Magazijn Ke WAARSCHUWING. Schelpenvisschers, Dpcnönrc Uerkoopig SI G J 1) p r fui o p i n fl HOUTWAREN Uit de hand te koop, LAPPINCA6EM. Schade en Oldenkott. CARGALIJST. ADVERTENTIES, E. CHRISTENSEN. C. BERGHUIJS, BADDINGS, PLATEN, SCHALEN en SCHROTEN benevens eene aanzienlijke partij BRANDHOUT. s w a f a w e, Maandag 17, Dingsdag 18 en Woensdag 19 Augustus a. s. Handel stag. 1059 Schapen en Lammeren. Vette Schapen gingen als de vorige week redelijk van de hand. In Magere Schapen is weinig handel. Lammeren gaan zeer slecht van de hand. Kip-eijeren f 2.75. Eend-Eijeren 4.per 100 stuks. 300 mud Appelen f2, en 394 mud Peren f 1.80 per mud. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 210 stapels Kaas, wegende 52441 N. P. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f 30.Mid delbare f26.Aangevoerd 855 N. P. Boter. ENKHUIZEN, 13 Aug. Kaas aangevoerd 33 stapels, wegende 7525 Ned. ponden. Hoogste prijs f31.25, Laagste f24.Mosterd per mud 1*21.75. Karweij per 50 kilo f20.Graauwe Erwten per mud f 16.Capucijnders per mud f 14,— a f 15.Witte Erwten f12.Wijker valen f f 11. Van 7 tot en met IS Aug. zijn te Helder tot lossing ingeklaard Naam van het Schip. Gezagvoerder. Li na Jane Zeven Zusters Glenara George Smith Hero Carbon Exk Sundswal Elisabeth Ulbts W. Applcly IJ.M. Ramlings E. Timpsen J. Marshall J. Barbenson G. Reston John Bennets B. Brederen E. Ward Plaats van herkomst. Helvoctsluis Middlesbro Newcastle Idem Sunderland Idem Newcastle Idem H eruosand Sunderland Lading. Voor wien bestemd. Buskruid en Garneer matten Steenkolen Hout Steenkolen onbekend Tiedeman &M. Wurfbain&Co. Zurmuhlen Hagedoorn&Z. Idem Idem Tiedeman &M. Blikman Co. Wurfbain&Co. 'Getrouwd A. H. M. TEKWINDT, van IFest Pannerden en C. E. JANZEN. N ienwediep, 11 Augustus 1868. Een ieder wordt gewaarschuwd geene Gelden of Goe deren. te crediteren aan de equipagie van het Noorsche Barkschip GARIBALDI, zullende niet validereutenzij met voorkennis van den Kapitein genegen om op Texelsche voorwaarden SCHELPEN aan het Nieuwediep te lossen vinden hiertoe van stond af aan zeer geschikte gelegenheid en gelieven zich ter verdere bepaling en aanwijzing aan te melden bij aan de Binnenhaven te Nieuwediep. op Woensdag 19 Augustus a. s., des avonds ten 7 uur, in het Logement BE TOELASTvan den Heer I. J. van HEES, aan de Binnenhaven te Helder ten verzoeke van een te Amsterdam, gevestigden Makelaar in Tabak, v a ii e e ii c p a v t ij van de Merken Flor Slvillana, Acristo, Regalia de la Reyita en la Sirtonïa. Gepakt in Kistjes van 100 stuks. De Sigaren zijn in opgemeld Logement te bezigtigen op den verkoopdag van 's morgens 9 tot 's avonds 7 uur. Ben zelcer aantal personen zal liet regt hebben aanwijzing te doen van de Kistjes die zij geopend willen hebben om zich Monsters aan te schaffen. SWAVIHfl, Deurw. van op Woensdag 19 Augustus 1868, des morgens ten tien uur, op het MARKT- of MOLENPLEIN, te Helder, bestaande in: Deurw. een HUIS, aan de MOLENGRACHT te Nieuwediep, in- gerigt tot WOONHUIS, WINKELHUIS en SLAG- TERIJ met SPEKKELDEE, ROOKHOK en FOR NUIS en ERF, wijk L, No. 256. De helft der koopsom kan Hypothecair op het perceel gevestigd blijven. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris W. J. H1DDE BOK te Nieuwediep, Gemeente Helder. In overeenstemming met de wenschen van velen, heb- pben de ondergeteekenden, tot de verschillende godsdien stige gezindheden behoorende, zich tot eene Commissie gevormd, om op to roepen allen die Dr J. C. ZAAL- BEUG Pz. eeren als strijder voor de grootc zaak van intellectuele ontwik keling op godsdienstig gebied, ten einde gezamenlijk de glansrijke zegepraal te vieren, thans door hem in den ongelijken en onnatuurlijken strijd tegen zijn persoon bevochten. Men verlangt ten dien einde den kloeken en edelen voorganger cenige hulde aan te bieden als vergoeding voor de laagheden en den smaad, hem van verschillende zijden anngedaan. Onder protest tegen zijne, na zulk eene vrijspraak en overwinningminstens zeer bevreemdende veroordeeling tot schorsing van vier weken en in de kosten van het regtsgediag wenschen de ondergeteekenden, zich hartelijk verheugende dat de Heer ZAALBERG welwillend heeft hunnen goedvinden om in dat vonnis te be rusten, iutusschen van dat gedwongen uitstel van zijn weder-optreden als Predikant gebruik te maken, om hem datgene te bereiden wat zij hem na mens zijne immer nog talrijke vrienden en geestverwanten op den dag van zijn weder-optreden zouden willen zien aangeboden als welsprekende en blij vende openbaring der inuige vreugde van zoo velen over het behoud van den begaafden man voor het groote werk der ontwikkeling van den onster- felijken geest in het algemeen en voor den kansel in het bijzonder. De ondergeteekenden hopen, dat ieder die Dr. ZAALBERG genegen is, onverschillig van welken stand of gezindheid, den moed zal hebben om evengemeld voornemen zoo spoedig mogelijk te helpen ten uitvoer brengen, opdat hierdoor tevens eventueel te ontstane hardnekkige en blinde tegen werking een wenk ontvange en alzoo den lieven vrede bewaard blij ve, daar men van de zijde van Dr. ZAALBERG nu wel gcene verstoring te duchten heeft, en hij de waardige houding zal blijven handhaven waarop het vonnis der Synode in twee opzettelijke consideransen met blijkbare goedkeuring wijst. Daar het hier niet alleen geldt Dr. ZAALBERG te sterken om op den ingeslagen weg voort te gaan, maar ook om to doen uitkomen de zedelijke kracht van het liberalisme op godsdienstig gebied in Nederland laten de ondergeteekenden in de bepaling der bijdragen ieder geheel en al vrij, ter wijl zij zich bereid verklaren om die te ontvangen en te verantwoorden. Iedere bijdrage, hoe gering ook, maar waarin het harte spreekt, zal, om het doel dat wij beoogen, even welkom zijn dan de aanzienlijkste. De ondergeteekenden stellen zich bovendien voor, om den Heer Dr. ZAAL BERG te gelijker tijd aan te bieden een Album houdende de namen van allen die, tot genoemd doel medewerkende, tevens zullen verlangen daarin te worden opgenomenwelk Album met de rekening en verantwoording voor deeluemers ter bezichtiging zal worden gesteld. Zij verzoeken in dat geval beleefdelijk naauwkeurige opgave van namen en woonplaatsen en nemen de vrijheid, den meest mogelijken spoed aan te bevelen. Men sla dan nu eens krachtvolmoedig en wakker de handen ineen, opdat ook eenige bloemen worden gestrooid op het tot heden zoo doornige levens pad van hem, in wien op dit tijdstip als het ware de richting is geperso- nifieerd, die steeds veld wint en niettegenstaande den hevigsten tegenstand, langsaam ja, maar ook onwederstaaubaar zijnen invloed ziet toenemen. 's Gravenhage, den 7 Augustus 1868. H. OOIJKAAS, Dennenweg No. 61. J. C. DE JAGER, Riemerstraat. J. E. MEIJBOOM, Stationsweg No. 5. G J. H. EURNÉE, Paviljoensgracht, No. 12. Mr. J. V1ZEVENE Adres den Heer J. E. Meijboom, Stationsweg, No. 5. A. VAN DER MOST. Wijd Achterom. A. J. RIKO, (Secretaris der Commissie boven gemeld). Adres den Hr. Ooijkaas, Dennenwegöl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3