermelden, dat deze ver gadering, vau 25 dezer de eerste welke door ouzen nieuwen burgemeester werd gepresideerd, zeer belangrijk mogt heeten, zoo wat de resultaten aan gaat, als de kennis welke het publiek kon nemen van verschillende zaken betreffende het bestuur onzer gemeente. De leiding bleek aan goede handen toe vertrouw d en bewees dat het hoofd der gemeente in de eerste plaats ernstig wil orde in de vergaderiugeu, en in onze, zoo ongelukkig verwarde ge meente administratie. Niet genoeg kan ik de kiezers aanbevelen de raadszittingen bijtewonen, thans vooral, uu er zóóveel geregeld eu in orde gebragt moet worden, zul len zij daar, uit de beraadslagingen kunnen leereu, hoe zwaar de personen als raadsleden wegen, aan wier zorgen Schagens belangen zijn toevertrouwd. Deze kennis toch is onmisbaar, om zelfs te kunnen beslissen, wie, der raadsleden, bij aftreding, herkozen, wie ojj stal gezet moet worden. Ten slotte meen ik aan deu wensch van velen te voldoen, door beschei- deulijk in overweging te geven, of het niet tot bevordering der belangstel ling in de behandeling der gemeeutezaken strekken zou, wanneer, bij do aankondiging der raadsvergaderingen, tevens de te behandelen puuten in de courant werden bekendgemaakt. Dan toch zouden belanghebbenden, steeds kunnen weten, of er iets belangrijks aan de orde was. X. Onlangs hebben aan de Hoofdgracht alhier (voor en achter) twee schoorsteen branden plaats gehad, een gevolg van de slechte controle op het nazien van stookplaatsen. Het is van algemeene bekendheid, dat dit gewigtig deel der gemeente' administratie, alles behalve in orde is, en het lijdt geen twijfel, dat als een deskundige eens een behoorlijke inspectie hield er vrij wat voor den dag zou komen, hetwelk in strijd is met de op dat punt bepaalde voorschriften. Het is dan ook te verwonderen, dat er niet meermalen brand komt; maar den een of anderen tijd zullen de gevolgen niet achterblijven. Alvorens nu de put te dempen vóór dat het kali verdronken is, worden burgemeester en wethouders in het belang der ingezetenen verzocht in die controle de noodige ve beteringen te brengen, hetwelk met behulp der po litie gemakkelijk te doen is. Helder, Julij 1868. Correspondentie. Op de vraag uit Schagen naar een iu de vorige week afgezonden brief, antwoorden wij, dat die brief voor plaatsing te laat is ontvangen. Van 23 Julij 30 1S6S. ONDERTROUWD: Bernardus Dankelman eu Jannetje Mets. Maarten Visser en Cornelisje Dros. Teunis Kerken en Tetje Vlaming. GETROUWD Geeue. GEBOREN Jakob, zoon van Jan Kuiper en Jantje Duinmaijer. An- naatje, dochter van Tijs Zijm Mz. en Neellje Reij. Cornelis, zoon van Pieter Maas en Willemina Borgman. Teeke, zoon van Jakob Boon en Trijntje Kerke. Grietje, dochter van Cornelis Zegel Jsz. en Cornelia Veen. OVERLEDEN Martiuus Sandefort, 1 jaar, zoon vau Pieter Sandefort en Aaltje Iluisinga. Martje Vos, 80 jaren, weduwe van Jakob Boon. Jauiieije Nieuwenhuij/.eu, 84 jaren, weduwe vau Pieter vau der Wiele. Jannetje Korteuhoeve, 4 maanden, dochter van Jan Kortenhoeve en Maartje Boesje. Arie Dykseu, 1L dagen, zoon vau Cornelis Dijksen Pz. eu Ne eitje Koorn. Hl A j; KTBE K I G T E N. PURM ERENDE, 28 Julij. Kleine Graskaas f 27 75. Redelijke voorraad; vlug en aan den prijs verkocht. Aangevoerd 183 stapels Kleine Kaas, 5 Middelbare. Boter van f 1.25 a f 1 35 per N. P. Gemiddeld f 1.30 per N. P. Aangevoerd 105 Runderen. Vette Koeijen was de handel redelijk vlug. Melkkoeijen waren uithoofde der te houden Beemster koemarkt niet aange voerd. Iu Kalfkoeijen schijnt voor het buitenland nog al kooplust, aangezien er reeds veel vraemde kouplieden hier zijn. 150 Vette Kalveren, prijs van 50 tot 75 ct. per N. P. Handel vlug. 20 Nuchtere Kalveren, prijs van f6 tot f 12 per stuk. Handel stug. 4 Magere Varkens, van 111 lot 16 en 64 Bigden van l"4 tot f6. Handel stug. 867 Schapen en Lammeren Vette Schapen giugen naar mate vau den ruimen aanvoer vlug van de hand. Magere Schapen was geen handel. In Lammeren blijtt het lusteloos. Kip- eijeren f 2.80, Eend-Eijeren 4.per 100 stuks. 5 mud Appelen f 5, 3 mud peren f 6 per mud. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 278 stapels Kaas, wegende 73239 N. P. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f27.25, Mid delbare f 24.Aangevoerd 393 N. P Boter. BEEM STER-STIEREN MARKT. De aanvoer redelijk, de handel in de geschikte Dekstieren bij den aanvang der markt flink; in oude Stieren eveneens; de markt was echter terugloopend, zoodat per slot verscheidene Stieren onverkocht zijn gebleven. ENKHUIZEN, 30 Julij. Kaas aangevoerd 45 stapels, wegende 10494 Ned. ponden. Hoogste prijs f28.Laagste f22.Mosterd per mud f21.75. Karweij per 50 kilo f 18 50. Graauwe Erwten per mud f 16.— a f 15.Capucijnders per mud f 15,a f 11"Wijker valen f 10.a f9. Karweij met weinig haudel, de teelders willen niet dau tot hoogere prijzen af zetten. Het nieuwe Mosterzaad is zeer mooi, SNEEK, 28 Julij. Prijs der Boter f 55^. Van 24 tot en met 30 Julij zijn ingeklaard JST. te Helder tot lossing Naam van het Schip. Kongs verre Perseverance Frundship Susaniiah Orouoco Helena Pieter Symon Martina Olbers Chelone Veracity Angenieta Janets en Mary Gezagvoerder. Plaats van herkomst. Lading. Voor wien bestemd. A. Val. Walloe Sundswall Hout Blikman Co. R. Walker Newcastle Steenkolen en gebakk. steen B. Hagedoorn H. Roberts Newcastle Steenkolen van Hasselt G. E. Painter Seaham Idem Wurfbain&Co. J. Vink Newcastle Idem en ge bakken steen. J. Kaap J. Peïnsmi Sundswall Hout Scheffer, enz. A. H.Petterson Idem Idem Blikman Co. JPoldenburger Reya Idem Idem Hallgren Sundswall. Idem William Pont J. Frederiksen Idem Idem Blikman Co. F. Davison Newcastle Steenkolen Wurfbain&Co. F. Nannings Hudingswall Hout Blikman Co, John Cock Sunderland Steenkolen Wurfbain&Co.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3