De volksvoorlezing in het gebouw in de Nieuwstad, op a.s. Vrijdag 27 dezer, des avonds ten half acht ure, zal gehouden worden door den heer T. Mooij, over het onderwerp"Een doeltreffend middel tegen ontevredenheid met het levenslot." Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan den ingenieur 2e kl. bij de jparine J. L. von Leschen. Bij resolutie van den minister van koloniën is de heer von Leschen gesteld ter beschikking van den Gouverneur- Generaal van Nederlandsch Indie, om te worden benoemd tot ingenieur der tweede klasse bij het vak van scheeps bouw daar te lande. Z. M. heeft herbenoemd tot burgemeester der gemeente Hoorn mr. W. C. J. de Vicq. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester der gemeente Wormer C. Wildschut, ten einde deze betrekking gelijktij dig te bekleeden met die van burgemeester der gemeenten Jisp en Wijde Wormer. Z. M. heeft aan C. Steffen, kapt. van het Pruisische schip Marie de zilveren medalje en getuigschrift verleend, wegens het in zee opnemen en in de haven van Sunderland overbrengen van de bemanning van 't op 27 Sept. jl. nabij de Deensche kust verongelukte Nederl. schip Antje Stiphorst. Men schrijft ons van Wieringen, 23 Nov. Tengevolge van de schrale verdiensten alhier en de gunstige berigten uit de Yereenigde Staten van Amerika ontvangen, ontstond op voorbeeld van andere plaatsen, ook in deze ge meente bij velen het plan om naar Noord-Amerika te emi greren. Doch eene onderneming als deze het verlaten van geboortegrond, vrienden en betrekkingen, gevoegd bij aanzien lijke kosten der overtogt kon bij velen, meerendeels tot de arbeidende klasse behoorende, niet zoo spoedig tot uitvoe ring komen. In het geheel vertrokken dit voorjaar van hier 17 personen, welke zich in de Staten New-Yersei Ohio en Michigan ves tigden. De van hen ontvangen berigten zijn verschillend uit de staat Michigan zeer gunstiguit New-Yersei daar entegen zeer ongunstig, zoodat eenige dagen geleden 3 per sonen, welke hunne vrouwen en kinderen hier voorloopig hadden achtergelaten, van daar voor goed zijn geretourneerd. Deze terugkomst zal voorzeker geene aanmoediging zijn voor hen welke zich voorstelden om in Amerika een beter bestaan te vinden. Voorzeker zal het goed zijn met geene overhaasting te werk te gaan, maar vooraf nadere en naauw- keurige berigten uit de meer verwijderde staten af te wachten. De heeren Dullert, Moens, Knyk, Thorbecke en Ro- chussen zijn benoemd tot rapporteurs over het wetsontwerp J tot afschaffing van het zegelregt op de gedrukte stukken en advertentiën. In een adres aan de Tweede Kamer hebben gepaten teerde wijnhandelaars, wijnkoopers, grossiers, slijters van li keuren en andere sterke dranken en distillateurs te Amsterdam, hunne bezwaren kenbaar gemaakt tegen de nieuwe regeling van de clasificatie in betrekking tot hunne bedrijven, als ekwivalent voor de afschaffing der zegelbelasting. Zij doen uitkomen dat, blijkens de toenemende opbrengst, die belasting de openbare uiting der gevoelens niet belemmert, evenmin als zij de kleinhandel of de nijverheid benadeelt. Zij waar schuwen tegen de afschaffing van het zegel uit een politiek oogpunt en verzoeken ten slotte de verwerping der voordragt, omdat daarbij "een deel der ingezetenen als bij uitsluiting te zwaar wordt belast en een ander deel schijnbaar onthe ven, doch in den waarachtigen zin des woords niet wordt gebaat, terwijl enkel en alleen de courantier wordt begunstigd en bevoorregt." Blijkens een bij het Departement van Koloniën ont vangen telegram is het weerspannige Bandjar door de Balische expeditie genomen. Ten gevolge van een daartoe strekkend voorstel van de regering van Botterdam is door den minister van oor log bepaald, dat het le bataillon van het rpgement grenadiers en jagers, onder kommaudo van den majoor Hopbergen, en het 2e escadron van het le regiment husareu in garnizoen te 's Hage tot op den 1 Mei a. s. in Botterdam in bezet ting zal blijven. De vrijzinnige leden der hervormde gemeente te Hel levoet hebben zich tot den kerkeraad gewend, om te vragen, of deze, omdat er twee regtzinnige predikanten zijn, ook voor de sterke minderheid geen vrijzinnige predikant zal willen benoemen, en of de kerk buiten de gewone kerkuren beschikbaar zal wezen, als een geordend predikant hunner rigting van tijd tot tijd voor hen zou willen optreden. Zij vragen hierop ernstig antwoord. Vrijdag 27 November a. s. zal te 's Hage de ver- eeniging ter beoefening van de krijgswetenschap, in de zaal der vrijmetselaren eene vergadering houden, waarin de heer T. J. Stieltjes als spreker zal optreden. Het onderwerp, dat die heer zai behandelen, is de kustverdediging. De hoofd punten van zijn betoog zullen zijnlo. mededeelingen over de versperringen tijdens den oorlog in Noord-Amerika 18621865; 2o. aanwijzing omtrent de NddfnM riviermonden en zeegaten3o. bespreking van de beste wijze, waarop de kustverdediging is in te rigten. Men schrijft uit Kampen 20 November: Tegen heden waren 80 jongelingen opgeroepen om bij het instructie-bataillon geplaatst te worden. Er verschenen 55, de overige waren, sedert het tijdstip hunner aanvrage tot plaatsing, in andere betrekkingen geplaatst of hadden bedankt. Van de opgekomenen zijn 52 goedgekeurd1 is afgewezen omdat hij de gevorderde lengtemaat niethad, het geen hij had kunnen voorkomen, wanneer hij die maat bij de aanvraag tot plaatsing naar waarheid had opgegeven; 1 is wegens ligchaamsgebreken afgekeurd en 1 voldeed niet aan het gevorderde examen. Te Schoonhoven heeft Dondeedag een wedstrijd plaats gehad van de scherpschutters vereeniging aldaar en die te Vianen. De heer Lugte had het bevel over beiden. De wed strijd liep gelukkig af; de prijzen werden aan beide zijden behaald. Bijzonder bragt men hulde aan den le luitenant der artillerie G. Polvliet, te Schoonhoven, die voor de schiet baan eu oefening der manschappen zich welwillend zooveel zorgen getroostte. Er bestaat plan, de vereenigingen van scherpschutters van Gouda, Vianen, Gorkum en Schoonhoven tot een geheel te brengen. Den 10 November 11. overleed te Utrecht in den ou derdom van 78 jaren, Hermanus Ahlers, korporaal bij het reg. veld-artillerie, de oudste die in het Nederlandsche leger dien de. Tn 1809 begon hij als vrijwilliger bij het 6 reg. van linie zijne militaire loopbaan, was in datzelfde jaar in Zee land bij gelegenheid van de landing der Engelschen, waarop hij in 1810 werd ingelijfd bij het 123 reg. van 't Eransche leger. Hij maakte in 1812 den togt naar Rusland mede, alwaar hij krijgsgevangen gemaakt en daaruit in 1814 ontslagen werd, om in 1815 wederom in Nederl. dienst over te gaan hij maakte den slag van Waterloo mede en werd in 1830 in bezetting bij Bergen in Henegouwen op nieuw krijgsgevangen gemaakt. Den 8 Sept. 1831 uit Belgische krijgsgevangenschap ontslagen, maakte hij van af dat jaar tot 18-34 deel uit van de bezetting inde vesting Nijmegen. Hij was versierd met de St. Helena's medalje, het kruis van Waterloo, het metalen kruis en ontving de bronzen, zilveren en gouden medalje. Thans telde hij buiten de kampanje- 60 active dienstjaren; het regement verliest in hem zijn oud sten wapenbroeder, die steeds de jongeren eerbied voor hun stand wist in te boezemen. Men zal zich welligt herinneren, dat in September jl. eenige personen te Meppel; die er toevallig kennis van ge kregen hadden, dat op zeker nummer der Staatsloterij de prijs van f 20,000 was gevallen en die wisten dat de debi- van der Horst, te Hoogeveen, nog in het bezit van vier twintigsten van dat lot was, zich op arglistige wijs in het bezit van die briefjes hadden gesteld. Thans deelt men ons mede, dat die loterijbriefjee (of het daarop getrokken bedrag) weder aan den regtmatigen eigenaar, van der Horst, zijn ter hand gekomen, ten gevolge der tusschenkomst vau den R. C. geestelijke. Op de laatst gehouden kermis te Purmerend zijn twee meisjes uit Zaandam, die zich als dienstmeisjes in eene ker mistent hadden verhuurd, tegen haren wil door den houder van die tent gemetamorphoseerd in getijgerde dames, door haar beiden over het geheele ligchaam te bestippen met nitrum argenti. De volgenden dag werden zij aan het pu bliek voorgesteld als de dames met de tijgerhuid. Daar een van haar de tijgervlekken verloren had, wilde de houder der tent haar in eene negerin herscheppen, waaraan zij zich even wel nog tijdig door de vlugt wist te onttrekken. De ju stitie bemoeit zich met de zaak. Geloofwaardige berigten zeggen dat de nalatenschap van baron James Rothsehild, die in 1812 met een vermo gen van ongeveer een millioen francs naar Parijs is geko men, oppervlakkig op meer dan 2000 millioen francs wordt geschat. Baron James laat, behalve zijne woonhuizen te Parijs het kasteel in het bosch van Boulogne en de prachtvolle bezitting te Laferrières, nog 51 groote huizen na te Parijs, benevens onderscheidene eigendommen in de aanzienlijkste steden van Europa. Vooral in Italië zijn Rothschilds eigen dommen in de laatste jaren zeer toegenomen. Te Rome. Napels, Elorence en Turijn bezat hij ook onderscheidene pa leizen en woonhuizen. In den brief, door den heer Johnson, president der vereenigde Staten, dezer dagen tot generaal Ewing gerigt, is een hoogst belangrijk overzigt vervat van den loop der fi- nantien van de Unie, sedert de onafhankelijkheid van dien Staat tot op heden. Daaruit blijkt dat de staatsschuld, die in 1789 75 millioen dollars bedroeg, tot 45 millioen gedaald was in 1812, toen de oorlog met Engeland uitbrak, die ten gevolge had dat de schuld, bij het sluiten van den vrede,, in 1816, weer tot 127 millioen was aangegroeid, welk be drag echter in 20 jaar geheel werd geamortiseerd. In 1849 een jaar na het eindigen van den oorlog met Mexico, bestond er weêr eene schuld van 64 millioen, welke ook nog in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 2