Marine. Amsterdamsche Kermis. K0FFIJM1IS i TAPPERS-AFFAIRE MARINE. Anti RhumatischeWatten ABSHAUBIN'S HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. Wegens omstandigheden EEWE GOED BEKLANTE met liet (laarbij belioorende Meublement, gelegen op een der beste standen aan het Nieuwediep, gemeente Helder. Adres franco, onder letter Z. Z., bij den Courantier S. GILTJES aldaar. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoordop Vrijdag' den 18 Sep tember 1868, des voormiddags ten Elf ure van: Het doen van eenige WERKZAAM HEDEN aan verschillende gebouwen, enz.op het Maritime Etablissement te Willemsoord. De Aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving- De Bestekken liggen, gedurende de werkdagen, ter lezing bij liet Departement van Marine te \y Gravenhage en bij de Directien der Marine te WillemsoordAmsterdam.Helle- voetsluis en Vlissingen; alsmede in dc localen der Provinciale Besturen van NoordhollandNoordbrabant, Gelderland, Overijssel en Friesland en ter Secretarie der Gemeente Be sturen te Rotterdam en Dordrecht. De aanwijzing zal worden gedaan op den 16 en 17 September 1868, des voormiddags ten 10 ure. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssom in cijfers en letterschrift en de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditien en door den Inschrijver onderteekeud, moeten vóór of op den dag der aanbesteding, des voormiddags vóór Elf ure vrachtvrij bezorgd worden bij de Directie der Marine te De Schout-bij-Nacht Directeur en Kommandant der Marine, O. A. IIHLEWBECK. WlI/t.EMSOORD, 9 September 1868. OPENBARE "VERKOOPING op 's Rijks Werf te Wil lemsoord, op Vrijdag den 25 September 1S68, des voormiddags ten Elf ure, van den voor 's Rijksdienst afgekeurden SCHOO- NER de WESP, met ZEIL en TREIL, liggende in het natte dok op 's Rijkswerf voornoemd. De Verkoop geschiedt bij opbod en afslag. De Schooner kan drie dagen vóór- en op den verkoopdag worden bezigtigd. De voorwaarden liggen gedurende de gewone werkdagen, ter lezing bij de Directiën der Marine te Amsterdam en alhier. WillemsoordDe Schout-bij-Nacht Directeur 14 September 1868. en Kommandant der Marine, O. A, ITHLENBECK. OF Deze heilzaam werkende Watten, welke alom zoo vele wonderen van geneeskracht hebben uitgeoefend, bezitten nog, behalve hare onmisbare werking tegen Rhumatische ziekten, de kracht om zeer spoedig aangezigtspijn, rozigheid, opge zwollen tandvleesch, uitslag door branderigheid en meer an dere kwalen van dien aard te genezen. Zij nemen alle scherpe deelen uit bloed en vleesch, zonder aan iets nadeel toe te brengen, of aan andere middelen schadelijk te zijn. Hoofddépöt bij A. BREETVELT Az., te Delft. Die deze watten voor den prijs van 30 cents per pakje o. a. verkrijgbaar heeft gesteld hij Gebrs. MEIJER, Kanaalweg te Helder; W. B. Wiebols, Purmerende; A.Schravendijk, Hilversum; J. B. Upman, BarsingerhornS. Keet, Schagen; G. J. Teuuisse Haarlem J. C. Theissling, Alkmaar; M. VriendZaandam; Geb. EreseVenhuizen; Gebr. Reekers, lVeespG. A. KöbneEdam H. W. Böttger ZuidscharwoudeWed. R. Jongeling, EijerlandB. D; van Weedede Rijp; W. C. Veltbuizen Laren; Wed. W. Mars, lVierin- J.Pb. de HaanTerschelling en meer Dépots in andere plaatsen. De RETOURBILLETTEN naar AMSTERDAM zijn van WOENSDAG 16 tot en met ZATURDAG 26 SEPTEMBER voor terugkeer ook geldig op de treinen van den volgenden dag, van 's morgens 7 ure, 8 ure 22 min. en 8 ure 40 min. van Amsterdam. Op Volkstreinen is deze bepaling niet toepasselijk. DE ADMINISTRATEUR. Van en met 1 tot en met den 31 Augustus 1868, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande schepenmet meer dan 50 Palmen diepgang. N A A M O •=i p to a O O s O M r* fcjj a I 'as seerde de Weerkundige waarnemingen op iet Observatorium te Helder SOORT a e3 *73 r~ buitendrempel. dat het schip den drempel passeerd. VAN hO O a WEERS WATERSTAND Toestand Rigting van den Windd. op de SCHEPEN. van het Schip. van den Gezagvoerder. g>3 u, O p p f3 Uur. GESTELDHEID. betrekkelijk van de Wind. vierk. 5 ft'-3 P volzee. zee. Regtw. j Kilo's Ned. stoomb. Willem de derde D. G. Piejeers 50 s. 4A. 2 nm Helder, schoon weer 1.17 el ondervolz. Vlak ONO 1.2 Oostenr. bark Romano C. Cosulich 54 v 5 7 vm ii ii C.07 u ii 0tN 0.9 Noors. fregat Jura C. M. Grunwold 51 ii 5 ii 8 am u de kim ben.schoonw 0.21 n Vlak, stil NOto 1.0 Zweeds bark Carolina J. H. Svendson 54 11 7 7 vm Digtbetr.reg. winder. 0.00 ii Golvend ztw 8.0 Russ. fregat Imperator Alexander II H. Wahlroos 62 ii 8 6 vm Held. wind. goedw. 0.07 u bov. H ii zwtw 10.0 Hainb. n Pilger W. H. Ode 52 ii 8 n 6 vm it n li 0.07 ii ii WZW 10.0 Eng. Boanerges I. G. Dunn 63 n 8 ii 11 vm Ligtbew. n n 0.16 i, ond. 0 ii zwtw 8.0 Jessianne R. Whitchill 60 n 8 n 12 m ii n ii 0.49 ii H H ii zwtw 8.0 Ned. bark Vrede C. Huiser van Reenen 58 n 8 ii 12.30 nm II V II 0.64** 0 0 ii zwtw 8.0 Vice-Admiraal May Stiffry 54 ii 9 ii 8 vm held, stil, mooiw. 0.09 i, bov. H Vlak zwtw 0.2 a n Holland II. P. Grönbeck 50 ii 11 n 7 vm Helder, schoonweer 0.29 ond. V ii zo 1.0 tt ii Laura en Adele C. H. Pohlmeijer 50 ii 11 ii 3 nm Ligtbew.en held.schoonw 0.88 H ti ii SIecht w. zoto 2.4 Eng brik Blackness G. Dickerson 53 ii 12 ii 2 nm Held.enkele wolkj. 0.28 ii H ii Golvend zw 10.0 Noors. bark Garibaldi E. Christeusen 55 ii 12 ii 1 nm ii n ii ii 0.11 ii ii zw 7.5 Italiaans u Cuosers G. Bozzo 53 ii 16 12 m Ligtbew.,winder, goedw. 0.51 ii ii ONO 8.0 Noors. 0 Victoria L. Helgesen 51 19 H 10 vm Digtbew., vochtig, stil 0.31 ii Vlak ONO 0.4 Ned. stoomb. Jason H. Haack 57 w. 21 9 vm Losbewolkt weinig wind 0.17 bov 0 H N 0.9 Noors. bark Canada J. M. Abrahamsen 52 ii 21 ii 9 vm ii h ii 0.17 II II N 0.9 Eng. ii Prince Alfred E. Robinson 60 s. 22 ii 1 nm Digtbetr. reg. en wind 0 .81 ond II Hol in zee Ntw 14.0 Ned. stoomb. Willem de derde D. G. Piejeers 51 w. 26 8 vm Losbewolkt goedweer 0.17 Gewoon W 4.0 Boek-, Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 4