Sachse Comple, NAAIMACHINES. VOOR PIANO, BURGERLIJKE STWD DER GEMEENTE TEXEL. BURGERLIJKE STAXD DER GEMEENTE TERSCHELLING. BURGERLIJKE STAXD DER GEMEENTE WTERIXGEN. CARGA-LIJST. ADVERTENTIEN. N. D. DE LEUR. DOOR brei stampt en dit bij zware hoofdpijn tegen het hoofd legt, zal men spoedig verligtiDg gevoelen. Een afkooksel van Peterseliewortels is een waterafzetteDd middel; gelijke uitwerking hebben ook de fijn gestootene en als thee afgetrokkene zaden. Ook zal men hiermede na wei nige minuten eene blaaskramp doen ophouden. Van 27 Aug. 3 Sept. 1S68. ONDERTROUWD Jacob Kooiman en Autje Boon, weduwe Pieter Keijser. Simon van der Vis eu Trijntje Visser. Jan Eeleman en Neeltje Smit. GETROUW7D Willem Koppen en Trijntje Brans. Cornelis List en Elizabeth van Lenten. GEBOREN Geertje, dochter van Pieter Visman en Engeltje Kok OVERLEDEN: Een aangespoeld lijk. Van 1 31 Augustus 1868. ONDERTROUWD Gerrit Gerrits Buil, weduwn. van Griete Jacobs Klijn, zeeman, oud 36 j. en Trijntje Stobbe oud 40 j. GEHUWD: Geene. GEBORENVolkertz, van Albert Jacobs Grol en Elisabeth Hessels Puijt. Jan, z. van Jetse de Boer en Iiielkje Vuuren. Anna d. van Halbe Wijbes Akkerman en Tettje Armstrong. Anna d. van IJsbrand Kuijper en KJaaske de Boer. Trijntje, d. van Dirk van Rees en Elisa beth Pie. Arien, z. van Albert Ariens Roos en Alida Maria van Echten. Willem z. van Hendrik Hendriks Schroo en Hielkje Jager. Jantje, d. van Jetze de Boer en Bankje Cupido. Willielmina, d. van Jurrien Kas pers en Willempke Knop. OVERLEDEN Gerrit Cornelis Ruijg laatst gehuwd met Grietje Siltjes Smit, 45 j. Antje Buren, 6 m. Arieu Roos, 6 d. Anna Stobbe, 8 m. Teeke Rijuders Buren, gehuwd met Marij Jelles Stada, 26 j. Ambtshalve ingeschreven 1. over de maand Augustus 1868. ONDERTROUWD Teeuwes Smit, weduwnaar, met Marijtje Boersen, weduwe. GETROUWD: Geene. GEBOREN Elisabet, dochter van Sm. de Vries en Trijntje Heijblok. Jan, zoon van K. Sprenkeling en Maartje Koster. Evert, zoon van C. Baijs en Antje Smit. Dirk, zoon van D. Lont en Maartje Poppen. Dirk, zoon van D. Dovis en Trijntje Bakker. OVERLEDEN Geertje Steeman, oud 4 maanden, dochter van P. Stee man en Magtel. Maartje Smit, oud 2 jaren, dochter van Klaas Smit en Neeltje Roos. Trijntje en Lucas, oud 2 weken, kinderen van J. Mulder en Geertje Kunt. Pieter Kooij, oud 10 maanden, zoon van J. P. Kooij en Grietje Rotgans. Cornelia Jongkind, oud 20 maaudcn, dochter van J. Jongkind eu Trijntje de Haau. Jan Krommedam, oud 52 jaren, echtge noot van Neeltje Smit. Vrouwtje Eleman, oud 3 jaren, dochter van Jan Eleman eu Marretje Kalis. Simon Waal, oud 14 jaren, zoon van wijlen G. Waal en Trijntje Heijblok. Jan, oud bijna 5 jaren, Albertus, oud bijna 1 jaar, kinderen van M. Kooru en Grietje Wagemaker. Cornelia Krommedam, oud 2 jaren, dochter vau Hermanus Krommedam en Antje Numeijer. lUARKTDElllGTE l\. AMSTERDAM, 2 Sept Tarwe, prijshoudend. Bonte Pools, f 400. Rogge, in loco onveranderd. Petersb. f212, Taganrog f213 en a contant zonder korting. Petersb. 1' 206. Tagaurog f 208 Galatz f 207. Op levering lager. Oct. f 203, 202, 201. Maart f 195. 3 Sept. Prijzen der Aardappelen. Zandaardappelen f2.50 a 4.00, Geld. Stoelematters 1'2.10 a 2.20, dito Ronde Wolkammers f 1.95 a 2.10. Friesche dito f 2.10, Groningers 'dito fl.50 a 1.75. Aanvoer 2500 mud, benevens 1200 mud Gelderscheu. Eeu Pruisische aak met 1500 mud Pruis, aardappelen, welke in de pakhuizen worden opgeslagen. Handel tamelijk. Groningers zeer zwak; het bederf neemt daarin door het het warme weder zeer toe. SCHAGEN 3 September. 3 Paarden f 30 a 50. 9 Venlens f25 a 50. 3 Stieren f70 a 90. 6 Gelde Magere Koeijen f 80 a 130. 9 Gelde Vette Koeijen f 160 a 210. 6 Gras kalveren f 20 a 38. 5 Nuchtere Kalveren f 6 a 19. 500 Magere Schapen f6 a 12. 700 Vette Schapen 1'16 a 23. 50 Lammeren f 6 a 12. 30 Magere Varkens f 14 a 21. 15 Biggen f5 a 7. Konijnen 15 a 75 ct. Kippen 40 a 55 ct. Duiven 10 a 30 ets. Boter per kop f 0.90 of 11.20 per Ned. pd. Kaas 17| a 22^ ets. per N. P. Kipeijereu f2.60 per 100. PURM ERENDE, 1 Sept. Aangevoerd 175 stapels Kleine Kaas, 8 Middelbare. Boter van f 1.15 tot f 1.25 per N. P. Gemiddeld fl.20 per N. P. Aangevoerd 223 Runderen. Vette KoeijeD ruim aangevoerd en iets minder vlug in prijs; in Melkoeijen komt wekelijks meer levendige handel. Kalf- koeijen worden voor buitenlandsche rekening zeer gezocht. 26 Paarden. 12 Veulens. 103 Vette Kalveren, prijs van 60 tot 80 ct. per N. P. Handel levendig. 15 Nuchtere Kalveren, prijs van f8 tot flSper stuk. Handel vlug. 41 Vette Varkens. De prijs was van 45 tot 54 cents per N. P. Handel vlug. 61 Magere Varkens, van f 13 tot 17 en 250 Biggen van f4.50 tot f7. Handel redelijk vlug. 1549 Schapen. In Vette Schapen was het bij aanvang der markt zeer flaauvv; de handel werd echter gaandeweg beter. In In Magere Schapen blijft het lusteloos. Lammeren niet aangevoerd. Kip- eijeren 1'3Een d-Eij eren f4.10 per 100 stuks. 799 mud Appelen fl a f 2 per mud. 200 mud Peren f 2 a 5 per mud. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 208 stapels Kaas, wegende 47174 N. P. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f32.25, Mid delbare f 30.Aangevoerd 1087 N. P. Boter. SNEEK, 1 Sept. Prijs der Boter f 58.5G. ANTWERPEN, 2 Sept. Granen markt kalm en zonder handel. Wol verkocht onderh. 43 b. la Plata. Voorts publiek 400 b. van Bueuos-Ayres, Entre-Riosen Montevideo en 10 b. van de Kaap de Goede Hoop; een en ander tot verschillende prijzen. 267ste STAATS-LOTERIJTweede Klasse. Tweede, Derde en Vierde Trekking. No, 15582 f 000; no. 11842 f400; 110. 2047, 14039 ieder f200; no. 10204 en 13916 ieder f100. No. 7473 f20,000; no. 13316 f 5000; no. 11764 f2000; 110. 13845 f1500; no. 11103 f1000; no. 956, 2363,15376 en 16830, ieder f400; no. 7313, 7837 en 16346, ieder f200; no. 384, 2618, 16382 en 19321 ieder f100. No. 18382 f 100; no. 2891 f100. Van 29 Aug. tot en met 3 Sept. zijn te Helder tot lossing ingeklaard: Naam van Schip. het Gezagvoerder. Plaats vau herkomst. Lading. Voor wien bestemd. Vondel Adelgrinde Hero Actio Princes Victoria Pauline Rose II. Grives T. A. Lange J. Barlinson J. G. Reelbcrg J. Thompson C. Hansen C. Douglof Cardiff Soderhamm Suuderland Hernosand Neweastle Hudukswall Neweastle Steenkolen Hout Steenkolen Hout Steenkolen Hout Steenkolen v. d. Beij C Blikman C B. Haged.& Z W. Pont. B.'Haged. Z Blikman C Wurfbam C Gedurende de maand Augustus is gelost aan Steenkolen eene hoeveelheid van 14,778,294 Pd. HEIJLEl a/d Kijn, M IP/.ICBERN, BRESLNE, KASSEL en STIJTT6ART, recommanderen zich ter bezorging van Advertentien in alle Couranten, Binnen- en Buitenslandstegen berekening van de orgineele prijzen, zonder ver/iooging. De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij ont vangen heeft verschillende HAND- en TRAPMACHÏNES, van de nieuwste constructie. Belangstellenden kuunen zich dagelijks overtuigen van de spoedige en nette werking. De instructie wordt bij den verkoop kosteloos gegeven. Hij blijft zich als KLEEDERMAKER en LEVERAN CIER, zoowel als tot de levering vau bovenstaand artikel beleefdelijk aanbevelen. Agent der Naai-Mac/iine-Compagnie. SpoorstraatWijk Q,N. 14. Bij alle Boekhandelaren is de inteekening geopend op de Opgedragen aan den Hoog WelGeboren Heer Jhr. T. J. KRAIJENHOPP, Officier der orde van de Eikenkroon Oud-Majoor-Kommandant van het Artillerie-Vrijkorps te Helder. Prijs /©.75. Deze bekende Marsch, in der tijd door den Heer Bekker gecomponeerd en thans door hem op zeer verdienstelijke wijze voor Piano gezet, zal bij den ondergeteekende in litho- graphie worden uitgegeven, zoo spoedig de inteekening vol doende geacht zal worden tot dekking der kosten. BUTJES. Geeft achtHelders Scherpschutters De schietwedstrijdZondag 11. gehoudende deelneming daaraan door een deel van Schagen's vrijkorps, de uitslag en wat dies meer zij, dat alles is door de Heldersche en Scha- ger couranten vermeld op eene wijze die het overbodig maakt er iets bij te voegen vooral voor een scherpschutter, die zich eenigermate tot de militaire familie rekende, en alzoo van nature vijand van onnoodigen omslag, alle «bewegingen" ook die met de pen kan 't zijn «vaardig" en «zoo kort moge lijk" uitvoert. Toch kan ik niet nalaten gaarne ook uit naam mijner kameraden, een woord van hartelijken dank te rigten tot u, Heldersche wapenbroeders! zoo voor de ons vereerende uitnoodiging en het stoffelijk bewijs uwer sympa thie voor onze vereeniging, als voor de ontvangst ons ten deel gevallen. Gij hebt ons de hand gereikt, weest verze kerd dat Westfriesland haar niet zal loslaten; maar trotsch is op de vriendschap van een korpsSchagen's weerbaar heid in zoo menig opzigt overtreffende en tot voorbeeld kun nende dienen. En moesten wij reeds vóór het einde van den wedstrijd vertrekken, .gelooft ons, wij deden het noode en wenschen vurig een spoedig wederzien teneinde meerdere sterkte te geven aan den band Zondag 11. geknoopt. Tot zoolang vaartwel Leve het Artillerie-Vr ij korps! SchageS". Een Schutter der vereeniging Westfrieslandf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3