Jlteutos- en <flÖoertenUe-öfaÖ. M 755. Achlsle Jaargang-. ZATUKDAG 22 AUGUSTUS. EEREOIENSTEN. 1808. ELDERSC Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post- irectenren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. i COURANT. De prijs der Advertentien van 14 regels is 60 Centen voor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uor gelieve mende Advertentiènintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. In de laatste dagen is er weer strijd gevoerd op politiek terreinover de koninklijke besluiten van 29 Julij 11.waarbij de departementen van Eeredienst worden opgeheven. De redactie van het Dagblad van Z. H. heeft zich ook nu weder aan het hoofd der strijdende reijen geplaatst, en voor zoo veel hare eigen krachten te kort schieten heeft zij ze aan gevuld met die van hare bondgenooten. Hare taktiek is ook nu weer, hare krijgsbenden diet3 te maken, dat de vijand het er op toelegd, het godsdienstig en koninglievend gemoed, in den hart-ader te treffen. Wij zullen thans niet in beschouwingen treden, of de op heffing der departementen van Eeredienstzoo als die nu we der hebben plaats gevonden al dan niet aan de eischen en het verlangen van het Nederlandsche volk voldoet; alleen willen wij, na een kort overzigt van hetgeen door het Dagblad wordt opgedischttrachten te bewijzen, dat de beschuldiging van het kwetsen van het godsdienstig en koninglievend ge voel van den Nederlander, door het opheffingsbesluitniet op rekening komt van het tegenwoordig bewindmaar op die van de voorgaande regering. In het Dagblad leest men »Wij achten het niet alleen ongelukkig voor de zaak, maar »wij twijfelen tevens of daardoor wel het prestige van het «gezag verhoogd wordt. Bovendien, met het beheer over de «Eerediensten te spelen als de kat met de muishet geeft «een beklagelijken indruk van de mate van eerbied die onze «regeerders voor de godsdienstige gevoelens van het Neder- «landsche volk koesterenenz. En aan het slot van haar artikel de volgende opmerking: «Nu men den moed niet had te doenwat men echter wel «zou hebben verlangd; nu men zich bepaalde tot eene daad «van reactie, door in het leven te roepen wat reeds drie of «viermalen mislukt iszou het uit eerbied voor het prestige «van het koningschap, dat deze regering verklaarde zoo in- «nig ter harte te nemen, niet waardiger geweest zijn, de «Koning de onderteekening te besparen van besluiten die zoo «lijnregt in strijd zijn met het besluit van 2 Januarij 1868." Voor den niet denkenden lezer klinkt dit alles nu zeer fraai. Neen zegt hijde regering had dit niet moeten doenwant door den Koning dit besluit te laten nemen, heeft Z.M. zich eenigzins gecompromitteerd. EilieveMaar waarom is het besluit van 2 Januarij 11. zoo eensklaps, zoo onverwachtals ware het door een goocheltoer, in het leven geroepen Was het 't eenige middel tot behoud van het Vaderland Neen wij weten het't ministerie Heemskerk heeft geen ander doel gehad, met de stichting van een paar kerkelijke ministeriele zetels, dan om op de verkiezing te werken en steun te vinden bij de ortodoxen en katholijken in den landeten einde aan het be wind te blijven. Naar dit redmiddel, deze laatste hoop, heeft het ministerie gegrepen als de drenkeling naar den stroohalm, maar isook daarbij geen redding vindende gezonken de natie het product van eene onverstandige handeling ach terlatende. Bedriegen wij ons nietdan waren de departementen van Eeredienst in 1862, voor het laatst opgeheven. Die orde van zaken vond gedurende 6 jaren, voor zoo ver wij weten, geen tegenstand en het volk was volstrekt niet ongodsdienstiger dan tijdens het bestaan dier departementen. Nutteloos der halve is het geweest, dat door het vorig bewind, die minis- terien weder uit de asch werden opgerakeld. Was dit niet geschied, dan was het ministerie van Bosse niet in de nood zakelijkheid geweest, tot het vroegere terug te keeren, en de Koning zou verschoond zyn gebleven, van het onderteekenen in den tijd van een halfjaar, van twee besluiten, lijnregt met elkander in strijdwaaronder zeker het prestige van het koningschap veel heeft geleden. Het was echter niet van deze regering te vorderendat zijom dit te voorkomende nut teloos gebleken departementen met eene jaarlijksche uitgaaf van f16,000 bestendigde, en ook daarom prijzen wij het te genwoordig bewind dat het weet te besparenwat het vorige ligtzinnig maar tot zelfbehoud wegwierp. 1TI S TT W S IJ D 11T 3 X ÏT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord euz. 21 Aug. 1868. Gisteren is van hier naar "Vlissingen vertrokken Zr. Ms. stoomschip ds Valk, ter afhaling van het nog aan de op te heffen marinewerf aldaar liggende stoomschip Citadel van Met zekerheid kunnen wij berigten dat de werving van jongens bij de marine, alhier tijdelijk gesloten is. Naar men verneemt, zal de hoofd-ingenieur der marine te Hellevoetsluis, P. P. Jansen, met November a. s. op non activiteit worden gebragt, en vervangen door den hoofd ingenieur A. J. H. Beeloo. Z. M. heeft den kapitein ter zee A. P. Siedenburg, met 15 September eervol ontheven van de betrekking van directeur en commandant der marine te Vlissingen, onder dankbetuiging voor zijne in die betrekking bewezen diensten. De officier van gezondli. 2 kl. J. Meijers, wordt op op de Java en de adjunkt-administrateur B. Pabius op 't wachtschip alhier geplaatst. Z. M. heeft benoemd tot minister van Buitenlandsche zaken, mr. T. M. Roest van Limburg, Hd. buitengew. ge zant en gevolmagtigd minister bij de Ver. Staten van Noord- Amerika, thans met de interimaire waarneming van voornoemd departement belast. De Haagsehe correspondent van de Indépendance Beige deelt mede, dat het ministerie plan heeft om den heer Mijer uit Indie terug te roepen en in diens plaats als gouverneur generaal te doen benoemen den heer Loudon, commissaris des koningi» in Zuidholland. De N. Midd. Crt. berigt: "Uit zekere bron vernemen wij, dat de heer de Waal, minister van koloniën, voornamelijk om redenen van gezond heid, tegen 1 September a. s. zijn ontslag verlangt." Tot ridder der orde van het legioen van eer is benoemd de heer O. M. Philbert, kanselier bij het consulaat van Prankrijk te Amsterdamvroeger vice-consul van P'rankrijk te dezer plaatse. -- De groote kerkeraad der Evangelisch Luthersche ge meente te 's Hage, heeft in zijne op Diugsdag avond jl. gehouden vergadering ter vervulling in de vacature, ver oorzaakt door het eervol ontslag vau ds. J. A. Schuurman Jhz., ten gevolge van zijne benoeming lot predikant bij de Pro- testantsche gemeenten in Neêrlandsch Oost-lndie, het na volgende alphabetisch gestelde zestal gemaakt ds. W. P. Barbiers, te Gouda; ds. J. G. D. Martens, te. Vlissingen; ds. P\ H. Michelsen, te Middelburg; ds. W. D. Statius Muller, te Schiedam; ds. K. Scharten, te Leeuwarden; ds. Stefanus, te Rotterdam. Men schrijft ons uit Schagen Maandag 11. werden, in de algemeene vergadering der Scherpschuttersvereeniging //Westfriesland" alhier, twee beslui ten genomen die gewis op den bloei van het korps geen geringen invloed zullen uitoefenen. Die besluiten waren de volgende: 1°. om aan de werkende leden uniform te ver schaffen; 2". om afdoende maatregelen te nemen tot hei ver^. krijgen eener geschikte gelegenheid tot schijfschieter); - Over het gewigt dezer besluiten iets meer te zeggen,, zal V-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1