dïïeuros- en «flönertcntic'öfnö. Achtste Jaargang. 1868. WOENSDAG 11 NOVEMBER. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. COURANT. De prijs der Adveetentien van 14 ï'egels is 69 Centenvoor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. 1T S 2 ?T W S T IJ D IIT 3- 2IT Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 10 Nov. 1868. Gepasseerde nacht ten 1 ure keerde een gezelschap huis waarts, komende van de feestviering eener zilverenbruilofts partij; eene vrouw, echtgenoote van T. de Waard, meende van het muurtje, langs den lagen dijk op het Westplein te stappen, doch, welligt door de duisternis misleid, was de afstap grooter dan zij dacht, zij viel en brak een been. De hulp der politie werd aan het nabij gelegen wacht huisje ingeroepen, een der wachthebbenden spoedde zich om den, in de nabijheid wonende, Commissaris van Politie, den heer A. C. Boonzajer, van het ongeval kennis te geven, deze was oogenblikkelijk tegenwoordig, gaf last de vrouw in het wachthuisje optenemen en spoedde zich zelf inmid dels om geneeskundige hulp te verzoeken bij den, aan den Kanaalweg wonende, officier van gezondheid der le kl..van- de Marine W. Ruisch, die, na zich op de hoogte te hebben gesteld van het voorgevallene, zeer spoedig bereid was den Commissaris te volgen en daarna geadsisteerd door dezen, de vereischte chirurgale hulp verleende. .Later is de vrouw op een draagbaar naar hare woning overgebragt. Gisteren is alhier de eerste, in dit saizoen, met de beug gevangen schelvisch aangebragt, ongeveer 1000 stuks, die in publieke afslag hebben opgebragt f47.50 a f 4S. per 100 stnks. Later liep de prijs voor eenige kleiner par tijtjes tot op 65 cents per stuk. Ook de rog inogt 65 cents per stuk «relden net aangeboden geschenk met eene rede waarin ZÈd. de lieve geefsters hartelijk dankte voor het bewijs hunner ingenomen heid met Schagens weerbaarheid, en de hoop te kennen gaf, dat de vereeniging nimmer zal worden ontbonden, dan ten gevolge eener oplossing in eene dienstdoende schutterij, een feit dat de vooruitgang van Schagen zou constateren door het toenemen der bevolking. Daarna werd het prachtige vaandel (vervaardigd van zware oranje zijde, waarop het Schild en de Roos van Schagen, het eerste van kersklpi"-;.™, .-.J. By ue gisteren aan de directie der marine plaats gehad hebbende aanbesteding waren de minste inschrijvers de heeren A. L. van Gelder, voor versch vleesch per 100 ned pd. tegen f48.85; C. Karsman, voor witbrood per 100 ned. pd. tegen f21.P. de Graaff voor groenten; H. J. van Konings- brugge, voor aardappelen per 50 ned pd. tegen f 1.735 F. J. Holmer voor bier; A. Konijn voor melk; J. Schoorl, te Alkmaar, voor het wasschen en appreteren. De scheepstimmerlieden aan 's rijks werf alhier, I. P. Kreupeling en A. J. Peij, zijn ter beschikking vnn den gou verneur-generaal van Nedcrl. Indie gesteld, om geplaatst te worden als vice-kommaudeurs bij het vak van scheepsbouw in Oost-Indie. Door Z. M. is benoemd tot luitenant-kolonel de majoor jh. H. G. P. Leyssius, van het 70 regiment. Z. M. heeft pensioen verleend aan D. van den Bosch ingenieur bij 's rijks stoomvaartdienst, van f1600; C. V Riemens, adj .-commies bij de voormalige directie der marine te "Vlissingen, van f773, en aan P. J. Schuyt, beëedigde hontmeter, van f 587 de eerste en laatste bij de directie der marine te Amsterdam. De luit. t/z 2= kl. S. H. Binkes, behoord hebbende tot het escader in Oost-Indie en van daar teruggekeerd, is op non-activiteit gebragt. In plaats van den 2n luit. André, zal de 2e luit. der artillerie van het O. I. leger A. Lugt als medegeleider op treden bij het detachement dat den 14 dezer alhier aan boord van de Electra embarqueren moet. Z. M. heeft vergunning verleend aan H. Bodewijk, T. Ruijgh en T. P. Krul, allen te Terschelling, tot het dragen der hun door den keizer der Franschen toegekende medaille 1B kl.wegens de redding van de equipage van 't Fransehe schip Doradeter reede van Terschellingop 1 Oct. jl. Men schrijft ons van Terschelling S November liet volgende Het treurig vermoedendat de loodsrinkelaar No. 4van Terschelling, met man en muis is vergaan, schijnt zich hoe langer hoe meer te bevestigen. Gemeld vaartuig was op Zatuvdag 24 October II. in zee, en trachtte met het opko mend stormweder dien avond naar binnen te zeilen, dat echter niet gelukte en waarop het weder noord- of zeewaarts over lagsedert heeft men van het vaartuig niets vernomen en is de hoop die meu nog steeds koesterde, dat het op vreemde kust zich bevouel of in ontredderden staat op zee zonde rond zwerven, verflaauwd met eiken dag, en blijkt ook helaas ijdel te zijn. De opvarenden van deze loodsrinkelaar zijnschipper W. Q. Molenaar, de loodsen J. J. Nadort, P. C. de Breed, C. ,-iT. Ree. C. A. Bierman en "W. D. Zeijlmak.er; de kweeke- lingen J. A. van Keulen en 1"). C. Geus en de matroos J. R. Groeudijk, te zamen 9 personen, allen gehuwd en waar van 8 een getal van 23 kinderen, beneden de 16 jaren nalaten. Groot is de verslagenheid op dit eiland door deze nieuwe ramp te weeg gebragt, eene ramp die haast niet te overzien is, als men in aanmerking neemt het groot aantal huisge zinnen dat thans weder in rouw wordt gedompeld en van hunne verzorgers en dierbaarste betrekkingen beroofd zijn. Dat de Nederlandsche liefdadigheid zoo die gevraagd wordt, niet in gebreke zal blijven, om de nagelaten ongelukkige betrekkingen met ruime bijdrage ter hulpe te komen, dit is van de regering en van onze steeds tot weldoen bereide natie te verwachten. Immers dat droevige rampen, bij getrouwe pligtsvervulling ontstaan, ten allen tijde in Nederland meewarige harten en ge opende hauden heeft gevonden, is ons in het vorige jaar nog zoo ruimschoots gebleken door de krachtige hulp aan de betrekkingen van de toen verongelukte loodsen bewezen. Aan deze nieuwe ramp is mede. eene treurige herinnering verbonden, daar de thans vermoedelijk verongelukte schipper W. G. Molenaar, op Diugsdag 27 October 11. hier verwacht werd, ten einde op dien avond, in eene daartoe bestemde vergadering van wege het departement tot Nut van 't Alge meen, de zilveren medaille te ontvangen, voor het met le vensgevaar redden van een in onze haven gevallen kind. Opmerkelijk is het dat ook te Leiden even als te Rot terdam juist de leerlingen der teekenschool het plaats gehad hebbende oproertje hebben geprovoceerd; men meldt ons dat er eene enquête zal worden ingesteld om te onderzoeken of de oorzaak is gelegen in het tegenwoordige teekenkrijt, afkomstig uit Parijsche fabrieken, of in de gipse modellen van Italiaansche origine, ten einde maatregelen te kunnen nemen tot vervanging van een van beiden, ter voorkoming van meerdere dergelijke epidemien, ook in andere gemeenten. Te Leiden is het echter Zaturdag kalm geblevende pa trouilles, ook van de burger- en studenten-scherpschutters, hebben de stad doorkruist, maar de burgerij bleef thuis, zoo dat het stiller zelfs was dan gewoonlijk. De hoofdwacht aan het stadshuis werd door scherpschutters bezet. De lieve straatjeugd heeft toch hare baldadigheid betoond. De ziegeuners buiten de stad hebben 't moeten ontgelden; hun tent werd omvergerukt en een jonggeborene wercl het slagtoffer van den moedwil en de onbezonnenheid. Het mede gevoel van weidenkenden is daardoor opgewekt en men heeft door ruime bijdragen de ongelukkiger! trachten te vergoeden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1