3Inge5onüi!ii. Is zingen noodzakelijk BURGERLIJKE STAND DER GE1MTE HELDER. van les Propos de Labienuste vorgen. Deze kwam ook te Brussel, omgeven van een ontzaglijk prestige. Zijn succes was algemeen. Men wedijverde om kern te onthalen, in de eerste dagen namelijk. Daarna werd het langzamerhand een zaam rondom hem; zij die hem nog omringden dreven hem aan om de grootste buitensporigheden met zijn pen te be gaan; hij werd Belgie uitgezet; hij begaf zich naar Duitsch- land, en daarna hoorde men niet meer over hem spreken. Och! de ballingschap is hard en wreed, en als men niet Vic- tor Hugo, Louis Blanc of Ledru Bollin heet, doodt zij haar slagtoffer zekerder dan de gevangenis. De regtbankvan Hannover heefteen kind van 15jaren tot acht dagen gevangenisstraf veroordeeld, wegens het zingen van een couplet van het Hannoversche volkslied. Een zonderling voorval heeft bij de laatste revue van de nationale garde te paard te Parijs plaats gehad. Al de vrijwilligers bij dat korps zijn, volgens het reglement eigenaar van een paard, maar velen huren het uit de manege. Toen het eerste peloton de manege Latry in de Champs Elysées voorbijreed ging alles goed, de paarden woonden in de rue <T Astorg; maar het derde peloton was niet te houden toen het in de nabijheid der maoege kwam. Alle paarden verdwe nen door de hooge poort. Volgens den Evenement is de graaf van Chambord voor nemens, den graaf van Parijs ais zoon aan te nemen. De Bohemia deelt het volgende mede; Eenige dagen geleden had er op den spoorweg te Eger een voorval plaats, dat tot onafzienbare rampen had kunnen lei den. De machinist van de locomotief zag zich, uithoofde van eene menschelijke behoeftegenoodzaakt zijne post voor eene korte poos te verlaten, en het opzigt zoo lang op den stoker over te dragen. Naauwelijks had hij zich verwijderdof een jonge boer, die met den stoker zeer bevriend was, nam de ze gelegenheid waar om den eerstgemelde te verzoekenhem eens te toonenhoe nu eigenlijk een trein in beweging werd gebragt. Dit geschiedde dan ook langs mondelijke mededee- ling. De jonge boer gaf daarop uit erkentelijkheid aan den stoker eenig geldom er spoedig, en voor het vertrek van den trein, wat bier voor te halen. Terwijl nu de stoker op eene onbegrijpelijke wijze, aan dit verlangen voldeed, wilde de jonge boerenknaap de mondelinge aanwijzing ook eens prac- tisch op de machine toepassen. Hij gaf een draai, en in denzelfden oogenblik stoof de locomotief met den geheelen wagentrein waarin gelukkigerwijze nog geene passagiers hadden plaats genomen in volle stoomkracht achterwaarts. De geïmproviseerde verblufte locomotiefvoerder sprong, door angst bevangenvan den wagenen liet den vrijen loop aan den trein, die met de gewone snelheid, heenbruiste! Geluk kig was een der spoorbeambten onverschrokken genoeg, om zich, met het grootste levensgevaarover onderscheidene wag- göns heen, een weg tot den tender, en vandaar tot de loco motief te banen, en, vroeger zelf machinisthet heenstuiven- de gevaarte tot staan te brengen. De geïmproviseerde machinist echter werd nu onmiddelijk door de policie in ontvangst genomen. Sinds den laatsten brand in de docks te Londen, heeft men onder elk der magazijnen waarin ligt ontvlambare stoffen zijn geborgeneen bijzonderen thermometer geplaatst, welks kwik kolom zoodra deze zekere hoogte bereikt heefteen electrie- ken draad raaktdie met een toestel in betrekking is ge bragt, waardoor aanstonds eene klok op de post der pompiers begint te luiden. Zoodra dus op deze plaatsen brand ontstaat moet door de warmte natuurlijk de thermometer klimmen, en wordt men ten spoedigste voor het dreigend gevaar ge waarschuwd. GDlflEIGDi: RRRIGTE1. Dat »het keizerrijk de vrede is," heeft zich weêr bevestigd. Immers bij de revue op 15 dezer waren eenige bataillons van de nationale garde door een zwerm politieagenten omgeven, terwijl eenige regementen scherpe patronen haden ontvangen en twee batterijen geschut, behoorlijk geladen, in reserve stonden. Die iets aangaande zijn physieke toestand wil weten, kan, door toezending van 2 hoofdharen, plus f2. daaromtrent bij doctor inlichtingen bekomen. De naam van den kunstenaar schijnt een geheim. Volgens geruchten zal kardinaal Birardi kardinaal Antonnelli op het Romeinsche staatstooneel vervangenhierdoor zal eene geheele wijziging in de staatkunde of onstaatkunde (zoo men het noemen wil) van de H. Stoel plaats grijpen. Men vergeet aan de sol daten van den Paus het handgeld uit te betalen en hen als menschen te behandelen, waardoor zij genoodzaakt worden de gewijde vanen te verlaten. In Spanje, waar een dom fa natisme nog ten troon zetelt, worden ernstige gebeurtenissen te gemoet gezien. De groote Mormoon Heber Kimball is in Amerika overleden, zestig treurende vrouwen en kindertjes nalatende. De zouave guérisseur is een Parijsche celebri- teit geworden. Hij neemt van zijne patiënten geen geld aan, maar verkoopt hen zijne pliotographie voor een frank, en dit verschaft den wonderdoende Jacob een jaarlijksch inkomen van 40,000 fr. Te Londen is eene vereeniging opgerigt die zich ten doel stelt het schiereiland Sin ai te onderzoeken alsmede om de rigting te bepalen, welke de kinderen Israels genomen hebben bij het doortrekken van de Roocle Zeeook wil men weten de ligging van den berg waarop de wetgeving geschiedde. Die een spaarpenning heeftkan hem zeker niet beter beleggen, als in deze onderneming, want een schat van oudheden (misschien nog wel fragmenten uit het Israëlitische of Egyptische leger) zullen deze onderzoekingen opleveren even als men thans te Babel Nebukadnezer heeft gevonden. Men kan zich aanmelden bij sir Murchuson, Herschel of Jamis. Be Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. »Al wat leeft en braaf is zingt; Zingen is de lust van 't leven Alles stemt en kweelt zijn lied v Slechts de boozen zingen niet (Tollens.) Iii deze weinige woorden vindt men reeds voor een groot deel het ant woord op de vraag In hoeverre de zang noodzakelijk geacht moet worden voor het vjezen van den mensch. Spraak en zang zijn de edelste van onze natuurgaven. Vindt men in het spreken een middel om onze gedachten en oordeelen aan anderen mede te deelen, ook door den zang zijn wij in staat elkander de diepte van ons gevoelleven te doeu kennen. Beide vermogens openbaren ons het wezen van den menschelijken geest en verheffen hem boven alle overige schepselen. Geen dier, hoe schrander ook, vermag zijuegewaarwordingen en begeerten door verstaanbare geluiden, hetzij dan sprekende of zingende aau anderen te doen verstaan. Zou het bezit dezer onschatbare vermogens den mensch ook dankbaar moeten stemmen en verpligt het hem niet tot een juiste waardering dier grootsche en schoone talenten hem alleen toevertrouwd Hare ontwikkeling en volmaking zullen een schat van zegeningen over zijn leven uitstorten. Hoe onjuist nu, en wel zeer bedroevend, is de nog zoo vaak gekoesterde meening, dat zingen enkel eeu uitspanning, een als van de menschelijke vinding uitgedacht vermaak zou zijn Leert dan de natuur van het jonge kind niet, door te luisteren naar het wiegelied der moeder, dat de aanleg voor den zang den mensch is ingeschapen? Toch wordt, met voorbijzien van dit verschijnsel, in de ontwikkeling van dien aanleg veel verwaarloosd Elke moeder verheugt zich, en teregt, bij de ontdekking dat hare kinde ren het gehoor niet missen om te leereu spreken maar weinigen bekommeren zich over het al of niet bezitten van eenig muziekaal gehoorals of dit laatste miuder dan het eerste tot het wezen vau den mensch behoort. Kenden alle ouders eens den gunstigen invloed dien de zang op 's men schen ligchamelijke, zedelijke en verstandelijke vormiug uitoefent, niet zoo velen zouden dan ter goeder trouw de dwaling handhaven dat zingen leeren hoe onschuldig ook, geene vruchten afwerpt voor de toekomst. Het zangonderwijs is een der beste middelen, om het menschelijk hart voor gevoel van godsvrucht en deugd op te leiden. De zang verschaft het kiud een levendigen geest en begiftigt het met een fijn gevoel voor het schoone en ware. De beoefenaar der zangkunst leert een taal verstaan die de diepste en meest blijvende indrukken op zijn gemoed nalaat, hij vindt daarin het ge- schikste middel om verhevene gewaarwordingen anderen mede te dee len. Die edele kuustbehalve dat zij haren beoefenaar een onschuldig en zegenrijk genot aanbrengt, scherpt zij nog het verstandoefent zij het gehoorversterkt zij de borst en longenen bevordert dus de welstand van het geheele ligchaam. Het zangonderwijs gewent den leerling aan orde en groote naauwkcurigheid. Als uitspanning verfrischt de zaug onze levens lust en schenkt ons nieuwe kracht tot den arbeid. Elke miunaar van deze zoo schoone en nuttige kunst beantwoordt ook in deze aan zijne bestemming als mensch. Wij zijn bestemt om gelukkig te zijn. Kan iemand wel ooit aan die J bestemming volkomen beantwoorden, indien hij de ontwikkeling, zij het ook van één enkel zijner geestvermogens heeft verwaarloosd Er zijn niet weinigen die nog altijd de kunst van zingen, om het, naar hunne meening, weinige nut, beneden die van lezen, schrijven en rekenen stellen. Deze zienswijze getuigt van oppervlakkigheid. Geen enkele wetenschap die kennis en beschaving aankweekt, mag den mensch vreemd blijven. Niets van dit alles kan hij voor zijne alzijdige vorming missen, vooral den zang niet. Bovendien is het overbekend, dat het volksgezang immer op de beschaving van geheele natiën weldadig gewerkt heeft, waarom zijn gezegenden invloed dan ook voor niemand twijfelaclitig mag zijn. W. KUIJK. Van 14 21 Augustus 1868. ONDERTROUWD: J. Hubregtsen, stoker, 31 jaren en A. E. de Vos, 26 jaren. J. A. Durer, stoker bij de Marine, 38 jaren en M. Smeets, 29 jaren. A. Verhoeven, bottelier bij de Marine, 39 jaren en C. Kop- pejaa, 21 jaren. B. J. Wollenstein, bootsman bij de Marine, 30 jaren en J. A. de Vries, 22 jaren. K. Bruin, zeeman, bijna 24 jaren en A. Marchand, 25 jaren. L. van Duin, ziekenoppasser bij de Marine, 31 ja ren en S. C. Pijl, 26 jaren. GEHUWD J. Minneboo en M. W. Penninkhof. D. Strop en A. Boersma. J. Pape en J. C. Buijsman. H. Slot en J. van 't Hoff. J. de Graaf en E. Jans. H. A. de Jong en J. Spijkman. BEVALLEN J. Klein, geb. de Wijn. Z. M. J. Vinken, geb. Ram- ler, D. J. J. Steffens. geb. Beets, Z. T. vau Leeuwen, geb. Daalder Z. E. M. J. Darnave, geb. Dekkers, D. C. Bruin, geb. Bregman. D. M. Pooij, geb de Bunje, D. C. C. Kooij, geb. Nandorff, Z. G. Steegers, geb. Prins, D.K. de Jong, geb. Glaser, D. D. Visscher, geb. Jonker, D. M. J. Levering, geb. Buddingh, Z. OVERLEDEN A. W. Boon, 3 maandeu. A. J. Koomen, 6 maan den. Y. Buers, 10 weken. W. Bosch, 11 weken. J. Duijvetter, 6 maanden. J. J. Ligteringcn, 17 dagen. N. F. L. Oosterhoff, 14 jaren. A. D. Landman, 5 maanden. Ambtshalve ingeschreven 3. M A R K T B E K I G T E N. AMSTERDAM, 24 Aug. Prijzen der Aardappelen: Zandaardappelen f2.50 a 4.25. Geld. Stoele- matters f 2.50 a 2 60, dito ronde wolkammers f 2.40 a 2.50, Zeeuwsche kralen f2.30, Grouingers f2.20 a 2.30. Haarlemmermeerpolder f2.10. Pruisische f 2 30 a 2.40, aanvoer 3800 mud. De handel was iets levendiger. Dientengevolge door de minderen aanvoer waren de prijzen iets hooger. 's GRAVENHAGE, 24 Aug. Aardappelen. Het Ned, mud f2.40 tot 3.90. Boter. Bij den aanvang der markt vond goede harde waar vluggen aftrek tot den prijs van f59.a 60.later markt iets luijer tot f57.a 58. of f 1.424, f 1.45, f 1.47| a fl.50 het Ned. Pond. LEEUWARDEN 21 Aug. Boter, le soort f57; 2e soort f 51. Aanvoer: 674L 2821/8 en 18 1/16 vat. Kaas kanter— f 30.50 a 35.nagel f33.witte kruid— f29.— a 31.20. Aanvoer 1999 ponden. GRONINGEN, 21 Aug. Tarwe, 72 a 76 kilo u. Ommel. f9.60 a 10.90; 74 a 78 kilo n. Old. f 10.25 a 11.50. Rogge, 70 a 72 kilo buitenl. f6.95 a7.35; 70 a 74 kilo inl. f7.45 a 8.05.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3