4 Dptifkre ïïerüoojnntj 8 I G A DUWfflRLEIDIl ilAATSCÜAPP ÜS Het Amerikaansch Dépot Slijm- en MaagpillenT AMERIKAANSCHE MIKROSKOOP in Hamburg ADVERTENTIE N. 0 P R 0 E P 1 N C' Let wel! VOLLEDIGE OPTISCHE AQUARIUM Heckn overleed ons innig geliefd Zoontje CHRIS- TIAAN COENRAAU FRIEDRICH, in den ouderdom van circa vier maanden. Nieuwediep, S Augustus 1S68. H. KOCII. G. KOCH -Brandt. Allen die iets verschuldigd zijn aan, of, uit welken hoofde ook, te vorderen hebben van JAN SIPKES, gewezen Winkelier en Agent van verschillende Verzekering- Maatschappijen, aan den Burg op Texel, gelieven daarvan ten spoedigste en uiterlijk vóór den 28 Altgustus 6. k. sclirifleiiflie opgave te doen aau den Notaris W. II. BRUNO BOIC aldaar. op Woensdag 19 Augustus a. s., des avonds ten 7 uur, in het Logement DE TOELASTvan den Heer I. J. van HEES, aan de Binnenhaven te Helder ten verzoeke van een te Amsterdam, gevestigden Makelaar iu Tabak, v a 11 eene partij van de Merken Flor §ivillaiaa, AcristoRegalia de 5a Reysia en la §idonia. Gepakt in Kistjes van 100 stuks. De Sigaren zijn in opgemelde Logement te bezigtigen op den verkoopdag van 's morgens 9 tot 's avonds 7 uur. Een zeker aa?ital personen zal het regt hebben aanwijzing te doen van de Kistjes die zij geope?id willen hebben om zich Monsters aan te schaffen. §1VAV1I6, Deuno. WEK HEEWEK en liet MEE51WEW1EP. Uithoofde der werkzaamheden tot verhooging van de" 1JZEREN RESERVOIR, zullen de Machines te Huisdui nen d a g e 1 ij k stot nadere aankondiging STOPPEN des middags van 122 uur. Nieuwediep, 11 Aug. 1868. Cli. BOSCH KEITZ. Deze PILLENdie sints vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als ma agv er sterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de GAL en zeer zacht laxerende zijn, zijn tegen 32 J- Cent het Doosje, met berigt van het ge bruik, verkrijgbaar bij de heeren. Medemblik, li. Snel. NiemoediepjJQvhoevsRvum- vis, Hoofdgracht, Pzmrcertjjzf/^J.Schuitemaker. Rijp D. de Vos. SchagenW. A. Hazeu. Texel(den Burg) A. E. Petersen. WormerveerJ. G. Boeken Oogen. ZaandamJ, W. Knipscheer. De §>5Ll«ST$]li- en reeds zoo vele jaren met roem bekeiKl, zijn te Nieuwediep alléén en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer W. VJERROEVE RRUKllVflS, Hoofdgracht ©bbi elk doosje «Ier echte en sints onbeuge- lijke jaren gebruikte SEUM- en MAACrPlE- LEK is een biljet, voorzien met ille liandtcekenin; van den vervaardiger «J. <J. SSJSS RRIJI& BiBS. A pos Sb, welke ESandteekening zich ook Sscvindt op het KegeUakwaarmede eBk Bêoosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zijn en wachte zich voor liet gebruik van namaaksels, welke men tracht in omloop te brengen. 5. AlkmaarH. Schreuder Co. Ritsevoort. AmsterdamP. de Haan Zooniu de Kalverstraat No. 255. HoornE. Knaveti. KampenJ. S. Rijken. Koog a\d ZaanN. van Po meren. EnkhuizenJ. P. Dickman. verzendttegen overmaking van het bedrag in geld of postwisselhet door den Heer J. ELSON in New-York uitgevonden, op de Parijsche wereldtentoonstelling met een prijs vereerde, en wegens zijne Oliover- troïYen vergrootinghelderheid en scherpte der glazenzoowel als door zijn ongehoord lagen prijs reeds wereldberoemde in elegant étui met juiste aanwijzing van gebruik en behandeling van verscheidene insecten, enz. Pranco, zonder emballage berekening. No. 1 tegen een thaler, vergroot 1500 malen de oppervlaktewaardoor reeds de infusiediertjes in water en andere vloeistoffenenz. zoowel als trichinen in grooteren maatstaf, klaar en duidelijk zigtbaar worden. No. 2 tegen een thaler, met eigenaardige werking voor Vruchten Zaad, KoffijMeel, Stoffen enz. zoowel als ook tot onderzoeking van andere, onverschillig welke voorwerpen. De kleinste zaadkorrels worden zoo groot als eijeren. No. 1 en 2 zijn zoowel in coustructie als in gebruik onderscheiden. Wie beiden te zamen bestelt krijgt eenige prseperaten gratis. Voortreffelijke sterke Loupen tegen 24< Gr. Zeep aantebevelen tegen 7 tlaalers Een ware familiescliat of liet bevat in een fijn leêren étui 7 verscheidene, zeer interessante van allerlei werkingen voorziene, mikroskopen met verscheidene prasparaten, (No. 1 en 2 er onder begrepen), twee verrassende opti sche instrumenten; een tweede étui met 7 stanhoskopen in kristal, in nieuw zilver gevat, met hoogst verma kelijke werking door middel van eeu kleine geëmailleerde champage-fleschmet catalogus en zeer juiste gebruiksaanwijzing van alle deze voorwerpen. Deze gezameutlijke voorwerpen zijn nieuw en zonder gebreken. De Engelsche Times en Amerikaansche Couranten hebben over dit Aquarium zeer vleijende artikels geplaatst. De voortreffelijkheid van deze mikroskopen wordt bewezen door de enorme aflevering van meer dan 2 m i 11 i o e n stuks, sedert de uitvinding in het vorige jaar. Bij de elegante bewerking (niet in carton, maar in geëmailleerd en verguld messingblik) is de prijs zoo gering, dat dit instrument in geen huis, ja zelfs aan geen schoolknaap mag ontbreken. De inpakking geschiedt zoo zorgvuldig, dat voor de onbeschadigde overkomst geguarandeerd wordt. ST3* Verkoopers genieten billijk rabbat. NB. Bestellingen worden per ommegaande uitgevoerd. Brieven Franco aan het Amerikaansche dépot in Hamburg, van A. LEIDT S. Boek-, Courant- en Steendrukkerij vau S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4