SCHAGEN. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE HELDER. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WIERINGEN. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TERSCHELLING, ADVERTENTIES. 23Jarige Echtvereeniging 'te verschaffen, om een aantal landerijen te exploi- ^Ismede het regt van uitgifte van hankbilletten zich "te eigenen, terwijl zij tevens niet belastingschuldig zou Tzljn. Intusschen is een voorloopig contrakt tusschen bedoel de maatschappij en dien vorst zoowel door den Engelschen als den Amerikaanschen konsul verworpen. Daarna is een tweede contrakt verworpen, en generaal Latham, consul der Unie, in de direktie getreden. Het publiek stelt echter niet veel vertrouwen in deze onderneming. Zondag 8 dezer had te Schagen de plegtige uitreiking plaats van het eerevaandeldoor een zeventigtal jonge dames aan geboden aan de scherpschuttersvereeniging West-Friesland" alhier. Ten ongeveer 12 uur marcheerden de scherpschutters met een gedeelte der muziek van de Alkmaarsche schutterij in uniform, onder de leiding van den heer Otto, aan het hoofd, naar de voor de plegtigheid aangewezen paradeplaats, het marktveld, tegenover het koffijhuis Vredelust. Aldaar werden zij opgewacht door het burgerlijk bestuur der vereeniging en het grootste gedeelte der schenksters van het vaandel. Namens deze laatsten, rigtte de lljarige jongejufvrouw Hendrika ©ezellen, tot den voorzitter van het bestuur der vereeniging de volgende toespraak Geacht Hoofd der Gemeente en President der Scherpschuttersvereeniging Toen ten vorigen jaren in onze gemeente een stem opging om in tijd van nood Schagen en omliggende gemeenten te helpen verdedigen verklaarden al dadelijk een aantal mannen zich bereid deel te nemen aan eene weer baarheids- of scherpschuttersvereeniging. Hun streven is aanvankelijk zeer goed gelukt en wij hebben dikwijls hunne oefeningen met veel genoegen gezien. Maar was het in de laatste dagen niet of de moed bij hnn nu en dan eenigsins begon te verflaauwen De oorzaak daarvan durven wij niet gissen maar ook iets te doen tot de volmaking en instaudhouding daarvan, hebben wij eene vau ouze kinderlijke pligten geacht. Daartoe vereenigden wij onze zwakke krachten, en, ofschoon wij bij sommigen, waarop, wij erkennen het gaarne, aanvankelijk onze steun was gevestigd, teleur gesteld werden is het ons ijverig streven toch gelukt ons doel te bereiken. Wij vonden harten die warm waren voor onze Gemeente en Vaderlands belangen. Wij brengen dan ook gaarne bij deze openlijk onzen dank aan hen die onze zwakheid zoo krachtig steunden, waut zonder die hulp was ous streven toch geheel vruchteloos gebleven. Zie hier de vrucht onzer arbeid. (De muziek speelt het Wien Neêrl. bloed). Wij verzoeken u, als blijk vau onze bijzondere sympathie dit vaandel, als een blijvend aandenken voor onze gemeente, uit onze kinderhand te willeu aan vaarden, en ofschoon wij vurig wenschen dat verdediging van ons Vaderland door het vernietigen van onzen atunrgenooten, tot den verledenen tijd zal gaan behooren, en vrede en vrijheid steeds ons deel zij, zoo vertrouwen wij toch dat, zoo wij ooit verdediging behoeven, dit vaandel steeds ons schild, de schutters tot eer en als zoodanig voor ons eene voortdurende aangename herinnering moge zijn. Wordt onze scherpschuttersvereeniging ooit opgelost of vervangen door een feitelijk schutterscorps, dan is onze wensch dat het Hoofd ouzer gemeente hierover wake en dat feitelijk schutterscorps daarvan de verdediging worde opgedragen. Mogen wij dus ten slotte, geacht Hoofd der gemeente en President der scherpschuttersvereeniging, de goede zorgen voor dit vaandel u ernstig op het harte drukken en, bij de uitreiking daarvan onze hartewensch voegendat Westfrieslauds roem nimmer moge falen. «Leve het Vaderland 1 Leve Schagen De heer voorzitter (onze geachte burgemeester) aanvaarde het aangeboden geschenk met eene rede waarin ZEd. de lieve geefsters hartelijk dankte voor het bewijs hunner ingenomen heid met Schagens weerbaarheid, en de hoop te kennen gaf, dat de vereeniging nimmer zal worden ontbonden, dan ten gevolge eener oplossing in eene dienstdoende schutterij, een feit dat de vooruitgang van Schagen zou constateren door het toenemen der bevolking. Daarna werd het prachtige vaandel (vervaardigd van zware oranje zijde, waarop het Schild en de Koos van Schagen, het eerste van kerskleurige roode zijde, de laatste van goud draad meesterlijk in relief bewerkt) door ZEd. aan den kom- mandant van het corps overhandigd, die na voor de eer het corps ten deel vallende, in kernachtige bewoordingen te heb ben dank gezegd, het vaandel den vaandrig M. Gielens over gaf en deze daarbij de eer het kleinood der Vereeniging te mogen dragen, maar vooral de zware verantwoordelijkheid baarbij op hem rustende in echte krijgsmanstaai voor oogen stelde, waarna Z. H. Ed. Gestr. tot de schutters een kort maar kraóhtig woord rigtte en hen vermaande te toonen dat de spreuk op hun vaandel: »Vrede en Vrijheid" in waar heid hunne leuze, door in rustige tijden als burgers doorge drag en voorbeeld steeds den vrede te bevorderen, doch in de ure des gevaars bloed en leven voor de vrijheid veil te hébben. Laatdan dit vaandel dat ge door uw maatschap pelijk gedrag zult houden vlekkeloos en rein van eiken smet laat het terugkeeren uit den strijd, zwart van kruid en door boord van kogels, als een bewijs dat'ge niet de laatste waart in den bloedigen kamp voor de onafhankelijkheid van het .dierbaar vaderland." Nadat vervolgens voor het vaandel was gedefileerd en eene marsch door de gemeente gemaakt, werden de schenksters van het vaandel, de schutters, de buitengewone leden en ge wone leden met hunne dames, door het Bestuur der Ver eeniging ontvangen, op de fraai gedecoreerde hovenzaal van het koffijhuis «Vredelust", werwaarts ook het vaandel na afloop der marsch was gebragt. Hier heerschte bij het gul onthaal door het Bestuur den genoodigden bereid, opgewekt jöoor de toonen der welluidende muziek, eene echt feestelijke «temming en werden verschillende uitgebragte toasten, met Juide en geestdriftvolle teekenen van bijval begroet. Niet onvermeld mag hier worden gelaten, dat bij deze ge legenheid door mej. Marie Selderbeek namens de dames schenk sters van het vaandel een gepast woord van dank werd ge bragt aan den heer A. W. Gezellen, concessionaris der gasfabriek alhier, die zich welwillend had belast, met alles wat tot de vervaardiging van het vaandel betrekking had, en zich zoo uitmuntend van zijn moeijelijke taak had gekweten. Nog werd bij deze gelegenheid voorgedragen door den ser geant Schellings, een dichtstuk zoo wij meenen getiteld //Otto Kwant", en door den le luit. Denijs, een Vaandel-lied Voor Schagens weerbaarheid. Het vuurwerk des avonds was prachtig vooral het slot no., eene toepasselijke decoratie, prijkende met het vaandel der ver eeniging, overtrof alle verwachting en doet den maker den heer P. v. d. Burgh te Amsterdam dan ook alle eer aan. Na afloop daarvan was er in verschillende lokalen muziek en dans* er werd een echt Schuttersbal gegeven in de kolfbaan van den heer P. Knijnsberg alhier. De ordelijke vrolijkheid die daar den ganschen avond en tot aan het einde van het feest heerschte, verstrekt onze schutters tot groote eer en kan niet genoeg worden geroemd. Van 30 October 6 November 1S68. ONDERTROUWD C. Hin, schipper, 25 jaren en J. C. Smit, 22 ja ren. L. G. van Vliet, scheepsmeter, 23 jaren en J. Boon, 24 jaren. GEHUWD A. G. Meeuwenoord en A. de Graaf. W. M. van Zwe den en A. Jonker. BEVALLENN. de Vries, geb. Visser, Z. H. J. Droog geb, van Valen, Z. M. vao Geldereu, geb. Otter, Z. C. D. van Straten, geb. Bregman, D. C. C. Rosel, geb. Kokelaar, Z. M. Dekker, geb. Swart Z. A. van der Star, geb. Wilner, D. G. Leeuwens, geb. Rijk, Z. J. Lastdrager, geb. Kraft, Z. D. J. van de Graaff, geb. Bakker, D. OVERLEDENP. Bregman, geb. van Zijl, 66 jaren. D. O. Polier, geb. Buijkes, 56 jaren. J. Karsman, 27 jaren. P. PI. de Carpen- tier, 35 jaren. H. van Dijk, 55 jaren. D. J. Tbijsmeijer, circa 3 jaren. G. de Vreijer, 62 jaren. N. Krijns, geb. Koning, 57 jaren. S. A. Bas, 15 maanden. Levenloos aangegeven. 2. Ambtshalve ingeschre ven 1. Gedurende de maand October. ONDERTROUWD eu GETROUWD Geene. GEBOREN Valke, dochter van Sb. van Savoijen en Geertje Scheltus. Geertje en Maartje, dochters van P. Wiegman en Jannetje Kooij. Evert, zoon van P. Zomerdijk en Elisabet Bakker. Trijntje, dochter van R. Kaleveld en Anna Luyt. Engelina D. van M. Reimering en Naatje Mekken. OVERLEDEN Cornelis de Wit, oud 47 jaren, echtgeuoot van Geertje Tijsen. Pieter Kooij, oud 5 jaren, zoon van A. Kooij en Geertje Visser. Maartje Wiegman, oud 17 dagen, dochter van P. Wiegman en Jannetje Kooij. Vau 11 October 7 November 1868. ONDERTROUWD: Marten Teunus, weduwnaar van Grietje Krul, zeeman, oud 38 jaren en Sieke Leeuderts Pais, weduwe van Sietse Bloem, oud 33 jaren. Jacob van der Moolen, zeeman, oud 25 jaren en Grietje Bierman, oud 24 jaren. Gerrit de Breed, zeeman, oud 24 jaren en Soerdje Schol, oud 25 jaren. GEHUWD Jan Grocndijk en Wietske Swart. Gerrit van Asselt en Japke Alberts Roos. Reinder de Beer en Reintje Zuidmulder. Rijn Klijn eu Wietske Luidinga. GEBOREN Jantje, dochter van Douwe Jelles Stada en Marij Arends Mier. Cornelis, zoon van Cornelis Bos en Aaltje Bakker. Arie, zoon van Tjaard Anes Ruijg en Japke Ariens Roggen. Pieter zoon van Dirk Pais en Neeke de Vries. Reinsje, dochter van Jort Kooijman en Maamke Roos. Jan, zoon van Cornelis Pieters Kooijman en Barber Jaus de Beer. Pieter, zoon van Jacob Bakker en Geertje Bos. Anne, dochter van Jan Tijs Pais en Trijntje Teunis Bloem. Anna, dochter van Jacob Jords Haan en Anne Siltjes Smit. Sieke, dochter van Cornelis Schaap en Taijke Kuiper. OVERLEDEN Gceue. Donderdag 12 November vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Southampton en Vrijdag 13 dezer de West-Indische mail. van WILLEM SEE9IAN e n JAN KETJE KRIJ Si.. Huisduinen, 9 November 1868. Uit naam hnnner dankbare Kinderen. Den 6° dezer overleed onze geliefde Vader en Behuwd-Vader ARIE DOORNBOS, na een langdurig maar geduldig lijden, in den ouderdom van 73 jaren en 9 maanden. Allen die hem gekend hebben zullen beseffen wat wij in liern verliezen. Nieuwediep10 November 1868. A. WONDER1EGEM. A. DOORNBOS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3