in Rotterdam, ter hand gestelde getuigschrift, luidende als volgt '/Door deze wordt verklaart dat de persoon van JAN vBREEMEN, mannier 3C klasse, zich bijzonder flink heeft //gedragen eti onderscheiden bij het verzet tegen de openbare //macht, van den avond en nacht 31 October en 1 Nov. //zoodat ik bereid ben hem tfeswegens bij zijne chefs aan //te bevelen. Rotterdam, den 2 Nov. 1868. Be Commissaris van Politie, D. M. EBBELER." Men deelt ons nog mede dat Jan Breemcn eerstdaags be vorderd zal worden tot marinier 2e klasse. Maandag avond a. s., zal in het lokaal Tivoli, het gezelschap Ernst en Scherts haar lOjarig bestaan vieren. Het programma heeft bijzonder onze aandacht grtrokken, daar het geheel en al van den gewonen regel afwijkt; aanvan gende met astronomische en microscopische voorstellingen, die geen humbug, maar zeer belangwekkend, leerzaam en genoegelijk beloven te zijn. Ook in de tweede afdeeling stellen wij ons van de aanschouwelijke reisverhalen zeer veel goeds voor. Voorts zal een blijspel en eene pantomime worden opgevoerd, ten slotte twee voordragten; terwijl een en ander in contradictie met den gewonen regel door dansen zal worden afgewisseld. De kapt.-luit. ter zee H. B. Kip, laatst behoord heb bende lot het eskader in Oost-Indië, en van daar den 3n dezer in Nederland teruggekeerd, is met dat tijdstip op non activiteit gesteld. De luitenant ter zee 2e klasse M. Rochussen, wordt eervol ontslagen als adjudant bij den minister van marine en op non-activiteit gebragt. De genoemde betrekking wordt aan den luitenant ter zee le klasse H. van Goens opgedragen. Eergisteren is te Leiden tot doctor in de geneeskun de bevorderd de heer E. J. van Leent, officier van gezondheid le kl. bij het hospitaal der marine alhier, na openbare ver dediging van een academisch proefschrift: //geneeskundig- topografische opmerkingen betreflende Batavia, hare reede en liet eiland Onrust." Bij koninklijk besluit van den 11 dezer, is benoemd tot referendaris bij het Ministerie van Binnenlandsche Za ken de heer J. M. Pabst, commies bij dat Ministerie. Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij. Aantal rei zigers gedurende de maand October: 131,159. Opbrengst aan reizigers f125,212.02, dito aan goederen f 31,140.83j-. Totaal f 156,352.85 j. Sedert 1° Januarij jl. aantal reizigers '1,484,751. Opbr. van reizigers en goederen f 1,672,765.97 J Het fregatschip Zeelanrlia, is den 19 September jl. op 34° zuiderbreedte 2° westerlengte, ten gevolge van het broeijeu der steenkolen-lading, verbrand. De equipage was, naar men vermoedt, opgenomen door het schip Engel, kapt. Appel, en den 4 October te Kaapstad aan wal gebragt. Gezegd fregat was op de tweede uitreis en voer voor Middelburg- •sche rekening. Op de groote najaarskoemarkt te Hoorn zijn Maandag jl. ongeveer 8000 stuks vee aangevoerd, over het algemeen beste kwaliteit, waarvoor dan ook hooge prijzen werden besteed. .De handel in het beste vee was vlug, doch in de mindere soort was de handel matig en de prijzen laag. Aan dr. Zaalberg, die te 's Hage zoo veel tegenstand ontmoet, zal door zijne vrienden op den dag zijner weder- •optreding op Zondag aanst. een blijk van sympathie worden aangeboden, waartoe alle deelnemers in een album zich zul len vereenigen. De plegtige overgifte zal des avonds ten 8 uur in de groote zaal BiVigenlia plaats hebben. Dr. Pierson brengt in eene brochure over de liberale partij onverwachten steun aan de grieveu, door velen tegen het ■openbaar onderwijs ingebragt. Hij begrijpt niet, dat liberalen met de wel op het lager onderwijs dwepen; de staat laat op de scholen een christendom mededeelen, zonder dogmatiek //naar de beschrijvinge Thorbecke's." liet harde woord moet er uit//onze staatsscholen zijn moderne-sektescholen." De schrijver noemt het ironie te vragen, of de natie zulke scholen wil, en acht het niet liberaal, maar eenzijdig de bestaande grieven te ontkennen. Huet en Pierson, ze nemen een zonderling standpunt in. In verschillende onzer dagbladen is bij opgaaf der be kroonden op de maritime en industriële tentoonstelling te Havre tot op lu-den niet genoemd de heer S. Planteijdt, fabriekant in Hollandsch zeil- en karldoek, te Krommenie; toch is, volgens (le Union Inclnslrielle van 8 November jl.ge noemde heer de onderscheiding te beurt gevallen, zijn fa brikaat Hollandsch zeil- en karldoek met de bronzen me daille bekroond te zien. Wij vertrouwen dat dit, aan vele, met genoemde firma in relatie staande handelaren, aangenaam zal zijn te vernemen. Men schrijft uit Harlingen 9 November: De laatste weken hebben weder voldingend bewezen, hoe slecht onze haveu is ingerigt voor een onbelemmerde scheep vaart. Bij hevigeu en ougunstigen wind moesten met buitengewone inspanning in de haven gelrolckèï^A den, een stoomboot bleef dwars voor de haven zitten^H het middenhoofd werd weder tweemaal aangeloopen en ge deeltelijk vernield. De geschiedenis van den laatsten tijd levert dus aan de voorstanders van verbetering onzer haven motiven in overvloed. Eene commissie uit den raad en de kamer van koophandel' is onlangs naar den Haag geweest, om bij den minister van binnenlandsche zakeu aan te drin gen op voorziening van wege het rijk, als staande in het alleruaauwst verband met de welvaart van geheel het noor den. Ook heeft de commissie tot bevordering der aanslui ting van den noorderspoorweg bij de Pruisische westbaan, in de vorige week te Groningen weder eene bijeenkomst ge houden. Door het vertrek van een zestig korporaals-titulair, van het instructie-bataillon, naar de onderscheidene regimen ten infanterie, op 17 en 18 dezer, zijn weder een tachtigtal jongelingen aangeschreven, om zich den 20n daaraanvolgende ter plaatsing aan te melden. Yolgens berigt van den Britschen gezant is er voor de zeelieden Herman de Groot (Graat of Graaf) oud 29 jaar en Peter Kas, oud 30 jaar, beiden opgegeven als geboren te Amsterdam en gevaren hebbende op het schip Home q/ St. Andreio, New-Brunswick, behoorende aan den heer Lach- land Cameron, van Liverpool, eene aanzienlijke som aanwe zig, wegens hunne diensten in het redden van het schip ge naamd Conwayhetwelk in lekken staat op zee ontmoet, in de haven van Barbados in 1860 is opgebragt. De Home heeft, naar men verneemt, Engeland in Augustus of Septem ber 1860 verlaten, bestemd naar Barbados, zijnde volgens rapport genoemde zeelieden van dien bodem gedeserteerd te Ncw-Orleans, op den 8 Pebruarij 1861. Opgemelde personen of, indien zij overleden zijn, hunne naaste bloedverwanten, worden opgeroepen om, hetzij in persoon, hetzij door tusschenkomst van het bestuur hunner tegenwoordige verblijfplaats, zich aan te melden bij het Mi nisterie van Buitenlandsehe Zaken, alwaar hun nadere in lichtingen zullen worden gegeven. Te Eindhoven is een geëmployeerde van een kantoor gevat, die met een valsche sleutel telkens geld uit een brand kast stal om te verteeren. Hij heeft zijne schuld bekend. Men schrijft uit Londen, 9 November. Is de nood in Londen dringend en moet men alle pogin gen in het werk stellen om de stad voor een hongersnood te bewaren, het Engelsch indisehe gouvernement heeft, ten ge volge van het mislukken van den oogst, in verscheidene pro vinciën met een hongersnood en ellende te kampen, waarbij de toestand van deze stad niet te vergelijken is en die ODder vijftig millioen inwoners hare verwoestingen zal aanrigten.In sommige distrikten, aan de grens der woestijn, sterven dage lijks reeds honderden den hongerdood. Volgens bevel van den Onderkoning zal in die streken graan worden uitgedeeld en de grondbelasting niet worden geïnd. Verder wordt de hulp der rijken ingeroepen, onder verzekering, dat de schatkist voor eiken geschonken shilling ook een shilling zal geven. Die maatre gel is vroeger reeds genomen en ook thans twijfelt men niet aan zijn goede werking. Er hebben zich in elk bedreigd district cominissiën gevormd onder presidium van een door de regering benoemden ambtenaar, ter verdeeling der giften, terwijl de onderkoning aan alle ambtenaren heeft te kennen gegeven, dat het voorkomen van den hongersnood als een governement- werk (staatspligt) moet worden beschouwd dat geen uitstel lijdt en voor alles moet gaan. Aan de Pos. Ztg. wordt geschreveu »De winter is nog niet begonnen en reeds komen gansche scharen lieden van de dorpen en kleine steden uit de provin cie naar Wilna, om werk te zoeken, en, dit niet vindende, te bedelen of, als de gelegenheid zich aanbiedt, te stelen. Ge brek en duurte der granen nemen dagelijks toe, zonder dat men ergens maatregelen ziet nemen om in den dreigenden nood te voorzien." In de provincie Pruisen wordt reeds geklaagd over de me nigte bedelaars, die thans over de Pruisch-Russische grenzen komen. Aan de bestuurders van de departementen der maat schappij nTot Nut van 't Algemeen," is de volgende circu laire gerigt, ODder dagteekening van 5 November 1868. Geachte Medeleden en VriendenHet is u bekenddat de maatschappij «Tot Nut van 't Algemeen" van het eerste oogenblik harer oprigting af, de verbetering van het volks onderwijs heeft beschouwd als een der hoofdoogmerken van haar streven. Op welke wijze zij daarbij is te werk gegaan, en hoe zij daarin is geslaagd, getuige de ondervinding, getuige elke bladzijde van hare geschiedenis. In de schoolinstellingen door haar gesticht of naar de hare gevolgd, is het thans le vend geslacht opgevoed en gevormd, en hebben de bewoners van dit vrije land, van ouds de wijkplaats voor alle ver drukten om overtuiging of belijdenis, geleerd broederlijk zaam te wonen, ondanks alle verschil van kerkleer eenparig erken nende, dat de wet van onderlinge liefde de eerste en de hoogste wet is. In de joDgst verloopen tijd, is van vele zijden de toeleg zigtbaar, om de weldadige vrucht van het verleden te niet te doen. Eene kerkelijke beweging overal elders gerigt tegen de neutrale school, heeft zich ook hier te lande geopenbaard

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2