BANK VAN LEENING. TIMMERHOUT, Jlufifirftc Hcrfioopinfl BRANDHOUT. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE HELDER. ADVERTENTIE N. ER WORDT GEVRAAGD GELD OP HYPOTHEEK Gemeente HELDER. Eene aanzienlijke partij Eiken en Greenen ^öH^ët uitbreken van den burgeroorlog, op den Staat drukte. Bij het eindigen van deze rampzaligen krijg was de schuld geklommen tot 2600 millioen en ook daarna onder ging zij nog eene vermeerdering van 200 millioen, zoodat zij in 1866 2800 millioen bedroeg. De president wijst er ten slotte op, dat sedert den oorlog vele misbruiken en eene groote weelderigheid in de uitgaven zal blijven bestaan, zoodat nn, behalve 150 millioen voor renten ook nog 100 millioen 'sjaars voor het Departement van Oorlog, en dit in tijd van vrede, en alzoo voor deze twee hoofdstukken alleen 250 millioen 'sjaars, wordt uitge geven. Hierin, zegt de president, moet noodzakelijk eene door tastende hervorming worden aangebragt, of het bankroet zal den Staat weldra tot zijn ondergang voeren. De winter doet zich in Drankrijk, vooral in het zuiden, plotseling en streng gevoelen. In sommige der zuidoostelijke departementen is eene verbazende hoeveelheid sneeuw ge vallen, waardoor vele onheilen en aanmerkelijke schade is veroorzaakt. In het gebergte van Allenard (Isère) zijn acht duizend schapen onder de sneeuw bedolven. De schade hierdoor veroorzaakt zal den eigenaar 120,000 francs beloopen. Dezer dagen is door de heeren Jules Cuizinier en Emile Prefort het middel uitgevonden om door een eleclro- magnetisch toestel hollende paarden plotseling tot staan te brengen. Het inductietoestel is slechts tien vierkante dui men groot voor een paard, voor meerdere geeft het eene evenredige grootere afmeting. Twee draden loopen langs de leidsels voor den toom, en men heeft slechts aan een kruk te draaijen of op een knop te duwen, om den stroom daar te stellen, waardoor de spieren van het paard plotseling ont spannen worden en het dier als onder den invloed van be- toovering stilstaat, zonder dat het eenig nadeel aan zijne gezondheid lijdt. ^jngejonben. Be Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzender s T. neemt ecrbiediglijk de vrijheid het gemeentebestuur opmerkzaam te maken op het gevaar eu het ongerief dat er voor de ingezetenen bestaat door het vroegtijdig blusschen der gaslantaarns des morgens reeds tegen half zes ure, daar hij en velen met hem des morgens om 6 ure op hun werk moeten zijn, zijn ze verpligt een kwartier vroeger hunne woning te verlaten en loopen bij donkere luchten, zoo' als tegenwoordig, dagelijks het geval is, groot ge vaar in het water te vallen T. vraagt cerbiediglijk om niet te wachten tot het kalf verdronken is, maar intijds maatregelen te willen nemen; bv. wanneer er geen gelden voor toegestaan kunnen worden, liever des avonds de lantaarns een half uur later aan te steken, of op sommige plaatsen, des avonds, waar de winkels licht ge noeg verspreiden, hier en daar liever een lantaarn uit te sparen. Standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. In de Staatscourant van den 1 dezer is door Jhr. J. C. Reijnst mede gedeeld een schrijven uit Batavia, van het daar gevestigde comité voor de regeling van de algcmeeDe feestviering bij gelegenheid van het 250-jarig be staan van Batavia. Deze mededeeling is met welwillendheid door vele der Nederlandsche dagbladen geheel of gedeeltelijk overgenomen. Er blijkt uit, dat het comité de gevvigtige gebeurtenis der stichting van Batavia, beschou wende als het begin der Nederlandsche heerschappij in den Oost-Indischen Archipel, in het programma der feestviering opgenomen heeft de oprigting of eerste-steenlegging van een standbeeld voor JAN PIETERSZOON COEN, een der grootste mannen uit den tijd der vestigiug van die heerschappij. Overeenkomstig hetgeen den heer Reijnst in overweging gegeven werd, heeft hij, als gekozen vertegenwoordiger in Nederland, de noodige stappen gedaan tot het zamenstcllen hier te lande eener commissie, ten einde al dadelijk met hem werkzaam te zijn tot het inzamelen van bijdragen voor het staudbeeld. Deze commissie is thans, onder zijn voorzitterschap, ge constitueerd, onder den naam van Comité in Nederland voor de oprigting te Batavia van een standbeeld voor JAN PIETERSZOON COEN, Gouverneur Generaal van Neêrlandsch Indie. De leden zijn de heeren N. Trakranen, H. C. Staring, Jhr. J. P. Cornets de Groot van Kraaijenburg, Dr. W. Hes ter, J. W. H. Smissaert, Mr. D. C. A. Graaf van Hoogendorp, Jhr. Mr. D. A. Junius van Hemert en H. D. Potterterwijl de heer J. S. G. Gram berg zich belast heeft met het secretariaat. Het is bij de beide comité's eene gevestigde overtuiging, dat het zeker gelukkige denkbeeld der stichting vau een standbeeld voor COEN ruimen bijval vinden moet bij hen, 'die uit Indie naar het vaderland terug ge keerd, daar met onverflaauwde belangstelling deelen in hetgeen in Indie plaats heeft, en niet minder bij vele anderen in Nederland, insgelijks uit erkentelijkheid genegen om hunne pogingen krachtig te helpen ondersteunen. Het Comité te Batavia heeft op dien grond te regt geoordeeld, dat in Ne derland algemeeue gelegenheid gegeven moest worden om voor het stand beeld bij te dragen. De daaraanverbouden zorgzame en omvattende arbeid, aanvankelijk door Jhr. Reijnst alleen aanvaard, is nu op het alhier geconstitueerde Comité overgegaan, en het aanvaardt dien met het volste vertrouwen op eenen ge- wenschten uitslag. Het Comité zal, tot betere bevordering van het oogmerk, hier ter stede inteekenlijsten laten circuleren en in andere steden en plaat sen aan belangstellende personen voorstellen, daar denzelfden weg in te slaan, of op andere wijze de zaak te willen behartigen. Het geeft daarvan dit berigt met hernieuwd verzoek aan heeren redac teuren en uitgevers van dagbladen, om nogmaals door kostelooze overne ming en door het verder doen blijken van sympathie, te willen aansporen en medewerken, opdat door algemeene inteekeningeu op grootsche wijze het nationale gedenkteeken kunne verrijzen, dat tijdgenoot en nakomeling blij vend herinnert aan den gróoten en algemecncn zegen, ontsproten uit de verovering van Jakatra en de daaraan gepaard gegaue vestiging en uitbrei ding van ons gezag op Java en de overige bezittingen in Nederlandsch Indie. 's Gravenhage Het Comité in Nederland voornoemd den 27 Octobcr 1868. J. C. RETJNST, Voorzitter. J. S. G. GRAMBERGSecretaris. Van 13 -20 November 1S68. ONDERTROUWD P. J. G. Teeken, schoenmaker, 24- jaren en D. C. Haring, bijna 22 jaren. J. Dekker, konstabel bij dc marine, 25 jaren en A. van Hoven, 24- jaren wonende te Alkmaar. GEHUWD: C. Hin en J. C. Smit. L. G. van Vliet en J. Boon. BEVALLEN D. J. van der Reinden geb. Baljé Z. A. M. Koop man geb. Fabius D. A. Quak geb. Boersma D. A. M. Buismangeb. Willems D. J. M. van Anraat geb. Wobben D. L. Grimberg geb. Merkelbag Z. J. B. Aarsen geb. Bienhoff D. J. E. Rau geb. van deu Bosch Z. J. Tiel geb. Zwaan Z. G. Montfoort geb. VosZ. A. Duin- ker geb. Berg Z. J. Hanckro^i geb. Minderop D. A. Kemp geb. Smit D. OAERLEDENA. Bras, 5 jaren en 7 jaren. A. Bakker, 18 maanden. J. Maasdijk, 23 maanden.J. J. A. Leistmann, 23 jaren. J. G. van Nuijsenburg, 64 jaren. Ambtshalve ingeschreven 3. UI ARKTBERIGTEN» ALKMAAR, 21 Nov. Aangevoerd 10 Paarden f60 140; 12 Nuchteren Kalveren f6a 12; 68 Schapen f 13 a 23; 32 Magere Varkens f 10 a 20; 168 Biggen f*4 a 8, Boter per kop 85 a 90 ct. HOORN, 1.9 Nov. Kleine Kaas f34.-—; commissie dito f38.75; aangevoerd 103 stapels, wegende 24347 N.P. 's GRAVENHAGE, 23 Nov. Aardappelen. Het ned. mud f2.50 a 3.20; Boter. Bij gewone aanvoer waren de prijzen merkelijk lager als voor goede kwaliteit van 65 tot 66; mindere soorten van 61 lot 64 of 1.52^ a 1.65 per pond. ANTWERPEN, 21 Nov. Markt, zeer gewild. Verkocht 500 z. Rio en Haïte. Afgedaan in publieke veiling 895 z. beschadigde Rio, per Maria Augusta, tegen fr. 47 a 65 per 50 k. Granen, afgedaan een lading roode Wolgast, tegen fr. 29 per 100 k. Rogge, prijshoudend; Gerst en Haver, zonder verandering; Wol, verkocht 1473 balen Buenos-Ayres, 633 balen Monte-Video. STETTIN, 20 Nov. Tarwe, in loco, 60 a 69, Nov. 69£, voorjaar 67^; Rogge, in loco, 54 a 56, Nov. 54, Nov.-Dcc. 53^, voorjaar 525-, Donderdag 26 dezer vertrekt van hier de Oost- Indisehe landmail via Southampton. Adres SOCIETETT DE EENDRAGT. op buitengewone vooi-tleelige conditiën. De Notaris W. J. H I D D E BOK, ter standplaats Nieuwediep, Gem. Helderbrengt ter kennis van belang hebbenden, dat ten zijnen kantore Kanaalweg hoek Poststeeg, Wijk I, No. 75, alhier, ter inzage en kennisneming ligt het Reglement der Nationale Hijpotheekbank te Amsterdambetrekkelijk de Geldleeningen op Hijpotlieek, en teruggave op lange termijnen, welke zeer gunstig luiden voor de geldnemers. Men zal op Woensdag den 25 November 1868 des voormiddags ten 10 ure in de BANK VAN LBE- NING, OPEISBARE VEKKOOPHV» houden van de onafgeloste Panden in die Bank, be staande in: GOUD, ZILVER en KOPERWERK, MANS- en VROUWENKLEEDEREN, benevens BEDDENGOED. op Vrijdag 27 November 1868, 's morgens 10 ure, op het MOLENPLEIN te Nieuwediep ten overstaan van den Notaris W. J, Ril)DE BOK, van: als: DEKBALKEN, PALEN, LEGGERS, PLANKEN' DEKDEELEN, DEUREN, BESCHOTWERKEN, benevens eene partij droog Eiken- en Greenen Alles behoorlijk genummerd zullende liggen daags vóór en op den verkoopdag op het Molenplein te Nieuwediep afkomstig van het gesloopt wordende Nederl. Oorlogschip hDE WESP? De koopers worden verzocht de koopen goed op te nemen, daar bij ongunstig weder de verkooping in het Logement van den Heer Z1TS zal worden gehouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1868 | | pagina 3