Jlieutos- en flÖoertentie-öfQÖ. 82. Achtste Jaargang. WOENSDAG 25 NOVEMBER. HELDERSO Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post 0 n #1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. 5 De prijs der Advertentien van 14 regels is 60 Centen voor eiken regel meer 15 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT VAN DEN DAG. De drie groote dooden, Rothschild, Rossini en Havin, en de toestand van Berryer en Lamartine doen in Frankrijk de aan dacht van de Baudin-inschrijving niet afleiden. Die heeft trou wens diepere beteekenis. «De zaak zal wel voorbijgaan," zegt thans een der politieke schrijvers te Parijs, het is maar een on- weêr dat wij aanschouwen maar het is onmogelijk, bij deze gelegenheid langer te ontkennen, dat de partijen georganiseerd zijn en zich op nieuw geconstitueerd hebben. De tegenwoordige gisting is een koorts van groote beteekeniszij bewijst dat het politieke ligchaam onwel is. De zamenscholingen in de rue Saint-Denis, ten jare 1827. waren om zoo te zeggen een voor bereidende oefening voor de omwenteling van 1830, men ver- gete dit niet. Er zijn vele kenteekenen van een toestand van ontbinding; de polemiek der dagbladen, de verdedigingsplei- dooijen der advokaten, de stoute houding der oppositie tegen over de wetgevende magt, het misnoegen der officieuse pers, en de besluiteloosheid, het wankelen der officiële pers. De gen darmen kunnen niets daartegen uitrigten. Een gelukkige kans voor de regering is het, dat zij weldra zich weder tegenover de algemeene verkiezingen bevinden zal. Wanneer dat orakel zal gesproken hebben, zal men misschien weten wat het volk wil. Als een bewijs voor den invloed, dien graaf von Bismarck voortdurend uitoefent, deelt men het volgende mede De koning wilde in de troonrede eene paragraaf over Noord- Sleeswijk opnemen, in antwoord op de Deensche troonrede van 5 October en in gelijken zin opgemaakt. Maar graaf von Bis marck raadde het in het belang van den vrede af, omdat het vuur der polemiek in de Fransche bladen op dit punt niet op nieuw aangewakkerd mogt worden, want de minister-president is te genwoordig zeer vredelievend gezind en wil alles vermijden wat de publieke opinie zou kunnen verontrusten. De koning heeft toegegeven en de passage over Noord-Sleeswijk werd uit de troonrede weggelaten. Ook de paragraaf over Spanje, die zich zoo gunstig voor de onaf hankelijke ontwikkeling van dit land uit sprak, was woordelijk in dien vorm uit Yarzin overgezonden en den koning aanbevolen, die haar dan ook aannam. Het aantal personen die de meeting te Madrid hebben bij gewoond, waar de leiders van de beweging zich voor den monarchalen regeringsvorm uitspraken, wordt op 30,000 begroot. Nu en dan klonk een kreet ten gunste der republiek, maar hij werd slechts schaars gehoord en niet ondersteund. Ook in de provinciën vindt eene republiek geen bijval, hoe dere actie ook tracht daarvoor de meerderheid te winnen, in de hoop, dat de republiek van zelf tot herstel der Bourbons leiden zou. Ten einde hen, die de monarchie willen, in verdenking te brengen worden allerlei geruchten verspreid. Men beweert, nota bene, dat Prim met koningin Isabella in onderhandeling is getreden, om den prins van Asturie de kroon te verzekeren. Het kost moeite om dat te gelooven. Een zekere Albert Haus, agent van een isabellistisch co mité, zou Prim Zaturdags een brief der koningin hebben gebragt, waarin deze hem verzoekt te zorgen voor den te rugkeer harer dynastie. Haus zou vervolgens Zondags met Prim ontbeten hebben en Dingsdag weer vertrokken zijn. Een vertrouwde van Prim zou kort daarop Madrid hebben verlaten, om zich Daar Parijs te begeven. Prim zou namelijk besloten hebben werk te maken van de keuze van den prins van Asturie tot koning, onder voorwaarde, dat hij zelf regent zou worden. Tot dusverre het zonderlinge gerucht. Melding verdient nog dat Prim een groot aantal troepen te Madrid concentreert. Een gedeelte daarvan is in de kloosters geka zerneerd. De overige kamperen buiten de stad. Een ander middel om het voorloopig bewind in verdenking te brengen, was de verspreiding van een manifest, dat in- tusschen aan elk die nadacht, al aanstonds verdacht moest voorkomen, en luide «Spanjaardenvormen wij dadelijk een definitief gouvernement door eene algemeene volksstemming, ten einde een onvermijdelijken en treurigen coup d'état te voorkomen. Verheffen wij op den ledigstaanden troon don Juan Prim met den titel van keizer. Daaronder stond met groote letterenJuan I keizer. In de meeting hierboven bedoeld heeft de minister van jus titie eene redevoering gehouden, die van te groot gewigt is om haar niet in herinnering te bréngen. «Burgers, zoo sprak hij, slechts een enkel woord. Ik stel er prijs op eene verklaring af te leggen. Uit deze omwenteling, die aan Spanje al zijne vrijheden heeft gegeven en de wereld met verbazing heeft vervuld, is een heerlijk een grootsch feit voortgesprotende vrijheid van godsdienst. Twee maanden geleden vormde het Spaansche volk eene hoogst treurige uitzondering. Het was het eenige volk in Eu ropa, ja op de geheele wereld, waar de eenheid van godsdienst werd gehandhaafd met uitsluiting van alle andere belijdenis sen. Gelukkig is de omkeering volkomen geweest; de vrij heid van godsdienst is thans een feit in Spanje. Het voorloo pig bewind heeft het besluit der vijftiende eeuw opgeheven, waarbij de israëliten uit Spanje werden verdreven. Het voor loopig gouvernement heeft de protestanten gemagtigd om eene kerk te Madrid op te rigten. Voortaan zal naast de katholieke kerk ook de synagoge kunnen verrijzen en alle Spanjaarden en alle vreemdelingen, die in ons land komen, zullen God volgens hunne overtuiging mogen aanbidden. Vruchteloos tracht men de gemoederen te verontrusten, het gouvernement beschuldigende, dat het tegen het katholicisme is dat gouvernement dat innig en opregt katholiek is en be ter katholiek dan de huichelaars en de verraders, die gisteren nog zich neokatholieken noemden Vruchteloos laat men aan de deur van elke kerk een protest teekenen tegen de vrijheid van godsdienst, om het gouvernement in zijn gang te belemmeren. De vrijheid van godsdienst is, zoo als ik gezegd heb, een voldongen feit in Spanje. Deze rede werd met daverenden en algemeenen bijval be groet. ITXaUWSTIJDIlTG-aiT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 24j Nov. 1868. Gisteren avond is in liet Café Bellevue eene vergade ring gehouden door de Maatschappij van Landbouw, afdee- ling Helder, die door 73 leden werd bijgewoond. De voornaamste der behandelde zaken zijn: de vaststelling van een nieuw reglement, het nazien van de rekening en verant woording van den penningmeester en de herkiezing van de, volgens rooster, aftredende leden van het bestuur, de heeren S. Th. Beets, J. T. Zur Muhlen en C. Boon. Voorts is gelezen eene circulaire, bevattende eene uitnoodi- ging, om eene in het a. s. voorjaar in het paleis van Volksvlijt te houden tentoonstelling van voortbrengselen van tuinbouw, te ondersteunen met eene som van f50.-, waarvoor den le den der afdeeling met eene dame vrije toegang tot de ten toonstelling zou worden verleend. Nadat het bestuur mededeelde, dat men aan het oordeel der leden zou willen onder werpen, om de uitvoerbaarheid te onderzoeken van eene in deze afdeeling te houden tentoonstelling of harddraverij, was men algemeen van gevoelen dat de fondsen der afdeeling niet zoo overvloedig waren om daarvan de gevraagde som te kunnen afstaan. Vervolgens werden uitgenoodigd de heeren H Smids, P. C. Kos, S. Pot, en C. Zijm, om het bestuur ter zijde te staan in het doen van een nader onderzoek aangaan de de uitvoerbaarheid om in deze afdeeling, eene tentoonstelling, enz. te houden. Na afloop der werkzaamheden had de verloting plaats van 20 stuks Noordhollandsche kazen waarop ieder der aanwe zigen kosteloos een lot werd toegestaan. Na de verloting werd de vergadering gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 1