Dienstbode. A WOONHUIS Uerfuuijmifl, Timmer- en Brandhout. nppiiöare Uer&ooping Roerende Goederen, Xlpcnfmrc llerüooping Huisraad en Inboedel, JJuölMe ÏÏpruüuJT Zeeramp op Terschelling. fit $mi Grenadiers en Jagers, ADVERTENTIE! Wordl gevraagd: eene TE HUUR OF TE KOOP, op TEXEL. EEN GEDENKSCHRIFT TENTOONSTELLING Woensdag 5 Augustus vertrekt van hier de West-Indische mail. Ondertrouwd H. T. DUINKER, Weduwn. vau E. de Jong en A. M. M. van DEB BKU6H. Xvmgtft?** Iemand van middelbare leeftijd, eene rijks- umms? administrative bptrekking bekleedendenog over eenige uren des avonds kunnende beschik ken, wenschte die te besteden, tot het bijhouden van Boeken of andere administrative werk zaamheden. Hierop inclinerende, adressere men zich met franco brieven, onder de letter V, aan het bureau dezer courant. Nieuwediep, 28 Julij 1868. Adres bij den Uitgever dezer Courant. met primo Aovrmlbrp te aanvaarden: EEN GOED WELDOORTIMMERD bevattende 5 Beneden- en Bovenkamers, een Suite en Tuinkamer, benevens een lief Tuintje, een groote Kelder en idem Regenbak, Keuken en Droog zolder; tevens is het Gebouw voorzien met Gas- en Waterleiding; staande te ilen Ilelder, Dijkstraat Lett. H, N°. 396. Dagelijks te bezigtigen van 'i morgens 12 ure tofs mid dags 5 ure, mi-Is vooraf belet vragende. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Heer C. J. VAN SPAIjL alhier. op Diilgsdag- 4 tugiKtiia ÏSOS, 's morgens 10 uur, op het HELDERSCHE PLEIjV, vau eene AANZIENLIJKE PARTIJ Daags te voren, behoorlijk gekaveld, te bezigtigen ter plaatse voormeld. SWAVIWG, Deurw. OM COmiT GELD, op Donderdag 6 Augustus 1868precies ten Elf ure, van ten huize van SJOUKE S.TOUKES, Winkelier aan het NieuwecliepWijk L, No. 99. om coBDtant geld, op Vrijdag den 7dc" Augustus 1868, des voormid dags ten 11 ure, ten huize van J. van der ZWAN, Kastelein in het lokaal DILIGENTIA te bestaande in CANAPÉS, STOELEN, alle soorten van TAFELS, CHIFFONNIÈRES, KASTJES, LEDIKANTEN, BEDDEN met toebehooren, GLAS BEDGORDIJNEN, VLOER TAFELKLEE- DEN, KOOK en andere KAGCHELS, GLAS en AARDEWERK, KOPER, TIN en BLIK WERK, onderscheidene ORNAMENTEN en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. Men presenteert, op Donderdag 13 Augustus a. s. 's avonds 8 ure, in het Logement DE VERGUL DE ZIV/LAAr, aan den Burg, door het miuisterie van den te Texel gwestigden Notaris CJTWI publiek te verkoopen De Hofstede genaamd >Sir Robert Peel" met annexe BOUW- en WEILANDEN, uit muntend ingerigt voor Landbouw en Vee houderij; TUIN en BOOMGAARD, met kapitale SCHUREN en ARBEIDERS WO NINGEN, alles staande en gelegen aan den grindweg in den polder Eijerlandge meente Texelte zamen groot 215 Bunders. Aanvaarding der Bouwgronden met het ontblooten der te Veld staande schoof en al het overige met 15 Maart e. k. De Hofstede is dagelijks te bezigtigen. Nadere informatiën te bekomen bij den Administra teur dier Hofstede, den Heer Mr. WILLEM BOK, te Texel, en de HH. BURGER en SCHADEB Notarissen te Rotterdam. In sommige afdrukken van ons vorig nommer stond in deze Ad vertentie Donderdag 15 Augustus, doordien bij verplaatsing de cij fer 1 er was uitgevallen. Moet zijn: Donderdag 13 Augustus; als boven. Bij van BRUTEN BLEEKER, te Sneek, is uitgegeven en bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar gesteld mb av TER HERINNERING AAN HET VERGAAN DER LOODSBOOT No. 4 OP 2 DECEMBER 1867 EN AAN DE TOIiN BETOONDE LIEFDADIGHEID IN NEDERLAND, NAAR OFFICIEEL E BRONNEN BEWERKT DOOR .1. II Vit DEK VEES, Doopsgezind Tred. en Lid der Commissie te dier zake. Uitgegeven voor rekening der Commissie en ten behoeve van het fonds tot ondersteuning der na gelaten betrekkingen der met genoemde Loodsboot verongelukte manschap. I'rijs /O.SO. VAN TE AU N HEM, in Juli, Au^uUns en September. Geopend van 5 Juli tot 30 September van 's voormid dags 10 tot 's namidd. 4 uurop Zondagen van 12 tot 4 uur. EATItÉE 50 CE1TS. (0 e Augustus. CONCERT door de Kapel van het Re giment Veldartillerie, on der directie van den Kapel meester Ruderrdorff. Aanvang ten 7 uur. Entree ƒ0.75. Augustus. MATINEE MUS1CALÉ door de Kapel van het 8" Re giment Infanterie, onder directie van den Kapeloi.Krönig. Aanvang ten, 1| uur. Entree 0.30. Don vierdag; O Aiiffiislus. MATINÉE MUSICALE. GROOT CONCERT. Zondag S MATINÉE MUSICALE door de Kapel van liet 8e Regiment Infanterie, onder directie van den Ka pelmeester Krönig. Aanvang ten 1^ uur. Entree ƒ0.30. Dinsdag 4 Aanvang ten uur. Eutrée ƒ0.75. Aanvang ten 7 uur. Eutrée ƒ1.99. Beiden te geven door de Kapel van het Regiment onder directie van den Officier-Directeur D U N K L E R. Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4