ooit in het schilderen van een gevoel verdiepen, maar zich meest tot eene rliythmische piquante melodie en eene boeTtige tekst beperken; toch moge iedere voordragt op zich zeiven waardig gekeurd worden, om als product door te gaan van inderdaad talentvolle kunstenaars. Een zangstem zoo buitengewoon helder, krachtig en groot van omvang als die van den baryton behoort wel tot de zeldzaamheden. Wij mogen hier echter niet verzuimen te zeggen, dat de uitvoering van ons volkslied, alleen voor ons vaderland in hun repertoire opgenomen, hier minder goed slaagde, welligt was de muziek niet zuiver in harmonie gezet en dan zijn de zangers ten volle geëxcuseerd; doch bovendien wij kunnen van den vreemdeling niet vergen dat hij met evenveel gevoel als de Nederlander, geheel uit het harte en biddende zal zingen; «Bescherm o God bewaar den grond," enz. Toch werd dit nomrner zeer luide geapplaudiseerd; wij schrijven dit meer toe aan eene beleefdheid van het publiek den zangers bewezen, voorde hulde aan onze nationaliteit ge- bragt, dan wel als blijk van goedkeuring voor de uitvoering. Genoemde Zangers hebben zich ook Zondag morgen in de R. K. kerk doen hooren. 't Is eene zekere waarheid, dat vele kerkgebouwen veel beter den zang laten hooren dan de minder hooge concertzalen. Hier dus kon men uitmuntend den omvang dezer buitengewone organen waarnemen. En waarlijk ook hier voldeden onze Languedociens bij uitstekt vooral het Credo in unum Deo''' was een juweel, zoowel van -compositie als van uitvoering. Helder, rein verhief zich het zoete tenorgeluid, door kooren begeleiden zielsverwekkend stierf de schoone melodie in een wegslepend accoord, dat, door streng bestudeerde zamenwèrking, den toehoorders in den waan bragt als deed een krachtig orgel zich hooren. Wij roepen deze kunstenaars een hartelijk vaarwel maaT ook een welgemeend tot wederziens toe. Aan den heer T. C. Dornisse, te Ylissingen, is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als kapitein-kominaudant der dienstdoende schutterij aldaar. Men schrijft van Harlingen 11 September: l)e trein die gisteren avond ten 10 ure 50 minuten moest arriveren, kwam eerst weinig tijds vóór 1 ure aan. De voor name reden van het oponthoud was dat de locomotief op de hoogte van den Sneekervaart eene koe overeed, die door eene der drooge sloten op den weg was gekomen. De stuk ken van het beest zaten in het machinewerk onder de lo comotief, zoodat de treiubeambten allen aan het werk moesten om de machine van die belemmering te bevrijden, en zelfs de machinist sommige deeleu van de locomotief moest los maken en weder in elkander zetten. In een Engelsch tijdschrift, de St. Pciuls Magazinen staat een opstel over de uitvinding der boekdrukkunst, waarin op verscliilleude gronden de eer er van aan onzen Lourens Koster wordt toegekend. Het artikel is geschreven naar aan leiding van de verkooping der belangrijke verzameling van den heer Enschedé te Haarlem, waaruit door het Britsch museum ook eenige precieuse dokumenten werden aangekocht# In het kamp tè Beverloo in Belgie heeft een schildwacht, die op het werda geen antwoord ontving van de personen welke hij op een afstand van 65 pas vóór zich zag, zijn ge weer gelost en door één kogel den sergeant van de wacht en den korporaal welke de ronde deden gedood. De soldaat die hen vergezelde, vlugtte en bragt de tijding van het onheil over. De Zoölogische Tuin te Londen heeft f12,000 betaald voor een dezer dagen aangekomen dier. Dit is de hoogste prijs die ooit door eenige verzameling van levende dieren voor één exemplaar werd besteed. Het exemplaar van zijn kant is dan ook het eerste, dat levend in eene dergelijke verza meling in Europa is overgebragt. Het is een Afrikaansche neushoorn met twee hoorns. Het is afkomstig uit Opper- Nubië en door den Weener reiziger Cassanova overgebragt naar Hamburg en verkocht aan het huis Carl Hagebeck, in wilde dieren. Yan hem heeft de Londensche Zoölogische Tuin het dier gekocht. De toestand is in Spanje ernstig; ook wat, de financiën betreft, is het er treurig gesteld; er zijn provinciale ambte naren wier tractementen twee en drie maanden ten achteren zijn, Toch heeft de regering 30,000 man Spaansche troepen aangeboden om Rome te bezetten, iügeval tusschen Frankrijk en Pruisen een oorlog mogt uitbarsten. Van zekere zijde wordt beweerd, dat Napoleon niet geheel afkeerig is van het denk beeld, om, in geval van nood, de Fransche vlag in Rome te laten waaijen onder bescherming van Spaansche troepen. In allen geval is het zeker, dat er minder dan ooit gedacht wordt aan het ontruimen van Rome. Frankrijk wil bij zijn verminderende populariteit in Italië er vasten voet houden, om bij verzet of zamenspanning met Frankrijks vijanden te kunnen ageren of bij een welwillende houding tegenover Frank rijk een concessie te kunnen doen. Met het oog op deze geruchten is de besproken bijeenkomst van de koningin van Spanje met den Franschen keizer niet van alle politiek ge- wigt ontbloot. Uit Macao, de portugesche bezetting nabij Hongkong, zijn bijzonderheden ontvangen omtrent een reeks gruwelda den die aan boord van het Ital. schip Theresa hebben plaats gehad in Nieuw Zeeland. Yan een oogenblik dat de beman ning zich op de voorzijde van het schip bevond, maakten de koelies gebruik om in de kajuit te dringen, waar zij zich van de wapenen meester maakten en in minder dan tien minuten tijds hadden zij 13 man gedood, wier lijken zij op gruwzame wijze verminkten, vierendeelden en vervolgens over boord wier pen. De tweede stuurman werd door een schot in 't hoofd gedood, terwijl de eerste stuurman 17 wonden bekwam, waar na men hem aan ketenen vastlegde en op de afschuwelijkste wijze 80 dagen martelde, door hem spijkers in 't hoofd te slaan, enz., totdat hij, twee dagen vóór zij de Chin. kust bereik ten, afgemaakt werd. Daarmede niet voldaan, zette zij hunne moordpartij onder elkander voort. In minder dan twee uren hadden zij aan vijftig hunner kamaraden de hoofden afge slagen; deze werden in kisten gepakt en in de kuil van het schip opeengestapeld, tengevolge waarvan een ondragelijke lucht gedurende twee maanden het schip verpestte. De vrouw van den kapitein sloot men tusschendeks op. De koelies, die waarschijnlijk zeeroovers waren, want zij wisten gebruik te maken van het kompas en van de kaart, stuurden het schip naar de haven van Tinpack, waar zij het met behulp der mandarijnen geheel uitplunderden, en verder zieh al de booten toeëigenden, na de namen daarvan uitgewischt te hebben. Later keerde het schip met acht personen, waaronder de vrouw van den kapitein, naar Macao terug. De Feestviering: te Scliagfeii. «Wanneer" zei eens een onzer wrevelige naburen «wanneer Schagen een takkebos verbrandtkomt de geheele wereld naar de vlam kijken." Ofschoon deze uitdrukking te 0 kras moge zijn, is het niettemin eene waarheid, dat wanneer onze gemeente feestviert, het publiek daarin eene belangstel ling toont, waarop menige stad zich niet kan beroemen, en die ongetwijfeld bewijst, dat men zich te Schagen meer dan elders prettig gevoelt. 10 Sept. heeft daarvan weder een 4 doorslaand bewijs gegeven. Reeds de Markttrein des mor gens ten 6^ ure, voerde eenige in zondagsdos getooide be zoekers aan, wier aantal, vooral des middags, met elke trein toenam en met hetgeen per rijtuig en te voet vaü alle kanten Seliagen binnenstroomde, spoedig klom tot eenige duizenden. Ten 1 ure des namiddags begonnen de feestelijkheden met de harddraverijwaaraan niets ontbrak, zelfs niet het daarbij behoorende «standje". Ten 2 ure begaf zich de liedertafel Euterpe met hare ba nier naar het spoorwegstation om de verwacht wordende leden van Orpheusvan Langedijk, af te halen, die met den trein van 2 u. 40 m. zouden arriveren en na wier aankomst de beide zangvereenigingen de plaats in optogt doortrokken met hunne banieren aan het hoofd, naar het koffijhuis Vredelust, alwaar aan Orpheus den eerewijn werd aangeboden. Ten 4 ure nam het concert in de Groote Kerk een aanvang, en zonder overdrijving mag gezegd worden, dat daarin welligt nim mer zooveel personen (p. m. 1200) te zamen zijn geweest. De verschillende Nos. van het programma werden vrij goed uit gevoerd en de poging van Euterpe om het hare bij te dragen tot vermeerdering van het genot op den feestdag, mag ais uitmuntend geslaagd beschouwd worden. Wie zich na den afloop van het concert wilde overtuigen of Schagen druk bezocht was, behoefde slechts een blik in de verschillende koflijhuizen en herbergen te werpen, die allen niettegenstaande den stroom van menschen welke zich langs de straten bewoog, overvol waren. Yooral was het de moeite waard een kijkje te nemen bij den heer Knikker, die door doelmatige vergrooting zijner reeds zoo ruimen kolfbaan, deze tegelijk heeft ingerigt tot eene uitmuntende concert-, tooneel-, en danszaal, die eenige honderde personen kan bevatten, terwijl de eigenaar om de flinke spoedige bediening die meu er heeft, een voorbeeld voor anderen in onze gemeente mag heeten, iets wat niet van alle onze koftijhuishouders gezegd kan worden. Wemelde reeds des namiddags en den voor-avond onze ge meente van bezoekerstoen des avonds ten 9 ure het vuurwerk werd afgestoken wekte de massa menschen, op het ruime marktveld en in de daarop uitkomende straten, teregt ieders verbazing en maakte het een grootsehen indruk, wanneer die duizende en duizende hoofden een oogenblik door ben- gaalsch vuur werden verlicht om terstond daarop als met een tooverslag in den diepen duisternis te verdwijnen. Het vuurwerk zelf was zoo als wij dit vau van der Burg gewoon zijn, en werd luide toegejuicht. En toen toen was het «kermis in het dorpalle lokalen vol en muziek en dans overal in vollen gang. Zelfs toen de spoortreinen reeds een massa feestvierenden had weg gevoerd, was die vermindering naauw merkbaar, terwijl de stemming die overal heerschtte regt gaf tot de onderstelling dat van scheiden voorshands nog geen sprake was.. De uit komst bevestigde diteerst des vrijdags morgens ten 6 ure verlieten de feestvierenden Schagen als levende bewijzen dat het hun goed was aan deze plaats te zijn geweest. Aan kleine ongevallen zoo als het missen van den trein, volslagen gebrek aan brood enz., heeft het niet ontbroken. Ongelukken echter zijn erniettegenstaande den enormen toevloed van vreemdelingen, niet te betreuren, terwijl niet het minste aan den ijver van onzen geachten burgemeester te wijten is dat de rust er niet is verstoord geworden. Schagen heeft weder feestgevierd en de voordeelen door vele ingezetenen daarvan getrokken, zijn ontegenzeggelijk zeer belangrijk. Ernstig raden wij belanghebbenden aan dit niet te vergeten en een volgend jaar door ruimer bijdragen, dia voor hun toch slechts tijdelijke voorschotten zijn, te zorgen dat de feestcommissie over ruimer fondsen kunne beschik ken. Daar waar de gemeente eene belangrijke bijdrage voor het vuurwerk geeft, waar de particulieren en zelfs vreemden zonder winstbejag hunne krachten leenen tot opluisteren van den feestdag, moeten zij die er de vruchten van plukken in de eerste plaats de beurs daarvoor openen en het beneden zich achten de hulp van anderen interoepen tot het bijeenbren gen van eene som, tegenover het gewin altijd zeer gering te noemen is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2