JU 757. Achtste Jaargang. 1868. ïtieuras- en ZATURDAG <ftÖoertentte--6fQÖ. 29 AUGUSTUS. Zitting van den Gemeenteraad 1TI 3ÏÏW5 T IJ PI iT 3 3 IT. ELDERSGHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post n u 1.50 Men abonneert zich hij alle Boekhandelaren en Post irectenren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 60 Centen voor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. op Dingsdag den 25 Augustus 1868. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stak man Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de heeren Zur MuhlenJanzenvan Strijen De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Rapport omtrent het onderzoek der rekening van de Ge meente, Burgert. Armbestuur en Alg. Weeshuis, over 1867. De heer de Breuk, daartoe benoemd, brengt rapport uit van het plaats gehad hebbend onderzoek in de afdeelingen: 1. Dat niet aan het onderzoek hebben deelgenomen de heeren de Lange en van Strijen. 2. Dat in geen der afdeelingen be zwaren of bedenkingen tegen de rekening zijn gerezen. 3. Dat de ontvangsten en uitgaven bij behoorlijke bewijsstukken zijn gestaafd. 4. Dat geene onnaauwkeurigheden, die van invloed kunnen zijn, uit de rekening zijn gebleken. 5. Dat de conclusie is tot voorstelling aan den raad, om de rekening over 1867 goed te keuren. Dezelfde conclusie is ook opgemaakt ten opzigte van de rekening van het Weeshuis en van het Burgerl. Armbestuur. Nadat de Secretaris de rekeningen hoofdstuksgewijze heeft voorgelezen en door geen der leden bedenkingen zijn ingebragt, heeft de goedkeuring plaats met algemeene stemmen. (De eindcijfers zijn in ons verslag van de vorige vergade ring reeds medegedeeld). 2). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Dat de officieren der d. d. schutterij alhier in handen van het Hoofd van het plaatselijk bestuur de vereischten eed hebben afgelegd en in functie zijn getreden. b. Eene missive van den heer H. Slot, waarin ZHEg., uit hoofde van vertrek, zijn ontslag indient als commissaris van het gemeente-ziekenhuis en de apotheek en tevens als lid van de commissie van toezigt voor middelb. onderwijs in deze gemeente. Uit de bewoordingen waarin deze missive is vervat, blijkt ten volle de groote belangstelling en genegenheid die de heer Slot voor deze gemeente gevoelt en steeds zal blijven koesteren. De Voorzitter stelt voor deze missive als kennisgeving aan te nemen en den heer Slot dank te zeggen voor de vele en goede diensten aan de gemeente bewezen. De Voorzitter vraagt het gevoelen van den raad of reeds in deze of in eene volgende vergadering zal worden overge gaan tot voorziening in de ontstane vacature van een com missaris voor het ziekenhuis en de apotheek. Wordt besloten die benoeming tot eene volgende vergadering uit te stellen, nadat vooraf bedoeld collegie zal worden uit- genoodigd eene aanbeveling in te dienen. c. Dat tengevolge eener oproeping van sollicitanten voor de vacante betrekking van plaatselijk muziekmeester 9 brieven zijn ingekomen, als van de heeren J. C. Leich, te Zwolle; J Kwast, te Dordrecht; H. Ludwig, te Zaandam; J. T. Schriek, te LiendenJ. P. Groot, te Bolsward; C. Schagen, te Middelharnïs; L. H. Heebink, te Ter Borg; J. Tibbe, te Brielle; H. A. Egbert, te Bolsward, waaronder slechts 4 die in de termen vallen van in aanmerking te kunnen komen de overigen zijn meer organisten en onderwijzers in den zang. Op voorstel van den Voorzitter wordt goedgevonden, be doelde vier sollicitanten uit te noodigen, om naar hier over te komen en inmiddels informatien in te winnen. d. Een adres van den lieer E. Kindtkoffijhuishouder in de "Tuintjes," die te kennen geeft dat de weg naar zijne woning in een slechten toestand verkeert, die voor voetgan gers zeer moeijelijk en voor rijtuigen onbruikbaar is. Hij vraagt slechts eene subsidie en wil de overige kosten van herstelling voor zijne rekening nemen. De Voorzitter zegt, toen de duinwaterleiding nog niet be stond, had de gemeente meer belang bij dezen weg, omdat hij door de waterkarren gepasseerd werd, toen is er moeite ge daan tot verbeteringechter stuitte men bij de directie der Genie, dat ook later het geval is geweest bij het plan tot het leggen van een voetpad. Nogmaals wil spreker zich in deze tot de Genie wenden. e. Een adres van den heer Leijer, directeur van de zee vaartkundige school alhier, die een onderzoek wenscht inge steld te zien naar de hulpbronnen om deze school in meerdere ontwikkeling en bloei te doen toenemen. Beide adressen worden bestemd tot behandeling bij de begrooting voor 1869. Op de gewone rondvraag niemand het woord verlangende, wordt de vergadering gesloten. Helder, Nieuwediep, Willemsoordenz. 28 Aug. 1868. Jl. Dingsdag avond, na afloop der gewone repetitie, bragten de leden der zangvereeniging Cecilia nog eenigen tijd van vriendschappelijk zamenzijn door, in gezelschap van hunnen directeur, den heer C. A. Bekker, die dien avond voor de laatste maal zijne functie als zoodanig vervulde. De president bragt een woord van hulde en dank aan den aftredenden, voor den ouverflaauwden ijver door hem steeds aan den dag gelegd en voor de bewijzen van vriendschap, die hij zoo vaak aan Cecilia bewezen heeft; waarna twee photographien in ovale lijst, den heer Bekker werden overhandigd, de eene voorstellende de dames- en de andere de heeren-werkende leden. De heer Bekker ingenomen met dit bewijs van vriendschap en achting, bedankte de ver- eeniging en getuigde dat het hem altijd tot eene zeer aangename herinnering zoude zijn aan Ceciliawaar hij bij zoo veel liefde tot de zangkunst, zoo menig vriendschappe lijk uur had doorgebragt. Hij wenschte dat de vereeniging steeds op den ingeslagen weg mogt voortgaan, zich door geene denkbeeldige zwarigheden moest laten ontmoedigen, daar de ondervinding haar meermalen heeft geleerd, dat men met een goeden wil, eendragtelijke zamenwerking en ware liefde tot de kunst, zeer veel te boven kan komen. Onder de vele bewijzen van belangstelling die den heer Bekker dezer dagen ten deel zijn gevallen, kunnen wij niet na laten hier melding te maken van eene zeer lieve attentie, door een aantal jeugdige dames, uit den eersten stand te dezer plaatse, hem bewezen; allen élèves van den tot ver trek gereedstaanden muziekmeester. Eenparig ziju dezen overeengekomen hem hare portretten aan te bieden, gevat in een netten album, groot formaat. Een sprekend bewijs voorzeker van erkentelijkheid voor het geprofiteerde onderwijs, maar ook niet minder een dui delijk blijk van vriendschappelijke gehechtheid aan den man, die immer getoond heeft niet alleen door beschaafde maniereD, maar door een edel karakter, zich aller achting en toegene genheid waardig te maken. Met den volkstrein, die in de vorige week tusschen Rotterdam en hier en voor de daar tusschen gelegen stations geloopen heeft, zijn meer dan duizend passagiers vervoerd. De aanvragen om plaatsen waren echter nog talrijker; aan velen daarvan kon toen niet worden voldaan. De directie van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij heeft dienten gevolge besloten, op Donderdag den 3e September aanstaande nogmaals een dergelijken volkstrein, uit rijtuigen 2e en 3e klasse bestaande, voor hetzelfde traject te doen loopen. Gisteren morgen is alhier gearriveerd Zr. Ms. stoom schip le kl. Citaclel van Auiwerpen, gesleept door het stoom schip de Falie, komende van Vlissingen. Zr. Ms. ramschip de Buffel, onder bevel van den kapjj_- luit. ter zee J. A. H. Hugenholtz, den 22n dezer van hier vertrokken met bestemming naar Birkenhead (Engelandp-jsV-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1