Wed. A. PRINS en Zoon, BMiLIJKE STAM) DEI! GEMEENTE ÜELDEIi. BURGERLIJKE STAND DES GEMEENTE ZIJPÈT ADVERTENTIE N. GENEIGDE BERIGTEI. De "Volksschoolvriend," een Duitsch tijdschrift, in den geest van Groen c. s., bevatte dezer dagen in een opstel de grond regelen der goddelijke paedagogiekhet volgende «God heeft «Abraham en zijne familie en vroeger reeds Adam en Eva nonderhouden en opgevoed. Hij wende daarbij de catecheti- »sch,e methode aan daarom moeten wij de Socratische ver- »weimen, want zij is van een heiden afkomstig en is niet in "den zin en geest van de goddelijke paedagogiek. God heeft "verder bij Adam en Eva het "aanschouwelijk onderrigt" "gebruikt, want Hij voerde alle dieren voor hem om ze hunne «namen te geven. Verder vermijd God in Zijn onderwijs alle "definitien, daarom moeten de onderwijzers die ook niet ge bruiken. Bij Zijne opvoeding wendt Hij vooral ligckaam- »straffen aan; de tuchtroede heeft in Zijne inrigting niet ont broken. Slagen treft men dikwijls bij Hem aandaarom is »de ligchamelijk tuchtiging naar den zin en den geest der "goddelijke paedagogiek." Nu toch, dunkt ons, zal men niet meer vragen hoe het onderwijs moet worden ingerigt. De Tijger uit de Marine-dierentuin staat thans in het drooge dok. Het 5 ellen hooge standbeeld van Karei den Groote is dezer dagen te Luik onthuldhet is omgeven van 6 kleine Kareltjes die maar 1 el hoog zijn. In Rome is een mijn ontdekt, het is, jammer genoeg, geen goud-, maar een bus kruidmijn, waarmeê men nog sneller dan per spoor verhuisd. Voor Oorlog en Marine te zamen is 25millioen op de staatsbegrooting, en voor het lager onderwijs nog geen 4 ton gouds uitgetrokkenhet moest juist omgekeerd wezen, dan nog zou men vruchten zien vau die 25| millioen. In Rome zijn nog maar 488 ketters; dat gebroed begint dus ai mooi op te ruimen. Onze jongste Alkmaarsche Zus heeft geen ruimte tot opname van een ingezonden stuk, dewijl hare co lommen vol zijn metnonsens en oude tijdingen Disraeli krijgt de kouseband. Tegelijkertijd als te Rome het oekaminisch concilie zal vergaderen, zal te Genève een rationalistisch congres worden gehouden. ^Ingcsanbcn. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Helder 3 Augustus 18G8. Mijnheer de Redacteur Wij genieten het groote voorregt, dat de waterleiding, ons in de ruimte, voor weinig geld, van heerlijk duinwater voorziet, en daarom is het jammer dat sommige ingezetenen nog bedrogen worden, door, in plaats van zuiver duin-, tfnzuiver slootwater tekoopen. Demeesten doen dat in hunne onkuude, maar het is de pligt van het dagelijksch bestuur, om er tegen te waken. Bij de molcusloot is een sloot langs deii openbaren weg, waarin drassig water is, waarbij het zakwater van het kerkhof komt, dit water nu wordt door sommige waterhaalders in hunne vaten verzameld, zoo men voor geeft om door de dieren gedronken te worden, maar waarvan de menschen mede voor een deel voorzien worden. Dit moest belet worden; op die vaten moest met groote letters geschreven staan slooticater, even als op de vaten van hen die zuiver duinwater verkoopen duinwater moet staan dan kunnen de menschen zien wat ze voor huu geld krijgen. Hierop moet door de bevoegde magt naauwkeurig gelet worden. Tot nog toe is de gezondheidstoestand in onze gemeente gunstig maar meer en meer komen er ernstige koortsen en het gebruik van moerassig slootwater kunnen die zeer bevorderen. Steller dezes hoopt in dezen op de activiteit der bevoegde magt. V. O. Mijnheer de Redacteur Vergun mij om met een enkel woord mijne verwondering te openbaren, dat niet een der leden van deu Raad zijne adhaesie heeft gehecht aan de missive vau den heer Van Opdorp, in de laatste raadsvergadering voorgelezen. Ik wil erkennen dat de zaak eeu fait accompli is, maar moet de burgerij en hare vertegenwoordigers dan maar alles goedkeuren eu in alles berusten wat het dagel. bestuur goedvindt hun bij verrassing toetedienen? Een ieder zal tocli de klagt van den heer van Opdorp moeteu billijken. Een ieder zal het laken dat een wethouder bij herhaling, voor zich en zijne familie, op eene schaamtelooze wijze en met miskenning van de regten van anderen, alle gemeentebetrekkingen zoo veel mogelijk tracht meester te worden. Ik vraag u of de leden van den Raadj hun pligt en roeping getrouw zijn, wanneer het hun aan moed ontbreekt om te spreken, daar waar zij zeiven doordrongen zijn van het onbillijke der handelwijze W. Van 24—31 Julij 1868. ONDERTROUWD F. J. Biesemans, botteliersmaat bij de Marine, 31 jaren en J. van der Poel, 29 jaren, wonende thans alhier, onlangs te Scha- gen. D. de Leeuw, werkman, 30 jaren en N. Biesboer, 25 jaren, wo nende te Schagen. GEHUWD: J. M. Luijten en T. Wieliuga. H. Breet en N. London. BEVALLEN S. M. van der Kuijl, geb. van der Plaat, D. A. H. Bon, geb. Kerkcner, Z. E. M. vau der Wedden, geb. Breet, Z. A. Moleman, geb. Riewers, Z, C. M. Wickel, geb. Du Mee, Z. A. M. Kiesewetter, geb. Jongman Houtzager, Z. J. E van der Ven, geb. Roe- loffzen. D. E. J. de Graaf, geb. van Haren, Z. T. 8teilberg, geb. Rieuwers, D. OVERLEDEN M. van Veen, 2 maanden. W. van Es, 12 dagen. W. Mulder, 21 jaren. C. de Vlugt, 6 maanden. J. Gude, 15 we ken. F. S. W. Boll, 40 jaren. N. den Buitelaar, 20 dagen. A. Botter, 16 maanden. A. Del ver, 6 maanden.W. Reichart, 16 weken. M. Stuivenberg, geb. Boormeester, 34 jaren. C. Kwant, 4 maanden. H. Koppen, 7 weken. J. Smit, 5 weken. W. T. van Hanxleden, 79 j. H. J. van den Broek, 70 jaren. Ambtshalve ingeschreven 1. Van 15 31 Julij 1868. ONDERTROUWD P. Aangeenbrug, weduwn. en G. Breed, j. d. GEBOREN Dirk, zoon van L. Wiggers en J. West. Cornelia, d. v. G. Sluis en M. Bregman. Hendrika Cornelia, d. v. A. P. Sipman en P. Zwart. Rens, z. v. P. Bras en M. Zonneveld. Catharina Fran- cisca, d. v. H. H. Reijnders en A. Baars. Trijntje, d. v. P. Dissel en A. de Graaf. Cornelia, d. v. C. Oosterman en A. Quak, Antje, d. v. T. Kooij en T. Kapitein. Abraham, z. v. G. Volder. Jantje, d. v. J. de Leeuw en N. Schuitemaker. Pieter Johan, z. v. M. F. Wallen en M. Snooij. Catharina, d. v. M. Polder en M. Kooij. Pieter, z. v. G. Schotvanger en M. fichotvanger. Adriana, d. v. J. A. Thomasz en A. Ossen. OVERLEDEN Cornelis Jobannes, 4 jaar, zoon van T. N. Brouwer en T. Bes. Hendrik Kok 66 jaar, weduwnaar van J. van Twuijver. Cornelis Oosterman, 23 jaar, echtgenoot van A. Quak. Jan, 7 m. z. v. P. Plevier en G. de Jong. Alida Quak 58 j. echtg. van T. Kooijman. Willem de Graaf 38 jaar, echtg. van G. Biesboer. Maartje, 3 m. d. v. T. Kicsling en A. Visser. Pieter, 8 m. z. v. P. Dekker en T. Stoffel. Neeltje, 9 m. d. v. H. Rens en J. Marees. Cornelis, 2 ra. z. v. A. Ka ter eu A. Slikker. Dirk, 18 m. zoon vac H. Delver en T. Peper. Saakje, 8 m. dochter van P. de Graaf en S. Steggerda. Cornelia, 6 m. d. v. J. Crum en C. Aalbers. Trijntje, 6 m. d. v. M. Pronk en J. Pol. Herman, 4 m. z. v. J. Darphorn en E. van Eeten. Cor nelis Doorn, 40 j., echtg. vau M. Jonker. Maartje, 3 m. d. v. W. de Jager en A. A. van der Berg. Johaunes, 15 d. z. v. A. Aalbers en D. Cornelissen. Arie, 2^ j., z. v. J. Koning en T. van der Maud. Hendricus, 10 m.z. v. H. Kreijger en N. Veuger. Pieter, 3 m.z. v. J. Rijgers en E. Bakker. Alida, 4 m.d. v. P. Huiberts en T. Dekker. MAKKTBEIUGTËN, SCHAGEN, 30 Julij. 2 Paarden t 50 a f 90. 1 Stier f 60. 26 Gelde Vette Koeijen f 160 a f210. 6 Nuchtere Kalveren f5 a 10. 80 Magere Schapen f6 a 14. 270 Vette Schapen f 18 a 22. 80 Lammeren f6 a 12. 6 Magere Varkens 8 a 13.50. 21 Biggen f2 a 6. Konijnen 10 a 60 ct. Kippen 40 a 55 ct. Duiven 10 a 25 ets. Boter f 0.90 per kop of f 1.20 per Ned.pd. Kaas 20 a 40 ets. per N. P. Kipeijeren f 2.60 a 2 70 per 100 stuks. ALKMAAR, 1 Aug. Aangevoerd 6 Paarden f 40 a 120. 5 Koeijen f 35 a 110. 12 Nuchtere Kalveren f 4 a 8. 147 Schapen f8 a 26. 20 Lammeren f 6 a 8. 6 Geiten f3 a 5. 40Magcre Varkens f8 a 22. 84 Biggen f 3 a 5. Boter per kop 85 a 95 ets. HOORN, 30 Julij. Kleine kaas f 28.50 Aangevoerd 231 stapels, wegende 53359 NP. De derde serie van Wolveiling tc Londen zal beginnen 13 Aug. a. s. tot heden zijn daarvoor aangevoerd: 55000 b. Sydney, 60,000 b. Port- Philip, 10,000 b. Adelaide, 8500 b van Diemenslaud, 3900 b. Nieuw— Zeeland 18000 b. Kaap de Goede Hoop te zamen 190,500 balen waar schijnlijk zal dit cijfer met nog 20,000 balen vergroot worden. Donderdag 6 Augustus vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triest en Zaturdag 8 dezer via Marseiile. Voorspoedig bevallen van een ZOON G. C. van BERKDaarnhouwek. Nieuwediep3 Augustus 1868. Burg op Texel3 Aug. 1868. Bevallen van eeu ZOONI. J. H. BRUNO BOK van Dunné. Benige kennisgeving. Wij betuigen onzen hartelijken dank voor de betoonde deelneming bij de geboorte van onzen Zoon. NieuwediepS. Th. BEETS. 4 Augustus 1S6S. C. BEETSde Vkies Robbé. TEN KANTORE VAN LAN GE STRAAT te ALKMAAR zijn in de afgeloopene 266ste STAATS-LOTERIJ Je volgende P SS IJ TL E IH gevallen op No. 4255 ƒ25000 1525 5000 15071 5000 4807 2000 4640 1500 op No. 1922 ƒ1000 op No. 12426 ƒ1000 11 1942 1000 ii u 15317 1000 11 u 4070 1000 u ii 15941 1000 tr tt 4619 1000 ii u 19340 1000 tf u 5837 1000 u u 19345 1000 ir i/ 11159 1000 ii u 19423 f7 1000 11 ir 12404 1000 u u 1945S 1000 op No. 1881, 3340, 4215, 4794, 5851, 11515, 12383, 15332, 15411, 15928, 19025, 19053, 19339 ieder ƒ400. En zijn voor de 267ste STAATSLOTERIJ HEELE en GEDEELTEN van LOTEN te te bekomen. I)e trekking der Eerste Klasse begint MA AMD AC» 17 AUGUSTUS 1868.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3