Marine. HOMOLOGATIE li\ REHABILITATIE. GELAUFF'S PILLEN. Schade Oldekott Concertgezelschap Apollo. Stoomboot Ada v, Holland, Languedoc's Mannenkoor. DIENSTREGELING. ADVERTENTIES. j S C HUTTER IJ. Lokaal Tivoli te Helder. BUITENGEWONE MUZIEKUITVOERING MET ROEM BEKENDE Zondag 13 September vertrekt van bier de West-Indische mail en Dingsdag 15 dezer de Oost-Indische landmail met de messagerie Im periale via Marseille. Ondertrouwd H. A. STADERMANN en E. A. VROOM. Helder, 10 Sept. 1868. Alcjemeene kennisgeving. De ondergeteekenden betuigen bij dezen hunnen hartelijken dank, voor de vele bewijzen van deelneming, bij het overlijden van hun jongste kindje ondervonden. II. BITTER, Genees-, Heel- en Verloskundige. J. Ij. BITTERvan Damme. Nieuwediep 10 Sept. 1868.' Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alkmaar van 10 September 1868 is het door Mr. N. H. de LANGE, namens den gefailleerde J A C O B S E V E N II U 1J S E N, Apoihecar aan den Helder, aangeboden en door de credi teuren aangenomen aeeordgehomologeerd en ge noemde J. SEVENHUIJSEN gerehabiliteerd. AlkmaarDe Curator 13 Sept. 1868. Mr. A. P. de LANGE. bevelen zich beleefdelijk aan voor het leve ren der UNIFORMEN en verdere UITMON STERINGEN voor Heeren Onder Officieren en verdere Schutterpligtigen. Zijnde de ingrediënten in diverse kwali teiten te bekomen. Magazijn Keizershof. Het CONCERT van Zondag 13 September is VITGËSTEI/D tot Slaaiitiag avond I I Sep tember. HET BESTUUR. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoord, op Vrijdag- «Icbd 18 Sep tember 1868, des voormiddags ten Elf ure van Het doen van eenige WERKZAAM HEDEN aan verschillende gebouwen, enz.op het Maritime Etablissement te Willemsoord. De Aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De Bestekken liggen, gedurende de werkdagen, ter lezing bij het Departement van Marine te Graoenhage en bij de Directien der Marine te WillemsoordAmsterdam Helle- voetsliüs en Vlissingen; alsmede in de localen der Provinciale Besturen van Noordholland, NoordbrabantGelderland, Overijssel en Friesland en ter Secretarie der Gemeente Be sturen te Rotterdam en Bord,recht. De aanwijzing zal worden gedaan op den 16 en 17 September 1868, des voormiddags ten 10 ure. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssom in cijfers en letterschrift en de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditien en door den Inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag der aanbesteding, des voormiddags vóór Elf ure, vrachtvrij bezorgd worden bij de Directie der Marine te Willemsoord. "WltxEllsooitD, Be Schout-bij-Nacht Birecteur 9 September 1868. en Kommandant der Marine, O. A. tTHLEMBEC 14. Kapt. METS. TEXEL-NIEUWEDIEP v. v. Tan af 15 September 1868. Van TEXEL: Van NIEUWE DIEP "s Morgens 515 uur 's Morgens 7 uur. 's Namiddags 4.15 's Avonds ,6-15 In plaats van Dingsdag-zal, aan te vangen met den 18° SEPTEMBER, VRIJDAGS de dienst door Postschuiten worden verrlgt. BE DIRECTIE. VRIJDAG 11 SEPTEMBER en ZONDAG 13 SEPTEMBER 1868. door, het (CHANTEURS LANGUEDOCIENS). Aanvang te acht ure. Entree v.ï Cents. Aan den ingang der Zaal is het Hecueïl des Chants tegen 20 cents verkrijgbaar. Kaarten zijn aan het Lokaal te verkrijgen. Herstellers der gezondheidmet regt worden zij zoo ge noemd, daar zij de funelien van de onderbuiks-ingewanden, vooral de verterings-organen, opwekken daarbij zullen zij de ongesteldheden van lever, milt en andere ingewanden, door verslijming ontstaan, herstellen, door een weldadige stoelgang, waterloozing en onzigtbaar zweet, en zorgen dat het hoofd helder blijft, zoodat in plaats van zwaarmoedigheid, levenslust, zucht tot vreugde en arbeid te voorschijn treden Duizelig heid, mijmeringen, onrustig droomen, overhelling tot wanhoop, hevige hoofdpijn, wijken, naarmate gal, slijm eu bloed van die bestanddeeler, gezuiverd zijndie geest en ligebaam be lagen en een frissche gezondheid en helderheid van ver stand en opgeruimdheid van gemoed hardnekkig in den weg staan. Een éajarige ondervinding in mijne geneeskundige praetijk, heeft mij bewezen welke goede diensten zij verrigten bij hen die kwijnden en haakten naar het graf en thans frisch en gezond zijn; daarvan kunnen nog velen getuigen, en ik wordt derhalve ten sterkste aangemoedigd mijn lijdende na- tuurgenooten deze Pillen en daarbij mijne BALSAMUM VITiE EXTERNUM hen aan te bevelen. De Pillen pur geren zacht en onmerkbaar, zonder pijn of snijding in het lijf of het zenuwgestel te overprikkelen of te verzwakken. Nader omschreven in de gebruiksaanwijzing der Pillendie bij iedere doos gevoegd is. De prijs van t(p verzegelde doos met 100 Pillen is ƒ1.de halve dito 55 Ct. en het kwart doosje 30 Ct. Mijne BALSAMUM VIT/E EXTERNUM wordt in eenige gevallen (uitwendig) aangewend bij de Pillen ook heilzaam tegen Rhumatismus Lijders die hieraan laboreren worden hierop attent gemaakt. Tevens ook dienstig bij ver lamming, jicht, zinkings pijn in de lenden en gewrichten, nachtkrampen, verstijving der leden en pezen enz.vooralle pijnen (zonder wonden) is geen beter middel bekend. De prijs per flacon is 50 en 30 Ct. Verkrijgbaar te Nieuwediep bij J. VAN BERK, Apoth. Scliagen W. A. Hazen, Apoth.; Texel Gr. Kikkert, aan den Burg-, Alkmaar N. H. DiederiksDrogistPurmerende C. Visser, Pe perstraat: Zaandam A. Dorpema; Amsterdam D. Butti Z., Vij gendam Rotterdam Snabilé, Apoth. Groote MarktHaarlem K. de Breuk, Drog. Kruisstraat; en in de bekende Depots. J. P. G. GELAUFF, Geneesheer te Nieuwer-Amstel Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4