772. Achtste Jaargang. 1868. Jïieuros- en - J_<fl9oertentie--6foö. WOENSDAG 21 OCTOBER. AANBESTEDING- U.jyycr HELDERSGHE COURANT. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adverten tien van 14 regels is GO Centen voor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertenticn intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. gcbcrfte. Op Vrijdag den 6 November 1868, des avoüds ten half zeven ure, zal, aan het Raadhuis der gemeente, in het openbaar, alleen bij inschrijving worden aanbesteed lo. De levering van STEENKOLEN voor de gemeente-inrigtingen in 1869, en 2o. Del levering van GEDRUKTE STUK KEN voor de gemeente-administratie, in 1869, 1870 en 1871. De voorwaarden van aanbesteding liggen, op de gewone kantooruren, ter lezing aan de Secretarie der gemeente. Helderden 16 October 1868. Burgemeester en Wethouders dier gemeente STAKMAN BOSSE, Burgemeester. E. VERHEY, Secretaris. BEKENDMAKING. Het GEMEENTEBESTUUR van den HELDER brengt ter kennis van de daarbij betrokken ingezetenen, dat op Vrijdag den 20 November 1868, des voormiddags tusschen elf en twaalf ure, aan het Raadhuis der gemeente eene vergadering van Kiesgeregtigden zal worden gehouden, om de plaatsen aan te vullen van de DRIE leden der alhier gevestigde Kamer van Koop handel en Fabrieken, die met het einde van dit jaar aan de beurt van af treding zijn. De lijst der Kiezers is van heden af op de gewone kantooruren te Secre tarie der Gemeente ter inzage nedergelegd. Bezwaren tegen die lijst kunnen gedurende de eerstvolgende acht dagen, bij het gemeentebestuur worden ingeleverd. Van deze en volgende vergaderingen worden geene afzonder lijke kennisgevingen verzoolden. Voorts wordt in herinnering gebragt dat men om Kiezer te zijn 1. Nederlander, meerderjarig, ingezeten der gemeente en in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsreglen moet zijn. 2. Ter zake van eenig bedrijf van handel of fabriekwezen in het patent- regt moet zijn aangeslagen tot ecu bedrag van minstens zeven gulden. Het Gemeentebestuur voornoemd, Helder, 16 October 1868. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. Btct-offiricri gebeeïte. ITI3TTWSTIJDI1T31IT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 20 Oct. 1868. De hoofdingenieur Jansen, bij de directie der marine alhier geplaatst ter vervanging van den hoofdingenieur A. J. H. Beelo, is heden alhier aangekomen. De heer Beelo vertrekt Zaturdag a. s. De officier van gezondheid lc kl. F. J. van Leent, thans bij het departement van marine gedetacheerd, wordt met 1 November bij het marinehospitaal alhier geplaatst en vervangen door den officier van gezondheid 2e kl. L. P. Vlaanderen. De luit. t/z. 2e kl. W. J. Dirx, laatst behoord heb bende tot het excader in Oost-Indië en van daar den 14 dezer in Nederland teruggekeerd is met dat tijdstip op non activiteit gesteld. Het ramschip de Schorpioenkapt.-luit. t/zW.K.van Gennep, is Vrijdag te Cowes (Engeland) aangekomen. Aan boord was alles wel. Ter vervanging van den heer Keus, aan wienopzijn verzoek eervol ontslag is verleend, hebben Burgemeester en Wethouders van Botterdam, onder overlegging van alle op de zaak betrekking hebbende sollicitatiën en documenten, een .dubbeltal voorgedragen voor de betrekking van havenmeester aldaar, waarop zijn geplaatst de heeren: J. B. N. J. Bijl, havenmeester aan het Groot Noordholl. Kanaalen K. J. van Hemert, onder-havenmeester en dokmeester aan het Ooster dok te Amsterdam. Ten einde bij het ontstaan van brand in de magazijnen der korpsen van het leger dadelijk bij het ontdekken van het gevaar eenige middelen in het werk te kunnen stellen om onheilen te voorkomen, acht de Minister van Oorlog het wenschelijk, dat in de magazijnen steeds eenige met water gevulde tonnen en een daaraan geëvenredigd aantal ledige emmers voorhanden zijn. De hoofdadministratiën der korpsen van het leger zijn dien tengevolge verzocht, een zeker aantal van de bedoelde tonnen en emmers aan te schaffen en zulks naar mate van de be hoeften en in overeenstemming met de localiteit. Voor die watertonnen kunnen, naar des Ministers oordeel, gevoegelijk worden bestemd petroleum-vaten, die eene inhoud hebben van 150 Ned. kannen en'waarvan de bovenste bodem tot lossen deksel moet worden veranderd, Z. M. heeft bepaald, dat op den ln November e. k. en voortaan jaarlijks op dien dag, aan de gehuwde onder-offi cieren en verdere militairen, weduwnaars met kinderen daar onder begrepen, het bedrag zal worden uitgekeerd van hetgeen zij, voor zoover de onder-officieren betreft, meer dan tien gulden, en voor zooveel de overige manschappen betreft, meer dan vijf gulden in het kleedings- en reparatiefonds te goed hebben, mits daarenboven hunne kleeding in goeden staat en hun randsel of mantelzak van het noodige klein equipement voorzien zij. Te Haarlem is voor het geref. weeshuis, dat aan onder steuning behoefte had, door vrijwillige bijdragen bijeengebragt f3,250.63. Een muziekuitvoering ten voordeele dier inrig- bragt bovendien f 122.50 op. Te Eist, bij Bhenen, heeft dezer dagen een dertien jarige knaap zich van een geladen geweer meester gemaakt en daarmede al spelende zijne tante doodgeschoten. Laatstleden Woensdag is te Staphorst een jongentje van ongeveer 3 jaren verdronken in een kleine plas, terwijl zijne moeder hem een paar minuten alleen had gelaten. Het onderzoek omtrent den moord te Oisterwijk heeft geleid tot de inhechtenisneming van de vrouw van den ver- slageue, daar zij eindelijk bekende de daderes te zijnna eerst te hebben willen volhouden dat zij in het bosch had overnacht en daar een vreeselijk leven in de hut had ge hoord, wat haar aan iets bovennatuurlijks had doen denken. Vier jonge kinderen laat zij achter; een zuigeling is met haar naar de ge,vangenis gebragt. Tot waarschuwing deelen wij mede, dat de arrondisse- ments-regtb. te Heereuveen den 12" dezer een medicinae doctor aldaar heeft veroordeeld tot 27 geldboeten, ieder van f 2. wegens weigering tot afgifte van een vereischte verklaring, aan welke ziekte patiëntendie door hem behandeld waren zijn overleden. Uit Drenthe meldt men Niettegenstaande het over groot aantal jagers, die dagelijks de wildrijkste streken dezer provincie bezoeken en telkens met goedgevulde weitasschen huiswaarts keerenblijven de jagtveiden steeds ruim voor zien. Niet zelden treft men vlugten van patrijzen aan van meer dan 20 stuks. Ook hazen zijn er menigvuldig, terwijl enkele koppels korhoenders het geheel volmaken. Op ver schillende plaatsen wordt bij de logementhouders aanwijzing gedaan van de meest wildrijkste oorden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1