BIliGËSÏLÏ.IKE STAI) DER GEMEENTE DELÖE11. IKerste en eenige minister van dezen koning der 'uiensclien- rers en heeft zich tot het engelsch-australisch bestuur ge lend, om zijne tusscheukomst bij het kabinet van Wasliing- Ln te vragen. Hij betoogt, dat als men Thakombau zijne Bte eilanden afneemtdeze tot den bedelstraf is gebragt n ziin onderdanen de kost niet meer geven kan. Zij zou den weder menscheneters worden. Daarom wenscht hij aan de Yereenigde Staten voor te stellen dat zij de geheele groep eilanden overnemen voor eene billijken prijs, waarop dan de 45,000 dollers gekort konden worden. De Amerikaansche voogdij ware ook voor de beschaving van de bewoners der ïidgi-eilauden wenschelijk. De academie voor geneeskunde te Parijs heeft dezer dagen, ter beveiliging van het publiek tegen kwakzalvers, bekend gemaakt, dat wonden, door dolle honden toegebragt, zoo spoedig en diep mogelijk moeten worden uitgebrand en dat dit het eenige en afdoend middel is tegen outwikkeling van dolheid bij den gewonden persoon. ITet Dagblad van Kopenhagen deelt een berigt mede, dat de Deensclie brik Emma, in de haven van Grenada bin- neugeloopeu zijnde om gekalefaterd te worden, aldaar ge zonken is. De kapitein en de geheele bemanning zijn ge red geworden, uitgenomen een kajuitsjongen van het eiland St. Thomas, dien men, ondanks het zorgvuldigste onderzoek niet heeft kunnen terugvinden. Het schip was het onderste boven gekeerd, in dier voege, dat de masten, in het zand van den bodem blijvende steken, hef vaartuig boven water hiel den alle pogingen waren vruchteloos om het weerom te draaijen. In den avond van den volgenden dag hoorden drie zeelieden, die met een barkas den achtersteven omvoeren, drie hamerlagen, welke van de zijde kwamen waar zich de kajuit van den kapitein bevond. Van hun kant klopten zij aan, en en dadelijk werden hunne slagen beantwoord. Het was de on gelukkige kajuitsjongen, opgesloten binnen eene plaats waarin het water niet had kunnen doordringen. Dewijl er zich op dat oogenblik geeue duikers in de haven bevonden, besloot men een gat in de kiel te borenmaar naauwelijks had men eene opening gemaakt, of de afgesloten lucht drong met alle kracht naar buiten, waardoor het vaartuig nog dieper zonk. Men was toen genoodzaakt de opening weer te sluiten. Zoo lang de nacht duurde, vernam men de hamerslagen van den knaapden volgenden dag omstreeks negen ure in den ochtend, hielden zij op; de arme kajuitsjongen, slechts door een houten schot van de bovenwereld gescheiden, was van honger omgekomen, na 50 uren met den dood geworsteld te hebben. De Fransche Moniteur bevat berigten van Yokohama van 7 Junij. Daaruit blijkt dat de oppositie van de Daïmios in het noorden des ltijks steeds wassende was. Men be weerde zelfs dat prins Aidzu zich van den toegang tot de stad Yeddo weer had meester gemaakt en over de overgave onderhandelt. De partij in het zuiden, die aan de zijde van den Mikado staat, ontwikkelt een groote werkzaamheid en acht haar zaak geenszins verloren. Deze gebeurtenissen brengen, gelijk van zelf spreekt, veel spanning in het land te weeg. In Surrey hebben de boerenarbeiders bij het oogsten veel last van muskieten. Deze dieren kunnen in dat gedeelte van Engeland niet uit Woolwich van de West-Indische schepen afkomstig zijn. Men vermoedt, dat hunne eitjes in guano zijn overbragt en met dien mest op de velden neer gelegd, thans door de groote zomerhitte zijn uitgebroeid. Eene pruisische dame, Jenny van Schwanenfeld, in Home overleden heeft 5000 thlr. gelegateerd voor het stich ten van een school voor protestantsche kinderen van te Rome wonende Duitschers en 5000 thlr tot ondersteuning van hulpbehoevende protestantsche kunstenaars te Rome. Op den spoorweg tusschen Manchester en Liverpool heeft de heer Sinarth een schouwburg opgerigt en het schijnt dat deze spoorweg-onderneming succes zal hebben. Vijfwag- gons zijn in zoodanig eene volgorde gaplaatst, dat zij tezamen eene groote zaal uitmaken. Het plafond is verwulfd en met lustres, die een schitterend licht verspreiden voorzien en aan de zijwanden zijn acoustieke lambrizeringen, die beletten dat het geluid van buiten naar binnen dringt. Het tooneel is twee voeten hooger dan de bodem der waggons. De stukken, die men ten tooneele voert, maken eigenlijk een spoorweg-rdpertoire uit; want, telkens als men aan een station komt, is een der actes afgeloopen. Te Neurenburg is een zonderling kunstwerk ten toon gesteld. Het is eene klok met ornamenten, raderwerk, wij zerplaat, gewigt en omkastiug; alles vervaardigd uit gekneed roggebrooden wel door een ongelukkigen schuldenaar, gedu rende zijne tweejarige gevangenis in de gijzeling. Het uur werk toont met de meeste naauwkeurigheid de uren, minuten seconden, jaartal, maand en dag aan. Do kunstenaar had tot eenig gereedschap een eenvoudig broodmes. Op dertigjarigen leeftijd stelt de menseh zich meest altijd de vraagof hij tot dusver niet als een dwaas gehandeld en geleefd heeft? Op veertigjarigen leeftijd ontvangt men daar van de zekerheid, en vormt voor de toekomst een voel beter levensplan. De uitvoering wordt evenwel van jaar tot jaar verschoven. Zóó bereikt hij vijftig jaar en slaat zich zeiven in het aangezigt, tot straf voor zijne langdurige besluiteloos heid. Nu echter zal hij toonen dat hij zelfstandigheid van van karakter bezit. Hij besluit,overdenkt de zaak nog eens, besluit andermaal, en sterft even wankelmoedig, dwaas en vol gebreken als hij geboren werd. Hoe zou dit tochko- men Daardoor, dat ieder menseli een ander sterfelijk maar zich zelf onsterfelijk waant? In zekere huishouding heerschte veel tweedragt, doordien de man een kleingeestig karakter en boos humeur had. Na verloop van twintig jaren huwelijks was de vrouw er nog niet in geslaagd den alles behalven beminnenswaardigen aard van haren man een weinig te doen veranderen. Eens ontving dit echtpaar visite en het gesprek liep onder anderen over ziekte en gezondheid. Onze boosaardige meneer beriep er zich op, dat hij van den dag waarop hij in het huwelijk trad, nog geen oogenblik ziek was gewee3t. En zijne gemalin antwoordde: «Dat is in zeker opzigt voor mij zeer betreurenswaardig, want daar je nooit ziek ben geweest, ben je ook sedert den dag van ons huwelijk geen ziertje beter geworden." GËMEieDE BEKIGTGII. De kermis te Brussel heeft een menigte voorwerpen naar de bank van leening doen marcheren. -Het reeds 201jarige Dagblad van Z. H. en 'sGravenhage blijft ijverig voortgaan met zaniken en reeds lang verdronken koeijen uit de sloot te halen, zoo dat de lezer er kippevel van krijgt. (Wij zullen ons wachten het woord walgelijkte bezigen. In Rotterdam is een warme strijd ontstaan over de broodprijzen, die, volgens de graanprijzen, door velen, te hoog worden ge acht. Zou dat ook hier het geval niet zijn De gezond heidscommissie te Amsterdam heeft in de gist aardappelmeel en aluinaarde, en in de boter 20 pCt. water en kaasstof ont dekt. Wordt door de politie of de gezondheidscommissie in deze gemeente ook gelet op het vervalschen van de levens middelen Een voor de rijken navolgenswaardig voorbeeld heeft de bankier Paderstein gegeven. Bij zijn zilveren brui loftsfeest heeft hij f 18,000 geschonken om voor arme familien naaimachines en andere werktuigen aan te koopenen nog f18000 om van de renten jonge geleerden in de natuurwe tenschappen te ondersteunen. De H. Vader zal in de a. s. consistorie, de oprigting van het college Francais te Konstan- tinopel afkeuren, omdat Mahomedanen, Christen en Israëli ten er te gelijk worden onderwezen. Zoo zien wij toch de christelijke verdraagzaamheid met reuzenschreden vooruitgaan; namelijkonder de niet-christenen. De maatschappij voor «volksvlijt" ligt gevaarlijk krank; haar zullen nog voor den 17 dezer 75000 pillen a fl.per stuk moeten worden toe gediend of zij sterft. Krijgt zij ze te slikken, dan herstelt zij en kan men een groot feest te gemoet zien. Het Duitsche ^schuttersfeest wilde men in 1871 te Leipzig vieren. De ste delijken raad gevraagd zijnde of hij bedenkingen had tegen de keuze dier stad, heeft per telegraaf geantwoord «Wij moeten het aauzoek afslaan de ernst des tijds eischt ernsti- gen arbeid en geen feesten Onlangs had de teraarde bestelling plaats van de overleden koningin van Madagascar, waarbij het volgende plaats greepHet lijk werd gewikkeld in ongeveer 500 zijden doeken en in de plooijen daarvan werden verborgen 20 gouden horologien, 100 gouden kettin gen, ringen, broches, enz., benevens 500 goudstukken Al de geschenken van keizer Nap. en koningin Vict. werden insge lijks met het lijk begraven. In onze uitgebreide gemeente van 18,000 zielen, die daarenboven bij de tegenwoordige spoor verbinding en pleiziertreinen door een tal van vreemdelingen wordt bezocht, zijn thans ingevolge raadsbesluit van den 23 Junij 1868, bij wijze van proefneming, twee zitbanken ge plaatst in het wandel plantsoen bij het station. Plaatsen te bespreken minstens 14 dagen te voren. Van 31 Julij 7 Augustus 1S6S. ONDERTROUWD II. Slot, kleermaker, 26 jaren en J. van 't Ho ff, 29 jaren, wonende onlangs te Hoorn. J. de Graaf, zeeman, 39 jaren en E. Jans, 25 jaren. J. Pape, werkman, 45 jaren ea J. C. Buijsman, 34 jaren, gedivorceerde echtgenoote van D. A. Jansen. K.van Breederoode, vuurstoker, 25 jaren en W. Beers, 23 jaren, wonende te Nieuwendam. D. Strop, werkman, 31 jaren en A. Boersma, 36 jaren. GEHUWD: J.Buddinghen A. M. W. van Santwijk.M. Muije en C. de Vries. C. Slagwater en V. Muije. C. A. de Vries en E. Muije. II. Duiuker en A. M. M. van der Brugh. J. Polteboom en II. E. Bohlen. BEVALLEN: A. Hover, geb. Kofman, D. G. H. Böhnhardt geb. Ger ritsen. D. J. Boon geb. de Vries, D. C. Ligteringcn geb. Adaraa,Z. T. van deu Heuvel, geb. Meijer, D. H. Rijkers geb. Swart, D.S. Meijer geb. Schorsij, D. G. C. van Berk geb. Daarnliouwer, Z. J. Kalff geb. Griek, D. A. Visser geb. Lipliuijsen, D. OVERLEDEN J. Agema, 57 jaren. A. A. van der Hoeven, 2 jaren. B. J. de Willigeu, 6 maanden. L. But, 1 maand. A. Kwant, 7 weken. C. W. Easol, ruim drie maanden.D. Bakker Bz., 43^ jaren, E. P. A. van Voornveld, circa 6 maanden. E. C, Kwist, 6 weken. C. E. Kwist, 6 weken. M. Hemelrijk, 1 jaar. M. van Leeuwen. 6 maanden. Levenloos aangegeven 1. Donderdag 13 dezer vertrekt van hier de West- Indische mail en de Oost-Indische landmail via Marseille. MARKTBERIGTEN. ALKMAAR 8 Aug. Aangevoerd 5 Paarden f 40 a 130. 3 Koeijen f 110 a 160. 4 Nuchtere Kalveren f7 a 8. 176 Schapen f9 a 26. 50 Magere Varkeus f8 a 13. 88 Biggen f3 a 5. Boter per kop 85 a 90 ets. HOORN, 6 Aug. Kleine kaas f 30.50 Aangevoerd 252 stapels, wegende 54176 NP.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3